13
Ta lə kəy lə Lubə kɨ́ Jorijalḛm kɨ́ à tujɨ
Lokɨ Jeju tḛḛ kəy-tɨ lə Lubə kɨ ndaa-tɨ lé, dow káre dan njéndó né-je-tɨ liə panè: «Njèndó dow-je né, ꞌoo kəy kɨ́ boy kɨ́ dꞌində kɨ̀ ər-je kɨ́ kurə́-kurə́ kin.» Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè «ꞌOo, kəy-je kɨ́ boy-boy kinlé, dꞌa tɔsɨ tilə káre-káre kadɨ ər káre ya kàrè à tò dɔ madɨ-é-tɨ al.»
Né-je kɨ́ à ra né kete nɔ̰̀ təl Jeju-tɨ
Mat 24:3-14; Luk 21:7-19
Go-tɨ, Jeju isɨ dɔ mbal ka̰ kagɨ Olibiye-je-tɨ sɔbɨ dɔ kəy lə Lubə rəmə, Piyər, kɨ̀ Jakɨ, kɨ̀ Ja̰, kɨ̀ Andre ꞌɓa-é ngərəngɨ ꞌdəjɨ-é ta ꞌpanè: «ꞌIdə-ji, ndɔ kɨ́ rá ɓá né-je kinlé à ra né wa? Ə ri ɓá à tɔjɨ kadɨ jꞌgə-né dɔkaglo-je kɨ́ né-je kinlé à ra né wa?» Beɓa Jeju idə-dé panè: «Indəi kəmkaa dɔ rɔ-si-tɨ, adi dow ədɨ-si al. Kdɔ dow-je n̰a̰ dꞌa kun ri-m kində dɔ-dé-tɨ ə dꞌa panè: “Dḛ ya ꞌto Kristɨ.” Beɓa dꞌa kədɨ-né dow-je n̰a̰ kur-dé-né wale. Lokɨ a kooi poy rɔ-je, kɨ̀ ká rɔ-je lé, adi mḛḛ-si gangɨ man al. Lé ban-ban ya kàrè né-je kinlé à ra né ya, ngà kḛ ɓá à to sɔ̰y né-je al ɓəy. Gin dow-je madɨ dꞌa kḭ rɔ kɨ̀ gin dow-je madɨ, kɔ̰ɓe káre à kḭ rɔ kɨ̀ kɨ́ káre, dɔnangɨ à yəkɨ kɨ̀ lo-lo, ɓobo à kusɨ. Bè ya kàrè, à tò titɨ kulə gin ndo lə dené bè ɓəy.»
13:9 Mat 10:17-20; Luk 12:11,12«Ooi go rɔ-si majɨ, kdɔ dꞌa kɔw sə-si nɔ̰̀ njégangta-je-tɨ rəm, dꞌa tində-si mbukɨ-mbukɨ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je rəm, dꞌa kɔw sə-si nɔ̰̀ gubərnər-je-tɨ kɨ̀ nɔ̰̀ ngar-je-tɨ kadɨ ꞌgangɨ ta dɔ-si-tɨ kdɔ ta lə-m; beɓa dꞌa kingə-né ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-m ta-si-tɨ. 10 Ngà tò kadɨ mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lə-m lé, à kusɨ mbi gin dow-je-tɨ lay kete ɓəy ɓá né-je kin à ra né. 11 Lokɨ dꞌɔw sə-si nɔ̰̀ njégangta-je-tɨ lé, adi mḛḛ-si a̰ kə́kə́kə́ kete kdɔ ta-je kɨ́ à pai al; ngà ta kɨ́ à tokɨ kində ta-si-tɨ dɔkàdɨ̀-é-tɨ kin ya ɓá ꞌpai; kdɔ to sə̰i ɓá a pai ta lé al, ngà to Ndil kɨ́ aa njay ɓá à kində ta ta-si-tɨ kadɨ ꞌpai.»
12 «Dow à kun dɔ ngonkɔ̰-é ya kadɨ ꞌtɔl-é; bɔbɨ ngon à kun dɔ ngon-é kadɨ ꞌtɔl-é; ngan-je dꞌa kɔsɨ ta njékojɨ-dé-je rəm, dꞌa kun dɔ-dé kadɨ ꞌtɔl-dé rəm. 13  13:13 Mat 10:22Dow-je lay ya dꞌa kɔsɨ-si kɨ̀ ta kdɔ ta lə-m. Ngà dow kɨ́ uwə rɔ-é nga̰ sar tḛḛ sɔ̰y-é-tɨ ə à kajɨ.»
Ta lə kində kəmkaa dɔ rɔ-tɨ
Mat 24:15-28; Luk 21:20-24
14 «Dow kɨ́ isɨ ndó mbete* 13:14 Dan 9:27 rəmə kadɨ gə mḛḛ ta kin majɨ. Lokɨ a kooi nékɔbɨ, kɨ̀ né kɨ́ tò n̰ḛ lo-tɨ kɨ́ tuwə kadɨ tò-tɨ al rəmə, kadɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ dɔnangɨ Jude-tɨ, dꞌa̰y dꞌɔw dan mbal-je-tɨ. 15  13:15 Luk 17:31Dow kɨ́ isɨ dɔ kəy-tɨ kàrè, kadɨ ur nangɨ kdɔ kɔw kəy kun né madɨ al ngá, 16 rəm ɓá dow kɨ́ a̰ ndɔrɔ kàrè, kadɨ təl ree ɓee un kubɨ kul liə al tɔ. 17 Ə́ mḛḛ ndɔ-é-je-tɨ kin tujɨ kɨ́ à kusɨ dɔ dené-je-tɨ kɨ́ njésəm kɨ̀ dḛ kɨ́ dꞌisɨ dꞌadɨ mba ngan-je à tò ban ə́n ə!»
18 «Beɓa ꞌpai ta kɨ̀ Lubə kdɔ kadɨ né kin ra né na̰y kul-tɨ al. 19  13:19 Ntd 7:14Kdɔ ndɔ-je kinlé, à to ndɔ kɔ̰̀ kɨ́ dum natɨ kɨ́ lokɨ Lubə ində-né dɔnangɨ kin ya dow oo nja káre al ɓəy rəm, ɓá dow à koo ga̰-é gogɨ al ya sar rəm tɔ. 20 Kinə ꞌƁaɓe gangɨ ta ndɔ-je kinlé adɨ gɔjɨ al rəmə, dow kɨ́ à kajɨ ya goto. Ngà kḛ ɓá ḛ adɨ ndɔ-je kinlé gɔjɨ, kdɔ dow-je kɨ́ ḛ mbətɨ-dé adɨ ꞌto dow-je liə.»
21 «Kinə dow idə-si panè: “Kristɨ 13:21 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. a̰ nè” əse “a̰ yó”, kàrè ꞌtaai ta liə al. 22 Kdɔtalə, njéɓa rɔ-dé Kristɨ-je, kɨ̀ njéɓa rɔ-dé njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ dꞌa kḭ kdɔ ra nékɔjɨ-je, kɨ̀ né mbəli-je kdɔ kədɨ-né dow-je. Dꞌa ra bè sangɨ-né koo se dꞌa kur dow-je kɨ́ Lubə mbətɨ-dé lé wale kare wa. 23 Ooi go rɔ-si majɨ. Ma̰ mꞌidə-si rəsɨ ngá ə́n!»
Təl ree lə Ngon lə dow
Mat 24:29-31; Luk 21:25-28
24  13:24 Ntd 6:12Go ndɔ kɔ̰̀-je-tɨ kɨ́ dum natɨ kinlé,
londul à kutɨ kəm kàdɨ̀,
na̰y à nda al,
25  13:25 Ntd 6:13kərwəḭ-je kɨ́ dɔra̰-tɨ dꞌa tusɨ nangɨ,
ɓá tɔ́gɨ-je kɨ́ dɔra̰-tɨ à yəy yəkɨ-yəkɨ.
26  13:26 Ntd 1:7Rəmə dow-je dꞌa koo Ngon lə dow à kḭ dɔra̰-tɨ kisɨ ree dan kilndi-tɨ kɨ̀ tɔ́gɨ kɨ́ n̰a̰ rəm, ɓá kɨ̀ riɓa rəm tɔ. 27 Ḛ à kulə malayka-je kadɨ ꞌkəw dow-je kɨ́ ḛ mbətɨ-dé kɨ dɔ kum dɔnangɨ kɨ́ sɔ kin lay kɨ natɨ. Dꞌa kḭ ngangɨ dɔnangɨ-tɨ kɔw njal ngangɨ dɔra̰-tɨ.
Néndó kɨ́ rɔ kote-tɨ
Mat 24:32-35; Luk 21:29-33
28 Uni néndó mḛḛ gosta-tɨ kɨ́ dɔ kote-tɨ kin ooi. Kote lé, lokɨ balkəm-é-je təl tò mbəl ɓá mbi-é tubə dɔ-tɨ lé, sə̰i ꞌgəi kɨ́ na̰y ɓà nà̰y ngɔsi. 29 Bè ya tɔ, lokɨ ooi kɨ́ né-je kinlé isɨ ra né rəmə, kadɨ ꞌgəi kɨ́ Ngon lə dow a̰ tarəbɨ-tɨ pèrèrè ngá.
30 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ dow-je kɨ́ dꞌisɨ kəm nè kin, dꞌa koy lay al ya né-je kinlé à ra né. 31 Dɔra̰-je kɨ̀ dɔnangɨ kin dꞌa goto, ngà ta-je lə-m lé à goto al ya sartagangɨ.
Dow gə ndɔ ree lə Jeju Kristɨ al
Mat 24:36-44
32  13:32 Mat 24:36Ta lə ndɔ əse kàdɨ̀ ree lə Ngon lə Lubə lé, dow kɨ́ gə goto, malayka-je kɨ́ dɔra̰-tɨ ya kàrè ꞌgə al rəm, ɓá Ngon lə Lubə lé ya kàrè gə al, ngà Bɔbɨ-é ya kɨ̀ kár-é ɓá gə. 33 Beɓa ooi go rɔ-si majɨ, isi kəm dɔ rɔ-si-tɨ, kdɔ sə̰i ꞌgəi ndɔ kɨ́ né-é à ra-né né al. 34  13:34 Luk 12:36-38À tò titɨ-na̰ kɨ̀ njèkəy kɨ́ isɨ ɔw mba rəmə in̰ə kəy liə, ində ngannjékullə-je liə dɔ-tɨ, gángɨ kullə dɔ-dé-tɨ kɨ̀ go-é go-é kadɨ ꞌra, ɓá ndəjɨ njèngəm takəy kadɨ isɨ kəm. 35 Ə́n ə́ isi kəm dɔ rɔ-si-tɨ tɔ, kdɔ sə̰i ꞌgəi ndɔ kɨ́ njèkəy à təl-né al. À təl ta losɔlɔ pee əse danlo-tɨ, əse kɨ̀ ndi nɔ̰ kunjə əse kɨ̀ ndɔge. 36 Beɓa isi kəm dɔ rɔ-si-tɨ nè à kḭ ree kubə-si nangɨ busɨ dɔ ɓi-tɨ. 37 Ta kɨ́ mꞌidə-si kinlé, mꞌidə dow-je lay tɔ, kadɨ isi kəm dɔ rɔ-si-tɨ.

13:9 13:9 Mat 10:17-20; Luk 12:11,12

13:13 13:13 Mat 10:22

*13:14 13:14 Dan 9:27

13:15 13:15 Luk 17:31

13:19 13:19 Ntd 7:14

13:21 13:21 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

13:24 13:24 Ntd 6:12

13:25 13:25 Ntd 6:13

13:26 13:26 Ntd 1:7

13:32 13:32 Mat 24:36

13:34 13:34 Luk 12:36-38