Mbete kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Pilemɔ̰
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Pilemɔ̰
Dɔmajɨ ə à to kisɨ Pol dangay-tɨ mḛḛ ɓebo Rɔm-tɨ kin ɓá ḛ ndàngɨ-né mbete kin. Ḛ ndàngɨ mbete lé natɨ kɨ̀ mbete lə dḛ kɨ́ ɓebo Kolosɨ-tɨ tɔ ə tò titɨ né kɨ́ mbete-je kɨ́ joo kinlé Tisikɨ ɓá ulə-é-né bè (Kol 4:7-9). Pol pa ta kɨ̀ nam-é Pilemɔ̰ kɨ́ isɨ mḛḛ ɓebo Kolosɨ-tɨ rəm, ɓá ḛ pa ta kɨ̀ njénojɨ-je liə, ɓá pa ta kɨ̀ njékadmḛḛ-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌkəwna̰ mḛḛ kəy-tɨ liə rəm tɔ. Ḛ ndàngɨ mbete kin dəjɨ-né Pilemɔ̰ kadɨ in̰ə go kɔgɨ adɨ ɓə liə Onejim kɨ́ ndɔkɨ a̰y lé ə kadɨ uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ gogɨ. «Onejim» lé kɔr mḛḛ-é to «né kɨ́ à ra kɨ̀ dow.» Kete ḛ to dow kɨ́ kɔgɨ kare pɛtɨ-pɛtɨ rɔ ꞌɓa-é-tɨ.
Onejim lé tokɨ né kɨ́ ndɔkɨ ḛ ɓogɨ né lə ɓa-é ɓá a̰y ɔw-né mḛḛ ɓebo-tɨ kɨ́ dꞌuwə Pol dangay-tɨ titɨ lé bè. Pol adɨ-é adɨ mḛḛ Jeju Kristɨ, rəmə panjiyə Onejim təl majɨ. Beɓa Pol ndigɨ kulə siə kadɨ ꞌɓa-é Pilemɔ̰ gogɨ, ə ḛ ndigɨ kadɨ-é uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ kɨ ngonkɔ̰-é kɨ́ njèkadmḛḛ Kristɨ. Dan mbete-je-tɨ lay kɨ́ Pol ndàngɨ lé, ḛ kin to gay, kdɔ ḛ to mbete kɨ́ tɔjɨ kulənojɨ kɨ́ tuwə kadɨ tò mbunə̰ njékadmḛḛ-je-tɨ ɓɨ kɔ̰ta-je kɨ́ rangɨ goto-tɨ. Kɨ́ go ndukun-tɨ lə dow-je kɨ́ Rɔm lé, Onejim lé asɨ kadɨ dꞌində-é dꞌɔjɨ-é rəm, ɓá asɨ kadɨ ꞌtɔl-é rəm, ngà Pol ɓá ra siə majɨ, titɨ kɨ́ Jeju ra-né kɨ́ njéramajal-je kin bè tɔ. Kadɨ Pol pa ta kɨ́ majɨ al sɔbɨ dɔ ra dow ɓə-tɨ rəmə, ḛ tɔjɨ Pilemɔ̰ kɨ̀ njékəwna̰-je, né kɨ́ tò kadɨ dow-je ꞌra kɨ rɔ madɨ-dé-je-tɨ əse kɨ rɔ ɓə-je kdɔ ri Kristɨ.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
2Ti 1:1-5
Ma̰ Pol kɨ́ dꞌuwə-m dangay-tɨ kdɔ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju Kristɨ, jꞌisɨ natɨ kɨ̀ ngonkɔ̰-ji Timote, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-i i Pilemɔ̰ kɨ́ ꞌto madkullə lə-ji kɨ́ jꞌində-i dan kəm-ji-tɨ, 1:2 Kol 4:17mꞌadɨ kɔ̰nan-ji Apiya, kɨ̀ Arsipɨ kɨ́ to madɨ rɔ lə-ji, ɓá mꞌadɨ njékəwna̰-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌkəw-na̰ mḛḛ kəy-tɨ lə-i lé rəm tɔ. Kadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə Bɔbɨ-ji Lubə, kɨ̀ ꞌlə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ nà̰y sə-si.
Kadmḛḛ lə Pilemɔ̰ kɨ̀ ndigɨ kɨ́ ḛ ndigɨ dow-je
Taá-taá ya lokɨ mꞌisɨ mꞌpa ta kɨ̀ Lubə lə-m mꞌra-é-né oiyo lé, mꞌilə ri-i dan-tɨ dan-tɨ. Kdɔtalə mꞌoo poy kadmḛḛ lə-i kɨ́ i ꞌadɨ ꞌƁaɓe Jeju, ɓá mꞌoo poy ndigɨ kɨ́ i ꞌndigɨ njékaa njay-je lay kin rəm tɔ. Beɓa mꞌpa ta kɨ̀ Lubə kadɨ kində kɨ́ ꞌində rɔ-i natɨ sə-ji kɨ̀ takul kadmḛḛ lə-i kinlé ra kullə, adɨ dow-je ꞌgə kɨ́ majɨ-je lay kɨ́ jꞌisi jꞌrai lé, jꞌrai kdɔtalə Kristɨ. Pilemɔ̰, ndigɨ kɨ́ i ꞌndigɨ dow-je lé, adɨ-m rɔnəl n̰a̰, ɓá ra adɨ mḛḛ-m sɔl rəm tɔ. Ngonkɔ̰-m, kɨ̀ takul-i lé, mḛḛ njékaa njay-je usɨ nangɨ pɔ̰-pɔ̰ ya.
Pol ra ndoo ta Pilemɔ̰-tɨ kdɔtalə Onejim
1Kɔ 13:4-7
Beɓa ma̰ lé mꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ, mḛḛ nojɨ-tɨ kɨ́ tò kɨ̀ takul Kristɨ, kadɨ né kɨ́ tuwə ra lé, mꞌun ndu dɔ-tɨ mꞌadɨ-i ya, ngà kdɔtalə ndigna̰ lə-ji lé, né kɨ́ uwə mḛḛ-m n̰a̰ to kɔgri kɨ́ kadɨ mꞌra-i, ma̰ Pol kɨ́ mꞌto ɓugə, ɓəy ɓá kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin mꞌa̰ dangay-tɨ kdɔ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju Kristɨ. 10  1:10 Kol 4:9Mꞌra-i kɔgri kdɔtalə ngon-m Onejim kɨ́ mꞌojɨ-é kəy dangay-tɨ nè* 1:10 Onejim to ngon kojɨ Pol kɨ́ məsɨ-tɨ al. Pol ɓa-é ngon-é kdɔ ḛ adɨ mḛḛ-é Jeju Kristɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ Pol-tɨ.. 11 Onejim kɨ́ kete to dow kɨ́ kare kɔgɨ rɔ-i-tɨ lé, ngɔsnè kin, ḛ to dow kɨ́ à ra sə-i rəm, ɓá à ra sə-m rəm tɔ. 12 Beɓa mꞌulə siə gogɨ mꞌadɨ-i, ḛ tokɨ dajɨ rɔ-m ma̰ ya bè 1:12 Plp 4:7-9.
13 Lokɨ mꞌa̰-né dangay-tɨ nè ɓəy kdɔtalə Poyta kɨ́ Majɨ lé, lé mꞌa ndigɨ kadɨ Onejim a̰ rɔ-m-tɨ nè, kdɔ kadɨ ra kullə adɨ-m tó-i-tɨ, 14 ngà ma̰ mꞌndigɨ kin̰ə-i gogɨ ra né madɨ kɨ̀ dɔ-m al. Kdɔ kadɨ kinə i ꞌra sə-m majɨ rəmə, i ꞌra sə-m kɨ́ lə njètɔ́gɨ-tɨ al, ngà kadɨ i ꞌra sə-m kɨ̀ mḛḛ ndigɨ lə-i ya tá. 15 Dɔmajɨ ə to bè kadɨ Onejim in̰ə-i dɔkaglo sḛ, kdɔ kadɨ ꞌtəl ꞌingə-é gogɨ kadɨ isi natɨ sartagangɨ. 16 I ꞌa kingə-é gogɨ titɨ ɓə bè al ngá, ngà titɨ dow kɨ́ itə ɓə, titɨ ngonkɔ̰-ji kɨ́ jꞌində-é dan kəm-ji-tɨ. Ma̰ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ ya, ngà i rəmə, ꞌa kində-é dan kəm-i-tɨ tɔy-m ɓəy, kdɔtalə ḛ to ngonkɔ̰-i kdɔ to kɨ́ ḛ to dow madɨ-i kete ɓəy ɓá ɓone to ngonkɔ̰-i mḛḛ nojɨ-tɨ lə ꞌƁaɓe ɓəy.
17 Kdɔtalə gə kɨ́ i ꞌgə kɨ́ mꞌto nam-i kinlé, uwə-é kɨ rɔ-i-tɨ titɨ-na̰ né kɨ́ to ma̰ ya bè tɔ.
18 Ngà kinə ndɔkɨ Onejim lé, ra sə-i né kɨ́ majɨ al nɔ̰ɔ̰ əse kurə lə-i ɓá tò dɔ-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ kàrè, in̰ə dɔ-m ma̰-tɨ ngá.
19 Ma̰ Pol, mꞌndàngɨ ta kin kɨ̀ ji-m ma̰ ya mꞌpanè: «Ma̰ ya mꞌa kugə-i kurə liə.» Ngà kurə lə-m ma̰ kɨ́ tò dɔ-i-tɨ kɨ́ to kurə kajɨ kɨ́ i ꞌajɨ kɨ̀ rəbɨ kɨ́ rɔ-m-tɨ kinlé, mꞌndigɨ kole mḛḛ-i dɔ-tɨ al ngá. 20 Oiyo ngonkɔ̰-m, ꞌra sə-m majɨ kin kdɔtalə ꞌƁaɓe; i ꞌra adɨ mḛḛ-m usɨ nangɨ pɔ̰́-pɔ̰́ ya mḛḛ ndigɨ-na̰-tɨ lə-ji kɨ̀ takul Kristɨ. 21 Mꞌgə mḛḛ-m-tɨ majɨ kɨ́ mbete kɨ́ mꞌndàngɨ madɨ-i kinlé, i ꞌa ra-né kullə rəm, ɓá mꞌgə kɨ́ i ꞌa ra kadɨ al dɔ dəjɨ-é lə-m kɨ́ mꞌdəjɨ-i kin ɓəy rəm tɔ.
22 Mꞌtəl ma̰ dɔ-tɨ mꞌdəjɨ-i kadɨ ꞌra mḛḛ kəy tò káre ꞌadɨ-m, kdɔtalə mꞌində mḛḛ-m dɔ kin̰ə-tɨ kɨ́ dꞌa kin̰ə-m taá kadɨ-si kɨ̀ takul ta-je kɨ́ isi ꞌpai kɨ̀ Lubə lé.
Lapiya-je kɨ́ ra
23  1:23 Kol 1:7; 4:12Epaprasɨ kɨ́ to madɨ dangay lə-m kdɔ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju Kristɨ, ra-i lapiya, 24  1:24 a Knj 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; b Knj 19:29; 27:2; Kol 4:10; d Kol 4:14; 2Ti 4:10; e Kol 4:14; 2Ti 4:11ɓá Markɨ-je, kɨ̀ Aristarkɨ-je, kɨ̀ Demasɨ-je, kɨ̀ Lukɨ-je kɨ́ ꞌto madkullə-je lə-m kàrè ꞌra-i lapiya tɔ.
25 Kadɨ ramajɨ lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ nà̰y sə-si.

1:2 1:2 Kol 4:17

1:10 1:10 Kol 4:9

*1:10 1:10 Onejim to ngon kojɨ Pol kɨ́ məsɨ-tɨ al. Pol ɓa-é ngon-é kdɔ ḛ adɨ mḛḛ-é Jeju Kristɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ Pol-tɨ.

1:12 1:12 Plp 4:7-9

1:23 1:23 Kol 1:7; 4:12

1:24 1:24 a Knj 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; b Knj 19:29; 27:2; Kol 4:10; d Kol 4:14; 2Ti 4:10; e Kol 4:14; 2Ti 4:11