Mbete kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Pilipɨ-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Pilipɨ-je
Pol a̰ dangay-tɨ ə to ɓebo Rɔm-tɨ je bè, ɓá ḛ ndàngɨ-né mbete kin. Ə ḛ a̰ mḛḛ ji njékɔ̰ɓe-je-tɨ kadɨ dꞌa tɔl-é. Bè ya kàrè to mbete kɨ́ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ rɔnəl liə, kɨ̀ oiyo kɨ́ ḛ ra njékadmḛḛ-je kɨ́ ɓebo Pilipɨ-tɨ.
Pol ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ ɓebo Pilipɨ-tɨ, dɔnangɨ Maseduwan-tɨ dɔnangɨ Grɛkɨ-tɨ kəl-é kɨ́ taá-tɨ ə ində gin njékəwna̰-je káre lo-é-tɨ (Knj 16). Ganglo-é-tɨ kin ya mbunə̰-dé kɨ̀ njékadmḛḛ-je kɨ́ Pilipɨ-tɨ gangɨ al; adɨ dḛ dꞌulə kɨ̀ là dꞌadɨ-é ꞌra-né siə nja n̰a̰-n̰a̰ mḛḛ kullə-tɨ liə kɨ́ isɨ ra adɨ Lubə. Mḛḛ mbete-tɨ kinlé, ḛ ra-dé oiyo kdɔ kadkare kɨ́ dꞌulə-né Epaproditɨ dꞌadɨ ree-né adɨ-é ngɔsnè ɓəy kinlé rəm, ɓá ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ndigɨ kɨ́ ḛ ndigɨ-dé mḛḛ mbete-tɨ kinlé rəm tɔ. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1 lé ḛ ra oiyo ꞌƁaɓe rəm, ɓá pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ gangɨ kisɨ-é rəm tɔ. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 2 lé, ḛ tɔjɨ néndajɨ-je kɨ́ sɔbɨ dɔ sɔldɔ ə kɨ́ boy n̰a̰ lé to sɔldɔ lə Jeju Kristɨ. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 3 lé, ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ majɨ lə mḛḛ kɨ́ kində dɔ Kristɨ-tɨ ɓɨ dɔ dow-tɨ al, ə lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 4 lé, ḛ ulə dingəm mḛḛ njékadmḛḛ-je-tɨ kadɨ ꞌto dow-je kɨ́ káre rəm, kadɨ ꞌra rɔnəl rəm, ɓá pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ lapiya lə Lubə rəm tɔ.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ Lapiya kɨ́ ra
1:1 Knj 16:12Ma̰ Pol, jḛ kɨ̀ Timote kɨ́ jꞌto ngannjékullə-je lə Jeju Kristɨ jꞌisɨ natɨ ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i njékaa njay kɨ́ ꞌtoi njénam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ rəm, mꞌadɨ-si sə̰i njékində kəm-si go njékəwna̰-je-tɨ rəm, ɓá madɨ-si sə̰i njékində kəm-si go né-tɨ lə njékəwna̰-je kɨ́ isi mḛḛ ɓebo Pilipɨ-tɨ rəm tɔ. Kadɨ Bɔbɨ-ji Lubə dḛ kɨ̀ ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ dꞌadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə-dé nà̰y sə-si.
Ndɔ-je lay kɨ́ mḛḛ-m ole dɔ-si-tɨ taá ya rəmə mꞌra oiyo Lubə lə-m. Ta-je lay kɨ́ mꞌpa kɨ̀ Lubə kdɔ-si lay kinlé, ndɔ-é ndɔ-é ya mꞌpa kɨ̀ rɔnəl, kdɔ kində kɨ́ indəi rɔ-si ta Poyta-tɨ kɨ́ Majɨ ndɔ-tɨ kɨ́ dɔsa̰y sar tḛḛ-né ɓone. Mꞌgə majɨ kɨ́ njèkulə gin kullə kɨ́ majɨ n̰a̰ mḛḛ-si-tɨ kinlé, à ra bè-bè ya tɔl ta-é ndɔ təl-tɨ lə Jeju Kristɨ.
Sə̰i lé, to tó-é kadɨ mꞌɔw kɨ̀ tagɨr-je kɨ́ bè kin dɔ-si-tɨ lay, kdɔtalə mꞌində-si dan kəm-m-tɨ. Kdɔ majɨ kɨ́ Lubə ra sə-m dangay-tɨ rəm, lo pa ta gangɨ-né dɔ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ rəm, lo kilə mbḛ-é-tɨ kɨ̀ tɔ́gɨ rəm kinlé, sə̰i lay ya a̰i sə-m mḛḛ-é-tɨ. Lubə gə kɨ́ sə̰i lay ya mꞌndigɨ-si ko ndigɨ lə Jeju Kristɨ.
Ə né kɨ́ mꞌdəjɨ mḛḛ ta-je-tɨ kɨ́ mꞌisɨ mꞌpa kɨ̀ Lubə lé, mꞌdəjɨ kadɨ ndigna̰ lə-si ɔw kɨ kete-kete ə kadɨ to ndigna̰ kɨ́ ꞌgəi gin-é majɨ rəm, ꞌgəi kɔri-né mbunə̰ né-je kadɨ aa njay rəm tɔ. 10 Bè kdɔ kadɨ asi kadɨ ooi né kɨ́ majɨ ə ꞌgəi rəm, kadɨ ꞌtoi njéra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, kadɨ ꞌtoi dow-je kɨ́ ta goto dɔ-si-tɨ ndɔ təl-tɨ lə Kristɨ rəm, 11 kadɨ kɨ̀ takul Jeju Kristɨ rəmə ꞌrai-né né kɨ́ njururu, kdɔ kadɨ dow-je dꞌɔsɨ-né gajɨ Lubə rəm, ꞌtɔ́y-é-né rəm tɔ.
Ka̰ Pol dangay-tɨ
12 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, né kɨ́ mꞌndigɨ kadɨ ꞌgəi ə́n: Né kɨ́ tḛḛ dɔ-m-tɨ lé, ra adɨ Poyta kɨ́ Majɨ ɔw-né kɨ kete. 13  1:13 Knj 28:30Beɓa mḛḛ ndògɨ-tɨ lə ngar lay rəm, kɨ̀ lo-je lay ya dow-je ꞌgə majɨ kɨ́ to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ta lə Kristɨ ɓá mꞌa̰-né dangay-tɨ. 14 Ə njékadmḛḛ-je n̰a̰ ya, ka̰-m dangay-tɨ lé, ra adɨ dꞌubə kul ꞌƁaɓe rəm, adɨ-dé tɔ́gɨ dɔ madɨ-é-tɨ ɓəy rəm, ɓá ɔr ɓəl mḛḛ-dé-tɨ kɔgɨ kadɨ dꞌilə mbḛ ta lə Lubə kɨ̀ rɔ tungə-dé rəm tɔ. 15 Tɔgrɔ-tɨ ya, ta lə Kristɨ lé, dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌndó dow-je kɨ̀ kim-na̰, kɨ̀ jangɨ, ngà dḛ kɨ̀ ná̰-je ꞌra kɨ̀ tagɨr kɨ́ majɨ tɔ. 16 Dḛ kinlé ꞌra kɨ̀ tagɨr ndigna̰ ə ꞌgə kɨ́ kisɨ-m nè kinlé tò kdɔ kadɨ mꞌpa ta mꞌgangɨ-né dɔ Poyta kɨ́ Majɨ. 17 Ngà dḛ kɨ́ dan-tɨ-je lé, dꞌilə mbḛ ta lə Kristɨ kɨ̀ tagɨr kim-na̰ kɨ̀ jangɨ mḛḛ-dé-tɨ. Tagɨr-je lə-dé lé aa njay al. Dḛ ꞌgɨr kɨ́ to kɔ̰̀ kɨ́ rangɨ ɓá nꞌisi nꞌadi-mi dɔ madɨ-é-tɨ dɔ ka̰-m dangay-tɨ.
18 Ngà bè kàrè, lé to ndangɨ ɓá ꞌra əse ꞌra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kàrè, mbḛ ta lə Kristɨ ɓa-né adɨ rɔ-m nəl-m ə à nəl-m ya ɓəy rəm tɔ. 19 Takul ta-je kɨ́ isi ꞌpai kɨ̀ Lubə rəm, kɨ̀ takul Ndil Jeju Kristɨ kɨ́ isɨ gətɨ-m kin ya, mꞌgə-né kɨ́ né-je kinlé à kɔw sə-m kɨ kajɨ-tɨ. 20 Gangɨ-é kɨ́ mꞌisɨ mꞌngəbɨ-né kɨ̀ rɔ nga̰ rəm, kɨ̀ mḛḛ kɨ́ kində dɔ-tɨ rəm kinlé, né kɨ́ rɔ-m à sɔl-m dɔ-tɨ ya goto. Ngà ɓone bè kinlé, mḛḛ-m nda ka̰y titɨ kɨ́ kete low, adɨ lé to koy-m əse to kisɨ-m kɨ̀ dɔ-m taá kàrè, Kristɨ lé dow-je dꞌa kɔsɨ gajɨ-é kɨ̀ takul-m ya.
21 Kdɔtalə ma̰ lé, Kristɨ ɓá to kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə-m, adɨ mꞌoo koy kɨ nékugə dɔji. 22 Ngà kinə kisɨ-m kɨ̀ dɔ-m taá nè kinlé, majɨ-é tò kdɔ kullə lə-m ɓəy rəmə, mꞌgə né kɨ́ mꞌa mbətɨ al. 23 Mḛḛ-m ra joo: Ɓo kadɨ mꞌɔw mꞌisɨ kɨ̀ Kristɨ ɓá ra-m kdɔ to né kɨ́ majɨ bore ngay. 24 Ngà kdɔ ta lə-si lé, kisɨ-m kɨ̀ dɔ-m taá nè kin majɨ n̰a̰ ɓəy rəm tɔ. 25 Mꞌgə majɨ mbiri-mbiri kɨ́ mꞌa kisɨ kɨ̀ dɔ-m taá ə sə̰i lay ya mꞌa kisɨ sə-si kdɔ kɔw kɨ kete lə-si rəm, ɓá kdɔ rɔnəl lə-si mḛḛ kadmḛḛ-tɨ rəm tɔ. 26 Beɓa lokɨ mꞌa təl kɔw dan-si-tɨ gogɨ lé, mꞌa təl gin né kində kàdɨ̀ lə-si kɨ́ n̰a̰ kdɔ nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ.
Ka̰ dingəm ta rɔ-tɨ
27 Kḛ ɓá adi panjiyə-si ɔw natɨ kɨ̀ Poyta kɨ́ Majɨ lə Kristɨ, kdɔ kadɨ lé, mꞌɔw mꞌoo-si əse mꞌisɨ rangɨ kàrè rəmə, mꞌoo poy-si kɨ́ a̰i gərərə kɨ̀ tagɨr kɨ́ káre-rè rəm, a̰i dɔ-ji-na̰-tɨ lay ꞌrɔi kɨ̀ mḛḛ kɨ́ káre-rè dɔ kadmḛḛ-tɨ kɨ́ ɔw natɨ kɨ̀ Poyta kɨ́ Majɨ rəm tɔ. 28 Adi njéba-je dꞌində-si ɓəl-tɨ nda̰ al. Gangɨ-é kin ɓá tɔjɨ tujɨ lə-dé ndaa-tɨ rəsɨ, ngà sə̰i rəmə tɔjɨ kajɨ lə-si tɔ; to né kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ. 29 Kdɔtalə kɨ́ sɔbɨ dɔ Kristɨ lé, Lubə ra sə-si majɨ kadɨ adi-é mḛḛ-si kɨ́ kadɨ ya par al, ngà kadɨ ingəi kɔ̰̀ kdɔ ta liə dɔ-tɨ tɔ. 30  1:30 Knj 16:19-40Ɓone bè kin sə̰i isɨ rɔi ko rɔ kɨ́ mꞌrɔ mꞌadɨ ooi kɨ̀ kəm-si rəm, ɓá mꞌisɨ ta-tɨ ɓəy adɨ ooi ta-é rəm tɔ.

1:1 1:1 Knj 16:12

1:13 1:13 Knj 28:30

1:30 1:30 Knj 16:19-40