3
Kɨ́ rangɨ ɓəy, sə̰i ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ꞌrai rɔnəl kdɔ nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ. Ko ta-je kɨ́ káre kinlé ya kadɨ mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si ɓəy kàrè ma̰ mꞌoo né káre kɨ́ ndɔjɨ-m-tɨ al ə kɨ́ sɔbɨ dɔ-si rəmə, ra-é kɨ́ bè kinlé ɓá à ka̰y ngangɨ-si kər-kər majɨ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm
Gal 5:1-6; Rɔm 6:3-13; 1Kɔ 9:24-27; 2Pi 1:5-11
Ooi go rɔ-si rɔ dḛ-tɨ kɨ́ ꞌtokɨ bisɨ-je bè kin! Ooi go rɔ-si rɔ njérakullə-je-tɨ kɨ́ ꞌra kɨ̀ mḛḛ kɨ́ majɨ al kin! Ooi go rɔ-si rɔ njéɓa rɔ-dé dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ kin! Kdɔ dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, to jə̰i kɨ́ jꞌpoli Lubə kɨ̀ takul Ndil-é, to jə̰i kɨ́ riɓa lə-ji to nam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ, adɨ jꞌindəi mḛḛ-ji dɔ né-tɨ kɨ́ tò rɔ-ji-tɨ kin al. Ma̰ kɨ̀ dɔ-m kàrè, lé mꞌa kində mḛḛ-m dɔ né-tɨ kɨ́ tò rɔ-m-tɨ tɔ.
Kinə dow-je madɨ dꞌoo dꞌadɨ ꞌlə-dé to tó-é kadɨ dꞌində mḛḛ-dé dɔ né-tɨ kɨ́ tò rɔ-dé-tɨ lé, ma̰ rəmə ꞌlə-m ma̰ itə-dé ɓəy. 3:5 a Rɔm 11:1; b Knj 23:6; 26:5Kdɔ dꞌojɨ-m mꞌra ndɔ jinà̰y joo ya dꞌijə-m ganjangɨ, mꞌto gin ka Israyel, gin kojɨ-tɨ lə Benjamḛ, mꞌto Əbrə kɨ́ kojɨ kəy; 3:6 Knj 8:3; 22:4; 26:9-11kɨ́ sɔbɨ dɔ ndukun ə mꞌto Parisi, kɨ́ sɔbɨ dɔ rɔ tungə mḛḛ kullə-tɨ ə ndɔkɨ mꞌto njèkulə kəm njékəwna̰-je ndoo, ɓá kɨ́ sɔbɨ dɔ né ra kɨ́ njururu kàrè ta goto dɔ-m-tɨ rəm tɔ.
Ngà né-je kɨ́ ndɔkɨ mꞌoo kɨ né kɨ́ ꞌngay kinlé, mꞌtəl mꞌoo kɨ né kɨ́ kɔgɨ kare kdɔtalə Kristɨ. Rəm ɓá gə kɨ́ mꞌgə Jeju Kristɨ majɨ kɨ ꞌƁaɓe lə-m lé, to né kɨ́ majɨ mbing adɨ né-je lay ya mꞌoo kɨ né kɨ́ kɔgɨ kare. Mꞌin̰ə né-je lay kɔgɨ kdɔ Kristɨ ə né-je lay ya mꞌoo kɨ dɔ ɓɨrɓitɨ bè, kdɔ kadɨ Kristɨ ɓá to nékingə-m rəm, kadɨ nam kɨ́ mꞌnam kàdɨ̀-é-tɨ kinlé mꞌnam kɨ̀ takul né ra kɨ́ njururu lə-m kɨ́ to təl rɔ go ndukun-tɨ kin al, ngà kɨ̀ takul né ra kɨ́ njururu kɨ́ tò kɨ̀ takul kadmḛḛ Kristɨ, adɨ to né ra kɨ́ njururu kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ, ə ulə njirə dɔ kadmḛḛ-tɨ. 10 Né lay kɨ́ uwə mḛḛ-m to kadɨ mꞌgə Kristɨ; kadɨ mꞌgə tɔ́gɨ kɨ́ ḛ tɔsɨ-né ndəl ində-né lo tḛḛ rəm, kadɨ mꞌingə-né siə kɔ̰̀-je liə rəm, ɓá kadɨ mꞌtana̰ siə sar kadɨ mꞌoy-né ga̰ koy liə, kdɔ kadɨ 11 ta kɨ́ rá-tɨ ya kàrè rəmə, mꞌtɔsɨ ndəl mꞌində lo mꞌtḛḛ tɔ.
Ka̰y ngɔdɨ kəm kɨ kete
12 To kingə ɓá mꞌingə nédɔji lé ngá al rəm, to majɨ ɓá mꞌmajɨ mꞌɔr njutɨ ngá al rəm, ngà mꞌisɨ mꞌa̰y ngɔdɨ lə-m kin kəm-m kɨ kete, kdɔ kadɨ mꞌingə-né nédɔji lé, kdɔ ma̰ kàrè Jeju Kristɨ ingə-m adɨ mꞌto liə tɔ. 13 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ma̰ kɨ̀ dɔ-m ya kàrè mꞌingə nédɔji lé al ya ɓəy. Ngà mꞌadɨ mḛḛ-m oy dɔ né-tɨ kɨ́ go-m-tɨ gogɨ ə mꞌadɨ kəm-m tò kɨ kete kdɔ né kɨ́ nɔ̰̀-m-tɨ. Né káre kɨ́ mꞌra ə́n: 14 Mꞌa̰y ngɔdɨ kɨ lo-tɨ kɨ́ né kɨ́ mꞌində nɔ̰̀-m-tɨ tò-tɨ lé, kdɔ kadɨ mꞌingə-né nédɔji kɨ́ sɔbɨ dɔ ɓa kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ́ Lubə ɓa-m kdɔ nam kɨ́ mꞌnam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ. 15 Jə̰i lay ya kɨ́ jꞌtoi dow-je kɨ́ jꞌtɔgi gangɨ lé, adi jꞌɔwi kɨ̀ tagɨr kɨ́ bè kin ɓane; ə kinə né madɨ tò nɔ̰ɔ̰ ɓá tagɨr lə-si kɨ́ dɔ-tɨ ɔw natɨ al kàrè rəmə, né-é kinlé Lubə à tḛḛ kɨ̀ dɔ-é kadɨ-si rəm tɔ. 16 Ngà kḛ ɓá lo kɨ́ jꞌreei ꞌtḛḛi-tɨ ngá kin lé, ri-ri ɓá ra né kàrè, adɨ jꞌɔwi natɨ kəm-ji kɨ kete.
17  3:17 1Kɔ 4:16; 11:1Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ꞌndaji kullə ra-m ə adi kəm-si tò kɨ go dḛ-tɨ kɨ́ panjiyə-dé to ga̰ panjiyə kɨ́ ingəi rɔ-ji-tɨ kin ya. 18 Kdɔtalə dow-je n̰a̰ ya panjiyə-dé ɔsɨ ta kagdəsɨ lə Kristɨ. Ta kinlé, taá-taá ya mꞌidə-si ə ɓone kin ya kàrè mꞌtəl mꞌpa kɨ̀ nɔ̰ kəm-m-tɨ ɓəy. 19 Dḛ lé ta tɔl ta-dé to tujɨ kɔgɨ ya ɗo; nékuso kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ ya to lubə lə-dé; né kɨ́ ulə rɔsɔl dɔ-dé-tɨ kin ya ɓá dḛ dꞌadɨ to né riɓa lə-dé; tagɨr-je lə-dé tò kɨ dɔ né-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ya par. 20 Ngà jə̰i lé, ɓe lə-ji to dɔra̰-tɨ adɨ jꞌisi jꞌngəbi Njèkajɨ-ji kɨ́ ꞌto ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ kɨ́ à kḭ-tɨ kdɔ ree 21 ə tɔ́gɨ kɨ́ ḛ ɔw-né kdɔ təl-né né-je lay gin tɔ́gɨ-é-tɨ kin ya à mbəl-né rɔ-ji kɨ́ dangɨ-tɨ kin kadɨ tana̰ kɨ̀ rɔ-é kɨ́ to rɔ njèriɓa kin tɔ.

3:5 3:5 a Rɔm 11:1; b Knj 23:6; 26:5

3:6 3:6 Knj 8:3; 22:4; 26:9-11

3:17 3:17 1Kɔ 4:16; 11:1