Mbete kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Titɨ
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ Pol ndàngɨ adɨ Titɨ
Titɨ kàrè ra kɨ̀ Pol kdɔ kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ rəm ɓá to ngonnjèkulə liə rɔ njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ gay-gay titɨ Timote bè tɔ. Nà̰y n̰a̰ al kadɨ dꞌuwə Pol dangay-tɨ kɨ́ gogɨ nè-tɨ kinlé, dḛ kɨ́ Titɨ dꞌɔw mḛḛ ɓebo Listrə-tɨ dɔnangɨ Krɛtɨ-tɨ. ꞌRa kullə natɨ kaglo madɨ ɓá, go-tɨ Pol in̰ə Titɨ lo-é-tɨ kin kadɨ-é gɔl ta-je kɨ́ dan njékəwna̰-je-tɨ; ə Pol ɓá ɔw mba ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ əse dɔnangɨ Maseduwan-tɨ. Lo-é-tɨ kin ɓá ḛ ndàngɨ-né mbete kin adɨ Titɨ kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ-é-tɨ rəm, ɓá ɔjɨ-é-né ta dɔ kullə-tɨ kɨ́ kadɨ-é ra tɔl ta-é rəm tɔ. Titɨ lé to jipɨ al (Gal 2:3). Mḛḛ mbete-tɨ kinlé, Pol ɓa-é: Ngon-m kɨ́ tɔgrɔ-tɨ mḛḛ kadmḛḛ-tɨ ( Tit 1:4), ta kin tɔjɨ tokɨ Pol ɓá ra siə adɨ-é adɨ mḛḛ Jeju Kristɨ. Mbete kullə-je lə njékɔwkulə-je pa ta lə Titɨ al, ngà Pol pa ta liə mḛḛ mbete-je-tɨ liə n̰a̰. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1: 5 ɓá Pol ole mḛḛ Titɨ dɔ né-je-tɨ kɨ́ nꞌin̰ə-é-né dɔnangɨ Krɛtɨ-tɨ lé: Kadɨ gɔl ta-je kɨ́ nà̰y lé kɨ̀ go-é-goé tɔl ta-é ə ində njékɔrnɔ̰̀-je dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ gay-gay mḛḛ ɓebo-je-tɨ. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1 lé, Pol pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kəm rəbɨ kɨ́ dꞌa mbətɨ-né njékɔrnɔ̰̀-je kɨ́ majɨ, ḛ ɓá to né kɨ́ majɨ kadɨ dꞌa rɔ-né kɨ̀ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm kɨ́ isɨ tulə njékəwna̰-je kɨ́ dɔnangɨ Krɛtɨ-tɨ natɨ. Lo kɔr-é-tɨ 2-3 lé, ḛ pa ta lə néndó kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ à kadɨ né-je tò majɨ dan kutɨ njékadmḛḛ-je-tɨ kɨ́ gay-gay kadɨ panjiyə ná̰-ná̰ tò-né majɨ.
1
Lapiya kɨ́ ra
Ma̰ Pol kɨ́ ngonnjèkullə lə Lubə rəm, njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ i Titɨ. Mꞌto ngonnjèkullə lə Lubə rəm, njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ kdɔ kadɨ dow-je kɨ́ Lubə mbətɨ-dé lé, mꞌadɨ dꞌadɨ mḛḛ-dé rəm, mꞌadɨ ꞌgə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ ɔw natɨ kɨ̀ kujɨ kɨ́ kilə dɔ Lubə rəm tɔ. Kdɔ kadɨ dꞌində mḛḛ-dé dɔ kiskəm-tɨ kɨ́ sartagangɨ kɨ́ low lə low-je nṵ ya Lubə kɨ́ to njèkədta al, un mindɨ-é kdɔ kadɨ-dé lé. Lokɨ kaglo-é asɨ lé, ḛ adɨ dow-je ꞌgə ta liə kɨ̀ takul ta kɨ́ Jeju Kristɨ ulə kullə-é ji-m-tɨ adɨ mꞌndó dow-je kɨ́ go ndu-tɨ lə Lubə kɨ́ to Njèkajɨ-ji. 1:4 2Kɔ 8:23; Gal 2:3; 2Ti 4:10I Titɨ kɨ́ mꞌoo-i kɨ ngon mḛḛ-m bè, mḛḛ kadmḛḛ-tɨ lə-ji kɨ́ jꞌore-na̰ dɔ-tɨ kinlé, kadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə Bɔbɨ-ji Lubə, kɨ̀ ꞌlə Njèkajɨ-ji Jeju Kristɨ nà̰y sə-i.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njékində kəm-dé go njékəwna̰-je-tɨ
1Ti 3:1-7; 1Pi 5:1-4
I Titɨ, mꞌin̰ə-i dɔnangɨ Krɛtɨ-tɨ, kdɔ kadɨ ꞌgɔl né-je kɨ́ nà̰y lé, kadɨ usɨ natɨ majɨ rəm, kdɔ kadɨ ində ꞌngatɔ́gɨ-je mḛḛ ɓebo-je-tɨ kɨ́ rá-rá kɨ́ go ta-je-tɨ kɨ́ mꞌidə-i lé.
1:6 1Ti 3:2-7Kadɨ ná̰-ná̰ dan-dé-tɨ to dow kɨ́ ta goto dɔ-é-tɨ rəm, njèdené kɨ́ káre-rè rəm, to dow kɨ́ ngan-é-je ꞌto njékadmḛḛ-je kɨ́ ta kaya uwə dɔ-dé al əse ꞌto njékal dɔ ta-je al rəm tɔ ɓane. Kadɨ njèkində kəm-é go njékəwna̰-je-tɨ to dow kɨ́ ta goto dɔ-é-tɨ, kdɔtalə ḛ to njèkində kəm-é go dow-je-tɨ lə Lubə, adɨ à to njèkində kàdɨ̀-é al rəm, njèwɔngɨ al rəm, gɔ̰yibɨ al rəm, njèrɔ kɨ̀ dow-je al rəm, njèka̰y ngɔdɨ go nékingə-tɨ al rəm, ngà kadɨ to njèkuwə mba-je kɨ rɔ-é-tɨ wur-wur rəm, to dow kɨ́ né ra kɨ́ majɨ-majɨ ɓá uwə mḛḛ-é rəm, njèkore rɔ-é ndəngɨ dɔ né-je-tɨ rəm, à to njèra né kɨ́ njururu rəm, dow kɨ́ kullə ra-é aa njay rəm, ɓá à to njèkore mḛḛ-é rəm tɔ. Kadɨ njèkində kəm-é go njékəwna̰-je-tɨ to njèkoy rigɨ-rigɨ go ta-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ ꞌndó-é lé, kdɔ kadɨ asɨ kulə dingəm mḛḛ njékadmḛḛ-je-tɨ kɨ̀ néndó kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ɓá kadɨ asɨ kuwə ta njékɔsɨ ta ngərəngɨ-je rəm tɔ.
Kuwə ta njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm
10 Kdɔtalə dow-je n̰a̰ ya ꞌto njémbatɨ təl rɔ-dé go ta-tɨ, njétidə ta-je kɨ́ mḛḛ wəy kare, njékədɨ dow-je kur-dé wale. Dan dow-je-tɨ kinlé, jipɨ-je kɨ́ njékadmḛḛ-je ɓá ꞌn̰a̰. 11 Dḛ lé, kadɨ tokɨ kutɨ ta-dé kə́-kə́ ɓane. Kdɔ dḛ ꞌtəl dɔ dow-je lay kɨ́ mḛḛ kəy-je-tɨ kɨ́ dꞌɔw-tɨ kɨ̀ néndó-je kɨ́ tò kadɨ tokɨ ndó al, ya ꞌndó dow-je kdɔ kingə-né né kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ go rəbɨ-é-tɨ al. 12 Dow káre dan-dé-tɨ kɨ́ ḛ ya dꞌoo-é kɨ njèkɔr kəm ta lə-dé kɨ́ dɔnangɨ Krɛtɨ-tɨ ya panè:
Dow-je kɨ́ Krɛtɨ lé ꞌto njékədta-je kɨ̀ ndɔ-é ndɔ-é,
ꞌTo da̰-je kɨ́ wale kɨ́ njémḛḛndul-je,
ꞌTo njédabɨ-je kɨ́ njékisɨ kdɔ nékuso kɨ́ mḛḛ-dé-tɨ ya par.
13 Ta kɨ́ ḛ pa kinlé, to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Gin-é kin ɓá kadɨ i ꞌndángɨ-dé kɨ̀ tɔ́gɨ-i, kdɔ kadɨ kadmḛḛ lə-dé to kadmḛḛ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, 14 kdɔ kadɨ dꞌoy rigɨ-rigɨ go tasu-je-tɨ lə jipɨ-je al rəm, kadɨ dꞌoy rigɨ-rigɨ go ndukun-je-tɨ kɨ́ njétəl gidɨ-dé kadɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ dꞌun kinlé al rəm tɔ. 15 Dow-je kɨ́ dꞌaa njay lé, né lay ya dꞌoo dꞌadɨ aa njay. Ngà njéra né kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ, kɨ̀ njémḛḛndə-je lé, né kɨ́ dꞌoo dꞌadɨ aa njay ya goto; négə, kɨ̀ tagɨr lə-dé tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ. 16 Dḛ ꞌɓa rɔ-dé njégə Lubə ya, ngà né ra-dé-je tɔjɨ kɨ́ ꞌgə-é al. Dḛ lé, ꞌto dow-je kɨ́ né ra-dé tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ, ꞌto njékal dɔ ta-je, né kɨ́ majɨ káre ya kàrè dꞌasɨ ra al.

1:4 1:4 2Kɔ 8:23; Gal 2:3; 2Ti 4:10

1:6 1:6 1Ti 3:2-7