Ɨkalaata ɨlya kwanda ɨlya Paʉlo ku
Bhatesalonike
Ʉwandɨlo
Umusundikwa ʉPaʉlo áyaatile ɨshɨbhanza ɨsha mu Tesalonike (Mbombo zya Bhasundikwa 17). Yáamɨle nhaaya ɨmpɨtɨ mʉ nsɨ ɨya Makedoniya kʉ nsɨ ɨya Wugiliiki kʉmbalɨgamba. Ásogooye paala nalʉbhɨlo we aBhayahuudi bhamu bhakwanza kʉmʉgoga. We akhabhalɨlo khaashɨla, umwavwi waakwe uTiimoti áyinzile kʉmʉbhʉʉzya kʉtɨ, aBhakilisiti abha mu Tesalonike bhakʉjendeelela nʉ lwɨtɨkho poope she bhakʉyɨmba. Pe ʉPaʉlo ásimbile ɨkalaata ili kʉbhagomwa na kʉbhaamʉla zye bhábhuziliziizye kʉkwakwe.
Mwɨ kalaata ili, ʉPaʉlo akusalifwa kwa Mʉlʉngʉ kʉ lwɨtɨkho nʉ lʉgano lwe bhalɨ nalwo aBhakilisiti mu Tesalonike, khabhɨlɨ akʉbhakʉmbʉsya ɨnjendo ɨya Shikilisiti we akwɨkhala nabho mu Tesalonike. Pe akʉbhapanjɨla she yɨkhayɨbha ku Bhakilisiti ɨnga bhaafwa na zye zɨkhayɨlolekha we uYeesu Kilisiti akwɨnza winza mʉ nsɨ. Kʉwʉmalɨlɨshɨlo akʉbhamanyɨzya she bhakwanzɨwa kʉbha we akhabhalɨlo khanaakho khashɨɨlɨ kufikha.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄPaʉlo akʉbhalamʉkha aBhatesalonike na kumusalifwa ʉMʉlʉngʉ kʉnongwa ɨya lwɨtɨkho lwabho 1:1-10
ɄPaʉlo akʉpanga ɨmbombo yaakwe mu Tesalonike ni ntumi ɨzya kʉkʉla ɨshɨbhanza 2:1-3:13
Uwuumi we wʉkʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ 4:1-12
Akʉmanyɨzya izyi nsiku ɨzya kʉmpeleela, ɨnjendo ɨzya Bhakilisiti zye zɨkwanzɨwa 4:13-5:11
Amazwi aga kʉlagana 5:12-28
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo, peeka nʉ Sɨlwano nu Tiimoti, tukubhasimbila ɨmwe mwe mʉlɨ mʉ shɨbhanza she shɨlɨ mʉ nhaaya ɨya mu Tesalonike, ɨmpʉga ya bhantʉ mwe mumwitishile ʉTaata ʉMʉlʉngʉ nʉ Mwene uYeesu Kilisiti. ɄMʉlʉngʉ abhalolelaje uwiila na kʉʉbhapa uwutengaanu.
Insalifwo kʉ zya lwɨtɨkho lwa Bhatesalonike
Tukumusalifwa ʉMʉlʉngʉ insiku zyonti kʉnongwa yiinyu mwenti, khabhɨlɨ tʉkʉbhalaabhɨla sita kulita. Pamiiso ga Taata ʉMʉlʉngʉ, we tʉkʉbhalaabhɨla tʉkʉkʉmbʉkha ɨmbombo ye mʉkʉyɨbhomba kʉ lwɨtɨkho. Tʉkʉkʉmbʉkha na kʉyɨkʉngʉla kwinyu kwe kukufumilana nʉ lʉgano lwinyu, khabhɨlɨ she mukujimbiilila kufumilana nʉ lʉsʉʉbhɨlo lwinyu kwa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti.
Bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho mwe ʉMʉlʉngʉ abhaganile, tumanyile kʉtɨ abhasabhʉʉye kʉbha mwe bhantʉ bhaakwe, kʉnongwa ye iNtumi iNyinza zye twábhalʉmbɨlɨɨye zɨtáamɨle zya mazwi meene khaala. Lyoli twálʉmbɨlɨɨye kʉ makha na kʉ waamʉlo wa Mupepu uMufinjile, na ku lusimishizyo. Ɨmwe mumanyile akhinza she tʉkhɨkhalaga nɨɨmwe ɨnga tʉbhaavwe. Ɨmwe mwálandatile anza she tʉkhabhombaga na she akhabhombaga ʉMwene uYeesu. She poope mwáyimbile nhaani, mwálɨposheleeye izwi lya Mʉlʉngʉ kʉ lʉseshelo lwe lukufuma kwa Mupepu uMufinjile.
Shɨnɨɨsho mwabha mwe shɨkholanyo ishinza kʉ bhe bhamwitishile ʉMʉlʉngʉ bhonti, abha mʉ mʉkoa ʉwa Makedoniya nʉ wa mʉ Akaaya. Kʉnongwa ye kufuma kukwinyu, izwi lya Mwene uYeesu livwinshile kʉ bhantʉ. Te mu Makedoniya na mʉ Akaaya mwene, lyoli ʉlwɨtɨkho lwinyu kwa Mʉlʉngʉ luvwinshile mwonti. Kʉ zɨnɨɨzyo tʉtalɨ nɨ zya kʉlonga kʉ zya lwɨtɨkho lwinyu, kʉnongwa ye kwonti kwe tʉkʉbhala abhantʉ bhakʉpanga she mwátʉposheleeye we twɨnza kukwinyu. Khabhɨlɨ bhakʉpanga she mwávileshile ivifwani vwa bhamʉlʉngʉ bhiinyu, mʉkhamwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ ɨnga mʉmʉbhombelaje ʉweene we mwumi, khabhɨlɨ ʉwa nalyoli, 10 na kʉmʉgʉʉlɨla ʉMwana waakwe* 1:10 ɄMwana waakwe Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. uYeesu Kilisiti kufuma kʉmwanya. Ʉweene we ʉMʉlʉngʉ ámuzyusiizye kufuma kʉ bhafwe, khabhɨlɨ we akʉtʉtʉʉla kʉ mʉlakha wa Mʉlʉngʉ we wʉkwɨnza.

*1:10 1:10 ɄMwana waakwe Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.