Ɨkalaata ɨlya kwanda ɨlya Paʉlo kwa
Tiimoti
Ʉwandɨlo
UTiimoti áamɨle Mukilisiti umutunta. Akhajendaga na kʉshʉʉla nu musundikwa ʉPaʉlo kʉ manha aminji, akhɨkhalaga na kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza ɨya Yeesu Kilisiti. Pɨlongolela, umusundikwa ʉPaʉlo akhamʉsonteelezya uTiimoti kʉbhala kʉlongozya ɨshɨbhanza ɨsha mʉ nhaaya ɨya mʉ Efeeso.
ɄPaʉlo ásimbile ɨkalaata ili kwa Tiimoti, intumi ɨzya lʉbhaatɨkho ʉlwa vɨbhanza nɨ zya kʉbhasokha na kʉbhakhaana abhamanyizyi abhɨ lenga mʉ shɨbhanza. Khabhɨlɨ mwɨ kalaata ili, akʉpanga ɨvɨkholo vwa bhantʉ bhe bhakwanzɨwa kʉsaabhʉlwa kʉbha bhalongozi abha vɨbhanza, na she umulongozi akwanzɨwa kʉbhomba ɨmbombo nɨ vɨpʉga vwe vɨlɨ mʉ shɨbhanza, anza bhatunta, abhagoosi na bhafwɨle.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄPaʉlo akʉmʉlamʉkha uTiimoti 1:1-3
Akʉmʉsokha kʉ zya bhamanyizyi abhɨ lenga 1:4-20
Akʉpanga ɨzya lʉbhaatɨkho ulwi mpuuto nu wulongozi mʉ shɨbhanza 2:1-3:16
Akʉpanga she umulongozi akwanzɨwa kʉbhabhombela aBhakilisiti 4:1-6:10
Akuumupa ʉmwoyo uTiimoti mʉ mbombo yaakwe 6:11-21
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo, umusundikwa wa Yeesu Kilisiti, kufumilana nɨ ndajɨzyo ya Mʉlʉngʉ uMuposhi wɨɨtʉ, nu Yeesu Kilisiti we lʉsʉʉbhɨlo lwɨtʉ. Ɨne inkukusimbila ɨwe Tiimoti, wʉmwana waanɨ nalyoli mʉ lwɨtɨkho.* 1:2 Bhaazya Mbombo zya Bhasundikwa 16:1.
ɄTaata ʉMʉlʉngʉ nʉ Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti, bhakʉlolelaje uwiila ni shisa, na kuukupa uwutengaanu.
Insoshi kʉ bhe bhakʉmanyɨzya ɨlenga
Ɨnkwanza kʉtɨ ʉsyale kʉnʉʉkwo mʉ nhaaya ɨya mʉ Efeeso, anza she nákusundiliiye mʉ khabhalɨlo khe nábhalile mu Makedoniya. Nátɨlɨ ʉbhabhʉʉzye abhantʉ bhamu abha kʉnʉʉkwo kʉtɨ, bhalaate kʉ manyɨzyo zyabho ɨzyɨ lenga. Ʉbhakhaane kʉtɨ bhatasundililaje ʉtʉpango twe tʉtakhondeeye, awe kʉbhambɨkha amataawa ga bhamaama bhe bhafuuye. Ganaago gakʉpela amadalɨ mʉ bhantʉ, gatalɨ na pa kusilila. Gatakʉjendeelezya abhantʉ kʉbhomba ɨmbombo ya Mʉlʉngʉ, kʉnongwa ye ɨmbombo zya Mʉlʉngʉ zɨkʉgomela mʉ lwɨtɨkho lwene.
Ɨsɨbhɨɨlɨlo lɨnɨɨlyo kʉ kʉtɨ abhantʉ bhabhe nʉ lʉgano. Ʉlʉgano lunuulu lʉlɨ mʉ bhantʉ bhe amooyo gaabho gazelupile, bhe bhakʉyeefwa mu mbiibhi, na bhe bhalɨ nʉ lwɨtɨkho ʉlwa nalyoli. Abhantʉ ɨbho bhazileshile zɨnɨɨzyo, na kʉteejela mʉ nongwa ɨzya wunanjisu. She poope bhakwanza kʉbha bhamanyizyi bhɨ ndajɨzyo zya Mʉlʉngʉ, ɨleelo ɨnongwa zye bhakʉlonga na kusundiilila, bhatazyaganyiinye.
Ɨtwe tumanyile kʉtɨ, ɨndajɨzyo zya Mʉlʉngʉ nyinza, ɨnga umuntu akʉmanyɨzya kwɨ dala lye lɨkhondeeye. Khabhɨlɨ tumanyile kʉtɨ ɨndajɨzyo zitabhishiilwe kʉ bhantʉ bhe bhagolosu. Lyoli zɨkwenya kʉ bhantʉ bhe bhakʉshɨlanya ɨndajɨzyo, abhasambusu, bhe bhatakumutinikha ʉMʉlʉngʉ, na bhe bhakuyinjizya mu mbiibhi, bhe te bhafinjile na bhe bhakʉbhomba ɨzya mʉ nsɨ. Zɨkʉkhaana abhantʉ bhe bhakʉgoga abhayise bhaabho na bhanyina bhaabho, na bhe bhakʉgoga abhantʉ abhanjɨ. 10 Ɨndajɨzyo zɨnɨɨzyo zɨkwenya ku bhabhembu, na kʉ bhe bhakʉbhomba uwubhembu abhasakhaala kʉ bhasakhaala, kʉ bhe bhakʉkazya abhatumwa, bhe bhakʉlonga ɨlenga, na ku bhonti bhe bhakufumwa ɨndaato ɨzyɨ lenga. Khabhɨlɨ na kʉ bhanjɨ bhonti bhe bhakʉbhomba zye zɨkʉlegana nɨ manyɨzyo ɨzya nalyoli.
11 Ɨmanyɨzyo zɨnɨɨzyo zya nalyoli, zɨkʉlolekha mu Ntumi iNyinza ɨzya wumwamu. INtumi iNyinza zɨnɨɨzyo zikufuma kwa Mʉlʉngʉ ʉwa Wumwamu. Nɨɨne, ampiiye iNtumi iNyinza zɨnɨɨzyo kʉtɨ ɨndʉmbɨlɨlaje.
ɄMʉlʉngʉ akʉmʉlolela ishisa ʉPaʉlo
12 Inkumusalifwa ʉMwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti, we ampiiye amakha, kʉnongwa ye ándolile kʉtɨ ne musunde, akhambɨɨkha mʉ mbombo yaakwe. 13 She poope kʉlʉsalo ʉkwo námusholanyiinye, ɨnhabhayɨmvwaga abhantʉ bhaakwe nhaani na kubhaviisya, ɨleelo uYeesu akhandolela ishisa. Nábhombile ganaago, sita kʉmanya, we ɨnshɨɨlɨ kʉbha nʉ lwɨtɨkho. 14 Ɨleelo ʉMwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti akhandolela uwiila nhaani, akhampa ʉlwɨtɨkho nʉ lʉgano kwɨ dala ɨlya kʉpatɨnhana nawo.
15 Kʉlɨ ni zwi ɨlya nalyoli lye tʉkwanzɨwa kʉlyɨtɨkha kʉ mwoyo wonti, kʉtɨ, “UYeesu Kilisiti áyinzile mʉ nsɨ umu kʉbhapokha abhi mbiibhi.” Nɨɨne ne wi mbiibhi kʉshɨla abhanjɨ bhonti. 16 UYeesu Kilisiti ándoleeye ishisa, she poope ɨne náamɨle ne wi mbiibhi nhaani kʉshɨla abhanjɨ bhonti kʉtɨ, alolesye uwujimbiilizu waakwe ʉwa kuswijizya kʉkwanɨ, yɨkhapela abhanjɨ bhalole mʉmwo ɨshɨkholanyo. Pe shɨnɨɨsho bhoope bhakhayɨmwɨtɨkha, na kʉwaaga uwuumi ʉwa wiila na wiila.
17 ɄMʉlʉngʉ wʉ Mwene ʉwa wiila na wiila,
te akhaafwe naalumo.
Atalɨɨpo umuntu we angakhola kʉmʉlola ʉMʉlʉngʉ,
atalɨɨpo ʉMʉlʉngʉ uwunji nʉʉmo.
Wʉʉyo mwene we akhondeeye kʉposheela ulushindikho
nu wumwamu wiila na wiila, zɨbhe shɨnɨɨsho!
ɄPaʉlo akumusunda uTiimoti
18 Ɨwe mwana waanɨ Tiimoti, ɨnkʉkʉlajɨzya kʉtɨ, ʉyɨɨtɨshe kʉbhomba zye abhakuwi bhálonjile kʉkwakho. Ʉzɨlandataje kʉtɨ, ufishile kulwa ʉwʉlʉgʉ akhinza ʉwa kʉsʉnga ɨmanyɨzyo ɨzya nalyoli. 19 Ʉlemaje ʉlwɨtɨkho lwakho, na kʉbhomba zye uzimanyile mʉ mwoyo waakho kʉtɨ zɨkhondeeye. She zɨnɨɨzyo, bhamu bhatázɨsajɨɨye, pe yɨkhaazya ʉlwɨtɨkho lwabho lʉnanjɨshe lwonti. 20 Mukaasi mʉ bhanaabho alɨɨpo uHimenaayo nu Alekizanda. Bhanaabho bhonti, nábhabhɨnjɨɨye kunzi kwa Seetani, ɨnga bhamanyɨle kʉlekha kʉmʉshoolanya ʉMʉlʉngʉ.

*1:2 1:2 Bhaazya Mbombo zya Bhasundikwa 16:1.