Ɨkalaata ɨlya wʉbhɨlɨ ɨlya Paʉlo ku
Bhakolinso
Ʉwandɨlo
Ɨkalaata ili, ʉPaʉlo ábhasimbiiye aBhakilisiti bhe bhalɨ mu Kolinso. Yáamɨle nhaaya ɨmpɨtɨ mʉ nsɨ ɨya Akaaya mu Wugiliiki. Ásimbile we apalamɨla kʉbhayaatɨla. Ɨkalaata ili lyámɨle lya kʉʉbhapa amakha, kʉnongwa ye áyaatile ɨshɨbhanza ɨsha mu Kolinso. We ashɨɨlɨ kusimba ɨkalaata ili, kʉlʉsalo akhabhayatɨlaga na kʉbhatwalɨla amakalaata, ɨleelo kwámɨle na kulumana mʉ lwɨtɨkho mʉ shɨbhanza shɨnɨɨsho. Pe akhasimba ɨkalaata ili, kʉbhaavwa kwɨmvwanya we ashɨɨlɨ kufikha mu Kolinso.
Yɨkʉlolesya kʉtɨ aBhakilisiti bhamu bhakhatɨnjɨ ʉPaʉlo atábhombeeye akhinza ɨnhela ɨzya shɨbhanza, khabhɨlɨ bhakhatɨnjɨ te musundikwa ʉwa nalyoli. Pe mwɨ kalaata ili akʉpanga kʉtɨ ʉweene wu naanu, khabhɨlɨ akʉpanga ɨzyɨ mbombo ɨya kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza, zye ʉMʉlʉngʉ ámʉbhɨlɨshɨlɨɨye kʉlʉmbɨɨlɨla. Khabhɨlɨ akʉbhamanyɨzya aBhakilisiti kʉbhombela ɨnhela zyabho, kʉbhaavwa aBhakilisiti nɨ vɨbhanza vwonti.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄPaʉlo akʉbhalamʉkha aBhakolinso na kʉmʉpaala ʉMʉlʉngʉ 1:1-7
ɄPaʉlo akwɨmɨla ʉlʉbhaatɨkho lwakwe na kwilulanya ɨmbombo ɨya musundikwa 1:8-7:16
Kʉsangʉlɨla aBhakilisiti abha ku Yelusaleemu 8:1-9:15
ɄPaʉlo akʉbhapanjɨla kʉtɨ ʉweene musundikwa wa Yeesu Kilisiti 10:1-12:21
Ɨlya kʉmalɨlɨshɨzya kʉbhasokha 13:1-14
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo, ne ʉMʉlʉngʉ ambɨlɨshɨɨye kʉ shɨgane shaakwe ɨmbe ne musundikwa wa Yeesu Kilisiti. Ɨne peeka nʉ nholo wɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho uTiimoti, tʉkʉbhalamʉkha ɨmwe mʉbha mʉ shɨbhanza sha Mʉlʉngʉ, mwe mʉlɨ mʉ nhaaya ɨya mu Kolinso, peeka na bhafinjile* 1:1 Abhafinjile Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. bhonti bhe bhalɨ mʉ mʉkoa ʉwa Akaaya.
ɄTaata wɨɨtʉ ʉMʉlʉngʉ nʉ Mwene uYeesu Kilisiti bhabhalolelaje uwiila, na kʉʉbhapa uwutengaanu.
Ulujinjizyo lwa Mʉlʉngʉ mʉ mayɨmba
Apalwaje ʉMʉlʉngʉ, ʉTaata wa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti, ʉTaata ʉwa shisa, khabhɨlɨ we wʉ Mʉlʉngʉ we akutujinjizya mu zyonti. Ʉweene akutujinjizya mʉ mayɨmba gonti, ɨnga nɨɨtwe tʉbhagomwe abhanjɨ bhe bhalɨ mʉ mayɨmba ge galɨ ɨvɨkholo nɨɨvwo nɨɨvwo. Tʉkʉbhagomwa anza she ʉMʉlʉngʉ akʉtʉgomwa ɨtwe. Anza she uKilisiti áyimbile nɨɨtwe tʉkʉyɨmba, shiniishi ʉMʉlʉngʉ she akwonjezya kutujinjizya kʉshɨlɨla kwa Kilisiti. Poope ɨnga tʉkʉyɨmba, tʉkʉyɨmba kʉnongwa ya lujinjizyo nu wuposhi wiinyu. Khabhɨlɨ we ɨtwe tukujinjizwa pe nɨɨmwe mʉkʉposheela ulujinjizyo lwe lʉkʉbhaavwa kujimbiilila mʉ mayɨmba ge nɨɨtwe tʉkʉyɨmba. Ʉlʉsʉʉbhɨlo lwɨtʉ kukwinyu lʉpɨtɨ, kʉnongwa ye tumanyile kʉtɨ mʉkʉyɨmba anzɨɨtwe, mukujinjila anzɨɨtwe.
Bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho, tʉkwanza mʉmanye she twáyimbile mʉ mʉkoa ʉwa Asiya. Amayɨmba ge gátwajile gáamɨle mapɨtɨ nhaani kʉshɨla amakha gɨɨtʉ, tʉkhakhatampa kʉtɨ te tʉbhe twe bhapʉʉma. Nalyoli twámɨle ngatɨ bhantʉ bhe bhalongiilwe kʉgogwa. Lɨnɨɨlyo lyáfumiiye ɨnga tʉleshe kʉsʉʉbhɨla amakha gɨɨtʉ, lyoli tʉmʉsʉʉbhɨle ʉMʉlʉngʉ, we akʉzyʉsya abhafwe. 10 Ʉweene we átuposhile mu wuneneshezu ʉwa wufwe, khabhɨlɨ atɨjendeelele kʉtʉpokha. Ɨtwe tʉkʉmʉsʉʉbhɨla ʉweene kʉtɨ atɨbhombaje shɨnɨɨsho akhabhalɨlo khonti, 11 nɨɨmwe bhʉʉlo mʉtwavwaje mu mpuuto zyinyu kʉnongwa yɨɨtʉ, ɨnga ku wiila we ɨtwe tʉkʉposheela kufumilana ni mpuuto ɨzya bhantʉ abhinji, abhantʉ abhinji bhatimusalifwe ʉMʉlʉngʉ kʉnongwa yɨɨtʉ.
ɄPaʉlo akʉgalʉlanya ʉlʉbhaatɨkho lwakwe ʉlwa kʉbhala mu Kolinso
12 Kʉnongwa ye kʉyɨbaada kwɨtʉ ku kuuku: tʉkʉyɨlola mʉ mooyo gɨɨtʉ kʉtɨ, mʉ nsɨ umu, inhaani pakaasi yiinyu, twɨkhaaye mu wugolosu na mu wanalyoli kufuma kwa Mʉlʉngʉ. Tutabhombile lɨnɨɨlyo kʉ njeele zyɨtʉ, lyoli ku wiila wa Mʉlʉngʉ. 13-14 Mʉ lɨnɨɨlyo tutakubhasimbila amazwi amagomu, lyoli ge mʉngakhola kʉbhaazya na kʉgaaganya akhinza. Kʉnongwa ye akhabhalɨlo ɨkha mʉkʉtwaganya khashe, ɨnkʉsʉʉbhɨla kʉtɨ mʉtɨtwaganye akhinza. Pe isiku lye akhayɨgalʉkha uYeesu, mʉkhayɨyɨpaala pamwanya yɨɨtʉ, anzɨɨtwe she tʉkʉyɨpaala pamwanya yiinyu.
15 Kʉnongwa ye náamɨle mʉ lʉsʉʉbhɨlo lʉnʉʉlwo, nábhiishile ʉlʉbhaatɨkho ʉlwa kwɨnza kukwinyu ɨnga mʉposheele ɨnsayo khabhɨlɨ. 16 Námʉʉye kwɨnza kukwinyu we ɨnkʉbhala ku Makedoniya, ɨnga we neepa ku Makedoniya kuula, ɨnhagalʉshe winza kukwinyu ɨnga mʉnaavwe kʉshʉʉla kwanɨ we ɨnkʉbhala ku Yudeeya. 17 Bhʉlɨ, we naamʉla kʉgalʉlanya ʉlʉbhaatɨkho lwanɨ ʉlwa kwɨnza kukwinyu, mʉkʉsɨɨbha kʉtɨ nabha ne muntu we akʉgalʉnhana-galʉnhana? Lumo mʉkʉsɨɨbha kʉtɨ ɨne ɨnkʉlongolwa kʉ shɨgane shaanɨ, kʉtɨ ɨndonje ɨntɨ, “Ɨnkwɨtɨkha,” ɨleelo iwinza ɨndonje ɨntɨ, “Ndaali!”
18 Ɨleelo ishi anza she ʉMʉlʉngʉ wa nalyoli, zye twábhabhuziizye ɨmwe, zɨtáamɨle kʉtɨ, “Ɨnkwɨtɨkha,” ɨleelo iwinza tʉlonje tʉtɨ, “Ndaali.” 19 Kʉnongwa ye uYeesu Kilisiti Mwana wa Mʉlʉngʉ 1:19 ɄMwana wa Mʉlʉngʉ Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. we ɨne, nʉ Sɨlwano nu Tiimoti twámʉlʉmbɨlɨɨye kukwinyu, atáamɨle muntu ʉwa kʉsangaanya amazwi kʉtɨ alongaje atɨnjɨ, “Ɨnkwɨtɨkha,” iwinza alongaje atɨnjɨ, “Ndaali,” lyoli ʉweene akhabhalɨlo khonti akʉtɨ, “Ɨnkwɨtɨkha,” zye akʉlonga zya nalyoli. 20 Kʉnongwa ye zyonti zye ʉMʉlʉngʉ álajile kʉtɨ atiitupe kwɨ dala ɨlya Kilisiti, zya nalyoli. Ye nongwa mwa Yeesu Kilisiti tʉkʉlonga tʉkʉtɨ, “Zɨbhe shɨnɨɨsho,” zye akʉlonga zya nalyoli, kʉnongwa ɨya kʉmʉpaala ʉMʉlʉngʉ. 21 ɄMʉlʉngʉ we akʉtʉgomwa ɨtwe nɨɨmwe, khabhɨlɨ atusebhile tʉbhe twe bhantʉ bhe bhamwitishile uKilisiti, 22 na kʉbhabhɨɨkha ɨshɨmanyɨsyo ɨsha kʉbha mwe bhantʉ bhaakwe, na kʉbhɨɨkha mʉ mooyo gɨɨtʉ uMupepu uMufinjile ɨnga yɨbhe ye mpɨnjɨshɨzyo yaakwe kʉ zye álajile kuutupa.
23 Intínzile winza ku Kolinso kʉnʉʉkwo, kʉnongwa ye ɨntakhanzaga kʉvwalazya amooyo giinyu. Ziniizi zye ɨnkʉlonga zya nalyoli, nʉ Mʉlʉngʉ amanyile. 24 Te kʉtɨ ɨtwe tʉkwanza kʉbhalajɨzya zye mʉkhondeeye kʉzɨlema mʉ lwɨtɨkho, kʉnongwa ye ɨmwe mugomile mʉ lwɨtɨkho. Khe khakwanzɨwa kʉkwɨtʉ, kʉ kʉbhomba ɨmbombo peeka nɨɨmwe ɨnga mʉseshele.

*1:1 1:1 Abhafinjile Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:19 1:19 ɄMwana wa Mʉlʉngʉ Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.