Ɨkalaata ɨlya wʉbhɨlɨ ɨlya Paʉlo ku
Bhatesalonike
Ʉwandɨlo
ɄPaʉlo ábhasimbiiye ɨkalaata ili aBhakilisiti abha ku Tesalonike, we gaashɨla ameezi gamu kufuma kubhasimbila ɨkalaata ɨlya kwanda. Mwɨ kalaata ili, akʉbhagomwa aBhakilisiti kʉbha na makha mʉ lwɨtɨkho, poope she bhakʉyɨmba. Abhantʉ bhamu bhakhabhabhʉzyaga kʉtɨ, uKilisiti ayinzile winza mʉ nsɨ, awe kʉtɨ apalamɨɨye nhaani kwɨnza, pe bhaleshe kʉbhomba ɨmbombo. Pe ʉPaʉlo akʉbhasokha kʉtɨ bhatabhɨtɨkhaje abhantʉ bhanaabho. Akʉpanga kʉtɨ aBhakilisiti bhatabhanje bhakhata, kʉnongwa ye akhabhalɨlo khashɨɨlɨ akha kwɨnza uKilisiti. Amayɨmba amapɨtɨ gakhayɨlolekha mʉ nsɨ, khabhɨlɨ umulongozi umubhiibhi nhaani akwɨnza kʉlongozya abhantʉ kʉmʉsambʉkha ʉMʉlʉngʉ.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄPaʉlo akʉbhalamʉkha aBhatesalonike 1:1-4
ɄPaʉlo akʉmanyɨzya izyi siku ɨlya kʉlongwa 1:5-12
Kugubulwa umushilanyi ʉwɨ ndajɨzyo 2:1-12
ABhakilisiti bhɨmɨɨlɨle akhinza mʉ lwɨtɨkho 2:13-17
ɄPaʉlo akʉmanyɨzya izyi mpuuto nʉ wʉkhata 3:1-15
Amazwi aga kʉlagana 3:16-18
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo, peeka nʉ Sɨlwano nu Tiimoti, tukubhasimbila ɨmwe mwe mʉlɨ mʉ shɨbhanza she shɨlɨ mʉ nhaaya ɨya mu Tesalonike, ɨmpʉga ya bhantʉ mwe mumwitishile ʉTaata wɨɨtʉ ʉMʉlʉngʉ nʉ Mwene uYeesu Kilisiti. ɄMʉlʉngʉ ʉTaata wɨɨtʉ nʉ Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti bhabhalolelaje uwiila na kʉʉbhapa uwutengaanu.
Uwulonji wa Mʉlʉngʉ ku nsiku ɨzya kʉmpeleela
Bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho, tʉkhondeeye kumusalifwa ʉMʉlʉngʉ insiku zyonti kʉnongwa yiinyu. Tʉkhondeeye kʉbhomba shɨnɨɨsho kʉnongwa ye ʉlwɨtɨkho lwinyu lʉkʉkʉla nhaani, nʉ lʉgano lwinyu ku bhamwinyu lʉkwonjela nhaani. Ye nongwa ɨtwe tʉkʉyɨpaala kʉnongwa yiinyu, we tʉlɨ mʉ vɨbhanza vwa Mʉlʉngʉ. Tʉkʉyɨpaala kʉnongwa ya wujimbiilizu wiinyu nʉ lwɨtɨkho lwinyu lwe mʉlɨ nalwo kʉ mayɨmba gonti na mʉ wʉtolwe we wʉkʉbhaaga.
Zɨnɨɨzyo zyonti zɨkʉlolesya kʉtɨ uwulonji wa Mʉlʉngʉ wa wugolosu. Pa wulonji wʉnʉʉwo ɨmwe mʉkhayɨbhaazɨwa kʉtɨ mʉkhondeeye kwinjila mʉ wʉmwene waakwe,* 1:5 Ʉwʉmwene waakwe Bhaazya ʉwʉmwene wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. mwe mʉkʉyɨmba kʉnongwa yaakwe. ɄMʉlʉngʉ akhayɨbhomba ɨzya nalyoli, ʉweene akhayɨɨbhapa amayɨmba bhe bhakʉbhayɨmvwa ɨmwe. Khabhɨlɨ akhayɨɨbhapa ɨmwe kʉtʉʉzya mwe mʉkʉyɨmba peeka nɨɨtwe. Akhayɨbhomba zɨnɨɨzyo we ʉMwene uYeesu akwɨnza kufuma kʉmwanya nʉ lʉkhozyo ʉlwa mwoto, peeka na bhakhabhɨzya bhaakwe abha makha. Ʉweene akhayibhafunda bhonti bhe bhatamumanyile ʉMʉlʉngʉ na bhe bhatakwɨtɨkha iNtumi iNyinza ɨzya Mwene wɨɨtʉ uYeesu. Bhanaabho lʉkhayɨbhaaga ulufundo ʉlwa kʉbhayazya wiila na wiila na kʉbha ukutali nʉ Mwene nu wumwamu waakwe ʉwa makha. 10 Ziniizi zɨkhayɨbhombekha isiku lye ʉMwene akhayɨgalʉkha kʉposheela uwumwamu kufuma ku bhafinjile 1:10 Abhafinjile Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. bhaakwe na khaswigo kufuma ku bhonti bhe bhamwitishile. Nɨɨmwe mʉkhayɨbha peeka nabho kʉnongwa ye mwáposheleeye intumi zyakwe zye twábhabhuziizye.
ɄPaʉlo akubhapuutila aBhatesalonike
11 Kʉnongwa ya zɨnɨɨzyo, tukubhapuutila insiku zyonti. Tʉkʉmʉlaabha ʉMʉlʉngʉ wɨɨtʉ kʉtɨ abhabhaazye kʉtɨ mʉkhondele kwɨkhala anza she abhabhɨlɨshɨɨye. Khabhɨlɨ tʉkʉlaabha kʉtɨ kʉ makha gaakwe, akwɨlɨzye inyinza zye mʉkwanza kʉbhomba, peeka nɨ mbombo ɨzya lwɨtɨkho lwinyu. 12 Tukupuuta shɨnɨɨsho ɨnga ɨtaawa lya Mwene wɨɨtʉ uYeesu lɨpalwaje kʉnongwa yiinyu, nɨɨmwe mʉpalwaje kʉnongwa yaakwe. Ganaaga gatɨbhombekhaje kufumilana nu wiila wa Mʉlʉngʉ wɨɨtʉ nʉ wa Mwene uYeesu Kilisiti.

*1:5 1:5 Ʉwʉmwene waakwe Bhaazya ʉwʉmwene wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:10 1:10 Abhafinjile Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.