2
Abhantʉ bhakʉmposheela uMupepu uMufinjile
Isiku ilyi Pentekoositi* 2:1 IPentekoositi sháamɨle shikulukulu she aBhayahuudi bhakhashimwaga we bheefwa ɨvɨyabho mu vwizi, insiku amashumi gasaanʉ we ɨPasaaka yaashɨla. Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 16:9-12. Khabhɨlɨ bhaazya iPentekoositi mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. we lyafikha, abhantʉ bhe bhámwitishile uYeesu, bhonti bhábhungaanile mu nyumba yimo. We bhɨkhaaye mʉmwo, nalʉbhɨlo bhʉʉlo kʉkhavwɨnha izi kufuma kʉmwanya lye lyámɨle anzi mpepu ɨmpɨtɨ ye yikuvugula, inyumba yonti yápatɨɨye izi liila. Nalʉbhɨlo bhʉʉlo bhakhalola ivintu vwe vɨlɨ anzɨ mbɨɨtʉ ɨzya mwoto, zɨkhasaata, zɨkhabhala zɨkhagwa kwa weeka weeka. Abhantʉ bhonti bhakhaposheela uMupepu uMufinjile, bhakhanda kʉlonga kʉ ndongo iyinji, anza she uMupepu uMufinjile ábhapiiye.
Pa Yelusaleemu paala páamɨle aBhayahuudi bhe bhakhamutinikhaga ʉMʉlʉngʉ bhe bháfumile mʉ nsɨ zyonti. 2:5 Bhe bháfumile mʉ nsɨ zyonti Kʉ khabhalɨlo khanaakho aBhayahuudi abhinji bhásaatile mʉ nsɨ izinji. Abhantʉ bhanaabho we bhɨmvwa izi lɨnɨɨlyo, bhakhagandʉkha, bhakhɨnza ku winji pʉʉpo. Weeka weeka waabho akhɨmvwaga ɨndongo yaakwe wʉʉyo yɨkʉlongwa na bhantʉ bhe bhámwitishile uYeesu, pe bhakhakhasama, na kuswiga nhaani. Bhakhanda kʉbhʉzɨlɨzanya bhakhatɨ, “Tejeelezyi! Abhantʉ ɨbha bhe bhakʉlonga shiniishi, te bhapaapɨlwa bha kʉ Galɨlaaya? Ishi! Bhʉlɨɨbhʉlɨ ɨtwe weeka weeka mʉ ndongo yaakwe ɨya shɨkhaaya akwɨmvwa zye bhakʉlonga? Mukaasi yɨɨtʉ, bhalɨɨpo abhantʉ bhe bhafumile mʉ nsɨ ɨya Bhapaliti, aBhamediya, aBhaelami, na bha mʉ nsɨ ɨya Mesopotaamiya. Bhamu bha mʉ mɨkoa ɨya mu Yudeeya, Kapadokiya, Ponto, Asiya, 10 na bha mʉ nsɨ ɨya mu Filigiya, Pamfiliya, na bha mʉ nsɨ ɨya mu Miisili. Bhamu bhakufuma kʉmbalɨ ɨzyɨ nsɨ ɨya ku Libiya zye zɨlɨ papɨɨpɨ nɨ nhaaya ɨya ku Kileene, na bhe bhinzile kufuma mʉ nhaaya ɨya mu Luumi. 11 Mʉ bhanaabho bhalɨɨpo aBhayahuudi abha shifumo. Bhalɨɨpo bhamu bhe bhafumile mʉ nsɨ izinji bhe bhitishile ulupuuto lwɨtʉ ʉlwa Shiyahuudi, bhalɨɨpo aBhakileete, na Bhaalabiya. Yeenya twenti, tʉkwɨmvwa abhantʉ ɨbha bhakʉlonga mʉ ndongo zyɨtʉ, bhakʉmʉpaala ʉMʉlʉngʉ kʉ mbombo zyakwe ɨmpɨtɨ!”
12 Abhantʉ bhonti ɨbho bhakhaswigaga nhaani na kʉzyʉgʉnhana, bhakhabhʉzɨlɨzanya bhakhatɨ, “Shiniishi kwe kʉtɨ bhʉlɨ?” 13 Ɨleelo bhamu mʉmwo bhakhanda kʉbhasekha abhalandati bha Yeesu, bhakhalongaga bhakhatɨnjɨ, “Ɨbha bhakholiilwe nhombwa.”
UPeeteli akwilulila abhantʉ ɨzya Mupepu uMufinjile
14 Pe uPeeteli akhɨmɨɨlɨla, peeka na bhasundikwa abhamwabho bhaala ishumi na weeka, akhanda kʉbhabhʉʉzya abhantʉ bhaala kwi zi ɨlya kʉdandɨzya akhatɨ, “MuBhayahuudi abhamwɨtʉ, na mwenti mwe mʉkwɨkhala pa Yelusaleemu ɨpa, amazwi ɨgo ge gafumiiye gamanyɨshe kukwinyu, mʉtejeelezye akhinza zye ɨnkʉlonga ishi. 15 Poope she mʉkʉlola ngatɨ abhantʉ ɨbha bhakholiilwe, ɨleelo bhatakholiilwe khaala, yeenyi ishi shɨlaabhɨla saala ya wʉtatʉ! 16 Ziniizi zye zi ziila zye ʉMʉlʉngʉ álonjile kʉshɨlɨla kwa mukuwi uYoeli kʉtɨ,
17 ‘Mu nsiku ɨzya kʉmpeleela, akʉlonga ʉMʉlʉngʉ,
ɨnhayɨɨbhapa uMupepu waanɨ ku winji abhantʉ bhonti.
Abhaana bhiinyu abhasakhaala na bhalɨndʉ bhiinyu
bhakhayifumwaga uwukuwi,
na bhaana bhiinyu abhatunta
bhakhayɨlolaga injozi ɨzya pamiiso amazelu, 2:17 Injozi ɨzya pamiiso amazelu kwe kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akʉbhaloleshezya abhantʉ ɨzya mu njozi we bhashɨɨlɨ kʉsʉpɨɨla. Injozi zɨnɨɨzyo zɨkʉlegana na ziila zye umuntu akʉloota we asʉpɨlɨɨye.
na bhagoosi bhiinyu bhakhayɨlootaga injozi.
18 Mu nsiku zɨnɨɨzyo ɨnhayɨɨbhapa uMupepu waanɨ
abhabhombi bhaanɨ, abhasakhaala na bhantanda,
kʉtɨ bhoope bhafumwaje uwukuwi.
19 Ɨnhayɨbhombaga amayele kʉmwanya kʉ mabhɨngo,
nɨ vɨlolesyo mʉ nsɨ munuumu.
Kʉkhayɨbha ɨbhanda, nʉ mwoto,
ni lyosi likhayisuukhaga ku winji.
20 Ɨzʉbha lɨkhayɨgalʉnhana kʉbha khiisi,
nu mwezi wʉkhayɨbha mushamamu anzɨ bhanda.
Zɨnɨɨzyo zyonti zɨkhayɨbhombekha
we uwumwamu wa Mwene wʉshɨɨlɨ kʉlolekha
pi siku ɨpɨtɨ liila.
21 Umuntu wowonti we akhayɨlaata
na kʉmʉsʉʉbhɨla ʉMwene akhayɨtʉʉlwa.’§ 2:17-21 Bhaazya Yoeli 2:28-32.
22 UPeeteli akhajendeelela kʉlonga akhatɨ, “Mʉbhasakhaala ɨmwe mʉbha mu Isilaeli, mʉtejeelezye amazwi ɨga akhinza! ɄMʉlʉngʉ ábhalolesiizye ɨmwe kʉtɨ akʉbhomba ɨmbombo kʉshɨlɨla mwa Yeesu ʉwa ku Naazaleti. Ɨmwe mʉneemwe mumanyile akhinza kʉtɨ mwa Yeesu wʉnʉʉyo mwe akhalolesyaga amayele aga vɨkholo ivwinji kukwinyu. 23 Pɨlongolela, ʉMʉlʉngʉ akhamufumwa uYeesu kukwinyu, anza she ásɨbhɨlɨɨye kʉbhomba, pe ɨmwe mʉkhamʉgoga kwɨ dala ɨlya kʉbhasonjeelezya abhantʉ abhabhiibhi bhe te Bhayahuudi kʉtɨ bhamʉkhomeele pa shɨkhobhenhanyo. 24 Ɨleelo ʉMʉlʉngʉ akhamʉtʉʉla uYeesu mu mavune aga wufwe, akhamʉzyʉsya kʉ bhafwe, kʉnongwa ye yákhaninhiine kʉtɨ uwufwe wʉjendeelele kʉmʉlemeelela uYeesu kwɨlongo. 25 UDaudi woope álonjile ɨzya Yeesu átɨlɨ,
‘Ɨne nálolile kʉtɨ,
ʉMwene atɨjendeelele kʉbha peeka nɨɨne insiku zyonti.
Kʉnongwa ye ʉweene alɨ kʉmbalɨ yaanɨ ɨya kʉndɨɨlo,
intangayingaana ngakheeka.
26 Pe shɨnɨɨsho, ʉmwoyo waanɨ wʉkhasansamʉkha,
ɨnhaseshela ni lomu lyanɨ.
Woope nʉ mʉbhɨlɨ waanɨ wʉtɨyɨɨkhale mʉ lʉsʉʉbhɨlo,
27 kʉnongwa ye ɨwe te ʉndeshe kwɨlongo,
khabhɨlɨ te ʉyɨɨtɨshe kʉmʉlekha uMufinjile waakho,
abhole.
28 Undanjile amadala aga wuumi.
Utimpe ʉlʉseshelo nhaani we ɨndɨ peeka nɨɨwe.’* 2:25-28 Bhaazya Zabuuli 16:8-11.
29 UPeeteli akhatɨ, “Bhanholo bhaanɨ, ɨngakhola kʉbhabhʉʉzya apazelu kʉtɨ ʉmaama wɨɨtʉ uDaudi áfuuye, bhakhamʉsyɨla, ɨmbɨɨpa yaakwe nʉ mʉsanyʉʉnʉ yɨlɨ panaapa. 30 Poope shɨnɨɨsho, uDaudi áamɨle mukuwi, ámanyile kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ álapile ku lufingo kʉtɨ atɨmʉbhɨɨshe mʉ wʉmwene waakwe umuntu ʉmo ʉwa shɨkholo shaakwe. 31 UDaudi álolile zye zitifumile, na zye zɨkhamʉbhɨɨkha kʉtɨ alonje ɨzya kʉzyʉkha kwa Kilisiti 2:31 UKilisiti lɨtaawa lyɨ mpaalo ɨzya wʉpɨtɨ pa mbombo, anza kʉtɨ Mwene. ABhayahuudi bhakhasʉbhɨlaga kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akhayɨmʉsonteelezya uKilisiti, wʉnʉʉyo we akhayɨbhapokha kufuma mu wutumwa. Khabhɨlɨ we akhayɨtabhaalaga abhantʉ abhɨ nsɨ zyonti. Bhaazya uKilisiti mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. kʉtɨ, ʉMʉlʉngʉ atámuleshile kwɨlongo, nʉ mʉbhɨlɨ waakwe wutábholile.
32 “UYeesu Kilisiti wʉnʉʉyo, ʉMʉlʉngʉ akhamʉzyʉsya kʉ bhafwe, twenti twe bhakeeti bhi zwi liniili. 33 We ʉTaata ʉMʉlʉngʉ amʉzʉvwa, ɨnga atabhaale peeka nawo, 2:33 Atabhaale peeka nawo Mʉ ndongo ɨya Shiyunaani yɨkʉtɨ ayɨɨkhale kʉ nyoobhe yaakwe ɨya kʉndɨɨlo. akhaamupa uMupepu uMufinjile. Pe uYeesu akhatʉleetela uMupepu uMufinjile we ʉMʉlʉngʉ álajile, zye zɨ zɨɨzyo zye mʉkʉzɨlola, na kʉzyɨmvwa. 34 UDaudi atakhayɨtekhaga wʉʉyo kʉnongwa ye ʉweene atábhalile kʉmwanya. Poope shɨnɨɨsho, ʉweene álonjile átɨlɨ,
‘ɄMwene ámubhuziizye ʉMwene waanɨ átɨlɨ,
“Yɨɨkhala kʉmbalɨ ɨyɨ nyoobhe yaanɨ ɨya kʉndɨɨlo,
35 paka we nabhabhɨɨkha abhalʉgʉ bhaakho
paasɨ pa vɨnama vwakho.”§ 2:35 Paka we nabhabhɨɨkha abhalʉgʉ bhaakho paasɨ pa vɨnama vwakho kwe kʉtɨ kʉbhatola na kʉbhatabhaala abhalʉgʉ bhaakwe.* 2:34-35 Bhaazya Zabuuli 110:1.
36 UPeeteli akhatɨ, “Ishi, aBhaisilaeli bhonti bhakwanzɨwa bhamanye akhinza kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhɨɨkha uYeesu kʉbha wʉ Mwene, khabhɨlɨ wu Kilisiti, we ɨmwe mwámʉkhomeleeye pa shɨkhobhenhanyo.”
37 ABhayahuudi bhaala, we bhɨmvwa amazwi ganaago, gakhabhalasa nhaani mʉ mooyo gaabho. Bhakhabhabhʉzɨɨlɨzya uPeeteli peeka na bhasundikwa abhamwabho bhakhatɨ, “Bhanholo bhɨɨtʉ, ishi tʉbhombe lyoni?” 38 UPeeteli akhabhaamʉla akhatɨ, “Umuntu weeka weeka kukwinyu alaate imbiibhi zyakwe na kwozelwa kwɨ taawa lya Yeesu Kilisiti, kʉtɨ ɨnga atʉʉyɨlwe na kʉposheela ɨshɨkʉnjɨlwa sha Mupepu uMufinjile. 39 She ʉmʉlajɨ wʉnʉʉwo we ʉMʉlʉngʉ álapile ɨmaandɨ we akʉbhomba ishi kukwinyu, kʉ bhaana bhiinyu, na kʉ bhanjɨ bhonti bhe bhalɨ ukutali. Ganaago ʉMwene ʉMʉlʉngʉ wɨɨtʉ akhayɨɨbhapa abhantʉ bhonti bhe akhayɨbhabhɨlɨshɨla.”
40 UPeeteli akhajendeelela kʉbhabhʉʉzya abhantʉ bhaala amazwi aganjɨ aminji aga kʉbhasokha. Akhabhasundiilila akhatɨ, “Mʉtʉʉlwe nʉ Mʉlʉngʉ mʉtakhalongwe peeka na bhantʉ abha khabhalɨlo ɨkha, bhe bhabhiibhi nhaani!” 41 Abhantʉ abhinji bhakhagɨɨtɨkha amazwi gaakwe, bhakhoozelwa isiku liila, bhakhonjela abhantʉ bhe bhafishiiye ielufu zɨtatʉ (3,000).
Ʉwʉpeeka mu bhalandati bha Yeesu
42 Abhasundikwa bha Yeesu bhakhamanyɨzyaga izwi lya Mʉlʉngʉ kʉ bhe bhámwitishile. Bhonti bháamɨle nʉ mwoyo mʉ wʉpeeka waabho, bhakhamensulanaga ikaati na kulya peeka, 2:42 Bhakhamensulanaga ikaati na kulya peeka Zɨkhabhombekhaga mʉ khabhalɨlo akhi Shaakulya sha Mwene. na kʉmʉlaabha ʉMʉlʉngʉ peeka. 43 Abhasundikwa bhakhabhombaga amayele aminji nɨ vɨlolesyo ivwinji, abhantʉ bhonti bhakhaswigaga nhaani, na kumushindikha ʉMʉlʉngʉ. 44 Abhantʉ ɨbha bhe bhámwitishile uYeesu, bhonti bháamɨle mʉ wʉpeeka, ivintu vwabho vwope vwámɨle mʉ wʉpeeka. 45 Bhakhakazyaga ivintu vwabho nɨ nhela zye bhakhapataga, bhakhazɨgabhanyaaga, anza she umuntu weeka weeka ábhuliliilwe. 46 Bhakhabhʉngaanaga insiku zyonti mwi linga ilyi Nyumba iMfinjile, 2:46 INyumba iMfinjile Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. na mu nyumba zyabho na kumensulana ikaati peeka. Bhakhasangʉlaga ivwakulya kʉ mooyo amasangalusu na kulya peeka kʉ lʉseshelo. 47 Bhakhamʉpaalaga ʉMʉlʉngʉ, na kʉbhakhondezya abhantʉ bhonti. Insiku zyonti ʉMwene uYeesu akhabhatʉʉlaga abhantʉ abhanjɨ bhe bhakhɨtɨkhaga, bhakhasangaanaga na bhamwabho mʉ wʉpeeka waabho.

*2:1 2:1 IPentekoositi sháamɨle shikulukulu she aBhayahuudi bhakhashimwaga we bheefwa ɨvɨyabho mu vwizi, insiku amashumi gasaanʉ we ɨPasaaka yaashɨla. Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 16:9-12. Khabhɨlɨ bhaazya iPentekoositi mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

2:5 2:5 Bhe bháfumile mʉ nsɨ zyonti Kʉ khabhalɨlo khanaakho aBhayahuudi abhinji bhásaatile mʉ nsɨ izinji.

2:17 2:17 Injozi ɨzya pamiiso amazelu kwe kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akʉbhaloleshezya abhantʉ ɨzya mu njozi we bhashɨɨlɨ kʉsʉpɨɨla. Injozi zɨnɨɨzyo zɨkʉlegana na ziila zye umuntu akʉloota we asʉpɨlɨɨye.

§2:21 2:17-21 Bhaazya Yoeli 2:28-32.

*2:28 2:25-28 Bhaazya Zabuuli 16:8-11.

2:31 2:31 UKilisiti lɨtaawa lyɨ mpaalo ɨzya wʉpɨtɨ pa mbombo, anza kʉtɨ Mwene. ABhayahuudi bhakhasʉbhɨlaga kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akhayɨmʉsonteelezya uKilisiti, wʉnʉʉyo we akhayɨbhapokha kufuma mu wutumwa. Khabhɨlɨ we akhayɨtabhaalaga abhantʉ abhɨ nsɨ zyonti. Bhaazya uKilisiti mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

2:33 2:33 Atabhaale peeka nawo Mʉ ndongo ɨya Shiyunaani yɨkʉtɨ ayɨɨkhale kʉ nyoobhe yaakwe ɨya kʉndɨɨlo.

§2:35 2:35 Paka we nabhabhɨɨkha abhalʉgʉ bhaakho paasɨ pa vɨnama vwakho kwe kʉtɨ kʉbhatola na kʉbhatabhaala abhalʉgʉ bhaakwe.

*2:35 2:34-35 Bhaazya Zabuuli 110:1.

2:42 2:42 Bhakhamensulanaga ikaati na kulya peeka Zɨkhabhombekhaga mʉ khabhalɨlo akhi Shaakulya sha Mwene.

2:46 2:46 INyumba iMfinjile Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.