Ɨkalaata ɨlya Paʉlo ku
Bhakolosaayi
Ʉwandɨlo
Ɨnhaaya ɨya mu Kolosaayi yáamɨle kʉmbalɨ ɨya kʉwʉswelo ʉwɨ nsɨ ye insiku izi bhakʉtɨ uTuluuki. Umusundikwa ʉPaʉlo atábhayatɨɨye aBhakilisiti abhɨ nhaaya yɨnɨɨyo, ɨleelo ásimbile ɨkalaata ili, kʉnongwa ye áyimvwizye kʉtɨ bhalɨɨpo abhamanyizyi abhɨ lenga mʉ shɨbhanza sha Mʉlʉngʉ shiila. Abhamanyizyi bhanaabho bhakhamanyɨzyaga kʉtɨ aBhakilisiti bhakwanzɨwa kʉzɨlandata ɨmwata ɨzya Bhayahuudi, anza kutahiiliwa na kupuuta kʉ bhakhabhɨzya, ɨnga bhamʉkhondezyaje ʉMʉlʉngʉ.
Pe ʉPaʉlo akusimba ɨkalaata ili kʉbhakʉmbʉsya aBhakilisiti kʉtɨ yáamɨle kufwa kwa Kilisiti kwe kwábhaposhile. Akʉbhakʉmbʉsya kʉtɨ uKilisiti alɨ kʉmwanya, akʉbhalajɨzya abhakhabhɨzya bhonti, ni vintu vwonti vwe vɨlɨɨpo. Ye nongwa bhakwanzɨwa kumupuuta uKilisiti wʉʉyo mwene. Khabhɨlɨ akʉbhakʉmbʉsya kʉtɨ ɨnjendo zyabho zɨlolesyaje kʉtɨ abheene bhantʉ bhe bhasabhuliilwe nʉ Mʉlʉngʉ.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄPaʉlo akʉbhalamʉkha aBhakolosaayi na kumusalifwa ʉMʉlʉngʉ 1:1-14
Ʉwʉpɨtɨ nu wuposhi waakwe 1:15-23
Ɨmbombo ya Paʉlo mʉ vɨbhanza 1:24-2:5
UKilisiti abhatuulile abhantʉ kufuma mʉ mwata zyabho 2:6-23
Akʉmanyɨzya she aBhakilisiti bhakwanzɨwa kwɨkhala mu wutengaanu, na kʉbha nɨ njendo inyinza 3:1-4:1
Ɨndamʉkho ɨya kʉmalɨlɨshɨzya 4:2-18
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo, umusundikwa wa Yeesu Kilisiti kʉ shɨgane sha Mʉlʉngʉ. Ɨne nʉ nholo wɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho uTiimoti, tukubhasimbila mubhafinjile* 1:2 Mubhafinjile Bhaazya abhafinjile mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. bha Mʉlʉngʉ mwe mʉkwɨkhala mʉ nhaaya ɨya mu Kolosaayi, mʉ bhanholo bhɨɨtʉ abhasunde mwa Kilisiti. ɄTaata ʉMʉlʉngʉ wɨɨtʉ, abhalolelaje uwiila, na kʉʉbhapa uwutengaanu.
Impuuto ni nsalifwo
Insiku zyonti tukubhapuutila na kumusalifwa ʉMʉlʉngʉ, ʉTaata wa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti. Tʉkʉbhomba shɨnɨɨsho kʉnongwa ye twimvwizye ɨzya lwɨtɨkho lwinyu kwa Yeesu Kilisiti nɨ zya lʉgano lwinyu ku bhafinjile. Ʉlwɨtɨkho nʉ lʉgano lʉnʉʉlwo, ʉlwalo lwakwe lʉlɨ mʉ lʉsʉʉbhɨlo ʉlwa wuumi we ʉMʉlʉngʉ abhabhɨshɨɨye kʉmwanya. Mwímvwizye ɨzya lʉsʉʉbhɨlo lʉnʉʉlwo kufuma kʉwandɨlo pe mwálumbiliilwe izwi ɨlya nalyoli ilyi Ntumi iNyinza. Intumi zɨnɨɨzyo zye zyáfishile kukwinyu, zɨkʉsaata mʉ nsɨ zyonti. Zɨkʉbhagalʉlanya abhantʉ anza she zyábhagalulanyiinye ɨmwe kufuma isiku lye mwívwizye ɨzya wiila wa Mʉlʉngʉ na kʉwʉmanya uwanalyoli waakwe she wʉlɨ. Mwámanyɨɨye iNtumi iNyinza zɨnɨɨzyo kufuma kwa Epaafula. Wʉnʉʉyo akʉbhomba ɨmbombo ngatɨ mubhombi ʉwamwɨtʉ ʉmʉganwa, umusunde ʉwa Kilisiti kʉnongwa yiinyu. Ʉweene atubhuziizye impempu ɨzya lʉgano lwinyu lwe lukufumilana nu Mupepu uMufinjile.
Kʉnongwa yɨnɨɨyo, tukubhapuutila insiku zyonti kufuma akhabhalɨlo khe twímvwizye impempu zyinyu. Tukupuuta kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ aabhape uwumanyi wonti kʉ zye akwanza weene, nɨ njeele zyonti nu wumanyi kufuma kwa Mupepu uMufinjile. 10 Pe mʉkhayɨkhola kwɨkhala anza she ʉMwene akwanza, na kʉbhomba kwɨ dala lyolyonti zye zɨkʉmʉkhondezya. Ʉwɨɨkhalo wiinyu wʉtɨmʉkhondezye kʉ mbombo yiinyu inyinza, khabhɨlɨ mʉtɨyonjele kʉmʉmanya ʉMʉlʉngʉ. 11 Tukubhapuutila kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ abhavwaje kʉ makha aga wumwamu waakwe kʉtɨ mʉkhole kujimbiilila ku gonti. 12 Khabhɨlɨ mumusalifwaje ʉTaata kʉ lʉseshelo kʉnongwa ye abhavwizye kʉposheela uwugaali mu wugabhanyi ʉwa bhafinjile mʉ wʉmwene ʉwa lʉkhozyo. 13 Átuposhile kufuma mʉ wʉmwene ʉwa khiisi, akhatʉsaamwa na kutwinjizya mʉ wʉmwene ʉwa Mwana waakwe ʉmʉganwa. 1:13 ɄMwana waakwe ʉmʉganwa Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 14 ɄMwana wʉnʉʉyo we atutuulile, kwe kʉtɨ atʉtʉyɨɨye imbiibhi zyɨtʉ.
Ɨmbombo nʉ wʉpɨtɨ wa Kilisiti
15 ɄMwana akʉlolesya apazelu she ʉMʉlʉngʉ alɨ,
she poope ʉMʉlʉngʉ atakʉlolekha.
Ʉweene uKilisiti we alɨ nʉ waamʉlo kʉ vɨpelwa vwonti.
16 Kufumilana na wʉʉyo, ʉMʉlʉngʉ ápelile ivintu vwonti,
vwe vɨlɨ kʉmwanya na vwe vɨlɨ mʉ nsɨ,
vwe vɨkʉlolekha na vwe vɨtakʉlolekha,
anzʉ waamʉlo, awe ʉwʉmwene,
awe ʉwʉpɨtɨ, awe amakha.
ɄMʉlʉngʉ ápelile vwonti kufumilana na wʉʉyo,
khabhɨlɨ ku wumwamu waakwe.
17 Ʉweene álɨɨpo we vwonti vɨshɨɨlɨ kʉpelwa,
ʉweene we akʉtabhaala ivintu vwonti,
khabhɨlɨ vɨkwɨkhala pe pakwanzɨwa.
18 Ʉweene we litwe lya mʉbhɨlɨ, kwe kʉtɨ ɨlya shɨbhanza,
ʉweene we wandɨlo ʉwa shɨbhanza,
khabhɨlɨ wa kwanda kʉzyʉkha kufuma kʉ bhafwe,
ɨnga abhe mʉpɨtɨ ku vintu vwonti.
19 Kʉnongwa ye yámukhondeziizye ʉMʉlʉngʉ
kʉtɨ uwukwilizu waakwe wonti wɨɨkhale mwa Yeesu.
20 Khabhɨlɨ kwɨ dala ɨlya Yeesu,
ʉMʉlʉngʉ akwɨmvwanya ivintu vwonti na wʉʉyo,
ivintu vwe vɨlɨ mʉ nsɨ umu awe vwe vɨlɨ kʉmwanya.
Kwe kʉtɨ ábhiishile uwutengaanu
kʉshɨlɨla kwɨ bhanda lya Yeesu,
lye lyítishile pa shɨkhobhenhanyo.
21 Palʉsalo nɨɨmwe mwámɨle ukutali nʉ Mʉlʉngʉ, khabhɨlɨ mwámɨle mwe bhalʉgʉ bhaakwe, kʉnongwa yɨ nsɨɨbho nɨ njendo zyinyu imbiibhi. 22 Ɨleelo ishi ʉMʉlʉngʉ abhimvwanyiinye na wʉʉyo kwɨ dala ɨlya mʉbhɨlɨ wa Kilisiti, kwe kʉtɨ kufwa kwakwe. Ábhombile shɨnɨɨsho ɨnga abhaleete pamiiso papaakwe mwe bhafinjile, sita wubhiibhi awe kʉlongwa akhabhiibhi. 23 Ishi mʉjendeelele kwɨkhala mʉ lwɨtɨkho, muyisindaje na kʉbha na makha. Mʉtakhɨɨtɨshe kʉlʉlekha ʉlʉsʉʉbhɨlo lwe mwálwajile we mwɨmvwa iNtumi iNyinza. Izi zye Ntumi iNyinza zye zilumbiliilwe kʉ bhantʉ bhonti abha mʉ nsɨ, khabhɨlɨ zye ɨne nʉPaʉlo ne mulumbiilili wa zɨnɨɨzyo.
Ɨmbombo ya Paʉlo mʉ vɨbhanza
24 Ishi ɨnkʉyɨmba kʉnongwa yiinyu. Ɨleelo ɨnkʉseshela kʉ mayɨmba ganaago, kʉnongwa ye tʉkhondeeye kʉyɨmba kʉ zya Kilisiti. Mʉ mʉbhɨlɨ waanɨ ɨnkʉyɨmba kʉnongwa ya mʉbhɨlɨ wa Kilisiti, kwe kʉtɨ ɨshɨbhanza shaakwe. 25 Ɨne ʉMʉlʉngʉ ámpiiye ɨmbombo ɨya kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza mʉ shɨbhanza shɨnɨɨsho, ɨnga ɨmbaleetele izwi lyakwe anza she lɨlɨ. 26 Izwi lɨnɨɨlyo lye lya kukwilu lye lyáfisishile kufuma khalɨ na ku vipaafi vwonti, ishi libhishiilwe apazelu ku bhafinjile. 27 Bhanaabho bhe ʉMʉlʉngʉ áyiganile kʉbhamanyɨsya izwi lɨnɨɨlyo she lɨlɨ nu wumwamu we wuyikholile kʉ bhantʉ bhe te Bhayahuudi. Ɨzya kukwilu zɨnɨɨzyo wu Kilisiti we alɨ mukaasi yiinyu, khabhɨlɨ we akʉʉbhapa ʉlʉsʉʉbhɨlo ʉlwa wumwamu.
28 Kʉnongwa yɨnɨɨyo, tʉkʉmʉlʉmbɨɨlɨla uKilisiti, tʉkʉbhasokha na kʉbhamanyɨzya abhantʉ bhonti kʉ njeele zyonti, ɨnga tʉbhaleete bhonti pamiiso ga Mʉlʉngʉ we bhagomile mwa Kilisiti. 29 Ku liniili ɨnkʉbhomba ɨmbombo na kʉyɨkʉngʉla kʉbhombela amakha amapɨtɨ ge uKilisiti ampiiye.

*1:2 1:2 Mubhafinjile Bhaazya abhafinjile mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:13 1:13 ɄMwana waakwe ʉmʉganwa Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.