Ɨkalaata ɨlya Paʉlo kʉ
Bhaefeeso
Ʉwandɨlo
Ɨnhaaya ɨmpɨtɨ ɨya mʉ Efeeso, yáamɨle mʉ nsɨ ye mu nsiku izi bhakʉtɨ uTuluuki. ɄPaʉlo áyɨkhaaye na kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza mʉ nsɨ yiila, amanha gatatʉ (Mbombo zya Bhasundikwa 19). Abhantʉ abhinji bhámwitishile uYeesu mʉ nhaaya yɨnɨɨyo nɨ nhaaya impalamani. We alɨ mwɨ jeela mu Luumi, ábhasimbiiye ɨkalaata ili, kʉbhamanyɨzya kʉtɨ ʉlwɨtɨkho lwabho mwa Yeesu lwámɨle mʉ lʉbhaatɨkho lwa Mʉlʉngʉ, ʉlwa kʉtɨ uKilisiti abhe wʉ Mwene ʉwa vwonti, paasɨ na kʉmwanya.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄPaʉlo akʉbhabhʉʉzya aBhaefeeso kʉtɨ ʉweene wu naanu, na kʉbhalamʉkha 1:1-2
ɄPaʉlo akʉpanga she ʉMʉlʉngʉ akʉbhapokha abhantʉ bhaakwe kufuma mu mbiibhi zyabho, na kʉbhasopenhanya nu Yeesu Kilisiti na kʉzyʉkha kwakwe 1:3-3:21
Akʉmanyɨzya she aBhakilisiti bhakwanzɨwa kwɨkhala ku wutengaanu nɨ njendo inyinza mʉ shɨbhanza na mukaasi yaabho 4:1-6:20
ɄPaʉlo akusimba ɨzya kʉmalɨlɨshɨzya 6:21-24
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo, umusundikwa wa Yeesu Kilisiti kʉ shɨgane sha Mʉlʉngʉ. Inkubhasimbila ɨmwe mubhafinjile* 1:1 Mubhafinjile Bhaazya abhafinjile mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. [mwe mʉkwɨkhala mʉ nhaaya ɨya mʉ Efeeso], 1:1 Amazwi ganaaga gatalɨɨpo mu wusimbe wumo ʉwɨ maandɨ ʉwa Shiyunaani. mubhalandati abhasunde abha Yeesu Kilisiti. ɄTaata wɨɨtʉ ʉMʉlʉngʉ nʉ Mwene uYeesu Kilisiti bhabhalolelaje uwiila na kʉʉbhapa uwutengaanu.
Ɨnsayo zye zikufuma kwa Kilisiti
Apalwaje ʉMʉlʉngʉ, ʉTaata wa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti. Kwe kʉtɨ atusayile kʉ nsayo zyonti ɨzya shifinjile kwɨ dala ɨlya kʉpatɨnhana nu Kilisiti, kʉ nsɨ ye yɨtakʉlolekha pamiiso amazelu. We ashɨɨlɨ kʉpela ɨnsɨ, ʉMʉlʉngʉ átʉsabhʉʉye tʉbhe twe bhantʉ bhaakwe kwɨ dala ɨlya kʉtʉkhomaanya nu Kilisiti. Ábhombile shɨnɨɨsho ɨnga tʉbhe twe bhafinjile sita wubhiibhi pamiiso gaakwe. Kʉnongwa ya lʉgano lwakwe, ʉMʉlʉngʉ ásɨbhɨlɨɨye kufuma khalɨ, kʉtɨ tʉbhe twe bhaana bhaakwe kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti. Ábhombile shɨnɨɨsho kʉlandatana nʉ lʉbhaatɨkho lwakwe na she áyiganile wʉʉyo. Pe shɨnɨɨsho, tʉmʉpaalaje ʉMʉlʉngʉ kʉnongwa ya wiila waakwe ʉwa wumwamu we átusayile kwɨ dala ɨlya Mwana waakwe ʉmʉganwa. 1:6 ɄMwana waakwe ʉmʉganwa Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. Kwɨ bhanda lya Mwana wʉnʉʉyo tutuliilwe, kwe kʉtɨ kʉtʉʉyɨlwa imbiibhi zyɨtʉ. Ziniizi zɨkʉlolesya ʉwʉpɨtɨ ʉwa wiila wa Mʉlʉngʉ. Woope átwonjeziizye ku winji uwiila wʉnʉʉwo, kʉ njeele zyonti nu wumanyi. Átumanyisiizye ɨshɨgane shaakwe ɨsha kukwilu, she abhatishile kʉlandatana na she álolile yɨkʉmʉkhondezya. Ɨshɨgane shɨnɨɨsho ábhatishile kʉkwɨlɨzya kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti. 10 Akhayɨkwɨlɨzya ɨnsɨɨbho yɨnɨɨyo akhabhalɨlo khaakwe ɨnga khaafikha. Ɨnsɨɨbho yɨnɨɨyo ye yɨ yɨɨnɨ: akhayɨvɨbhɨɨkha ɨvɨpelwa vwonti peeka, vwe vɨlɨ kʉmwanya na vwe vɨlɨ mʉ nsɨ, uKilisiti we akhayɨbha mʉpɨtɨ wa vɨpelwa vɨnɨɨvwo.
11 ɄMʉlʉngʉ akʉbhomba vwonti kʉlandatana nɨ shɨgane shaakwe. Kufuma khaali átʉsabhʉʉye anza she ásɨbhɨlɨɨye wʉʉyo. Nɨɨtwe tuwaajile uwugaali kwɨ dala ɨlya kʉtʉkhomaanya nu Yeesu Kilisiti. 12 Ábhombile shɨnɨɨsho ɨnga ɨtwe twe twe bha kwanda kʉmʉsʉʉbhɨla uKilisiti, kʉtɨ tʉmʉpaalaje ʉMʉlʉngʉ kʉnongwa ya wumwamu waakwe. 13 Nɨɨmwe mwe te mwe Bhayahuudi mwímvwizye amazwi aga nalyoli, kwe kʉtɨ iNtumi iNyinza, zye zyábhaleteeye uwuposhi, mʉkhamwɨtɨkha uYeesu Kilisiti. Woope ʉMʉlʉngʉ akhabhatita umunhuuli kʉlolesya kʉtɨ mwe bhaakwe, kwɨ dala ɨlya kʉʉbhapa uMupepu uMufinjile we átulajile. 14 Ɨshɨkʉnjɨlwa shɨnɨɨsho ɨsha Mupepu uMufinjile shikutusimishizya kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akhayiitupa uwugaali wɨɨtʉ wonti, akhabhalɨlo khe akhayɨtʉtʉʉla twenti twe twe bhaakwe. Tʉwʉpaalaje uwumwamu waakwe!
Impuuto zya Paʉlo
15 Kʉnongwa yɨnɨɨyo, kufuma pe nímvwizye kʉ zya lwɨtɨkho lwinyu kwa Mwene uYeesu nʉ lʉgano lwinyu ku bhafinjile bhonti, 16 intaleshile kumusalifwa ʉMʉlʉngʉ kʉnongwa yiinyu, awe kʉlekha kʉbhakʉmbʉkha mu mpuuto zyanɨ. 17 Inkupuuta kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ ʉwa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti, ʉTaata ʉwa wumwamu, aabhape ɨmwe ʉmwoyo ʉwɨ njeele na kʉbhamanyɨsya she alɨ. 18 Kufumilana na kʉtɨ ayiguuye amooyo giinyu galole ʉlʉkhozyo lwakwe, ɨnkʉlaabha ʉMʉlʉngʉ abhamanyɨsye ʉlʉsʉʉbhɨlo lwe abhabhɨlɨshɨlɨɨye, kwe kʉtɨ uwumwamu ʉwʉpɨtɨ uwi vintu vwe abhabhɨshɨɨye abhafinjile bhaakwe. 19 Khabhɨlɨ mʉmanye ʉwʉpɨtɨ wa makha gaakwe kʉkwɨtʉ ɨtwe twe tʉkwɨtɨkha. Amakha ganaago aga kuswijizya galoleshile na kʉbhombelwa 20 nʉ Mʉlʉngʉ, we akʉmʉzyʉsya uKilisiti kʉ bhafwe. Akhamʉbhɨɨkha kʉ nyoobhe yaakwe ɨya kʉndɨɨlo, apa lushindikho ʉlʉpɨtɨ nhaani, kʉmwanya. 21 Kʉnʉʉkwo uKilisiti akʉtabhaala vwonti, ʉwaamʉlo, amakha amapɨtɨ, kʉshɨla ɨvɨpelwa vwonti vwe vɨlɨ nʉ waamʉlo. Akʉtabhaala te mʉ nsɨ ɨya shiishi nyeene, lyoli nɨ nsɨ ye yɨkwɨnza. 22 ɄMʉlʉngʉ abhiishile ivintu vwonti paasɨ pa vɨnama vwa Kilisiti. Amupiiye kʉbha Litwe ɨlya shɨbhanza, atabhaale ivintu vwonti. 23 Ɨshɨbhanza mʉbhɨlɨ wa Kilisiti, nu wukwilizu waakwe, ʉweene we akʉkwɨlɨzya ivintu vwonti poponti.

*1:1 1:1 Mubhafinjile Bhaazya abhafinjile mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:1 1:1 Amazwi ganaaga gatalɨɨpo mu wusimbe wumo ʉwɨ maandɨ ʉwa Shiyunaani.

1:6 1:6 ɄMwana waakwe ʉmʉganwa Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.