Ɨkalaata ɨlya
Yaakobo
Ʉwandɨlo
Ɨkalaata ili lyásimbiilwe nʉ Yaakobo, ʉnholo wa Yeesu, áamɨle mulongozi ʉwa shɨbhanza ɨsha mu Yelusaleemu. Ábhasimbiiye aBhakilisiti bhe bhásaatile kufuma mu Yelusaleemu kʉbhala mʉ nhaaya na mʉ nsɨ ɨzyamwabho.
Ɨnsɨɨbho ya Yaakobo mwɨ kalaata ili, yáamɨle kʉbhabhʉʉzya aBhakilisiti kʉtɨ ʉlwɨtɨkho lwabho mwa Kilisiti lʉkwanzɨwa kʉlolekha mʉ mbombo zyabho na mʉ njendo zyabho inyinza. Khabhɨlɨ akʉbhamanyɨzya kʉtola ɨzya kʉyɨbaada, ʉmwone, ɨnsʉngʉkho, ɨndɨngo na kwamʉlana akhabhiibhi. Khabhɨlɨ akʉlolesya uwinza ʉwa kʉbha bhafinjile, uwushindamu, impuuto, kujimbiilila na kʉbha nɨ njeele.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄYaakobo akʉbhalamʉkha aBhakilisiti 1:1
ABhakilisiti bhajendeelele mʉ lwɨtɨkho mʉ khabhalɨlo akhɨ ndɨngo, bhabhe nu wushindamu mu mazwi gaabho 1:2-27
ABhakilisiti bhabhabhombelaje akhinza abhantʉ bhonti sita kʉsaabhʉla, bhabhe nɨ njendo inyinza 2:1-26
ABhakilisiti bhabhe nɨ njeele mu mazwi gaabho na kupuuta kwabho 3:1-4:12
Ɨmanyɨzyo ɨzya wudumbwe 4:13-5:6
Kupuuta na kʉlemeelela ʉlwɨtɨkho mʉ khabhalɨlo akha mayɨmba 5:7-20
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Yaakobo, umubhombi wa Mʉlʉngʉ, nʉ wa Mwene uYeesu Kilisiti. Ɨnkʉbhalamʉkha ɨmwe muBhayahuudi mwe mwitishile mwenti abha vɨkholo ishumi na vɨbhɨlɨ, mwe musaatile mʉ nsɨ nɨɨzyo nɨɨzyo.
Kujimbiilila mʉ lwɨtɨkho akhabhalɨlo akhɨ ndɨngo
Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, we zɨkʉbhaaga ɨndɨngo ɨzya vɨkholo nɨɨvwo nɨɨvwo, mʉseshelaje nhaani. Ɨnkʉlonga shɨnɨɨsho kʉnongwa ye mumanyile kʉtɨ ɨnga ʉlwɨtɨkho lwinyu lʉkʉlɨngwa pe mʉkʉmanyɨla kujimbiilila mʉ ndɨngo. Mʉjendeelele kujimbiilila shɨnɨɨsho, ɨnga mʉgoloshe mʉ lwɨtɨkho na kufishila kʉbha mwe bhagolosu sita kʉbhʉlɨlwa khokhonti mʉ lwɨtɨkho lwinyu.
Ɨnga kʉlɨ weeka wiinyu we atamanyile ɨdala ɨlya kʉbhomba ganaago, akwanzɨwa alaabhe kwa Mʉlʉngʉ, pe ʉMʉlʉngʉ atiimupe zɨnɨɨzyo zye akʉlaabha. ɄMʉlʉngʉ akʉʉbhapa abhantʉ bhonti ivintu ɨvwa vɨkholo nɨɨvwo nɨɨvwo kʉ mwoyo ʉwa wupi, sita kʉkhajɨla. Ɨleelo akhabhalɨlo khe akʉlaabha, atabhanje ni nsyosi mʉ mwoyo, lyoli amwɨtɨshe ʉMʉlʉngʉ. Umuntu we alɨ ni nsyosi mʉ mwoyo akʉkholana na mabhilingwa ge impepu yɨkʉgasʉmba uku nʉʉkwo mwa sʉmbɨ. Umuntu anza wʉnʉʉyo atakhasʉʉbhɨle kʉtɨ ʉMwene atiimupe khokhonti khe akʉlaabha, kʉnongwa ye alɨ nɨ nsɨɨbho zɨbhɨlɨ, khabhɨlɨ akʉyʉnjɨɨla mʉ wɨɨkhalo waakwe wonti.
Abhapɨɨna na bhadumbwe
Ʉnholo mʉ lwɨtɨkho we mʉpɨɨna akhondeeye kʉtɨ aseshelaje, kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ amuzuvwizye. 10 Woope udumbwe akhondeeye kʉseshela, kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ amwisiizye. Wʉnʉʉyo udumbwe atɨshɨle anzʉ weezya ʉwa mwɨ laala, 11 kʉnongwa ye akhabhalɨlo khe ɨzʉbha lilamile amafuku gaakwe gakwʉmɨkha ɨvɨmela, ʉweezya wʉkʉlenda, wʉtakʉkhondezya winza. She shɨnɨɨsho nu dumbwe woope, we alɨ mʉ mbombo zyakwe, mʉnʉʉmwo mwe akʉfwɨla.
ɄMʉlʉngʉ atakubhinjizya abhantʉ mʉ ndɨngo
12 Kwashi umuntu ʉla we akujimbiilila mʉ lwɨtɨkho akhabhalɨlo akhɨ ndɨngo, kʉnongwa ye we aatola ɨndɨngo, ʉMʉlʉngʉ akhayɨmʉposheelezya uwuumi ʉwa wiila na wiila. Uwuumi wʉnʉʉwo wʉkhayɨbha we shipambwi shaakwe, anza she ʉMʉlʉngʉ álajile ku bhonti bhe bhamuganile.
13 Akhabhalɨlo khe umuntu akʉlɨngwa ɨnga abhombe imbiibhi, atalongaje kʉtɨ, “Ɨndɨngo zyanɨ ziniizi zikufuma kwa Mʉlʉngʉ,” kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ atakʉlɨngwa ni mbiibhi. Khabhɨlɨ ʉMʉlʉngʉ atakʉmʉlɨnga shɨnɨɨsho umuntu wowonti. 14 Ɨleelo umuntu wowonti ɨnga alɨ nɨ nsʉngʉkho ɨya kʉbhomba imbiibhi, ɨpo pe akʉlɨngwa kʉbhomba. Ɨnsʉngʉkho yaakwe yɨnɨɨyo yɨkʉmʉkwesela kʉbhomba imbiibhi. 15 Ɨnsʉngʉkho ɨnga zyonjela zɨkʉpaapa imbiibhi, zyope imbiibhi ɨnga zyakʉla zɨkʉpaapa uwufwe.
16 Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho abhaganwa, mʉtakhakhopelwe. 17 Ɨshɨkʉnjɨlwa ishinza na khantʉ khokhonti akhalunjisu vwonti vikufuma kʉmwanya kwa Mʉlʉngʉ, uMupeli ʉwa vwonti ɨvwa lʉkhozyo kʉmwanya. Ɨvwa lʉkhozyo vɨnɨɨvwo vɨtakʉlamwa akhabhalɨlo khonti, akhabhalɨlo khamu vikuzima. ɄMʉlʉngʉ atalɨ anzɨ vwa lʉkhozyo vɨnɨɨvwo, ʉweene atakʉgalʉnhana-galʉnhana, lyoli mwinza akhabhalɨlo khonti. 18 Kʉ shɨgane shaakwe, akhatʉbhɨɨkha tʉbhe twe bhaana bhaakwe, kwɨ dala ɨlya kwɨtɨkha izwi lyakwe ɨlya nalyoli lye átupiiye. Ábhombile zɨnɨɨzyo kʉtɨ tʉbhe twe bhantʉ bhaakwe bhe bhayikholile mʉ vɨpelwa vwonti vwe apelile, tʉkholane ni mvuno ɨzya vɨyabho ɨvwa kwanda ivifumwe kʉkwakwe.
Kwɨmvwa izwi lya Mʉlʉngʉ na kʉlɨbhomba
19 Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho abhaganwa, mʉntejeelezye akhinza! Atakhabhe umuntu kukwinyu we mukhalaganu kʉlonga sita kʉsɨɨbha, lyoli ayilinganyaaje kʉtejeelezya suuti. Khabhɨlɨ atavitwaje nalʉbhɨlo, 20 kʉnongwa ye ʉmʉlakha wa muntu wʉtakʉbhomba zye zɨkhondeeye pamiiso ga Mʉlʉngʉ. 21 Pe shɨnɨɨsho, mʉleshe uwubhiibhi wonti ni mbiibhi zyonti mʉ wɨɨkhalo wiinyu. ɄMʉlʉngʉ ábhiishile izwi lyakwe mʉ mooyo giinyu, ishi mʉlɨtejelezyaje na kulitinikha ku wushindamu, kʉnongwa ye lɨlɨ na makha aga kʉbhatʉʉla.
22 Ɨleelo mʉtayɨkhopelaje kʉtejeelezya bhʉʉlo izwi lya Mʉlʉngʉ, lyoli mʉbhombaje anza she lɨkʉlonga. 23 Umuntu wowonti we akʉtejeelezya bhʉʉlo izwi lya Mʉlʉngʉ, ɨleelo atakʉbhomba she lɨkʉlonga, wʉnʉʉyo akʉbha ngatɨ muntu we akʉyeenya pamiiso mʉ shɨlolelo. 24 We aamala kʉyeenya, akhabhalɨlo khakhaala khe akʉsogola pa shɨlolelo, akwɨwa she alɨ. 25 Ɨleelo umuntu we akʉsɨbhɨɨlɨla ku wusimishizu izwi lya Mʉlʉngʉ, lye lɨlɨ na makha aga kʉtʉsatʉla ɨtwe kwepa mu mbiibhi, na kʉlɨlandata sita kwɨwa zye ayimvwizye, wʉnʉʉyo we akʉsaywa mu ziila zye akʉbhomba.
26 Ɨnga umuntu akʉyɨlola kʉtɨ akʉbhomba zye zɨkʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ, ɨleelo atakuyidinda kʉlonga zye zɨtakhondeeye, akʉyɨkhopela. Khabhɨlɨ ɨmbombo zɨnɨɨzyo zye akʉlola kʉtɨ zɨkhondeeye zɨtakʉmwavwa naakhamu. 27 Ɨnjendo zye nyinza pamiiso ga Taata ʉMʉlʉngʉ zye zi ziizi, kʉbhaavwa abhapɨɨna na bhafwɨle mʉ mayɨmba gaabho. Khabhɨlɨ yɨkhondeeye kʉyɨsʉnga, sita kʉyɨsangaanya nɨ njendo imbiibhi ɨzya bhantʉ bhe bhatakʉmwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ, kʉtɨ bhatakhamʉpʉvwe.