INtumi iNyinza ɨya Yeesu Kilisiti
anza she yisimbiilwe nu
Yookhani
Ʉwandɨlo
UYookhani áamɨle weeka mu bhalandati ishumi na bhabhɨlɨ abha Yeesu. Ásimbile ishitaabu ishi ɨnga abhaavwe abhantʉ bhonti bhamwɨtɨshe uYeesu. Atasimbile intumi zyonti ɨzya Yeesu, ɨleelo akʉpanga ɨnongwa ɨzya vɨlolesyo vimo vwe uYeesu ábhombile, nɨ manyɨzyo zimo zye ámanyiziizye. Ziniizi zɨkʉlolesya kʉtɨ uYeesu atáamɨle muntu bhʉʉlo, ɨleelo áamɨle wʉ Mʉlʉngʉ.
Ishitaabu ishi kʉwandɨlo shikusundiilila kʉtɨ uYeesu liZwi lya Mʉlʉngʉ. Khabhɨlɨ akʉtɨ wu Meesiya we abhakuwi abha Lufingo ʉlwa Khalɨ bhákuwiilwe, na kʉtɨ kufwa kwakwe mfinjile ye yɨkwefwa imbiibhi ɨzya mʉ nsɨ. Mʉ mʉlyango ʉwa 13-17 akʉlonga ɨzya lʉgano lwakwe ku bhalandati bhaakwe na kʉbhabhʉʉzya amazwi aga kʉʉbhapa amakha. Ishitaabu shikusililishila kʉpanga ɨzya kʉlongwa uYeesu na kʉkhomeelwa pa shɨkhobhenhanyo, na she ázyushile kufuma mu wufwe, na kʉbhaloleshela akhinji bhʉʉlo abhalandati bhaakwe.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
UYeesu liZwi lya Mʉlʉngʉ lye lɨkhabha muntu 1:1-18
UYeesu akwanda ɨmbombo yaakwe nɨ vɨlolesyo nɨ manyɨzyo ɨzya kʉwandɨlo 1:19-4:54
UYeesu akwonjezya ɨmanyɨzyo na mayele aminji 5:1-8:11
UYeesu akʉkhomaana na Bhafalisaayi na kʉlolesya amakha gaakwe 8:12-10:42
Zye uYeesu ábhombile we alɨ mwɨ dala kʉbhala ku Yelusaleemu 11:1-12:50
UYeesu akʉʉbhapa abhalandati bhaakwe ɨmanyɨzyo, we apalamɨla kufwa 13:1-17:26
UYeesu akʉlemwa na kʉgogwa pa shɨkhobhenhanyo 18:1-19:42
UYeesu akʉzyʉkha kʉ bhafwe na kʉlolekha ku bhalandati bhaakwe 20:1-21:25
1
IZwi áyinzile akhabha muntu
Kʉwandɨlo* 1:1 Bhaazya Wandɨlo 1:1. we ɨnsɨ yɨshɨɨlɨ kʉpelwa, álɨɨpo iZwi. 1:1 Izwi ɨpa lɨtaawa lye uYookhani akʉlɨbhombela kʉmʉtekha ʉMwana wa Mʉlʉngʉ, uYeesu Kilisiti. IZwi wʉnʉʉyo áamɨle peeka nʉ Mʉlʉngʉ. Woope iZwi wʉnʉʉyo áamɨle wʉ Mʉlʉngʉ. Kufuma kʉwandɨlo iZwi wʉnʉʉyo áamɨle peeka nʉ Mʉlʉngʉ.
ɄMʉlʉngʉ ávipelile ivintu vwonti kʉshɨlɨla kwi Zwi. Atápelile akhantʉ khokhonti sita wʉʉyo. IZwi wʉnʉʉyo we áamɨle wandɨlo wa wuumi. Uwuumi wʉnʉʉwo wáamɨle lʉkhozyo kʉ bhantʉ. Ʉlʉkhozyo lʉnʉʉlwo lʉkʉkhozya mu khiisi, akhiisi khoope khatakhakhola kʉlʉtola.
ɄMʉlʉngʉ ámusonteleziizye umuntu ʉmo we ɨtaawa lyakwe bhakhatɨnjɨ uYookhani. UYookhani áyinzile kʉtɨ abhe mukeeti ɨnga afumwe uwukeeti kʉ zya lʉkhozyo lʉnʉʉlwo. Áyinzile ɨnga ku wukeeti waakwe abhantʉ bhonti bhamwɨtɨshe ʉlʉkhozyo. UYookhani atáamɨle lʉkhozyo, ɨleelo áyinzile kufumwa uwukeeti kʉ zya lʉkhozyo lʉnʉʉlwo. Wʉnʉʉyo we lʉkhozyo ʉlwa nalyoli, we áyinzile mʉ nsɨ kʉbhakhozezya abhantʉ bhonti.
10 Izwi álɨɨpo mʉ nsɨ. ɄMʉlʉngʉ ápelile ɨnsɨ kwi Zwi wʉnʉʉyo, ɨleelo abhantʉ abha mʉ nsɨ bhatámwaganyiinye. 11 Áyinzile kʉ bhantʉ bhe bhaakwe, ɨleelo bhatakhamʉposheela khaala. 12 Ɨleelo abhantʉ bhonti bhe bhámʉposheleeye ábhapiiye ʉwaamʉlo ʉwa kʉbha bhaana bha Mʉlʉngʉ, bhe bha bhaala bhe bhámwitishile. 13 Bhakhabha bhaana bha Mʉlʉngʉ bhe bhapapiilwe te kʉnongwa ya bhapaafi bhaabho, awe kʉ shɨgane sha mʉbhɨlɨ, awe kʉ shɨgane sha muntu, lyoli bhapapiilwe nʉ Mʉlʉngʉ wʉʉyo.
14 Izwi wʉnʉʉyo akhabha muntu, akhɨɨkhala peeka nɨɨtwe. Tʉkhawʉlola uwumwamu waakwe, uwumwamu waakwe ʉweene we Mwana we alɨ mwene kwa Taata, khabhɨlɨ alɨ nu wiila nu wanalyoli ku winji. 15 UYookhani akhafumwaga uwukeeti kʉ zya wʉnʉʉyo, akhalonga kwi zi ɨlya kʉdandɨzya akhatɨ, “Wʉnʉʉnʉ we nábhabhuziizye intumi zyakwe kʉtɨ, ‘Akhayɨnza umuntu ʉmo we akhayɨlandata papaanɨ we mʉpɨtɨ kʉnshɨla ɨne, kʉnongwa ye álɨɨpo we ɨne ɨnshɨɨlɨ kʉpaapwa.’ ”
16 Kufumilana nu wukwilizu waakwe, ɨtwe twenti tʉposheleeye uwiila na kʉshɨla. 17 Kwe kʉtɨ khalɨ ʉMʉlʉngʉ áfumwizye ɨndajɨzyo kwɨ dala lya Moose, 1:17 ɄMoose Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. ɨleelo akhabhalɨlo ɨkha alolesiizye uwiila nu wanalyoli waakwe kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti.§ 1:17 UKilisiti Bhaazya uKilisiti mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 18 Atalɨɨpo umuntu we amulolile ʉMʉlʉngʉ akhabhalɨlo khokhonti. ɄMwana waakwe mwene, we woope wʉ Mʉlʉngʉ, khabhɨlɨ alɨ peeka nʉ Mʉlʉngʉ, wʉnʉʉyo we atulanjile ʉMʉlʉngʉ she alɨ.
Uwukeeti wa Yookhani uMwozyi
(Mataayi 3:1-12; Maalika 1:1-8; Luuka 3:1-18)
19 Uwu we wukeeti wa Yookhani, akhabhalɨlo khe abhalongozi abha Bhayahuudi bhábhasonteleziizye abhapuutili* 1:19 Abhapuutili Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. na Bhalaawi 1:19 ABhalaawi bháamɨle bhabhomba mbombo mu Nyumba iMfinjile. kufuma mu Yelusaleemu kʉmʉbhʉzɨɨlɨzya uYookhani kʉtɨ, “Ɨwe we naanu?” 20 UYookhani akhɨɨtɨkha sita kʉkhaana akhatɨ, “Ɨne te ne Kilisiti.” 21 Bhakhamʉbhʉzɨɨlɨzya bhakhatɨ, “Pe ɨwe we naanu? Bhʉlɨ, we mukuwi uEliya? 1:21 Umukuwi kwe kʉtɨ umuntu we akwilulila abhantʉ ɨnongwa zye zikufuma kwa Mʉlʉngʉ. UEliya ABhayahuudi bhakhasʉbhɨlaga kʉtɨ atɨyɨnze winza umukuwi uEliya, kʉlɨngaanya kwɨnza kwa Kilisiti. Bhaazya Malaaki 4:5-6.” UYookhani akhabhaamʉla akhatɨ, “Ɨne te ne Eliya.” Abheene bhakhamʉbhʉzɨɨlɨzya winza bhakhatɨ, “Bhʉlɨ, ɨwe we mukuwi we tʉkʉmʉgʉʉlɨla?” Akhatɨ, “Ndaali.”§ 1:21 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 18:15-22. 22 Bhakhamʉbhʉzɨɨlɨzya bhakhatɨ, “Pe tʉbhʉʉzye, ɨwe we naanu? Tʉbhʉʉzye ɨnga tʉbhale tʉbhabhʉʉzye bhaala bhe bhatusonteleziizye. Ɨwe ʉkʉyɨtekha kʉtɨ we naanu?” 23 UYookhani akhabhaamʉla kʉlandatana na mazwi ge gasimbiilwe nu mukuwi ʉYeesaya, akhatɨ,
“Ɨne ne muntu we akʉkhoola mu shilozu kʉtɨ,
‘Golosyaji ɨdala lye atɨshɨle ʉMwene.’* 1:23 Bhaazya Yeesaya 40:3.
24 Bhanaabho abhantʉ bhásonteleziizwe na Bhafalisaayi 1:24 ABhafalisaayi Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. kwa Yookhani. 25 Pe bhakhamʉbhʉzɨɨlɨzya bhakhatɨ, “Ɨnga ɨwe te we Kilisiti, awe ɨwe te we mukuwi uEliya, awe te we mukuwi we tʉkʉmʉgʉʉlɨla, pe uwaajile kwoshi ʉwaamʉlo ʉwa kwozya abhantʉ?” 26 UYookhani akhabhaamʉla akhatɨ, “Ɨne ɨnkʉbhoozya ku minzi, ɨleelo pakaasi yiinyu ayɨmɨlɨɨye we ɨmwe mutamumanyile. 27 Wʉnʉʉyo we atɨlandate papaanɨ, ɨntakhondeeye poope kʉsatʉla amakhobha gɨ ndaala zyakwe.” 1:27 Ɨntakhondeeye poope kʉsatʉla amakhobha gɨ ndaala zyakwe Umujeni ɨnga ayinjila mu nyumba, umubhombi akhamʉsatʉlaga amakhobha gɨ ndaala na kwozya ɨvɨnama vwakwe. Ɨmbombo yɨnɨɨyo yáamɨle ya mubhombi ʉwa paasɨ nzɨɨla. 28 Zyonti zɨnɨɨzyo zyábhombeshile mʉ nhaaya ɨya mu Besaniya, kwɨsyɨla ɨlya lwizi ʉlwa Yoolodani kwe uYookhani akhabhozyaga abhantʉ.
UYeesu we Nyaana yɨ Ngoole ya Mʉlʉngʉ
29 Ɨndaabhɨ yaakwe, uYookhani akhamʉlola uYeesu akwɨnza kʉkwakwe. Akhatɨ, “Yeenya, ɨNyaana yɨ Ngoole§ 1:29 ƗNyaana yɨ Ngoole Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. ya Mʉlʉngʉ ye yɨkwefwa imbiibhi ɨzya bhantʉ bhonti!* 1:29 Bhaazya Kufuma 12:21-28. 30 Wʉnʉʉnʉ we nábhabhuziizye intumi zyakwe kʉtɨ, ‘Akhayɨnza umuntu ʉmo we akhayɨlandata papaanɨ we mʉpɨtɨ kʉnshɨla ɨne, kʉnongwa ye álɨɨpo we ɨne ɨnshɨɨlɨ kʉpaapwa.’ 31 Poope nɨɨne nʉneene intámumanyile, ɨleelo ininzile kʉbhoozya abhantʉ abha mu Isilaeli na minzi ɨnga bhamʉmanye.” 32 Pe uYookhani akhafumwa uwukeeti akhatɨ, “Námulolile uMupepu uMufinjile akwikha kufuma kʉmwanya ngatɨ nkʉnda, akhagwa pamwanya papaakwe. 33 Ɨne intámumanyile, ɨleelo ʉMʉlʉngʉ we ansonteleziizye kwozya abhantʉ na minzi we ámbuziizye átɨlɨ, ‘Ɨnga wamʉlola umuntu we uMupepu kufuma kʉmwanya ayiikha pamwanya papaakwe, wʉnʉʉyo we akhayɨbhoozya nu Mupepu uMufinjile.’ 1:33 Wʉnʉʉyo we akhayɨbhoozya nu Mupepu uMufinjile Amazwi ganaaga kwe kʉtɨ she ʉMʉlʉngʉ akʉbhasaya abhantʉ bhaakwe bhe bhakʉlaata imbiibhi zyabho. ɄMʉlʉngʉ akʉmʉsonteelezya uMupepu uMufinjile kʉtɨ ayɨkhalaje na bhantʉ bhaakwe. Kwɨ dala lɨnɨɨlyo, uMupepu uMufinjile akubhazelufwa abhantʉ imbiibhi zyabho, akʉbhalongola, akʉʉbhapa amakha aga kʉbhomba ɨshɨgane sha Mʉlʉngʉ. 34 Ɨne nʉneene indolile, khabhɨlɨ inkufumwa uwukeeti kʉtɨ wʉnʉʉnʉ we Mwana wa Mʉlʉngʉ.” 1:34 ɄMwana wa Mʉlʉngʉ Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.
UYeesu akʉbhasebha abhalandati abha kwanda
35 Ɨndaabhɨ yaakwe, uYookhani áamɨle kukuula winza peeka na bhalandati bhaakwe bhamu bhabhɨlɨ. 36 Pe akhamʉlola uYeesu akʉshɨla, akhabhabhʉʉzya abhalandati bhaakwe akhatɨ, “Yeenya, ɨNyaana yɨ Ngoole ya Mʉlʉngʉ!” 37 We abhalandati bhaakwe bhabhɨlɨ bhɨmvwa uYookhani akʉlonga amazwi ganaago, bhakhaamʉla kʉmʉlandata uYeesu. 38 Pe uYeesu akhashebhela, akhaaga bhakʉmʉlandata. Akhabhabhʉzɨɨlɨzya akhatɨ, “Mʉkwanza khooni?” Bhoope bhakhamwamʉla bhakhatɨ, “Mumanyizyi, ʉkwɨkhala kwoshi?” 39 UYeesu akhabhaamʉla akhatɨ, “Nzaaji, mʉtɨpalole pe ɨnkwɨkhala.” Pe bhakhamʉlandata na kʉpalola pe akhɨkhalaga. Bhakhalɨnda nawo isiku lɨnɨɨlyo, kwandɨla mʉ saala iyi shumi shalyabheela.
40 ɄAndeleeya, ʉkhambakʉ wa Siimoni Peeteli, áamɨle weeka mu bhalandati bhabhɨlɨ bhe bhímvwizye we uYookhani akʉlonga, bhakhamʉlandata uYeesu. 41 ɄAndeleeya akhamwanza suuti ʉkhambakʉ waakwe uSiimoni. Akhamʉbhʉʉzya akhatɨ, “Twamʉlola uMeesiya!” kwe kʉtɨ Kilisiti. 42 Pe ʉAndeleeya akhamʉtwala uSiimoni kwa Yeesu. UYeesu akhamwenya uSiimoni, akhatɨ, “Ɨwe we Siimoni ʉmwana wa Yookhani. Kufuma ishi, ɨtaawa lyakho ʉtɨbhe we Keefa,” kwe kʉtɨ Peeteli awe ɨLyalaawe.
UFilipo nu Nasanaeli bhakʉmʉlandata uYeesu
43 Ɨndaabhɨ yaakwe, uYeesu akhaamʉla kʉbhala mʉ nsɨ ɨya mʉ Galɨlaaya. Akhamwaga uFilipo, akhamʉbhʉʉzya akhatɨ, “Ndandataje.” 44 UFilipo áamɨle mʉkhaaya wa mʉ nhaaya ɨya mu Betisayida ye ʉAndeleeya nu Peeteli bhakhɨkhalaga. 45 UFilipo woope akhamwaga uNasanaeli, akhamʉbhʉʉzya akhatɨ, “Twamʉlola umuntu we ʉMoose ásimbile intumi zyakwe mu Shitaabu ɨshɨ ndajɨzyo na we abhakuwi bhásimbile intumi zyakwe. Umuntu wʉnʉʉyo wu Yeesu ʉwa mʉ nhaaya ɨya mu Naazaleti, ʉmwana wa Yoosefu.” 46 Ɨleelo uNasanaeli akhabhʉzɨɨlɨzya akhatɨ, “Bhʉlɨ, akhantʉ akhinza khangakhola kufuma mu Naazaleti?” UFilipo akhamwamʉla akhatɨ, “Nzaaga ʉyɨlolele wʉneewe.” 47 We uYeesu amʉlola uNasanaeli akwɨnza kʉkwakwe, akhabhabhʉʉzya abhalandati bhaakwe intumi zya Nasanaeli akhatɨ, “Yeenya, umuntu wʉnʉʉyo we akwɨnza, Mwisilaeli ʉwa nalyoli we atalɨ nɨ lenga mukaasi yaakwe.” 48 UNasanaeli akhamʉbhʉzɨɨlɨzya uYeesu akhatɨ, “Waamanya bhʉlɨɨbhʉlɨ ɨne?” UYeesu akhamwamʉla akhatɨ, “We wáamɨle pɨɨkholo pi kwi ɨlya mutiini, we uFilipo ashɨɨlɨ kʉkʉbhɨlɨshɨla nákulolile.” 49 UNasanaeli akhamwamʉla akhatɨ, “We Mumanyizyi, ɨwe we Mwana wa Mʉlʉngʉ! Ɨwe we Mwene ʉwɨ nsɨ ɨya Isilaeli!”§ 1:49 Bhaazya 2 Samweli 7:12-14; Zabuuli 2:6-7; Yeesaya 11:1-2; Yookhani 2:24-25. 50 UYeesu akhamwamʉla akhatɨ, “Bhʉlɨ, ʉkwɨtɨkha kʉnongwa ye nakʉbhʉʉzya kʉtɨ nákulolile we ʉyɨkhaaye pɨɨkholo pi kwi ɨlya mutiini? Ʉtɨgalole amapɨtɨ nhaani kʉshɨla ganaaga! 51 Nalyoli ɨnkʉbhabhʉʉzya, khakhayɨnza akhabhalɨlo khe mʉkhayɨlola kʉmwanya kwigukha, abhakhabhɨzya bha Mʉlʉngʉ bhakhayɨzʉbhaga na kwikha pamwanya pa mwa Mwana wa Muntu.”* 1:51 ɄMwana wa Muntu Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

*1:1 1:1 Bhaazya Wandɨlo 1:1.

1:1 1:1 Izwi ɨpa lɨtaawa lye uYookhani akʉlɨbhombela kʉmʉtekha ʉMwana wa Mʉlʉngʉ, uYeesu Kilisiti.

1:17 1:17 ɄMoose Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

§1:17 1:17 UKilisiti Bhaazya uKilisiti mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

*1:19 1:19 Abhapuutili Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:19 1:19 ABhalaawi bháamɨle bhabhomba mbombo mu Nyumba iMfinjile.

1:21 1:21 Umukuwi kwe kʉtɨ umuntu we akwilulila abhantʉ ɨnongwa zye zikufuma kwa Mʉlʉngʉ. UEliya ABhayahuudi bhakhasʉbhɨlaga kʉtɨ atɨyɨnze winza umukuwi uEliya, kʉlɨngaanya kwɨnza kwa Kilisiti. Bhaazya Malaaki 4:5-6.

§1:21 1:21 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 18:15-22.

*1:23 1:23 Bhaazya Yeesaya 40:3.

1:24 1:24 ABhafalisaayi Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:27 1:27 Ɨntakhondeeye poope kʉsatʉla amakhobha gɨ ndaala zyakwe Umujeni ɨnga ayinjila mu nyumba, umubhombi akhamʉsatʉlaga amakhobha gɨ ndaala na kwozya ɨvɨnama vwakwe. Ɨmbombo yɨnɨɨyo yáamɨle ya mubhombi ʉwa paasɨ nzɨɨla.

§1:29 1:29 ƗNyaana yɨ Ngoole Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

*1:29 1:29 Bhaazya Kufuma 12:21-28.

1:33 1:33 Wʉnʉʉyo we akhayɨbhoozya nu Mupepu uMufinjile Amazwi ganaaga kwe kʉtɨ she ʉMʉlʉngʉ akʉbhasaya abhantʉ bhaakwe bhe bhakʉlaata imbiibhi zyabho. ɄMʉlʉngʉ akʉmʉsonteelezya uMupepu uMufinjile kʉtɨ ayɨkhalaje na bhantʉ bhaakwe. Kwɨ dala lɨnɨɨlyo, uMupepu uMufinjile akubhazelufwa abhantʉ imbiibhi zyabho, akʉbhalongola, akʉʉbhapa amakha aga kʉbhomba ɨshɨgane sha Mʉlʉngʉ.

1:34 1:34 ɄMwana wa Mʉlʉngʉ Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

§1:49 1:49 Bhaazya 2 Samweli 7:12-14; Zabuuli 2:6-7; Yeesaya 11:1-2; Yookhani 2:24-25.

*1:51 1:51 ɄMwana wa Muntu Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.