21
UYeesu akʉbhaloleshela abhalandati bhaakwe mʉ Galɨlaaya
We zɨnɨɨzyo zyashɨla, uYeesu akhayɨlolesya winza ku bhalandati bhaakwe pambalɨ pa sʉmbɨ ʉwa Tibeeliya, mʉ nsɨ ɨya mʉ Galɨlaaya. Isiku limo, uSiimoni Peeteli, uToomasi we bhakhamʉtekhaga kʉtɨ Mwoga, uNasanaeli we akhafumaga mʉ nhaaya ɨya mʉ Kaana ye yɨlɨ mʉ Galɨlaaya, abhaana bhabhɨlɨ abha Zebedaayo na bhalandati abhanjɨ bhabhɨlɨ bháamɨle peeka. USiimoni Peeteli akhabhabhʉʉzya abhamwabho akhatɨ, “Ɨnkʉbhala kʉzʉbhʉla inswi.” Bhoope bhakhamwamʉla bhakhatɨ, “Nɨɨtwe tʉkʉbhala peeka nɨɨwe kʉzʉbhʉla inswi.” Pe bhakhabhala, bhakhazʉbha mʉ shɨtʉʉlɨ, bhakhazʉbhʉla wusiku wonti, ɨleelo bhatakhalema inswi ngayeeka.
We kwazelupa, uYeesu akhɨmɨɨlɨla mʉ mʉmbalɨ mwa sʉmbɨ, ɨleelo abhalandati bhaakwe bhatakhamʉmanyaga kʉtɨ wu Yeesu. Pe uYeesu akhabhabhɨlɨshɨla akhatɨ, “Ɨmwe bhamanyani bhaanɨ, mwalema inswi zimo?” Abheene bhakhamwamʉla bhakhatɨ, “Ndaali, tʉtaalema inswi ngazyeka.” UYeesu akhabhabhʉʉzya akhatɨ, “Sumbi inyaavu kʉmbalɨ ɨya kʉndɨɨlo kʉ shɨtʉʉlɨ, nɨɨmwe mʉtɨleme inswi.”
Pe bhakhasʉmba inyaavu mwa sʉmbɨ, bhakhalema inswi inyinji nhaani, bhakhapootwa kʉzɨkwesa inyaavu. Umulandati ʉla we uYeesu ámuganile nhaani, akhamʉbhʉʉzya uPeeteli akhatɨ, “Umuntu wʉnʉʉnʉ wʉ Mwene uYeesu!” We uSiimoni Peeteli ayɨmvwa kʉtɨ wʉ Mwene, akhakwata ʉmwenda waakwe we ázuulile we ayanda kʉzʉbhʉla inswi, akhayɨsʉmba mwa sʉmbɨ muula. Abhalandati bhaala abhanjɨ bhakhabhala kʉmbalɨ nɨ shɨtʉʉlɨ we bhakʉkwesa inyaavu zye zyizuuye inswi. Bhatáamɨle ukutali na kʉmbalɨ, lyoli bháamɨle uwutali ʉwa kʉtambʉkha ɨnyaayo imia yeeka (100) bhʉʉlo.
We bhaafikha kʉmbalɨ, bhakhaaga ʉmwoto ʉwa mazimwa wupembiilwe. Pamwanya pa mwoto wuula páamɨle ni nswi ni kaati. 10 UYeesu akhabhabhʉʉzya abhalandati bhaakwe akhatɨ, “Nzaaji ɨpa ni nswi nyishe zye mʉzʉbhʉʉye.” 11 Pe uSiimoni Peeteli akhinjila winza mʉ shɨtʉʉlɨ, akhazɨkwesela kʉmbalɨ inyaavu ziila zye zyizuuye inswi. Mu nyaavu muula mwámɨle inswi ɨmpɨtɨ imia yeeka na mashumi gasaanʉ na zɨtatʉ (153). Peeka na kʉtɨ inswi zyámɨle nyinji nhaani, poope shɨnɨɨsho inyaavu zitádumushile. 12 UYeesu akhabhabhʉʉzya abhalandati bhaakwe akhatɨ, “Nzaaji mulye ishaakulya ɨsha shɨlaabhɨla.” Atálɨɨpo umulandati we álinjile kʉmʉbhʉzɨɨlɨzya kʉtɨ, “Bhʉlɨ, ɨwe we naanu?” Kʉnongwa ye bhámanyile kʉtɨ wʉ Mwene. 13 UYeesu akheega ikaati, akhaabhapa abhalandati bhaakwe. Khabhɨlɨ akheega zyope inswi na kʉbhomba shishiila. 14 Khanaakho kháamɨle kha wʉtatʉ uYeesu kʉbhaloleshela abhalandati bhaakwe, we ʉMʉlʉngʉ amʉzyʉsya kufuma kʉ bhafwe.
UYeesu akʉlonga nu Peeteli
15 We bhaamala, uYeesu akhamʉbhʉzɨɨlɨzya uPeeteli akhatɨ, “We Siimoni mwana wa Yookhani, bhʉlɨ, unganile ɨne nhaani kʉshɨla she ubhaganile abhamwinyu ɨbha?” UPeeteli akhamwamʉla akhatɨ, “She zɨlɨ Mwene, ɨwe umanyile kʉtɨ inkuganile.” UYeesu akhamʉbhʉʉzya akhatɨ, “Sʉnga akhinza abhantʉ bhaanɨ bhe bhalɨ anzɨ ngoole.”
16 UYeesu akhamʉbhʉzɨɨlɨzya uPeeteli akha wʉbhɨlɨ akhatɨ, “We Siimoni mwana wa Yookhani, bhʉlɨ, unganile?” UPeeteli akhamwamʉla akhatɨ, “She zɨlɨ Mwene, ɨwe umanyile kʉtɨ inkuganile.” UYeesu akhamʉbhʉʉzya uPeeteli akhatɨ, “Sʉnga akhinza abhantʉ bhaanɨ bhe bhalɨ anzɨ ngoole.”
17 Akhamʉbhʉzɨɨlɨzya akha wʉtatʉ akhatɨ, “We Siimoni mwana wa Yookhani, bhʉlɨ, unganile?” Pe uPeeteli akhaswɨmɨɨlɨla kʉnongwa ye uYeesu akhamʉbhʉzɨɨlɨzya akha wʉtatʉ, kʉtɨ, “Bhʉlɨ, unganile?” Akhamwamʉla akhatɨ, “We Mwene, ɨwe umanyile zyonti. Umanyile kʉtɨ inkuganile.” UYeesu akhamʉbhʉʉzya akhatɨ, “Sʉnga akhinza abhantʉ bhaanɨ bhe bhalɨ anzɨ ngoole. 18 Nalyoli ɨnkʉkʉbhʉʉzya, akhabhalɨlo khe wáamɨle we mutunta, wálʉbhɨɨye kʉyɨkwatɨzya amenda gaakho wʉneewe na kʉbhala kwonti kwe ʉkhanzaga. Ɨleelo we wagoosipa, ʉtɨgolosyaje ɨnyoobhe zyakho, umuntu uwunji atɨkʉkwatɨzyaje amenda gaakho na kʉbhala nɨɨwe kwe ʉtakwanza kʉbhala.” 19 UYeesu álonjile shɨnɨɨsho kʉlolesya ɨdala lye uPeeteli akhayifwa ɨnga amʉpaale ʉMʉlʉngʉ. We uYeesu alonga amazwi ganaago, akhamʉbhʉʉzya uPeeteli akhatɨ, “Ndandate.”
20 Pe uPeeteli akhashebhela kʉlʉsalo, akhamʉlola umulandati we uYeesu ámuganile nhaani, akʉbhalandata. Umulandati wʉnʉʉyo we wʉ wʉʉla we áyɨkhaaye papɨɨpɨ nu Yeesu we bhalɨ kulya ishaakulya ɨsha shalyabheela. Khabhɨlɨ we wʉ wʉʉla we akhamʉbhʉzɨɨlɨzya uYeesu kʉtɨ, “We Mwene, wu naanu we atɨkʉlonjeelele kʉ bhalʉgʉ?”* 21:20 Bhaazya Yookhani 13:23-25. 21 Pe we uPeeteli amʉlola umulandati ʉla, akhamʉbhʉzɨɨlɨzya uYeesu akhatɨ, “We Mwene, bhʉlɨ, khooni khe khatifumile kwa mulandati wʉnʉʉyo?” 22 UYeesu akhamwamʉla uPeeteli akhatɨ, “Ɨnga ɨnkwanza kʉtɨ abhe mwumi kufishila akhabhalɨlo khe ɨnhayɨgalʉkha, khooni khe zɨnɨɨzyo zɨkʉkʉyɨmvwa mʉ mwoyo waakho? Ɨwe ndandate.” 23 Ɨnongwa zɨnɨɨzyo zɨkhasaata mu bhalandati, kʉtɨ umulandati wʉnʉʉyo te akhaafwe. Ɨleelo uYeesu atakhamʉbhʉzyaga umulandati wʉnʉʉyo kʉtɨ te akhaafwe naalumo, lyoli álonjile átɨlɨ, “Ɨnga ɨnkwanza kʉtɨ abhe mwumi kufishila akhabhalɨlo khe ɨnhayɨgalʉkha, khooni zɨnɨɨzyo zɨkʉkʉyɨmvwa mʉ mwoyo waakho?”
24 Umulandati wʉnʉʉyo we áfumwizye uwukeeti ʉwa ziniizi na kuzisimba. Nɨɨtwe tumanyile kʉtɨ zye álonjile zya nalyoli.
UYeesu ábhombile inyinji izinji
25 Zɨlɨɨpo ɨnongwa izinji inyinji zye uYeesu akhabhombaga, ɨleelo zitasimbiilwe. Ɨnga zyonti zisimbwaje, ɨnkʉlola kʉtɨ ɨnsɨ yɨtaamɨle yɨbhe na pa kusengula ivitaabu vwonti vɨnɨɨvwo.

*21:20 21:20 Bhaazya Yookhani 13:23-25.