INtumi iNyinza ɨya Yeesu Kilisiti
anza she yisimbiilwe nu
Mataayi
Ʉwandɨlo
UMataayi áamɨle musundikwa wa Yeesu, mu bhasundikwa bhaala ishumi na bhabhɨlɨ. Ɨnsɨɨbho ɨya kusimba ishitaabu ishi yáamɨle kubhasundiilila aBhayahuudi kʉtɨ uYeesu we Muposhi (uMeesiya) we ʉMʉlʉngʉ álajile kʉmʉsonteelezya kʉkwabho. Ye nongwa uMataayi kʉwandɨlo ʉwa shitaabu ishi átalile kusimba ɨshɨkholo sha Yeesu. Mu shitaabu ishi uMataayi akʉlonga kʉtɨ, kʉshɨlɨla mwa Yeesu zifumiiye zyonti zye bhálonjile abhakuwi abha Lufingo ʉlwa Khalɨ. Khabhɨlɨ uMataayi akusundiilila kʉtɨ ʉwʉmwene ʉwa kʉmwanya wa bhantʉ abhɨ nsɨ zyonti bhe bhapindushile.
Ishitaabu ishi shɨkʉtʉbhʉʉzya ʉtʉpango ʉtwa wɨɨkhalo wa Yeesu kufuma kʉwandɨlo kufishila kʉwʉmalɨlɨshɨlo, kwandɨla kʉpaapwa kwakwe, ʉlwozyo na kʉlɨngwa nu Seetani. Khabhɨlɨ akʉtʉbhʉʉzya ɨmbombo yaakwe ɨya kʉlʉmbɨɨlɨla, ɨmanyɨzyo na kʉponɨa abhantʉ mʉ Galɨlaaya. Akʉpanga kʉshʉʉla kwa Yeesu kufuma mʉ Galɨlaaya kufishila ku Yelusaleemu, na zye zyáfumiiye ʉmʉlʉngʉ ʉwa kʉwʉmalɨlɨshɨlo ʉwa wɨɨkhalo waakwe mʉ nsɨ. Ishitaabu ishi shikusililishila kʉpanga akhapango akha kʉkhomeelwa pa shɨkhobhenhanyo na kʉzyʉkha kwa Yeesu. Ishitaabu ishi shikusililishila nɨ ndajɨzyo ɨmpɨtɨ ɨya Bhakilisiti, kʉbhalʉmbɨɨlɨla abhantʉ abhɨ nsɨ zyonti ɨnga bhabhe bhalandati.
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
Kʉpaapwa kwa Yeesu 1:1-2:23
UYeesu akwanda kʉlʉmbɨɨlɨla 3:1-4:25
Ɨmanyɨzyo zya Yeesu mwɨ gamba 5:1-7:34
UYeesu akʉbhaponɨa abhantʉ abhinji, na kʉmanyɨzya ɨmanyɨzyo impwa 8:1-9:38
UYeesu akʉbhasonteelezya abhalandati, na kʉdalɨnhana na Bhafalisaayi 10:1-12:50
UYeesu akʉmanyɨzya ɨzya wʉmwene ʉwa kʉmwanya 13:1-19:30
UYeesu akwinjila mu Yelusaleemu, na kwinjila mu Nyumba iMfinjile 20:1-21:46
UYeesu akʉlolesya amakha gaakwe 22:1-23:39
UYeesu akʉlonga izyi siku ɨlya kʉwʉmalɨlɨshɨlo 24:1-25:46
Kufwa kwa Yeesu 26:1-27:66
Kʉzyʉkha kwa Yeesu 28:1-20
1
Ɨshɨkholo sha Yeesu Kilisiti
(Luuka 3:23-38)
Ɨga ge mataawa aga shɨkholo sha Yeesu Kilisiti* 1:1 UKilisiti kwe kʉtɨ ʉla we asebhiilwe nʉ Mʉlʉngʉ kʉbhapokha abhantʉ na kʉbhatabhaala mʉ wʉmwene waakwe. Bhaazya uKilisiti mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. we áfumile mʉ shɨkholo sha mwene uDaudi nu Abulahaamu.
UAbulahaamu ámupaapile uIsaaka,
uIsaaka ámupaapile ʉYaakobo,
ʉYaakobo ámupaapile ʉYʉʉda
na bhakhambakʉ bhaakwe.
ɄYʉʉda ámupaapile uPeleesi nʉ Zeela kwa Tamaali.
UPeleesi ámupaapile uHezelooni,
uHezelooni ámupaapile uLaami,
uLaami ámupaapile uAminadaabu,
uAminadaabu ámupaapile uNaashoni,
uNaashoni ámupaapile uSalimoni,
uSalimoni ámupaapile uBoazi kwa Lakhabho,
uBoazi ámupaapile uObedi kwa Lʉʉtɨ,
uObedi ámupaapile ʉYeese,
nʉ Yeese ámupaapile ʉmwene uDaudi.
UDaudi ámupaapile uSelemaani kwa mwantanda we áamɨle mʉshɨ wa Uliya. 1:6 Ʉmʉshɨ wa Uliya Ɨtaawa lyakwe wu Batisheeba. Bhaazya 2 Samweli 12:24-25.
USelemaani ámupaapile uLehoboamu,
uLehoboamu ámupaapile uAbiya,
uAbiya ámupaapile ʉAsa,
ʉAsa ámupaapile uYehoshafati,
uYehoshafati ámupaapile uYoolamu,
uYoolamu ámupaapile uUziiya,
uUziiya ámupaapile uYootamu,
uYootamu ámupaapile uAhazi,
uAhazi ámupaapile uHezekiya,
10 uHezekiya ámupaapile uManaasi,
uManaasi ámupaapile uAmoni,
nu Amoni ámupaapile uYoosiya.
11 UYoosiya ámupaapile uYekoniya na bhakhambakʉ bhaakwe kʉ khabhalɨlo khe abhantʉ abha ku Babeeli bhábhalemile aBhaisilaeli na kʉbhala nabho mʉ nsɨ yaabho.
12 Khabhɨlɨ we bhasogola mu Babeeli,
uYekoniya ámupaapile uShealitiyeeli,
uShealitiyeeli ámupaapile uZelubabeli,
13 uZelubabeli ámupaapile uAbihuudi,
uAbihuudi ámupaapile uEliakimu,
uEliakimu ámupaapile uAzooli
14 uAzooli ámupaapile uSadoki,
uSadoki ámupaapile uAkimu,
uAkimu ámupaapile uEliyuudi,
15 uEliyuudi ámupaapile uEliazali,
uEliazali ámupaapile uMaatani,
nu Maatani ámupaapile ʉYaakobo.
16 ɄYaakobo ámupaapile uYoosefu ʉmʉlʉme wa Maliya,
unyina wa Yeesu, we ɨtaawa lyakwe wu Kilisiti.
17 Pe kufuma kwa Abulahaamu paka kufikha kwa mwene uDaudi kwámɨle ni vipaafi ishumi na vini. Khabhɨlɨ kufuma kwa Daudi paka kufikha mʉ khabhalɨlo khe abhantʉ abha ku Babeeli bhábhasamwizye aBhaisilaeli mʉ nsɨ yaabho, kwámɨle ni vipaafi ishumi na vini. Khabhɨlɨ kufuma mʉ khabhalɨlo khe bhábhasamwizye paka kufikha kʉpaapwa kwa Kilisiti, kwámɨle ni vipaafi ishumi na vini.
Kʉpaapwa kwa Yeesu Kilisiti
(Luuka 2:1-7)
18 Kʉpaapwa kwa Yeesu Kilisiti kwámɨle anziishi: uMaliya unyina waakwe ázinjiliilwe nu Yoosefu. Ɨleelo we bhashɨɨlɨ kwegana, uMaliya akhalolekha kʉtɨ alɨ pa wumwamu, we áwaajile kʉ makha ga Mupepu uMufinjile. 19 Ɨleelo kʉnongwa ye uYoosefu, ʉmʉsakhaala we ámuzinjiiye uMaliya áamɨle mugolosu, atakhanzaga kʉtɨ amʉsʉʉpɨzye uMaliya. Pe akhasɨɨbha kʉtɨ amʉleshe kukwilu.
20 We asɨɨbha zɨnɨɨzyo, ʉkhabhɨzya wa Mwene akhamwɨnzɨla mu njozi. Ʉkhabhɨzya wʉnʉʉyo akhamʉbhʉʉzya akhatɨ, “We Yoosefu, ʉwa shɨkholo sha mwene uDaudi, 1:20 Ʉwa shɨkholo sha mwene uDaudi Bhaazya uDaudi mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. ʉtogopaje kʉmwega uMaliya, kʉnongwa ye uwumwamu we alɨ nawo awaajile kʉ makha ga Mupepu uMufinjile. 21 Akhayɨpaapa ʉmwana ʉmʉsakhaala, ukhayimwita ɨtaawa kʉbha wu Yeesu, kʉnongwa ye akhayɨbhapokha abhantʉ bhaakwe mu mbiibhi zyabho.”
22 Zɨnɨɨzyo zyonti zyábhombeshile shɨnɨɨsho ɨnga lɨkwɨle izwi lye ʉMwene álilonjile kwɨ dala ɨlya mukuwi§ 1:22 Umukuwi kwe kʉtɨ umuntu we akwilulila abhantʉ ɨnongwa zye zikufuma kwa Mʉlʉngʉ. waakwe kʉtɨ,
23 “Yeenya!
Ʉmʉlɨndʉ we atabhalile naalumo nʉ mʉsakhaala,
atɨbhe pa wumwamu.
Khabhɨlɨ akhayɨpaapa ʉmwana ʉmʉsakhaala!
Pe bhakhayimwita ʉmwana wʉnʉʉyo
ɨtaawa ɨlya Manweli.”* 1:23 Bhaazya Yeesaya 7:14.
Kwe kʉtɨ, “ɄMʉlʉngʉ alɨ peeka nɨɨtwe.”
24 Pe uYoosefu we adaamʉkha, akhabhomba anza she ʉkhabhɨzya wa Mwene ámulajiziizye, akhamwega akhabha mʉshɨ waakwe. 25 Ɨleelo atábhalile naalumo nawo paka we uMaliya akhapaapa ʉmwana ʉmʉsakhaala. Pe uYoosefu akhamwita ʉmwana wʉnʉʉyo ɨtaawa ɨlya Yeesu.

*1:1 1:1 UKilisiti kwe kʉtɨ ʉla we asebhiilwe nʉ Mʉlʉngʉ kʉbhapokha abhantʉ na kʉbhatabhaala mʉ wʉmwene waakwe. Bhaazya uKilisiti mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

1:6 1:6 Ʉmʉshɨ wa Uliya Ɨtaawa lyakwe wu Batisheeba. Bhaazya 2 Samweli 12:24-25.

1:20 1:20 Ʉwa shɨkholo sha mwene uDaudi Bhaazya uDaudi mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.

§1:22 1:22 Umukuwi kwe kʉtɨ umuntu we akwilulila abhantʉ ɨnongwa zye zikufuma kwa Mʉlʉngʉ.

*1:23 1:23 Bhaazya Yeesaya 7:14.