2
Loo Mpeleteu aisilya aumini
Paliikite lisu'ba lya Pentekosite, aumini boti baakongolekine pandu pamo. Kwa kiimuimu lilobe lyaayu'wanike kati limbu'nga liku'lu' lyaumi kunani, ngaliitwi'li'ya yi'lu' nyumba yoti yabaatami. Ngagapitya malimi kati ga mwoto, ngagabaganika no tu'la panani ya kila mundu. Boti ngabatwi'li'yi'lwa Loo Mpeleteu, no tumbwa longela kwa luga mbali'mbali', kati Loo mwaayalile.
Bai, ku Yelusalemu kwaabile na Ayahudi babankilikityage Nnu'ngu' babaaumi kila nni'ma wa padunia. Pabayu'wine malobe go, lipi'nga liku'lu' lya bandu lyaatikongolekana. Boti baating'ondoka muno kwa mwanjaa kila mundu aayu'wine abo aumini, kabalongela kwa luga yake mwene. Baating'ondoka no sangala kababaya, “Aba boti babalongela, benekaya ba ku Galilaya li? Iteibuli kai', kila mundu aayu'wa kabalongela kwa luga yake yo belekwa nayo? Pakati yitu kwina bandu bababu'ka mili'ma ya Palti, Wamedi na Waelamu, bi'ngi' benekaya ba Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Ponto na Asia, 10 Piligia, Pamfilia, Misili na lwingo lwa ku Libya papipi na nni'ma nku'lu' wa Kulene na ageni bu'ka Roma, 11 kati yabe kubile na Ayahudi na bandu babaasawi kwikotea dini ya Kiyahudi, bandu ba nni'ma wa Kilete na ku Alabia. Ata nyo twayu'wa boti kabalongela makowe maku'lu' ga iyendo ya Nnu'ngu' muluga yitu yo belekwa.” 12 Boti baatisangala no ng'ondoka, kabalaluyana, “Makowe ga galombolya ki'li'?” 13 Lakini bi'ngi' baatikwasalanga, kababaya, “Bandu ba batilobya!”
Maalo ga Petili
14 Bai, Petili ngayi'ma papipi na balu' atumilwe bi'ngi' ku'mi na yumo, ngatumbwa kwaalya bandu kwa lilobe liku'lu', “Mwaayahudi ayangu' na mwenga mwaboti mwamutama ku Yelusalemu, mutange likowe li'no na munipi'kanie. 15 Kakape bandu ba banalobyali kati mwamugania, kwa mwanjaa yi'no saa itatu ya kindai' bai. 16 Kakape panga likowe li' nga li'lu' lyalyaabayilwe na nnondoli ywa Nnu'ngu' Yoeli.
17 ‘Mumasu'ba galu' ga kuundi'la abaya Nnu'ngu',
naalu'a kunnyitanikia Loo ywangu' panani ya bandu boti.
Bana binu analu'me na alwawa baalu'a londwa,
ansembe binu baalu'a gabona makowe gayambi',
na agoi baalu'a lota maloto.
18 Kakape, ata kwa atumisi bangu' analu'me na alwawa,
naalu'a kwayityanikia Loo ywangu' na bembe baalu'a londwa.
19 Nanenga naalu'a laya mangelongelo kumaunde
na myanju miku'lu' padunia,
kwalu'a ba na myai, mwoto, na lyoi litopau.
20 Lisu'ba lyaalu'a ba mulubi'ndu' na mwei walu'a ba nkele kati myai,
kaliegelya isa lisu'ba liku'lu' lya ngama lya Bwana.
21 Apo mundu ywoywoti ywaalu'a lu'ba yangatiyiwa na Bwana, aalu'a kosopolelwa.’ ”
22 “Mwenga mwa Isilaili, mupi'kani mayi'gi'yo ga ganigalongela! Nnu'ngu' aalayite mpu'la bai panga kakape antumike Yesu ywa Nasaleti. Aapangite nyo kwa ndi'la ya mangelongelo na myanju yaapangite pakati yinu, kati mwamumweni mwabene. 23 Nnu'ngu' aatangite no binia bu'ka kwai'mbu' panga Yesu aakamuyilwe mumaboko ginu, na mwenga kummulaga kwa kwalekya bandu alau bammambe munsalaba. 24 Lakini Nnu'ngu' ngannyu'ya bu'ka kuuwi'li, ngaankosopolya bu'ka mulwu'ngu' lwake. Kwa mwanjaa yaawesekanikeli ywembe kamulwa na makakala ga kuuwi'li. 25 Kwa mwanjaa Daudi aabaite nyinyo kwa ywembe ywo,
‘Naamweni Bwana nnu'ngi' yangu' masu'ba goti,
kwa mwanjaa abi kuluboko lwangu' lwa mmalyo, li'nga nakane tenandena.
26 Kwa nyo, mwoyo wangu' watenapusika,
kai' nilulutika ilulu yo napusika. Yi'ga yangu' yatama muu'bi'lyo,
27 kwa mwanjaa loo yangu' wailekali kumambi',
wala wannekali ywabile Mpeleteu ywako abole.
28 Unilayite ndi'la ya bwu'mi,
wanitwi'li'ya pulaa panabaa papipi nawe.’ ”
29 “Mwalongo bangu' ba ku Isilaili, mbala nimmakiange mpu'la gagampatike Daudi, tati' bitu. Ywembe aatiwaa no sikilwa, lisiko lyake libile papanopano mpaka li'no. 30 Lakini kwa mwanjaa aai nnondoli ywa Nnu'ngu', aatangite panga Nnu'ngu' aatikunnagya kwa kilapo panga ammi'ka yumo ywa lubelekwo lwake pakiti'gu' sake sa lenji. 31 Daudi aatumbwi wi'ti' kugabona makowe gagaalu'a pangilwa na Nnu'ngu' na nyo ngabaya kwa uyu'ki wa Kilisitu nsimu waabaite,
‘Analekelwali kumambi',
wala yi'ga yake inabolali.’
32 “Nnu'ngu' annyu'yite Yesu na twenga twaboti nga twaakong'ondeli ba likowe lyo. 33 Nnu'ngu' amwu'bwiye Yesu na kummi'ka pandu pake pakummalyo, apoki bu'ka kwa Tati' li'lu' lilagyo lya Loo Mpeleteu, naywembe aayitanikiye si'lu' samukibona nambi'yambi' na kukiyu'wa. 34 Kwa mwanjaa Daudi aai anau'bu'kali kunani, lakini aatibaya,
‘Bwana Nnu'ngu' aatikummakia Bwana wangu',
Utame kummalyo wangu',
35 mpaka panaalu'a kwapanga andumu bako babe pai' ya magu'lu' gako.’
36 “Kwa nyo Isilaili yoti mutange kakape panga, yu'lu' Yesu ywamummambike munsalaba, Nnu'ngu' ampangite panga Bwana na Kilisitu!”
37 Bai, Pabaagayu'wine mayi'gi'yo go, gaatikwalumiya mumyoyo yabe. Ngabaalaluya Petili na balu' atumilwe bi'ngi', “Mwalongo bitu, tupange buli?”
38 Petili ngaayangwa, “Munng'alambuki Nnu'ngu' na kila yumo ywinu abatisilwe kwa lina lya Yesu Kilisitu, li'nga mupate samilwa masambi ginu no pokya yi'lu' upo ya Loo Mpeleteu. 39 Kwa mwanjaa lilagyo li'no lyaai kwinu mwenga, bana binu, kwa balu' boti babatama kuutalu, na kwa kila mundu ywaalu'a kemelwa na Bwana Nnu'ngu' ywitu.”
40 Petili aatikwakwi'li'ka kwa mayi'gi'yo gi'ngi' gambone na kwakong'ondelya, “Mwikosopoli bu'ka mu lu'no lubelekwo lwakau.” 41 Bai, baingi baatikugayi'ki'tya mayi'gi'yo gake Petili, ngababatisilwa. Na lisu'ba lyo bandu bateyongekeya ika kati mitumbi elupu itatu. 42 Abo boti ngabayendelya binia kwiyi'gana bu'ka kwa atumilwe, tama pamope kati alongo, metwana makati, lya pamope no lu'ba Nnu'ngu'.
Maisa ga aumini ga kila lisu'ba
43 Kila mundu ngannyogopa Nnu'ngu', kwa mangelongelo na myanju yambone yayaapangilwe kwo pi'tya atumilwe. 44 Babaau'bi'li boti baayendeli ba pamope na mali yabe batebaganana. 45 Baapi'miye migunda na ili'be yabe, bu'kapo bagana mbanje li'ngana na mwaipalikwa kwa kila mundu. 46 Kila lisu'ba baabile kabakongolekana pamope mulua lwa nyumba ya Nnu'ngu'. Bametwanage makati no kwembana mumisengo yabe lya kilyo so kwo napusika na kwa mwoyo nnogau. 47 Bankwi'yite Nnu'ngu' no pendelwa na bandu boti. Kila lisu'ba Bwana aatikwayongekeya mitumbi ya bandu, babaabile kabakosopolelwa.