11
Abali ya Petili kwa aumini ba ku Yelusalemu
Atumilwe na alongo aumini ku'lu' ku Yudea baayu'wine panga bandu bangali Ayahudi baai kabalipokya liyi'gi'yo lya Nnu'ngu'. Bai, Petili paaki'li'bwike ku Yelusalemu, balu' Ayahudi aumini babaapendi bandu bangali Ayahudi bainilwe li'nga babe Ayahudi, bammi'ki lukoolo kababaya, “Wenga uyi'i tama na bandu bangainilwa na ata ulile nabo nkungu gumo!” Apo Petili ngaawanikia makowe goti gagapangilwe kwa kindonda.
“Lisu'ba limo panabile kanisali kukilambo sa Yopa naagabweni makowe gayambi' kili'be kati suka ngu'lu' kaiuluyilwa pai' bu'ka kunani, ikamulilwe mipembo yake nsese, yabi'kilwe mbwega yangu'. Natilingia nkati nganiibona inyama yene magu'lu' nsese, inyama ya mwitu, mang'ambo, na iyuni. Bu'kapo nganiyu'wa lilobe kalinibakia, ‘Petili, ukatuke ui'se, ulye.’ Lakini nenga nganibaya, ‘Lili ata pasene Bwana, kwa mwanjaa sosoti sakikanilwa na Nnu'ngu' kinayingyali katu munkano wangu'.’ Li'lu' lilobe ngaliyu'wanika kai' bu'ka kunani, ‘Kanewikeme njapu ili'be yaipeletiye Nnu'ngu'.’ 10 Likowe lyo lyapangilwe mala itatu, na kuundi'la yoti yaki'li'bu'yilwe kunani.
11 “Popopo bandu atatu babaatumilwe kasangu' bu'ka ku Kaisalia, baaikite pansengo panitamage. 12 Loo aanibakie niyende pamope nabo wangali yogopa. Bano alongo aumini sita baalongwaniye na nenga yenda ku Kaisalia na kwo twayingi pansengo wa Koloneli. 13 Ywembe atuawanikiye mwaamweni malaika ywayi'mi nnyumba yake na kummakia, ‘Untume mundu Yopa akankeme mundu yumo ywakemelwage Simoni, kwa lina li'ngi' Petili. 14 Ywembe aalu'a kubakia mayi'gi'yo gagaakupanga wenga na alongo bako boti mukosopolelwe.’ 15 Na panaatumbwi longela bai, Loo Mpeleteu aatikwaulukya kati mwaatuuluki twenga patumbu. 16 Apo naaku'mbu'ki galu' mayi'gi'yo Bwana gaalongei, ‘Yoani aabatisike kwa masi', lakini mwenga mwalu'a batisilwa kwa Loo Mpeleteu.’ 17 Bai, manaitei Nnu'ngu' aapei kai' bandu bangali Ayahudi upo yi'yi'lu'yi'lu' yaatupei twenga patwaamwu'bi'li Bwana Yesu Kilisitu, buli, nenga nanyai ata nipaye kuntaukya Nnu'ngu'?” 18 Pabagayu'wine go, baulei ntau na bankwi'yite Nnu'ngu' kababaya, “Nnu'ngu' apei bandu bangali Ayahudi uweso wa kunng'alambukya bapate ukoti!”
Aumini ba ku Antiokia
19 Bu'kana na ngu'su'mbu' yayaapitike paabulagilwe Sitefano, aumini baatisengemwanika. Bi'ngi' baayi'i mpaka Foinike, Kuplo na Antiokia kabaala li'lu' liyi'gi'yo kwa Ayahudi bai. 20 Lakini aumini bi'ngi' bababu'kite Kuplo na Kulene baayi'i Antiokia kabaala Abali Inannoga ya Bwana Yesu kwa bandu bangali Ayahudi. 21 Nnu'ngu' aatikwayangatiya na bandu baingi baatiu'bi'lya na kunng'alambukya Bwana. 22 Abali ya likowe lyo yayu'wanike kwa balu' aumini ba ku Yelusalemu. Kwa nyo ngabantuma Balanaba ayende Antiokia. 23 Paaikite kwo na kummona Nnu'ngu' mwaapeile ngu'ngu' balu' bandu, aatipulaika na kwakong'ondelya boti batame muukakape kwa Bwana kwa myoyo yabe yoti. 24 Balanaba aai mundu nnogau ywatwi'lile Loo Mpeleteu na imani, kwa nyo lipi'nga liku'lu' lya bandu lyanng'alambuki Bwana. 25 Bu'kapo Balanaba aayi'i kilambo sa Taliso kumpala Sauli. 26 Paampatike, annetike Antiokia. Na bembe boti abi'li' bakwembanage na balu' aumini kwa mwaka woti kabayi'gana lipi'nga liku'lu' lya bandu. Akwo Antiokia nga kwabaatumbwi banamasi' kemelwa “Akilisitu”.
27 Nsimu wowowo, alondoli ba Nnu'ngu' baeleli ku Antiokia bu'ka ku Yelusalemu. 28 Bai, yumo ywabe ywakemelwa Agabo aatiyi'ma na kwa uweso wa Loo Mpeleteu ngalondwa panga kwalu'a baa njala ngu'lu' munni'ma woti. Njala yo yapitike nsimu wa utawala wa Klaudio. 29 Balu' banamasi' ngabaamwa panga kila mundu yumo apeleke kili'be bu'kana na uweso wake li'nga kwayangatiya balu' alongo aumini babaabile kabatama ku Yudea. 30 Bai, ngabapanga nyo na kwapeya Balanaba na Sauli mbanje yo baikiye kwa api'ndo ba kanisa lya Yelusalemu.