14
Pauli na Balanaba akwo Ikonio
Ku'lu' Ikonio, Pauli na Balanaba baayi'i munyumba ya kunnu'ba Nnu'ngu' ya Ayahudi, ngabalongela kati mwabaalongei ku Antiokia na ata lipi'nga liku'lu' lya Ayahudi na Agiliki ngabau'bi'lya. Lakini Ayahudi babaakani u'bi'lya baatikwasopa bandu bangali Ayahudi, li'nga kwayu'maniya alongo aumini. Pauli na Balanaba baayendeli tama kwo kwa masu'ba gambone kabalongela abali ya Bwana kwo kangamala. Naywembe Bwana ngakong'ondelya ukakape wa likowe lyabalilongei lya ngu'ngu' ya Nnu'ngu', na aapei uweso wopanga mangelongelo. Bandu ba kilambo so baatibaganika, bi'ngi' baayi'ki'tyaniye na Ayahudi na bi'ngi' baabile kwa atumilwe.
Kuundi'la, bandu bangali Ayahudi na Ayahudi baayi'ki'tyaniye na api'ndo babe baapangi maakau abo atumilwe na baaku'mbwe maliwe. Atumilwe pabakwipwi likowe lyo, babutuki Lustila na Delbe, ilambo ya Lukaonio, na mupipi yake, akwo ngabayendelya ala Abali Inannoga.
Pauli na Balanaba akwo Lustila na Delbe
Kwaai na mundu yumo akwo Lustila ywaabile kitewe bu'ka belekwa, na aabile anayendali katu. Mundu ywo aabile kampi'kania Pauli paabile kaala. Pauli aatikummu'nju'lya minyo na paamweni aabile na imani yo kombwa tepulwa, 10 ngabaya kwa lilobe liku'lu', “Uyi'me kwa magu'lu' gako!” Aywo mundu ngaimukya akakatwike no yenda kwa magu'lu' gake. 11 Kipi'nga sa bandu pabaakibweni sakipangite Pauli, baapangite ndu'ti kwa luga ya Lukaonio, “kinnu'ngu' batuisili kati bandu!” 12 Balanaba ngabankema Zeu na Pauli ngabankema Helme, kwa mwanjaa ywembe ngaywalongelage muno. 13 Mpi'ndo wa dini wa Nyumba ya Nnu'ngu' ya Zeu, yayaabile panja ya kilambo, ngaleta ng'ombe malu'me babanemekilwe na malu'ba nnu'ngi' ya niango nku'lu' wa kilambo. Ywembe pamope na si'lu' kipi'nga sa bandu li'nga kwabi'ki'li'lya atumilwe.
14 Lakini Balanaba na Pauli pabayu'wine abali yo, bapopwanie magu'bo gabe no butukya musi'lu' kipi'nga sa bandu kababaya kwa lilobe liku'lu'. 15 “Mwalongo kwa mwanjaa ki'li' mugapanga makowe ga? Na twenga twabandu kati mwenga. Na tubile pano li'nga kumwalyanga Abali Inannoga, muileke inyago yangali maana, mukanng'alambuki Nnu'ngu' nkoti ywaumbike kunani na pai', baali na yoti yaibile mo. 16 Kwai'mbu' Nnu'ngu' aayi'ki'tiye kila nni'ma ubi'ngi'ye ndi'la yabapala. 17 Ata nyo Nnu'ngu' akotwikeli kwilaya kwa makowe manogau gaapangya. Anni'lya ula bu'ka kunani, apeya mauno munsimu wake, apeya ilyo na kuitwi'li'ya pulaa myoyo yinu.” 18 Ata kwa mayi'gi'yo ago, atumilwe baapatike tabu kwakanikia balu' bandu kwapikiya salaka.
19 Lakini Ayahudi bi'ngi' baaisi bu'ka Antiokia na Ikonio, ngabaasopa bandu balu'mbane nabo, ngabanku'mbwa maliwe Pauli na kunkwakwata mpaka panja ya kilambo kabakita ayomwike. 20 Lakini banamasi' pabaakongolekine na kunti'li'ta, aatiyumuka, ngaki'li'bu'kya kukilambo. Pammalau' yake ywembe na Balanaba baayi'i Delbe.
Pauli na Balanaba babukia ku kilambo sa Antiokia ya ku Silia
21 Bu'ka pa Pauli na Balanaba ala Abali Inannoga akwo Delbe na kwapata banamasi' bambone, baabuyangani kai' Lustila, Ikonio, na Antiokia. 22 Baatikwakangamaya banamasi' ba ilambo yo na kwasenga batame akangamau muimani. Ngaabakia, “Tupalikwa twenga twaboti pi'tya mungu'su'mbu' li'nga tuyingi muukulungwa wa Nnu'ngu'.” 23 Baasawi api'ndo mu kila kanisa. Bu'kapo, kwo sali no punga, ngabaakamukia kwa Bwana ywaabile kabamwu'bi'lya.
24 Bu'ka po pi'tya munni'ma wa Pisidia, baaikite Pamfilia. 25 Bu'ka po ala liyi'gi'yo lya Nnu'ngu' akwo Pelga, baayi'i Atalia. 26 Bu'ka kwo baayi'i kwa meli ki'li'bu'kya Antiokia, kwabaakamukiyilwe lyengo lyabayomolile kwa ngu'ngu' ya Nnu'ngu'.
27 Pabaaikite Antiokia baapangite kitamo sa aumini ba palu', ngabaapeya abali ya makowe gaagapangite Nnu'ngu' pamope nabo, na mwaayu'gu'li bandu bangali Ayahudi niango wo yingya muimani. 28 Ngabatama pamope na balu' banamasi' kwa masu'ba gambone ku'lu' Antiokia.