16
Timoteo alu'mbana na Pauli na Sila
Pauli aaikite Delbe na Lustila, kwaatami mwanamasi' ywakemelwage Timoteo. Mau' bake baai aumini ba Kiyahudi, lakini tati' bake baai Agiliki. Bandu ba Lustila na Ikonio baakong'ondeli unogau wa Timoteo. Pauli aapalike longwana nakwe Timoteo mumwanja wake, kwa nyo aatikumwina. Aapangite nyo kwa mwanjaa Ayahudi boti ba po baatangite panga tati' bake Timoteo baai Agiliki. Pabaapite muilambo yi'lu' baapei bandu malagyo gagaapiyilwe na atumilwe na api'ndo ku'lu' ku Yelusalemu, ngababakia bagakamwe. Kwa nyo galu' makanisa gendekomala muimani na mitumbi ya aumini yendeyongekea kila lisu'ba.
Pauli abona makowe gayambi' ku'lu' Tiloa
Baapi'ti Fulugia na Galatia kwa mwanjaa Loo Mpeleteu aabayi'ki'tiyeli ala mayi'gi'yo ga Nnu'ngu' munni'ma waukemelwage Asia. Pabaaikite mumipaka ya Misia bapayike yingya munni'ma wa Bitinia, lakini Loo wa Yesu aabayi'ki'tiyeli. Bai, ngabapi'tya Misia no yenda ntawalia mpaka Tiloa. Kilo so Pauli aagabweni makowe gayambi', gaamweni mundu yumo ywa Makedonia ayi'mi palu' na kunnu'ba, “Uloke wise Makedonia utuyangatiye.” 10 Bu'ka pa Pauli kugabona makowe gayambi' go twaamwile kwibi'ka wiso yenda Makedonia kiyu'ngu'ya, twakwipwi kakape panga Nnu'ngu' atukemite twaali Abali Inannoga ku'lu'.
U'bi'lya kwa Lidia
11 Bu'ka Tiloa twayi'i kwa meli ntawalia mpaka Samotilake na pammalau' yake ngatuyi'ma Neapoli. 12 Bu'ka kwo, ngatuyenda mpaka Filipi, simo sa kilambo kiku'lu' sa Makedonia, kai' nga koloni lya Roma. Twaatami mukilambo so kwa masu'ba nsi'si'. 13 Sabato ya Ayahudi twapitike panja ya kilambo na twayi'i mbwega ya libi'ndi', tukitage panga nga pandu po sali. Twatetama no longela na alwawa babaakongolekine pandu po. 14 Nkati ya balu' babatupi'kaniage aai nnwawa yumo ywankilikitya Nnu'ngu' ywakemelwage Lidia mwenekaya wa Tiatila ywabile nsulusi wa ngu'bo ya katani ya lukanda lwa sambalau. Bwana aauyu'wi mwoyo wake ata api'kani no pokya galu' mayi'gi'yo gaagalongei Pauli. 15 Bu'ka pa aywo nnwawa pamope na alongobe batisilwa, aatitukoka kabaya, “Manaitei kakape mwibona panga nenga nimwu'bi'li Bwana, ninkemyanga kaya mukatame.” Aatuli'ndi'ndi'li tuyende.
Pauli na Sila bendaboyolwa
16 Lisu'ba limo patwaabile katuyenda pandu po sali, mwi'nja yumo mmanda ywaabile na moka go londwa aakwembine na twenga. Kwa ulondoli wa mwi'nja ywo matayili bake bapatage mbanje yambone. 17 Bai, aywo mwi'nja aankotiye Pauli na twenga kapanga ndu'ti no baya, “Aba atumisi ba Nnu'ngu' Nku'lu'. Bammakianga ndi'la ya ukosopoli.” 18 Apangite nyo kwa masu'ba gambone. Lisu'ba limo, Pauli paauyilwe, ngaang'alambukya aywo mwi'nja na kugabakia ago moka, “Kwa lina lya Yesu Kilisitu, nikuamulisa ummu'ke mundu yu'!” Popopo ago moka gaatikummu'ka. 19 Matayili ba yu'lu' mwi'nja pabakwipwi panga ndi'la yabe yo pata mali iyomwike, baaboywi Pauli na Sila, ngabaakwakwata mpaka kwa bandu nnu'ngi' ya api'ndo ba kilambo. 20 Ngabaasitakya kwa maakimu kababaya, “Bandu ba nga Ayahudi na bapanga puyo mukilambo situ. 21 Bayi'gana makowe gagakanilwa kugakoleya twabandu ba Roma.” 22 Kipi'nga sa bandu sasaabile palu' salu'mbine na balu' maakimu, ngabaaula magu'bo gabe Pauli na Sila kwa makakala no amulisa baku'mbu'lwe mikwasu. 23 Bu'ka po ku'mbu'lwa munomuno, ngababi'ki'lwa nnyumba na asikali wa nyumba ya atabilwe ngaamuliswa kwabi'ka muuli'nda nkali'. 24 Bu'kana na amuli yo baabi'kite musumba sa nkati muno sa nyumba ya atabilwe na kugatabya magu'lu' gabe mulipi'ki'ti' lya nkongo lyaliotolilwe.
25 Papipi na meku Pauli na Sila baai kabasali no yi'mba myambo ya kunnumba Nnu'ngu', na ku'no atabilwe bi'ngi' baai kabaapi'kania. 26 Kwa kiimuimu kwapitike nnendemo nku'lu' wa bwi', wawalendemiye nyumba ya atabilwe. Popopo milyango yoti na pingwi yabatabilwe abo atabilwe yateyu'gu'ka. 27 Asikali wa nyumba ya atabilwe paayumwike na kwibona milyango ya nyumba ya atabilwe iyu'gu'lilwe, akitage panga atabilwe boti batolwike, na nyo aasolomwi lipanga lyake pala kwibulaga. 28 Lakini Pauli ngakema kwa lilobe liku'lu', “Kanewibulage wamwene kwa mwanjaa twenga tubile papano!”
29 Bu'ka pa kunkema mundu leta lumuli, aywo asikali wa nyumba ya atabilwe aabutuki nnyumba ngaitaikulya nnu'ngi' ya magu'lu' ga Pauli na Sila, ku'no kalendema kwo yogopa. 30 Bu'kapo aatikwalongoya panja, ngaalaluya, “Mwabakoo, nipange buli li'nga nikosopolelwe?” 31 Bembe ngabannyangwa, “Umwu'bi'li Bwana Yesu na wenga walu'a kosopolelwa, pamope na alongo boti ba pansengo wako.” 32 Bai, ngabamwalya liyi'gi'yo lya Bwana ywembe na bandu ba pansengo wake woti. 33 Yu'lu' asikali aatikwapu'twa saa yi'yi'lu'yi'lu' ya kilo ngaagu'lwa mabanga gabe, bu'kapo ywembe na alongo bake ngababatisilwa popopo. 34 Bu'kapo ngaalongwana nabo Pauli na Sila kasake na kwapeya kilyo. Ywembe na alongo bake boti ngabapanga si'li'ku'si'li'ku' kwa mwanjaa nambi'yambi' bamwu'bi'li Nnu'ngu'.
35 Pammalau' yake kindai', maakimu baatumike ayangatiyi babe kababaya, “Mwayu'gu'li balu' bandu babu'ke.” 36 Yu'lu' asikali wa nyumba ya atabilwe aampei abali Pauli, “Maakimu batumite abali li'nga muyu'gu'li'lwe. Nambi'yambi' mwendakombwa bu'ka no yenda kwa amani.” 37 Pauli ngaabakia ayangatiyi, “Ati' ki'li'? Batuku'mbwi mikwasu pa bandu wangali senulwa na twenga twabandu ba Roma. Kai' batubi'kite muutabilwe na nambi'yambi' bapala kutuyu'gu'lya kwa kinyemela! Ata pasene! Ipalikwa maakimu baise bene paapanopano batuyu'gu'li.” 38 Abo ayangatiyi baapei abali ya likowe lyo maakimu, na bembe pabaayu'wine panga Pauli na Sila baai bandu ba Roma, baatiyogopa. 39 Kwa nyo baayi'i kwalu'ba nsama na kwapiya muutabilwe, bu'kapo baalu'bike babu'ke pakilambo si'lu'. 40 Pauli na Sila pabaapiyilwe munyumba ya atabilwe baayi'i kunyumba ya Lidia. Akwo bakwembine na alongo aumini no bu'ka pa kwasenga, ngababu'ka.