21
Pauli au'bu'kya ku Yelusalemu
Patuyomwi lagana nabo, twau'bwike mumeli no yenda ntawalia mpaka Kosi. Pammalau' yake twaikite Lode, patubu'i kwo twayi'i Patala. Apo, twaikoli meli yailokage yenda ku Foinike, twaatiu'bu'ka no yendanayo. Patuikite Kuplo, twaasegite mbwega na kupaleka kumaki'ya gitu, twayendeli na mwanja mpaka Silia, twayi'mike meli yitu pakiloko sa Tilo, na apo meli yitu ngaipalikwage iuluye kigombo sake. Akwo, twaakoli aumini batwaatami nabo kwa yuma yimo. Nabembe kabalongoyelwa na Loo Mpeleteu, bammakie Pauli panga kaneayende ku Yelusalemu. Lakini pagayomwike masu'ba gotama palu', twaatibu'ka. Balu' aumini, pamope na alwawa na bana, baatituindikiya mpaka panja ya kilambo. Twaboti twaatikilikita palu' pambwani na kunnu'ba Nnu'ngu'. Patuyomwi lagana, twaayingi mumeli, nabembe ngababuyangania kasabe.
Patubu'i Tilo, ngatuika ku Tolemai, akwo twatami nabo alongo aumini kwa lisu'ba limo kwapanga abali no bonagana nabo. Pammalau' yake twatibu'ka ngatuika Kaisalia, twaiki munyumba ya Pilipi ywaalage Abali Inannoga, ywaabile yumo mwa balu' bandu saba babaasagulilwe ku Yelusalemu kwayangatiya alwawa awi'li'ka. Pilipi aabile na ai'nja banee, bembe baapeyilwe uweso wa ulondoli wa Nnu'ngu'. 10 Bai, patutami kwo kwa masu'ba gambone, ngaisa Agabo, nnondoli yumo ywa Nnu'ngu', bu'ka ku Yudea. 11 Paatukolile, aautweti nkanda wa Pauli na kwitaba maboko na magu'lu' no baya, “Loo Mpeleteu abaya nnyanya, ‘Ayahudi ku'lu' ku Yelusalemu nga mwabaalu'a kuntaba mwene nkanda wu'no nyinyonyo na kunnyi'ya mumaboko ga bandu bangali Ayahudi.’ ”
12 Patugayu'wine go, bandu bi'ngi' babaabile pamope na twenga twatikunnu'ba muno Pauli kaneayende ku Yelusalemu. 13 Lakini Pauli aatiyangwa, “Mupala panga namani? Mupala kuniti'kwana mwoyo wangu' kwa moli ginu? Nenga niyi'ki'tile kwenda tabilwa baili, ata kiwo kwa kitumbu sa lina lya Bwana Yesu.” 14 Paakani yi'ki'tya katukatu gatummakie, ngatunneka katubaya, “Lyalibini Bwana lipaangike.” 15 Patutami palu' kwa masu'ba, twaibi'i wiso no yendelya na mwanja witu wa ku Yelusalemu. 16 Bi'ngi' ba aumini bu'ka Kaisalia baalongwaniye na twenga kutuindikia, ngatuika kasake Mnasoni, mundu wa Kuplo, akwo ngatwaayi'i tama. Ywembe aabile yumo ywa aumini ba patumbu.
Pauli akwembana na Yakobi akwo ku Yelusalemu
17 Patuikite ku Yelusalemu, alongo baatupoki kwo napusika muno. 18 Pammalau' yake, twalongwaniye na Pauli yenda kwakaulya Yakobi na api'ndo boti ba kanisa. 19 Payomwi kwapanga abali, Pauli aabakie makowe goti limo ata li'ngi' gaagapangite Nnu'ngu' kwa bandu bangali Ayahudi kwo pi'tya lyengo lyake. 20 Pabaagayu'wine go, bankwi'yite Nnu'ngu' na bammakie Pauli, “Nnongo! Lola, kubile na maelupu ga Ayahudi babayi'ki'tya panga aumini, na boti baikamwa Salya ya Musa. 21 Tubakiyilwe panga, wayi'gana Ayahudi babatama pamope na bandu bangali Ayahudi baisalawe Salya ya Musa, kanebaaine bana babe liku'mbi', na baileke yali yabe ya Kiyahudi. 22 Tumbwelelo, bakosali yu'wa panga wisile ku Yelusalemu, bai, tupange buli? 23 Bai, upange li'lu' lyatukubakia. Tubile na bandu nsese pano, bembe babi'i nyalili kwa Nnu'ngu'. 24 Wiyingiye kwa bandu baa, uli'pe mbanje yoti kwa kwiipeletea pamope na bembe na basekulwe nywili yabe. Kwa ndi'la yi', boti balu'a tanga panga makowe gabaagayu'wine gai gammali'la, na wenga uyendelya kwikamwa Salya ya Musa wisowiso. 25 Bu'kana na balu' bandu bangali Ayahudi babaabile aumini, twaapeleki balua yatwabakiye panga kanebalye ilyo ya paibi'ki'lyo ya kinnu'ngu' ba ubu'su', kanebanywe myai, kanebalye inyama yaipopotolilwe, na kanebatome ilu'mbu'.”
26 Bai, pammalau' yake Pauli aatweti balu' bandu no panga nabo ibala ya kwiipeletea. Bu'kapo, ngayingya mu Nyumba ya Nnu'ngu', kaabakia makowe ga kuuyomolyo wa lisu'ba lya kwiipeletea na salaka yayaalu'a piyilwa kwa kila mundu.
Pauli aboyolwa mu Nyumba ya Nnu'ngu'
27 Galu' masu'ba saba pagaegeli yomokya, bi'ngi' ba Ayahudi bu'ka Asia babaamweni Pauli mu Nyumba ya Nnu'ngu', ngabakisopa kipi'nga soti sa bandu na ngabammoywa. 28 Baapangite ndu'ti kababaya, “Mwaisilaili mwaitu, mutuyangatiye! Ayu' nga yu'lu' mundu ywannyi'gana kila mundu na kila pandu taukana na bandu bitu, salya yitu, ata Nyumba ya Nnu'ngu'. Kai', aaletike Agiliki mu Nyumba ya Nnu'ngu' na kupasapuya pandu pano papeleteu.” 29 Baalongei nyo kwa mwanjaa patumbu baamweni Tilofimo, mwenekaya wa ku Efeso, alongwaniye na Pauli kabatyanga pamope, bakitage kwaali' Pauli aannyingiye mu Nyumba ya Nnu'ngu'. 30 Kilambo soti saatwi'li puyo, bandu baaisi bu'ka kila pandu, baammoywi Pauli na kunkwakwatya panja ya Nyumba ya Nnu'ngu'. Popopo milyango yabe ngaiyigalilwa. 31 Baabini kummulaga, lakini abali yaamwiki kolongosi ywa yesi lya Kirumi panga ku Yelusalemu kwoti kwaai na puyo. 32 Popopo, mpi'ndo ywa Yesi aatweti asikali na alongosi ba yesi. Nabembe pabaamweni mpi'ndo ywa yesi na asikali, ngabasomwa kunku'mbwa Pauli. 33 Yu'lu' mpi'ndo ywa yesi aamwegeleli Pauli na kummoywa, aamulise atabilwe kwa pingwi ibi'li'. Ngalaluya, “Ayu' nyai? Kai', apangite namani?” 34 Bandu bi'ngi' palu' pa kipi'nga sa bandu bapangage ndu'ti, aba kabalongela li', balu' kabalongela li'lu'. Yu'lu' mpi'ndo ywa yesi waibweni panga akombwali tanga kitumbu sa yi'lu' ndu'ti, aamulise Pauli apelekelwe kunyumba ya banayesi. 35 Pauli paikite pa ngasi, asikali baampu'twi nnani nnani kwo yogopa puyo ya si'lu' kipi'nga sa bandu, 36 kwa mwanjaa sendekummi'ngi'ya ku'no kakipanga ndu'ti kababaya, “Mummulagi kwo!”
Pauli aikengya kwa Ayahudi
37 Pabaannyingiyage munyumba ya banayesi, Pauli aannu'bite mpi'ndo ywa yesi kammakia, “Wendanji'ki'ti'ya kukubakia kikowe?” Yu'lu' mpi'ndo ywa yesi ngannyangwa, “Kumbe umanyi longela Kigiliki! 38 Kwa nyo wenga wa yu'lu' mundu ywa Misili lili, ywaapangite puyo masu'ba gagapite kaalongoya makatauluma 4,000 mpaka kulubele?” 39 Pauli ngayangwa, “Nenga nga Nannyahudi, nibelekuli Taliso akwo Kilikia, namwenekaya ywa kilambo sakitanganikwe na boti. Sonde li'li'li', uniyi'ki'ti'ye nilongele na bandu ba.” 40 Yu'lu' mpi'ndo ywa yesi ngaannyi'ki'ti'ya. Kwa nyo Pauli aayi'mi mungasi, aapu'ngi luboko balu' bandu, pabaatami liki, aatumbwi longela nabo kwa Kiebrania.