25
Pauli apeleka mwalo kwa Kaisali
Pagapite masu'ba gatatu bu'ka Fesito ika Kunkoa wa Kaisalia, ngau'bu'ka yenda ku Yelusalemu. Ku'lu', api'ndo ba dini na alongosi ba Ayahudi ngabansitakya Pauli kwa Fesito. Bampembelyage Fesito aapangi manogau kwa kwaletya Pauli ku Yelusalemu, kwa mwanjaa bapalage bannyu'bi'li li'nga bammulage mundi'la. Fesito ngayangwa, “Pauli endali'ndi'li'lwa muutabilwe akwo ku Kaisalia, na namwene niyenda kwokwo nambi'yambi'. Bai, alongosi binu baeli nanenga bakansitaki mana apangite kikowe kilau mundu yu'.”
Payomwi tama kwo masu'ba manane au ku'mi, Fesito aabuyangani ku Kaisalia. Pammalau' yake aatami pa kiti'gu' so senwa no amulisa Pauli aletelwe. Paaisi Pauli, Ayahudi babaaisi bu'ka ku Yelusalemu, baayi'mi papipi nakwe na kunsitakya kwa makowe matopau, gangali bembe kombwa kugaawanikiya panga kakape. Pauli ngaikengya kwo baya, “Nenga nipangiteli ulau wowoti mu Salya ya Ayahudi, munyumba ya Nnu'ngu', ata kwa Nkulungwa wa Roma, Kaisali.” Lakini Fesito kapala kwapulaisa Ayahudi, ngannaluya Pauli, “Buli, upala yenda ku Yelusalemu mwalo wako ukapi'kanilwe nnu'ngi' yangu' kwa kitumbu sa makowe gano?” 10 Pauli ngabaya, “Nenga niyi'ma pano pakiti'gu' so senwa sa Kaisali, ngapanipalikwa senulwa. Naapangyali ulau Ayahudi, na wamwene utangite. 11 Manaitei nikosite na nipangite ulau wo pwatilwa kiwo, nikanali bulagilwa. Lakini manaitei likowe lyabanisitakilya lya kakape lili, ntu'pu' ywakombwa kunikamukiya kasabe. Nikulu'ba mwalo wangu' nipeleke nnu'ngi' kwa Kaisali!”
12 Bai, Fesito payomwi longela mwalo wo na api'ndo bake ba balasa Liku'lu', ngabannyangwa, “Upalike yenda nnu'ngi' kwa Kaisali. Bai, ulu'a yenda kwa Kaisali!”
Fesito ammakia Agilipa abali ya Pauli
13 Pagapite masu'ba nsi'si', Nkulungwa Agilipa na Belinike nnu'mbu'we baayi'i Kaisalia kunkemya Fesito. 14 Baatami kwo kwa masu'ba maingi, nembe Fesito ngammakia Agilipa mwalo wa Pauli, “Kubile na mundu yumo pano, ywembe Felisi aannei muutabilwe. 15 Panaayi'i ku Yelusalemu, api'ndo ba dini na alongosi ba Ayahudi baanibakie makowe gake, kabanilu'ba ninsenwe. 16 Lakini nenga naayangwi panga, kwa yali ya Kiroma, mundu apwatilwali mpaka ywasitakilwe akwembane na babaansitakile pamope, no peyelwa lisu'ba lya kwikengya kwa ulau wabansitakilya. 17 Bai, pabaaikite pano nasi'yiteli, pammalau' yake naatami pakiti'gu' sangu' so senwa no lagya aywo mundu aletelwe. 18 Na babansitakile pabaayi'mi, bapiyiteli ulau kati mwaniganiyage. 19 Ila, bendetaukana nakwe kwa makowe ga dini yabe, na kwa abali ya mundu yumo ywakemelwa Yesu. Ywembe aatiwaa, lakini Pauli ali'ndi'ndi'lya ai mwu'mi. 20 Kwa mwanjaa naatangiteli mwo pekeseni kakape ya mwalo wu', nannalwiye Pauli panga mana apala yenda ku Yelusalemu akapi'kanilwe kwo makowe ga mwalo gu'. 21 Lakini Pauli palu'bike panga mwalo wake ukapi'kanilwe na Nkulungwa wa Roma, nganiamulisa ali'ndi'li'lwe musumba sa atabilwe mpaka panampeleka.” 22 Bai, Agilipa ngammakia Fesito, “Nani napendike nikampi'kania mundu yu' namwene.” Fesito ngayangwa, “Walu'a kumpi'kania malau'.”
Pauli nnu'ngi' ya Agilipa na Belinike
23 Bai, pammalau' yake Agilipa na Belinike baaisi kwo isimika muno pabayingyae muliku'ta lya mikutano, babile na alongosi ba yesi na api'ndo ba kilambo. Fesito ngaamulisa bannete Pauli. 24 Fesito ngabaya, “Nkulungwa Agilipa, na mwaboti mwamubile pano pamope na twenga! Ayu' mundu ywamummona, Ayahudi boti bansitaki kwangu' ku'lu' ku Yelusalemu na pano nyinyonyo, kabaku'ku'li'ka no panga ndu'ti panga ipalikwa abulagilwe. 25 Nenga naibweni panga apangiteli ulau wowoti wo pwatilwa kiwo. Lakini mwanjaa mwene aalu'bike mwalo wake ukapi'kanilwe na Nkulungwa wa Roma, nilu'a kumpelekya. 26 Nenga ntu'pu' likowe lya ngama lya kumwandikya Nkulungwa wa Roma kwa makowe gake, ngaapo ninnetike nnu'ngi' yinu, munomuno kwako wa nkulungwa Agilipa, pi'ngi' niwesa pata so andika bu'kana no pekeseni kwako. 27 Kwa mwanjaa, naapanga makosa kwa kumpeleka ntabilwe wangali awanikiya wisowiso sabansitakilile.”