28
Gagampatike Pauli akwo Melita
Patuponagilwe kiwo, ngatukwipwa panga, twikite pakisiwa sakikemelwa Melita. Benekaya ba ku'lu' baatupangi manogau muno. Ula aatumbwi nia na kwaai na mbepo, kwa nyo bandu balu' baatukungani mwoto ngabatukemya tuyote. Pauli aayi'i tina anju, na paaisi kokeya pamwoto, nng'ambo ngapita pakatikati ya li'lu' liki'nda lya anju kaatila lyoto na kunnuma Pauli muluboko. Balu' benekaya pabaamweni nng'ambo yu'lu' kannuma muluboko lwake, ngababakiana, “Kakape mundu yu' mmulagi! Pamope no panga aponagilwe kiwo mubaali, balo nnu'ngu' ywakemelwa ‘Aki’ atimisa kiwo sake.” Lakini Pauli ngankung'undya nng'ambo yu'lu' pamwoto na ampangiteli kili'be. Bembe bawasage kwaali' alu'e imba au tu'la pai' kwa kiimuimu no waa. Pagapite masaa gambone na kummona ntu'pu' sakimpata, ngabagalambwa mawaso gabe no baya panga ywembe aai nnu'ngu'.
Papipi na palu' kwai na migunda ya mpi'ndo ywa palu' pa kisiwa ywaakemelwage Pubulio. Mundu yu' aatukemi kati twamambwigalye na kutupea pogonja kwa masu'ba gatatu. Tati' bake Pubulio baatigonja kwa mwanjaa baai na utamwe wo selenga myai na oma. Pauli ngayenda kunninga, ngabi'ka moko panani yake kunnu'bya, nembe ngayu'yu'ki'lwa. Bu'kana na lyo, atamwe boti ba pandu palu', baatiisa na ngabatepulilwa. 10 Bandu baatituisimu muno, na katubu'ka kwa ndi'la ya meli yendelya na mwanja witu, baatupei kila kili'be sakipalikwa mumwanja witu.
Mwanja wo bu'ka Melita mpaka Roma
11 Paipite myei itatu, twatumbwi kai' mwanja witu kwa meli yimo ya Alesandulia yaikemelwa “Kinnu'ngu' Mapaga.” Meli yo, yayimike mwanja wake kwa nsimu woti wa kipepwe. 12 Twaikite kukilambo sa Silakusa, no tama kwo kwa masu'ba gatatu. 13 Bu'ka ku'lu' ngatuyendelya na mwanja witu ngatuika kukilambo sa Lejio. Pammalau' yake nsunga ngautumbwa pukatya bu'ka kusi, mumwanja wa masu'ba gabi'li' ngatuika Puteoli. 14 Akwo ngatwakwemba alongo ba aumini, nabembe ngabatukoka tutame pamope nabo kwa yuma yimo. Amo ngamwatuyi'i mpaka tuika Roma. 15 Aumini ba ku'lu' Roma pabaayu'wine abali yitu, baaisi kutupokya mpaka kusoko lya Apio na Mikaawa Itatu. Pauli paabweni, ngansukulu Nnu'ngu' no ng'ang'ala.
Pauli akwembana na Ayahudi ba Roma
16 Patuikite Roma, Pauli aayiki'tilwe tama paakisake mwene, lakini na asikali yumo ywa kunni'ndi'la.
17 Pagapite masu'ba gatatu, Pauli aakemite api'ndo ba Ayahudi babatamage ku'lu'. Pabaisile ngaabakia, “Mwalongo bangu', nenga naatitabilwa ku'lu' ku Yelusalemu no kamukiyilwa mmoko ga Aroma, pamope no panga nipangiteli ulau wowoti kwa Ayahudi au kwo ti'kwana salya na yali ya au'ku' bitu. 18 Aroma pabaapekesenile, balu'e kuniyu'gu'lya kwa mwanjaa banibwenili na lilau lya kunisenwa kiwo. 19 Lakini Ayahudi pabaakani nenga lekekeyelwa, nganilu'ba mwalo wangu' ukapi'kanilwe na Nkulungwa ywa Roma. Kwa gano goti, nenga nibinili kwasitakya Ayahudi ayangu'. 20 Kwa nyo, saninkemya li'nga tubonagane na nilongele na mwenga. Nitabilwa na pingwi yi'no kwa kitumbu sa yu'lu' ywatumpi'kanilya na Baisilaili.”
21 Balu' ngabannyangwa, “Twenga tunapokyali balua yaikulongelya wenga bu'ka ku Yudea, wala nnongo Nnyahudi ywaisi ku'no kutubakia ulau wowoti. 22 Lakini twapendi pi'kania mwauwasa, kwa mwanjaa tutaangite panga kila pandu bendakikana kipi'nga sako.”
Gaalongei Pauli kwa Ayahudi ba Roma
23 Baasikisine lisu'ba lyo kwembana na Pauli. Lisu'ba lyo baamwisili bandu baingi panyumba yatamage. Bu'ka kindai' mpaka kitamwiyo, Pauli aabakie makowe maingi pamope na kwakong'ondelya makowe ga Ukulungwa wa Nnu'ngu'. Abiniage bau'bi'li abali ya Yesu, katumya mayi'gi'yo ga Salya ya Musa na itabu ya alondoli ba Nnu'ngu'. 24 Bi'ngi' baagau'bi'lile makowe gaalongei, na bi'ngi' baagau'bi'li lili. 25 Na pabaabile kababu'ka wangali yi'ki'tyana, Pauli aayongiye kwabakia, “Loo Mpeleteu aalongei kakape kwa au'ku' binu kwa ndi'la ya nnondoli ywa Nnu'ngu' Isaya, 26 kabaya,
‘Uyende kwa bandu ba ukaabakie, Mwayendelya yu'wa, lakini mwaatangali,
Mwayendelya lola, lakini mwakibonali samulolase.
27 Kwa mwanjaa myoyo ya bandu ba itenonopa, na makutu gabe matopau kwo yu'wa, minyo gabe gatiwiliwitya.
Ikapanga nyoli, balu'e lola kwa minyo gabe, balu'e yu'wa kwa makutu gabe, balu'e tanga kwa malango gabe,
Na kunigalambukya, nanenga nilu'e kwakosopolya.’
28 “Kwa nyo mutange panga abali yi'no yo kosopolelwa na Nnu'ngu' itumilwe ialilwe kwa bandu bangali Ayahudi, nabembe baalu'a pi'kania!”
30 Pauli aatami munyumba yo panga kwa myaka ibi'li'. Aakemi bandu boti babaaisi kunkaulya. 31 Aabile kaala abali ya Ukulungwa wa Nnu'ngu' na kwayi'gana bandu abali ya Bwana Yesu Kilisitu wangali yogopa wala kanikiyilwa.