23
Yesu apelekelwa kwa Pilato
(Mat 27:1-2,11-14, Mal 15:1-5, Yoa 18:28-38)
Bu'kapo, boti ngabayi'ma kumpeleka Yesu nnu'ngi' ya Pilato. Ngabatumbwa kunsitakya kababaya, “Mundu yu' tunkoli kalemaya bandu bitu, kakana li'pa koli kwa Kaisali na kwikema ati' ywembe nga Kilisitu, Nkulungwa.” Pilato ngannaluya Yesu, “Wenga nga wankulungwa wa Ayahudi?” Yesu ngannyangwa, “Ulongei wenga.” Pilato ngaabakia api'ndo ba dini na lipi'nga lya bandu, “Nikibonali kitumbu sosoti sa kunsenwa ayu' mundu.” Lakini bembe ngabakong'ondelya kababaya, “Asopa bandu kwa mayi'gano gake munni'ma woti wa ku Yudea, aatumbuli ku Galilaya na, nambi'yambi' ai pano.”
Yesu apelekelwa kwa Helode
Pilato wagayu'wine go, ngalaluya, “Mundu yu' nga mwenekaya wa ku Galilaya?” Paatangite panga Yesu aai muutawala wa Helode, ngampeleka kwa Helode, ywabile ku Yelusalemu nsimu gu'lu'. Helode aatipulaika muno paamweni Yesu. Aagayu'wine makowe gake, ila endelolela li'nga ammone kwa minyo gake. Kai', au'bi'lyage kummona Yesu kapanga mangelongelo. Bai, ngannaluya makowe ganambone kwo kondeya, lakini Yesu ayangwili. 10 Api'ndo ba dini na balimu ba Salya, baapitike nnu'ngi', na kunsitakya Yesu kwa makakala. 11 Bai, Helode pamope na asikali bake, ngabamwisia Yesu na kumpangya nsalango. Bu'kapo, ngabang'walika ngu'bo ya kikulungwa, na kunki'li'bu'ya kwa Pilato. 12 Helode na Pilato babaabile yu'wanganali, lakini bu'ka lisu'ba lyo baabile mambwiga.
Yesu asenulwa bulagilwa
(Mat 27:15-26, Mal 15:6-15, Yoa 18:39-19:16)
13 Bai, Pilato ngakemya kitamo sa api'ndo ba dini, alongosi na bandu, 14 ngaabakia, “Munnetike kasangu' ayu' mundu kamubaya panga atindigana bandu. Nambi'yambi' pi'kaniange! Wanilokikiye likowe lyo nnu'ngi' yinu, nimwenili na lyakau lyolyoti lyalilandana na masitakyo ginu. 15 Wala nenga bai lili, ata Helode alibwenili lyakau lyolyoti, na nyo nganki'li'bwiye kasangu'. Ibonekana mpu'la bai panga mundu yu' apangiteli sosoti sakumpangia asenulwe kiwo. 16 Kwa nyo, nilu'a amulisa ammeselwe mikwasu, bu'kapo nalu'a kunnekekea.” 17 (Kila lisu'ba lya si'li'ku'si'li'ku' ya Pasika, Pilato yapalikwe kwayu'gu'lya bandu ntabilwe yumo.)
18 Lakini boti ngabapanga ndu'ti pamope, “Ummu'ye mundu yu' na utuyu'gu'li Balaba!” 19 Balaba aabi'kilwe muutabilwe kwa mwanjaa ayu'maniye bandu panni'ma, kai' aatibulaga.
20 Pilato apalike kunnekekea Yesu, kwa nyo ngalongela nabo kai'. 21 Lakini bembe ngabapanga ndu'ti, “Ummambe munsalaba, ummambe munsalaba!” 22 Pilato ngaabakia pampanda patatu, “Apangite lyakau lyaku'? Nilibonali lyakau lyakumpanga abulagilwe, kwa nyo nilu'a kummesa mikwasu, bu'kapo ninnekekeye.”
23 Lakini bembe ngabayongekea panga ndu'ti kwa makakala munomuno, panga Yesu lasima abambilwe munsalaba. Kuundi'la, malobe gabe ngagayu'wanika. 24 Bai, Pilato ngabaya panga mwabapala bembe ipangilwe. 25 Annyu'gu'li yu'lu' ywabampalage, ywabile ntabilwe kwa mwanjaa ayu'maniye bandu panni'ma no bulaga na kwapeya Yesu bampangi mwabapendile.
Yesu endabambilwa
(Mat 27:32-44, Mal 15:21-32, Yoa 19:17-27)
26 Pabaabile kabampeleka, bakwembine na mundu ywakemelwage Simoni wa Kilene, kabu'ka kunng'unda. Bai, ngabammoywa na kuntwi'ka gu'lu' nsalaba aupu'twe nsu'gu' ya Yesu. 27 Lipi'nga lya bandu lyatekunki'ngama, nkati yabe baabile alwawa babaabile kabalombola na kunni'lya. 28 Yesu ngaagalambukya kabaya, “Mwenga mwaakina mau' ba ku Yelusalemu! Kanemundi'li nenga, ila mwili'li mwabene na bana binu. 29 Kwa mwanjaa masu'ba gendaisa pabaalu'a baya, ‘Nantali balu' atonga, kingabeleka wala kingayongea bana!’ 30 Nsimu wo, bandu ngabatumbwa kuibakia itu'mbi' na itundulia, ‘Mututu'mbu'ki na mutuwi'ki'li!’ 31 Kwa mwanjaa manaitei bandu baupangya nkongo mmi'gi' kati nyo, yapanga buli kwa nkongo nnyu'mu'?”
32 Baatweti kai' bandu bi'ngi' abi'li' babaalabiye, babulagilwe pamope nakwe. 33 Pabaikite pandu papakemelwa “Lipakala,” ngabammamba Yesu munsalaba papipi na balu' abi'li' babaalabiye, yumo lwammalyo wa Yesu na ywi'ngi' lwanki'ya lwake. 34 Yesu ngabaya, “Tati', mwasami kwa mwanjaa, batangiteli lyabalipanga.” Bu'kapo, ngababagana magu'bo gake kwo ng'andya mpumbe. 35 Bandu baabile wi'ma kabalola. Nabembe alongosi ngabansalanga kababaya, “Akosopoli bi'ngi', nambi'yambi' aikosopoli mwene, manaitei ywembe nga Kilisitu, nsaulwa na Nnu'ngu'.” 36 Nabembe asikali batikunsalanga kai', batikunnyendelya na kumpeya kasiki, 37 kababaya, “Manaitei kakape wenga nga wankulungwa wa Ayahudi, wikosopoli wamwene.”
38 Kai' maandiko gano gaabi'kilwe panani ya nsalaba wake, “Ayu' nga Nkulungwa wa Ayahudi.”
39 Yumo ywa balu' babaalabiye bababambilwe munsalaba, aatikumpwi'wa kabaya, “Nga, kakape buli panga wenga nga wa Kilisitu ywabayilwe? Bai, wikosopoli wamwene, kai' utukosopoli na twenga.” 40 Lakini yu'lu' ywaalabiye ywi'ngi' ngankalipya nnyine kabaya, “Wenga unnyogopali Nnu'ngu' ata pasene? Wenga utesenulwa nyinyonyo. 41 Wenga na nenga ngaipalikwa pata mali'po gano kwa galu' gatupangite. Lakini mundu yu' apangiteli lyakau lyolyoti.” 42 Bu'kapo ngabaya, “Mwa Yesu! Mwangu'mbu'ki nsimu pamwayingya mu Ukulungwa winu.” 43 Yesu ngannyangwa, “Nikubakia kakape, li'no waba pamope na nenga kumbepo ya Nnu'ngu'.”
Yesu awaa munsalaba
(Mat 27:45-56, Mal 15:33-41, Yoa 19:28-30)
44-45 Payabile kayika saa sita muntwekati, lisu'ba lyasomwi mulika, lubi'ndu' lwawi'ki'li munni'ma woti mpaka saa tisa. Na panjia yaitemwana Papeleteu pa Papeleteu mu Nyumba ya Nnu'ngu' yapopwanike ande ibi'li'. 46 Yesu ngali'la kwa lilobe liku'lu', “Tati', mumoko ginu niibi'ka loo yangu'.” Payomwi longela go, ngayomoka.
47 Apo, yu'lu' asikali nku'lu' paagabweni gagapitike, annumbite Nnu'ngu' no baya, “Kakape ayu' aai mundu ywa aki.” 48 Bandu boti babaakongolekine po pala bagabone gagapangika, pabagabweni malau gagapitike, baki'li'bu'ki kaya ku'no kabaisenwa no usunika pamwoyo wabe. 49 Mambwiga bake boti na balu' alwawa babalongwaniye nakwe bu'ka ku Galilaya, baayi'mi kuutalu lola likowe lyo.
Yesu endasikilwa
(Mat 27:57-61, Mal 15:42-47, Yoa 19:38-42)
50-51 Kwai na mundu yumo lina lyake Yusupu, mwenekaya wa Alimataya mukilambo simo sa ku Yudea. Aai mundu nnogau na mwene aki. Aabile kalolela isa kwa Ukulungwa wa Nnu'ngu'. Pamope no panga aabile yumo ywa Kitamo Kiku'lu' sa Ayahudi, aabile anayi'ki'tyanali nabo mukyendo sabe. 52 Bai, ywembe ngayenda kwa Pilato, lu'ba ntwi wa Yesu. 53 Bu'kapo ngauluya ntwi bu'ka munsalaba, ngaingilya sanda ngabi'ka mulisiko lyalii'mbilwe mumpi'mbi', na lyabile lyangakolelwa. 54 Lisu'ba lyo lyabile Ijumaa kitamwiyo, kai' lyaai lisu'ba lyo bi'ka wiso lisu'ba lya Sabato ya Ayahudi.
55 Balu' alwawa babaalongwaniye na Yesu bu'ka ku Galilaya banki'ngime Yusupu, ngabalibona li'lu' lipango na ntwi wa Yesu mwaubi'kilwe. 56 Bu'kapo, baaki'li'bu'ki kaya no bi'ka wiso mauta ganannungya ga kuupakaya ntwi wa Yesu.
Lisu'ba lya Sabato ya Ayahudi baatipu'mu'lya kati mwayaamuliswe na Salya.