CARTA ƗƗN JEE NI TEE SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYUU ÑUU CORINTO
1
Máá rí cúu Pablo, te ni cana Yaā Dios ruhū cúu ri apóstol Jesucristo. Chi súcuan ni nujnahan ni yā ni tají yá ruhū nacani ri jnūhun ya. Te ndɨndúú rí jiín hermano yō Sóstenes cátee ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu ñuu Corinto jeē cácandíje ró Yaā Dios. Chi cácuu ró ñayuu maá yá, chi cáyɨhɨ ró ndaha Cristo Jesús. Chi ni cana Yaā Dios rohó jíjnáhan ró jéē coo ndoo coo iī rō nuū yā. Te ni cana ya rohó ndé jiín táca gá ñayuu jeē ndácunehen i máá Jítoho yō Jesucristo, ndé‑ni cúu nuū cáhīyo i. Chi Jitoho tāca yó jíín i cúu ya. Te cáñuhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo na sáha ga yā jeē váha róhó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Cristo sáha ya tāca jéē váha yóhó
Te níní nácuatáhú rí nuū Yaā Dios jeē sɨquɨ́ rohó jijnáhan ró, chi jeē jiín Cristo Jesús ni sáha ya jeē váha róhó. Chi cáyɨhɨ ró ndaha Cristo, te jeē yúcuan ní sáha Yaā Dios jeē cáhīyo cúcá ró jíín táca jnúhun ya, chi cájecūhun vāha ni rō te cúu nácani ró. Chi súcuan cúu jeē cáhīin nīhin ró jíín jnúhun Cristo jeē ní canacani ri nuū rō. Te súcuan te tu cúmanī ni ɨɨn tahū jeē jéhe ya cuu ánuá rō níní jéē cándetu ró quɨ́vɨ̄ jeē quénda ndijin Jitoho yō Jesucristo. Te máá yá chi sáha ya jeē cuɨñɨ nīhin ró nde na jínu quɨvɨ̄, návāha ma cóo cuēchi sɨquɨ̄ rō quɨvɨ̄ ndíji Jitoho yō Jesucristo. Te squícu Yaā Dios tāca jéē ni jéjnūhun ya, te ni cana ya rohó jíjnáhan ró návāha cuni jnáhan ró jíín Séhe ya, Yaā cúu Jitoho yō Jesucristo.
Sɨquɨ̄ jeē ma cóo sɨ́ɨn ni i jíín jnáhan i
10 Hermano, nde jiín sɨ́hvɨ́ Jítoho yō Jesucristo cahán ndahú rí jiín ró jeē ɨnuú‑ni na ndájnūhun ró jijnáhan ró, te ma cóo sɨ́ɨn ni rō. Chi vāha ɨnuú na cóo ni rō jiín táca jéē cájeni ni rō. 11 Súcuan cáhán rī, ñánī mánī, chi ni cacastūhun ñáyuu vehe Cloé nuū rī jeē cátejnáhan ró. 12 Chi tācá ɨɨn ɨɨn ró sɨ́ɨn sɨ́ɨn cácahān rō: Ruhū chi jíín Pablo índichi rī, cácahān sava ró. Te sava ga rō: Ruhū chi jíín Apolos. Ruhū chi jíín Pedro. Ruhū chi jíín Cristo. Cácahān rō. 13 Te jeē cácahān rō súcuan ¿te á cájeni ni rō jeē sɨ́ɨn sɨ́ɨn Cristo iyó jéē cánacani ri jnūhun? ¿Te á rúhū Pablo ni jihī jicā cruz jehē rō? ¿Chí jíín sɨ́hvɨ́ rúhū ni cajendute ró, chí naún? 14 Tú cuɨtɨ. Te na cútahū rī nuū Yaā Dios jeē tú cuehē rō ni scuándute ri, chi máá Crispo jiín Gayo‑ni, 15 návāha ma cahán ni ɨɨn ró jéē jiín sɨ́hvɨ́ rí ni jendute ró. 16 Te sá núcūhun ni rī jeē suni ni scuándute ri Estéfanas jiín ñáyuu vehe de. Te sanaa te súcuan‑ni cúu ñayuu ni scuándute ri, jéni ni rī. 17 Chi tu ní téjníñu Cristo ruhū jeē scuándute ri, chi sa suhva jeē nácani ri jnūhun jeē jnáma ya ñayuu. Te tu ní ndúcú rí jeē steén rī nuū rō ɨɨn modo ndichí jéē ma jécūhun ni rō, chi núu súcuan te ma cúu jecūhun vāha ni rō jnūhun jeē ni jíhī Cristo jicā cruz.
Jíín Cristo ni steén Yaā Dios poder yā jiín jnúhun ndíchí yá
18 Te jnūhun jeē ni jíhī yā jicā cruz jeē jnáma ya ñayuu, chi jnūhun cánéé íī cúu nuū ñáyuu cuangoo nuū jnahnú ndetū. Te máá yó jeē cuahán yō nuū cácu yó, chi jíní yō jeē jnūhun Yaā Dios jeē ndíso poder cúu. 19 Chi suhva yósó núū tútu iī jeē ni cáhān Yaā Dios:
Na snáā rī jnūhun ndíchí cácahān ñayuu ndichí cuenta ñayɨ̄vɨ yáha,
te ma cuátáhú rí jnūhun cácahān ñayuu jeē jéni ni jeē jiní vāha.
Achí yá.
20 Núu súcuan ¿te ndé cuajníñu tēe ndíchí cuenta ñayɨ̄vɨ yáha, jíín tée cástéén tutu, jíín tée cánanducú yúcún sɨ́quɨ̄ jeē steén ñayuu ñayɨ̄vɨ yáha? Chi tāca jnúhun ndíchí cuenta ñayɨ̄vɨ yáha, ni cahān Yaā Dios jeē jnúhun cánéé íī cúu. 21 Te yōhyo ndíchí sáha Yaā Dios. Chi tāca jnúhun ndíchí cájini ñayuu ñayɨ̄vɨ́, ni cachi ya jeē tu jéjníñu jeē cúni i ndese Yaā cúu ya. Yūcuán na te ni nujnahan ni yā jeē jiín jnúhun ya jeē cánacani ri te jnama ya ñayuu cácandíje, vēsú cájeni ni ñayuu ñayɨ̄vɨ jéē jnúhun cánéé íī cúu.
22 Chi ñayuu hebreo, máni cácuni i jeē sáha Yaā Dios cuehē jniñu jéhnu jeē steén poder yā. Te ñayuu griego chi máni sɨquɨ̄ jnūhun ndíchí cándɨhvɨ̄ ni i. 23 Te máá rí chi sa suhva cánacani ri jnūhun jeē ni jíhī Cristo jicā cruz jeē jnáma ya ñayuu. Te jnūhun yáha sáha jeē jnánīní ni ñayuu hebreo, te ñayuu tāca gá nación chi cájeni ni i jeē jnúhun cánéé íī cúu. 24 Te ñayuu jeē ní cana ya ni quɨ̄vɨcoo ndaha ya, vēsú ñayuu hebreo chí ñáyuu griego, chi jíní i jeē jiín Cristo ni steén Yaā Dios poder yā jiín jnúhun ndíchí yá. 25 Chi jnūhun Yaā Dios jeē cácahān ñayuu jeē jnúhun cánéé íī cúu, yōhyo ndíchí gá vēsú jnūhun ndíchí ñáyuu. Te cájeni ni ñayuu jeē tú na poder yā ná ni jihī Jesús jeē jnáma ya yohó, te tuú chi nīhin téyɨ́ gá poder yā ún vēsú poder ñayuu. 26 Hermano, máá ró cácuu jeē ní cana ya ni quɨ̄vɨcoo ró ndaha ya. Te condēhe ró jeē tú cuehē rō ndichí jíín jnúhun ñayɨ̄vɨ́, ni tú cuehē rō cándacu jniñu, ni tú cuehē rō cácuu sēhe ñayuu cujéhnu. 27 Chi sa suhva ni nacāji Yaā Dios tāca jéē cácahān ñayuu ñayɨ̄vɨ jéē tu ndíchí cuɨtɨ, návāha coo jnūhun canu nuū tāca jéē ndichí. Te ni nacāji ya ñayuu tu téyɨ́ ini ñayɨ̄vɨ́, návāha coo jnūhun canu nuū ñayuu teyɨ́. 28 Te suni ni nacāji Yaā Dios tāca jéē tu cújéhnu ini ñayɨ̄vɨ́, jíín táca jéē sajéē ni i nuū, nde jiín táca jéē tú jniñu cájeni ni i, návāha snúu ya tāca jéē cujéhnu ini ñayɨ̄vɨ́. 29 Súcuan ni sáha ya návāha ni ɨɨn ñayuu ma cúu sátéyɨ́ i máá i nuū yā. 30 Te máá ró jijnáhan ró chi ni sáha Yaā Dios jeē nduú ró jiín Cristo Jesús. Chi nde nuū maá yá ni canihīn yō jnūhun ndíchí, te ni ndahva yā cuēchi yó, te ni sáha ya jeē iyó ndoo íyó íī yō nuū yā, chi ni jnama ya yohó. 31 Te jeē yúcuan na cóo nájnūhun cáhán tutu iī: Núu ɨɨn ñayuu cuní i cutéyɨ́ i, te na cútéyɨ́ i sɨquɨ̄ jeē ni sáha máá Jítoho yō jehē i, áchí.
Jeē nácani Pablo jnūhun jeē ni jíhī Cristo