CARTA ƗƗN JEE NI TEE SAN PEDRO APOSTOL NUU ÑAYUU CACANDIJE
1
Máá rí cúu Pedro, apóstol jeē ní tají Jesucristo, te tée ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu ní cajitē núu, te cáyūcu jícá ró nɨ́ɨ́ Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, jiín Bitinia. Te máá Tátá yō Yaā Dios ni nacāji ya rohó, chi súcuan ni tee ni yā nde ná tu jecōo ñayɨ̄vɨ́. Te jíín Espíritu Santo ni sáha ya jeē iyó ndoo íyó íī rō cájetáhú ró núū yā, te ni nacate ya anuá rō jiín nɨ́ñɨ̄ Jesucristo. Te ñúhun ni rī jeē na cáyá gā tāca jéē váha jeē sáha ya rohó, jíín jéē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō jijnáhan ró.
Jeē ñúhun ni yō tāca jéē váha jeē cóo andɨvɨ́
Na cáhán yō jeē yóhyo cújéhnu Yaā Dios, Yaā cúu Tátá maá Jítoho yō Jesucristo. Chi ni cundáhú ndasɨ́ ni yā yohó, te ni sáha ya jeē ní nacacu jeé yó, sɨquɨ̄ jeē ní natecu Jesucristo mēhñu ndɨ́yɨ. Te jeē yúcuan níní cáñuhun ni yō tāca jéē váha jeē coo. Chi nihīn rō tahū jeē ñúhun vāha ini andɨvɨ́ jeē cúu ró jíjnáhan ró. Te tahū un má náā cuɨtɨ, ni ma tɨ́vɨ cuɨtɨ, ni ma ndɨ́hɨ cuɨtɨ. Chi cácandíje ró jéē sáha Yaā Dios jehē rō, te jeē yúcuan ndíto ya rohó jíín poder yā, návāha jnama ya rohó quɨ́vɨ̄ sándɨ̄hɨ́, chi ni sándaā yā jeē súcuan coo.
Jeē yúcuan cácusɨɨ̄ ndasɨ́ ni rō, vēsú cájito ró cuéhē ndɨnuū jnūndóho jecu‑ni quɨvɨ̄. Chi nájnūhun jeē stuhvá ñayuu oro jiín ñúhūn, jíto ndee i núu jeē váha cúu, suni súcuan cánuú coto ndee jnūndóho róhó núu cácandíje nīhin ró chí tuú. Chi jeē cácandíje nīhin ró, chi yahu ndasɨ́ gá cúu vēsú oro, ndajníñu jeē náā. Te yūcuan cúu jeē cuajnúhún yá rohó, te sájéhnu ya rohó, te squéndōo yɨ́ñúhún yá rohó quɨ́vɨ̄ quenda ndijin Jesucristo.
Te vēsú tu ní cájito ró núū yā, te cáhīyo manī ndasɨ́ ró jíín yá. Te cácandíje nīhin ró yá vēsú tu cájito ró núū yā vijna. Te yōhyo luu cácusɨɨ̄ ndasɨ́ ni rō, chi nde tuá níhín cuɨtɨ yō jnūhun castūhun yó ndese cúsɨɨ̄ ni yō. Te nihīn tahú rō jeē cācu ánuá rō, chi jeē yúcuan cúu jeē cácandíje ró.
10 Te tēe ni canacani jnūhun Yaā Dios nde jenahán, ni cananducú yúcún de ni cacajnūhun váha de sɨquɨ̄ jnūhun ndese jnama ya yohó. Te ni cacachi de ndese sáha Yaā Dios jeē váha róhó jíjnáhan ró. 11 Chi nde ná tu coo, te ni steén Espíritu Cristo nuū de jíjnáhan de ndese quiji jnūndóho sɨquɨ̄ Cristo jiín ndese luu ndujéhnu tucu ya jeē yáha jnūndóho ún. Te ni cananducú yúcún de jeē na jécūhun ni de ndé quɨ́vɨ̄ quiji Cristo te ndese coo tāca jéē ni cáhān maá Espíritu jeē ndeé ini de. 12 Te ni steén Yaā Dios nuū de jeē násūu máá de coto jniñu jeē ní canacani de ún, chi sa máá yó cúu jeē cóto. Te vijna je ni cajini sōho máá ró jnūhun ún, chi tāca tée nácani jnūhun jnáma ya yohó, ni canacani de nuū rō, ni sáha poder Espíritu Santo jeē ní quiji ichi andɨvɨ́. Te jnūhun ún chi nde maá ndajéhé Yaā Dios cánanducú návāha na jécūhun ni.
Cúní yā jeē coo ndoo ánuá yō
13 Jeē yúcuan ndito na cóo xinī rō jijnáhan ró, te cájí coo ni rō. Te cocuhun ndasɨ́ ni rō jeē nihín rō tāca jéē váha jeē sáha Yaā Dios rohó quɨ́vɨ̄ quenda ndijin Jesucristo. 14 Te na cúu ró séhe jeē cájetáhú váha. Te ma sáha ga rō tācá jniñu jeē ní cacusɨɨ̄ ni rō sáha ró nde ná tu jecūhun ni rō jnūhun Yaā Dios. 15 Chi sa suhva na cóo ndoo ánuá rō jiín táca jniñu cásáha ró, chi Yaā ní cana róhó, Yaā iyó ndoo cúu ya. 16 Chi súcuan cáhán tutu iī: Na cóo ndoo ró jíjnáhan ró, chi ruhū iyó ndoo ri, achí yá.
17 Te núu cácahān rō Tatá rō jiín Yaā Dios, núu súcuan te na cáca yɨ́ñúhún ró nuū yā tāca quɨ́vɨ̄ jéē cájica ró ñayɨ̄vɨ yáha. Chi máá yá sándaā sɨquɨ̄ ndese ni casáha ɨɨn ɨɨn yó, te tu sáha ya cuenta ndese cúu ɨɨn ɨɨn yó, chi ɨnuú sáha ya jiín ndɨhɨ yó. 18 Chi ni jnama ya rohó núū tācá costumbre jeē ní cajequin jií rō, jeē ní cajejníñu cāha ró núū. Te cájini vāha ró jéē yahu cúu jeē ní jnama ya rohó. Chi tu ní chúnaa yā jiín ndajníñu jeē náā, nájnūhun oro jiín plata, 19 chi sa suhva jíín nɨ́ñɨ̄ Cristo jeē yáhu ndasɨ́ gá cúu. Chi ni socō yā maá yá nájnūhun ɨɨn londe, quɨtɨ íyó váha íyó ndoo. 20 Chi jeē yúcuan ní jeni Yaā Dios maá Cristo nde ná tu jecōo ñayɨ̄vɨ́, te ni cane ndijin Cristo maá tiempo cuándɨhɨ yáha, návāha quendōo vāha ánuá rō jijnáhan ró. 21 Te jeē jiín Cristo te cácandíje ró Yaā Dios. Chi ni sáha Yaā Dios jeē ní natecu yā mēhñu ndɨ́yɨ jíín jéē ní ndujéhnu ya. Te jeē yúcuan cácandíje ró Yaā Dios, te cáñuhun ni rō coto ró yá.
22 Te vijna chi je ni candundoo ánuá rō, chi ni cajetáhú ró jnūhun ndaā ni sáha Espíritu jiín ró, návāha cundáhú ndije ni rō hermano cácandíje. Núu súcuan te na cúndáhú ndasɨ́ ni rō jnáhan ró nde jiín ini jiín ánuá rō. 23 Chi je ni canacacu jeé ró, te nasūu chíji yucūn ñayuu jeē cúū. Chi sa jnūhun Yaā Dios jeē ndíto técu nɨɨ́ cáni ni sáha jeē ní nacacu ró. 24 Chi súcuan cáhán tutu iī:
Nájnūhun yucū cúu ndɨhɨ tāca ñáyuu, chi jecu‑ni quɨvɨ̄ técu i.
Te nájnūhun ita yucū cúu jeē cujéhnu i.
Chi íchí‑ni yucū, te ndáhvá‑ni ita.
25 Te jnūhun Jitoho yō Yaā Dios, sa quéndōo nɨ́ɨ́ cáni.
Achí tutu. Te jnūhun un cúu máá jnúhun jnáma ya yohó jéē ní canacani ri nuū rō.