CARTA ƗƗN JEE NI TEE SAN PABLO APOSTOL NUU TIMOTEO
1
Máá rí cúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi Yaā Dios jeē jnáma yóhó, jíín Jítoho yō Jesucristo jeē ñúhun ni yō coto yó, ni catají yá ruhū jeē nácani ri jnūhun ya. Te tée ri carta yáha cuájeē nuū rō Timoteo, chi cúu ndije ró nájnūhun sēhe ri sɨquɨ̄ jeē ni scándíje ri rohó. Te ñúhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó, te cundáhú ni yā rohó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Jeē ma candíje i tāca jnúhun stáhú
Ná ni quihin ri ichi jeē quihín rī Macedonia, te ni cahān ndahú rí jiín ró jeē quéndōo ró ñuu Efeso. Te suni súcuan cáhán rī jiín ró vijna, návāha cahān nīhin ró jíín sava ñayuu yúcuan jeē ma stéén i ɨnga jnūhun jeē tú ndaā. Te ma cuatáhú i tāca jnúhun jeē cúu máá cuento‑ni, jíín jnúhun jeē cahán sɨquɨ̄ ndese vēji yucūn tāca jíí yō. Chi tāca jéē yúcuan sáha jeē nahán cándajnūhún i sɨquɨ̄, te tu ndé jéjníñu, te tu sáha jeē íje i squícu i nuū Yaā Dios sɨquɨ̄ jnūhun cácandíje yó.
Te ndácu ri jniñu yáha chi cúní rī jeē na cúndáhú ni i jnáhan i sɨquɨ̄ jeē iyó ndoo íyó ndáā anuá i, te cácandíje ndije i ya. Te sava ñayuu chi ni cajica yátá i, te ni cascuíta i jnūhun ya, ni quɨ̄vɨcoo i nuū tāca jnúhun jeē tu ndé jéjníñu. Chi cácuni i cuu i maestro ley yā, te ni tu cájecūhun ni i na jnūhun cúu jeē cácahān i, jíín na vé cúu jeē castéén nīhin i.
Te jíní yō jeē iyó váha ley un, te núu jecūhun ni yō ndese jéjníñu. Chi cánuú sáha yó cuenta jeē tu ní jécōo ni ɨɨn ley jeē sɨquɨ́ ñayuu ndaā, chi sa suhva sɨquɨ̄ ñayuu jeē tu cájetáhú, jeē níhni ni, jeē casáha jniñu néé, jeē casáha cuēchi, jeē tu cáchiñúhún Yaā Dios ni tu cácandíje ley yā, jeē cájehni tatá jiín náná, jiín jéē cájehni ndɨ̄yɨ. 10 Te suni ni jecōo sɨquɨ̄ ñáyuu cájica jnéní, jíín tée cásáha ndɨyɨ̄ jiín jnáhan yɨ́ɨ́, jíín ñáyuu casácuíhná ɨnga ñayuu, jiín ñáyuu castáhú, jíín ñáyuu cácahān nīhin jnūhun yáá. Te ni jecōo sɨquɨ̄ tāca gá ñayuu jeē casáha jniñu tu quíjnáhan jíín jnúhun ya jeē steén ndaā vāha. 11 Te jnūhun ya un cúu jnūhun yōhyo jéhnu jeē jnáma Yaā Dios yohó. Te yōhyo ndetū Yaā cúu ya. Te ni tejníñu ya ruhū nácani ri jnūhun ya.
Jeē nácuatáhú Pablo sɨquɨ̄ jeē ní cundáhú ni yā de
12 Te nácuatáhú rí nuū Jítoho yō Jesucristo, Yaā ni jēhe fuerza ini rī, chi ni quihin ya ruhū ni sáha ya jeē cuu squícu ri, te ni tejníñu ya ruhū nácani ri jnūhun ya. 13 Te súcuan ni sáha ya jiín rí vēsú ni cahān ndevāha ri sɨquɨ̄ yā nde saá, te ni sáha ndevāha ri jiín ñáyuu cácandíje, te xeēn ni sáha ri. Te vēsú súcuan te ni cundáhú ni yā ruhū, chi ná tu candíje ri yā nde saá, te tu ní jécūhun ni rī na vé cúu jeē sáha ri. 14 Súcuan ni sáha Jitoho yō jeē váha ndasɨ́ jíín rí. Te ni sáha ya jeē candíje ri jiín jéē cúndáhú ni rī jnáhan ri sɨquɨ̄ jeē ni quɨ́vɨ ri ndaha Cristo Jesús.
15 Te ndaā ndije cúu jnūhun yáha, te jeē cánuú candíje ndɨhɨ ñayuu cúu: jeē ní quiji Cristo Jesús ini ñayɨ̄vɨ návāha jnama ya ñayuu iyó cuéchi. Te ruhū cúu tēe jeē vihyá gā ni sáha cuēchi. 16 Te ni cundáhú ni Yaā Dios ruhū, návāha jíín rúhū jeē vihyá gā ni sáha cuēchi te stéén Jesucristo ndese yōhyo íne cáhnu ni yā. Te súcuan ni sáha ya jeē cúu ri ɨɨn ejemplo nuū tāca ñáyuu candíje nɨ́ɨ́ cuáhān yō, návāha nihīn tahú i cotecu i nɨ́ɨ́ cáni. 17 Núu súcuan te nɨ́ɨ́ cáni na cáhán yɨñúhún yó jeē yóhyo luu cújéhnu máá Yaā jeē cúu Rey sɨquɨ̄ ndɨhɨ, jeē técu nɨɨ́ cáni, jeē tu náā cuɨtɨ. Te tu cúu coto yó núū yā vijna, te máá ɨɨn‑ni ya iyó, te ndíchí yá. Amén.
18 Nájnūhun sēhe ri cúu ró Timoteo, te jniñu yáha téjníñu ri rohó, jéē na ndúcú ndéyɨ́ ró sɨ́quɨ̄ jníñu váha. Te na cándíje vāha ró, te na cóo ndaā anuá rō. Chi nde saá je ni cacahān tācá hermano jiín jnúhun Yaā Dios jeē súcuan condiso jníñu ró. 19 Chi sava ñayuu tuá iyó ndáā anuá i nuū yā, te ni casnáā i jnūhun cácandíje i. 20 Himeneo jiín Alejandro cúu uū tēe ni casáha súcuan. Te je ni siaá rī de nuū Satanás, jeē stóho ún de, návāha jíín jnúndóho ún te cutūhva de jeē ma cáhán ndevāha ga de sɨquɨ̄ Yaā Dios.
Sɨquɨ̄ ndese cacān tahú yō