CARTA UU JEE NI TEE SAN PABLO APOSTOL NUU TIMOTEO
1
Máá rí cúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi súcuan ni nujnahan ni Yaā Dios ni tají yá ruhū jeē nácani ri jnūhun jeē ni jéjnūhun ya jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni sɨquɨ̄ jeē yɨ́hɨ yó ndaha Cristo Jesús. Te tée ri carta yáha cuájeē nuū rō Timoteo, chi cúu ro nájnūhun sēhe ri jeē maní rī jiín. Te ñúhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó, te cundáhú ni yā rohó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Jeē nácani de jnūhun Cristo
Níní tu náā ni rī cacān tahú rī jehē rō nuū Yaā Dios nduú ñuú, te nácuatáhú rí nuū yā jeē sɨquɨ́ rō. Chi nuū maá yá jejníñu ri, nájnūhun ni casáha tāca jíí rī, te íyó ndoo ánuá rī nuū yā. Te núcūhun ni rī jeē ni ndáhyū rō ná ni quenda ri cuahān rī. Te cúu ni rī ndacoto jnáhan yó, návāha cusɨɨ̄ ndasɨ́ ni rī. Te núcūhun ni rī jeē váha ndije cándíje ró Cristo, nájnūhun ni candíje náná jéhnu ró Loida, jíín náná rō Eunice xīhna gā. Te cúcáhnu ni rī jeē suni súcuan cándíje máá ró vijna.
Te jeē yúcuan nástɨ́hvɨ́ ni rī rohó jéē na cóndɨhvɨ̄ gā ni rō jiín táhū jeē ni jéhe Yaā Dios nuū rō jeē nácani ró jnúhun ya. Te tahū un ní nihīn rō ná ni tee ri ndaha ri xinī rō. Chi Espíritu jeē ni jéhe Yaā Dios nuū yō, tu sáha jeē yūhu yó nacani yó jnúhun, chi sa sáha jeē iyó fuerza ini yō, jiín jéē cundáhú ni yō jnáhan yó, jiín jéē ndíto íyó xínī yō. Núu súcuan te ma cúcanu rō nacani ndaā rō jnūhun máá Jítoho yō. Te suni ma cúcanu rō jeē sɨquɨ́ maá rí jeē íne ri vecāa sɨquɨ̄ jnúhun ya. Chi sa cuāha ró jnúhun ndoho ró jíín rí sɨquɨ̄ jeē cánacani yó jnúhun jnáma ya yohó, núu ndese ni jēhe Yaā Dios fuerza ini yō. Chi ni jnama ya yohó, te ni cana ya yohó jéē coo ndoo ánuá yō cuajníñu yó núū yā. Te tu ní cána ya yohó sɨ́quɨ̄ jeē váha ni sáha yó, chi sɨquɨ̄ jeē ní tee ni maá yá jeē cundáhú ni yā yohó jéē yɨ́hɨ yó ndaha Cristo Jesús. Chi nde ná tu jecōo ñayɨ̄vɨ́, te je cúndáhú ni yā yohó. 10 Te vijna jeē ní quenda ndijin Jesucristo, Yaā jnáma yóhó, te ni steén cají Yaā Dios jeē cundáhú ni yā yohó. Chi máá Cristo ni snáā yā poder cuehyɨ̄ jéhni yóhó, chi jíín jnúhun jnáma ya yohó ni steén cají yá nuū yō jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni chi ma jnahnú ndetū yō.
11 Te ni jeni Yaā Dios ruhū jeē nácani ri jnūhun ún, te ni tají yá ruhū cúu ri apóstol jeē steén rī nuū ñáyuu tācá nación jeē tu jíní jnūhun ya. 12 Te sɨquɨ̄ un cúu jeē ndóho ri tāca jnúndóho yáha íne ri vecāa. Te tu cúcanu rī, chi jíní rī ndese Yaā cúu Yaā candíje ri, te cúcáhnu ni rī jeē cúu coto ya jniñu jeē ní chihi ya ndaha ri nde vijna te nde quɨvɨ̄ ndíji ya.
13 Te cuɨñɨ nīhin ró jíín táca jnúhun ya jeē steén ndaā, suu jnūhun jeē ni stéén rī nuū rō. Te caca ró jíín jnúhun cándíje yó, te cundáhú ni rō jnáhan ró sɨquɨ̄ jeē yɨ́hɨ ró ndaha Cristo Jesús. 14 Te condito ró táca jniñu váha jeē ní chihi ya ndaha ró, sáha poder maá Espíritu Santo jeē ndeé ini yō.
15 Je jíní rō jeē tāca ñáyuu cáyūcu Asia ni castóo i ruhū. Te uū i cúu Figelo jiín Hermógenes. 16 Te jícán tahú rī jeē cundáhú ni Jitoho yō ñayuu vehe Onesíforo, chi cuehē jínu ni nanihīn ni rī ni sáha de, te tu ní cúcanu de sɨquɨ̄ rī jeē ní ine ri vecāa. 17 Chi sa suhva ná ni quiji de ñuu Roma, te ni nanducú yúcún de ruhū nde ni nanihīn de ruhū. 18 Te jícán tahú rī jeē maá Jítoho yō cundáhú ni yā de quɨvɨ̄ ndíji ya. Te je jíní vāha máá ró ndese yōhyo ni chindéé ñáhán de ruhū ná ni cahīyo ri ñuu Efeso.
Jeē cúu yó nájnūhun soldado vāha nuū Jesucristo