CARTA JEE NI TEE SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYUU GALACIA
1
Máá rí cúu Pablo apóstol. Te nasūu ñáyuu ni jéni ruhū ni nasūu ñáyuu ni tájí rúhū jeē nácani ri jnūhun, chi sa suhva máá Jesucristo jiín Tátá yō Yaā Dios, Yaā ní nastécu Jesús mēhñu ndɨ́yɨ. Te ruhū jiín táca hermano cáyūcu jíín rí yāhá, cátee ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu cácandíje nɨ́ɨ́ región Galacia. Te cáñuhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō. Chi Jesús ni socō yā maá yá jeē ni jíhī yā jeē sɨquɨ́ cuéchi yó, návāha jnama ya yohó núū tāca jéē neé íyó ñayɨ̄vɨ yáha, chi súcuan ni nujnahan ni maá Tátá yō Yaā Dios. Jeē yúcuan na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu ya nɨɨ́ cáni. Súcuan na cóo. Amén.
Sɨquɨ̄ jeē tuá na ɨnga jnūhun cācu ñayuu
Te náhán náā ni rī jíto ri jeē yóhyo yachī cánducú ró stóo ró Yaā Dios, Yaā ní cana róhó jéē quɨ́vɨ ró ndaha ya sɨquɨ̄ jeē cundáhú ni Cristo yohó. Chi ni candiquīn rō ɨnga jnūhun jeē sɨ́ɨn cáhán. Te tú cuɨtɨ na ɨnga jnūhun jnama yóhó íyó. Te cáhīyo jecu ñayuu castáhān i róhó, te cácuni i nasama i jnūhun ndese jnáma Cristo yohó. Te núu ɨɨn ñayuu nacani ɨnga jnūhun nuū rō ndese jnáma ya rohó, te núu tu quíjnáhan jíín jnúhun ni canacani ri nuū rō xīhna gā, na jnáhnú ndetū ñayuu ún. Te vēsú maá rí chí ɨɨn ndajéhé jeē quíji nde andɨvɨ́ nacani ɨnga jnūhun núú, na jnáhnú ndetū. Je ni cahān rī jiín ró, te suni súcuan cáhán tucu ri vijna: Na‑ni tēe nacani ɨnga jnūhun nuū rō, te núu tu quíjnáhan jíín jnúhun jeē ní cajetáhú ró, na jnáhnú ndetū tēe ún.
10 Te jeē cahán rī súcuan, ¿á ndúcú rí jeē cuajnúhún ñáyuu ruhū, chí Yaā Dios? ¿Chí ndúcú rí jeē cúsɨɨ̄ ni ñayuu jiín rí, cájeni ni rō? Núu ndúcú gá rī jeē cúsɨɨ̄ ni ñayuu jiín rí, te nasūu mozo Cristo cúu ri núu súcuan.
Ndese ni jinū Pablo cúu de apóstol
11 Te cástūhun rí nuū rō, hermano jijnáhan ró, jéē jnúhun jnáma ya yohó jéē nácani ri, nasūu jéē ní jeni ni maá rí jiín ñáyuu cúu. 12 Chi nasūu ñáyuu ni stéén nuū rī, ni nasūu ñáyuu ni sáha jeē ní cutūhva ri, chi sa suhva máá Jesucristo ni steén nuū rī.
13 Chi je ni cajini jnūhun ró ndese ni sáha ri nde saá, ná ni chiñúhún rí sahān jnáhan ri ñayuu hebreo. Te cájini rō jeē yōhyo ni jito xeēn rī ñayuu cácandíje nuū Yaā Dios, te ni condɨhvɨ̄ ni rī snáā rī i núú. 14 Te vāha ga ni cutūhva ri sahān ún vēsú cuehē gā tēe nación rī jeē ní cajehnu jíín rí, chi ni condɨhvɨ̄ gā ni rī sɨquɨ̄ tāca jéē ní cajequin jií rī. 15 Te vēsú súcuan te Yaā Dios je ni nacāji ya ruhū nde ná tu cacu ri, te ɨɨn quɨvɨ̄ te ni cusɨɨ̄ ni yā ni cana ya ruhū jeē quɨ́vɨ ri ndaha ya, sɨquɨ̄ jeē yóhyo ni cundáhú ni yā ruhū. 16 Te ni steén yā Sēhe ya nuū rī, návāha nacani ri jnūhun ndese jnáma ya ñayuu tācá nación jeē tu jíní jnūhun ya. Yūcuán na te tu ní cájnūhun rí ni ɨɨn ñayuu, 17 ni tu ní jéhén rī ñuu Jerusalén nuū tée cácuu apóstol xīhna gā vēsú ruhū. Chi sa suhva ni jehēn‑ni ri nde región Arabia, te sáá te ni nuhūn tucu ri ñuu Damasco.
18 Yūcuán na te nde ni yāha unī cuiyā, te ni jehēn rī Jerusalén. Te ni jini jnáhan ri jiín Pedro, te ni condee rī jiín de xahūn‑ni quɨvɨ̄. 19 Te tu ní jíto ri nuū tāca gá apóstol, chi máá ɨɨn‑ni nuū Jacobo ñani maá Jítoho yō. 20 Jnūhun yáha jéē tée ri cuajeē nuū rō, chi jíní Yaā Dios jeē ndaā cúu.
21 Yūcuán na te ni jehēn rī nɨɨ́ región Siria jiín Cilicia. 22 Te ñayuu cácandíje jeē yɨ́hɨ ndaha Cristo, jeē cáyūcú región Judea, ná tu coto cuɨtɨ i nuū rī saá. 23 Chi máni jnūhun‑ni ni cajini i cácahān ñayuu: Tēe ni jito xeēn yohó ndé saá, vijna chi nácani de jnūhun cándíje yó jéē ní nducú de snáā de nde saá, áchí i. 24 Te ni cacahān i jeē yóhyo cújéhnu Yaā Dios jeē súcuan ni sáha ya jiín rí.
Jeē ní cajetáhú táca gá apóstol un Pablo