CARTA JEE NI TEE SANTIAGO NUU ÑAYUU CACANDIJE
1
Máá rí cúu Santiago, mozo Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo. Te tée ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu cácandíje jeē cácuu ró ndɨhúxí uū yucūn Israel, te ni cajitē núu ró nɨ́ɨ́ ñáyɨ̄vɨ́. Sándeyɨ́ ni rō jijnáhan ró.
Yaā Dios sáha jeē jécūhun ni yō
Ñánī mánī, na cúsɨɨ̄ ndasɨ́ ni rō jijnáhan ró núu quiji tɨjnɨ tāca jnúndóho sɨquɨ̄ rō. Chi cájini rō jeē núu jíto ndee jnūndóho róhó núu cácandíje vāha ró, te yūcuan sáha jeē cútūhva ró cuándeyɨ́ ni rō. Te na cuándeyɨ́ ni rō nde ije vāha ró jíín, návāha cuu sáha ró ndɨhɨ jniñu váha, te ma cúmanī jeē squícu vāha ró núū yā.
Te núu ndé ɨɨn ró cúmanī jecūhun ni rō caca ndíchí ró jiín jnúhun Yaā Dios, na cácán rō nuū yā, te sáha ya jeē jécūhun ni rō. Chi sáha ya ndɨhɨ jeē cájicān ñayuu, te tu cúxeēn yā nuū i jeē jicán i. Te jeē jicán rō, te cánuú candíje ró jéē sáha ya jeē jicán rō, te ma cáni sɨquɨ́ ni rō. Chi ñayuu jéni sɨquɨ́ ni, cúu i nájnūhun ndute mar jeē ndónda jísó cóyo cuahān cháha chúcuan sáha tachī. Ñayuu ún ma cáni ni i jeē sáha Jitoho yō jeē jicán i. Chi ñayuu jeē jéni ɨɨn jéni uū ni, chi máni násāma ni i jíín táca jniñu cásáha i.
Tācá hermano ndahú, na cúsɨɨ̄ ni de jeē sáha Yaā Dios jeē cujéhnu de. 10 Te hermano cucá, na cúsɨɨ̄ ni de núu ni ndundáhú de. Chi tāca tée cúcá, yachī naa jeē cucá de, nájnūhun náā ita yucū. 11 Chi núu ni cane niāndii te cújihní, te íchí‑ni yucū, te cóyo‑ni ita, te náā‑ni jeē lúu cáa. Te suni súcuan ndoho tāca tée cúcá níní sá jícu de jíín jniñu de.
Sɨquɨ̄ jeē jíto ndee jnūndóho yóhó
12 Yōhyo ndetū tēe jeē jéndeyɨ́ ni de núu jíto ndee jnūndóho de. Chi núu je ni cundeyɨ́ de jíín, te nihīn de premio jeē cujéhnu de cotecu de nɨ́ɨ́ cáni. Chi súcuan ni jejnūhun Yaā Dios jeē cuáha ya nuū ñáyuu jeē maní jiín yá. 13 Núu ɨɨn ñayuu jicán ini i jeē sáha i cuēchi, te ma cáni ni i jeē nuū Yaā Dios vēji jeē jicán sáha i cuēchi. Chi ni ɨɨn ma cúu cuɨtɨ sáha jeē quɨ́vɨ Yaā Dios cuēchi, te ni máá yá tu squɨ́vɨ ya ni ɨɨn ñayuu nuū cuéchi. 14 Chi sa suhva jeē ndíyo néé ni maá i, suu sáha jeē jicán ini i sáha i cuēchi, te scánda ini i chi stáhú un i. 15 Te jeē ndíyo néé ni i, yūcuan quéjéé cuéchi. Te cuēchi ún, núu je ni cunīhin, te sáha jeē jnahnú ndetū ñayuu. 16 Núu súcuan te ma stɨ́vɨ ró cani ni rō jijnáhan ró, ñánī mánī.
17 Tāca jéē cútahū yō jeē váha jeē lúu íyó, chi vēji nde andɨvɨ́ núū maá Yaā Dios, Yaā ni sáha tāca jéē ndíndēe íin andɨvɨ́. Te máá yá tu násāma cuɨtɨ ini yā nájnūhun násāma nduva jíín cuándahū. 18 Te ni sáha ya jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni, chi ni candíje yó jnúhun ndaā yā. Te ni nduu yó nájnūhun sēhe nuú yá nuū tāca gá sēhe ya jeē quíji, chi súcuan ni nujnahan ni yā sáha ya.
Sɨquɨ̄ ndese chiñúhún ndáā yō yā
19 Núu súcuan te tāca róhó ñánī mánī, ñama na chúsóhó ró jnūhun ya, te sa suhva ma cahán yachī rō, ni ma quɨtɨ́ yachī ni rō. 20 Chi ñayuu cáquɨtɨ̄ ni, tu sáha i jniñu ndaā jeē cuní Yaā Dios. 21 Núu súcuan te na siáá rō tācá jniñu jnéhén jíín jniñu néé jéē ni cáyā jiín ró. Te na cóo vītá ni rō te cuatáhú ró jnūhun ya jeē ni quɨ́vɨ ini anuá rō. Chi jnūhun un ndíso poder jeē cācu ánuá rō.
22 Te na squícu ró jéē steén jnūhun ún, te nasūu máá jéē cúni sōho ró súcuan‑ni, chi núu súcuan te cástáhú ró maá ró, chi tu níhín jníñu núu tu squícu ró. 23 Chi tēe jeē jíni sōho de jnūhun ya súcuan‑ni, te tu squícu de, cúu de nájnūhun ɨɨn tēe jeē jíto de nuū espejo ndese cáa nuū de. 24 Te jíto vāha de nuū de, te cuahān‑ni de, te náā ni de ndese cáa nuū de. 25 Te núu ɨɨn tēe tu náā ni de jnūhun jíni sōho de, chi sa suhva chúhun vāha ni de jeē cahán maá ley ndaā Jesús jeē ni sáha libre yohó, te núu cuɨñɨ nīhin de jíín, te squícu de jeē ndácu, yūcuán na te quéndōo ndetū de jíín jniñu váha jeē sáha de.
26 Te núu ndé ɨɨn ró jéni ni rō jeē chiñúhún váha ró Yaā Dios, te núu tu ndíto ró yáá ró, núu súcuan te stáhú ró maá ró, te tu ndé jéjníñu jeē chiñúhún ró yā. 27 Ñayuu jeē chiñúhún ndoo chíñúhún ndáā i máá Tátá yō Yaā Dios, chi jniñu yáha sáha i: Chíndéé ñáhán i sūchi ní caquendōo ndáhú jíín ñahan ní caquendōo ndáhú, núu na‑ni jnūndóho íyó. Te tu sájnéhén i ánuá i jíín jniñu néé íyó ñáyɨ̄vɨ́.
Ma cúhichī ni yō coto yó ñayuu ndahú