JNUHUN VAHA NI TEE SAN LUCAS
1
Cuehē tēe ni cajicu de ni catee yúcún de historia Jesús, tācá jniñu jeē ni sáha ya ni cajito yó. Te ni catee de tāca jnúhun jeē ní cacastūhun ñáyuu nuū yō, jeē ní cajito i jniñu yúcuan nde ná ni quejéé, te ni canacani i jnūhun ya. Te máá ná, suni ni nanducú yúcún ná tāca jnúhun ya, nde nuū ní quejéé. Te ni jeni ni na jéē suni íyó váha jeē tée cájí ná tāca jnúhun yáha núū ní, amigo Teófilo. Te súcuan te cuni ni jéē iyó ndáā tāca jnúhun jeē ní cacastūhún i nuū ní.
Jeē ní cachi ndajéhé jeē cacu Juan tēe scuándute
Tiempo jeē ní cuu Herodes rey región Judea, te ni īyo ɨɨn sutū ñayuu hebreo, naní de Zacarías, te grupo Abías cúu de. Te ñasɨhɨ́ de nání ña Elisabet, te suni sēhe yucūn maá sútū Aarón cúu ña. Te ndɨndúú de cahīyo ndaā de nuū Yaā Dios, te ndaā vāha cásquícu de jniñu ndácu ley maá Jítoho yō Yaā Dios, cájito tāca ñáyuu. Te tú sēhe de íyó, chi ñahan númá cúu Elisabet, te je jéhnu ndɨndúú de.
Te ɨɨn quɨvɨ̄ te jéjníñu Zacarías nuū jníñu jeē cúu de sutū nuū Yaā Dios, chi ni quee quɨvɨ̄ jeē ndɨ́vɨ grupo de. Te ni casáha de sorteo, nájnūhun íyó costumbre sutū. Te ni sáha tocar Zacarías jeē quɨ́vɨ de ini cuarto iī templo Jitoho yō Yaā Dios, te cahmu de sūje cūtú. 10 Te hora jeē cayú sūje cūtú, te tāca ñáyuu cuehē cáhīin i fuera, cájicān tahú i. 11 Te ni cane ɨɨn ndajéhé maá Jítoho yō nuū de, íin ya lado váha altar nuū jéhmu de sūje cūtú. 12 Te ni cunéé ni Zacarías ni jito de nuū yā, te yōhyo ni yūhú de. 13 Te ni cahān ndajéhé un jíín de:
Zacarías, ma yūhu ró, chi je ni chihi Yaā Dios cuenta jeē ni jícān tahú rō. Te ñasɨhɨ́ ró Elisabet, scácu ña ɨɨn sēhe yɨɨ́, te snání ró i Juan. 14 Te yōhyo cusɨɨ̄ ni rō. Te cuehē ñayuu cusɨɨ̄ ni jeē cácu i. 15 Chi cujéhnu sēhe ró sáha máá Yaā Dios. Te ma cóho i vino ni ndixi cuīí. Te cunuú máá Espíritu Santo jiín i, nde ná tu cacu i. 16 Te sáha i jeē cuehē ñayuu nación rō Israel ndɨ̄vɨcoo i nuū Jítoho i Yaā Dios. 17 Te xīhna gā Juan quiji nacani jnūhun Jitoho yō Jesús, te sáá te quiji ya. Te sáha i nájnūhun ni sáha Elías, tēe ni nacani jnūhun Yaā Dios jenahán, te conevāha i poder jeē nácani i jnūhun, nájnūhun ni conevāha Elías. Te sáha i jeē tāca tátá ndumanī de jíín séhe de. Te suni sáha i jeē ñáyuu nīhni ni cuatáhú i nuū Yaā Dios, nduu i ñayuu ndaā. Súcuan sátūhva i ñayuu návāha candíje i máá Jítoho yō jeē quíji ya. Achí ndajéhé.
18 Te Zacarías ni cajnūhún de ya:
¿Ndese cucáhnu ni na núu jendaá cúu? Chi tēe jéhnu cúu ná, te suni jéhnu ñasɨhɨ́ ná, áchí de.
19 Te ni cahān ndajéhé un jíín de:
Máá rí cúu Gabriel, te íne ri nuū Yaā Dios, jejníñu ri nuū yā. Te ni tají yá ruhū vēji ri cahān rī jiín ró, te nácani ri jnūhun vāha yáha núū rō. 20 Te jeē tu ní cándíje ró jnúhun ni cahān rī, te cuñɨ́hɨ́n ró, te ma cúu cahān rō, chi nde na cácu sēhe ró. Te squícu nahín jnúhun cáhán rī yāhá, na quée quɨvɨ̄, achí ndajéhé.
21 Te ñayuu cáhīin ichi fuera, cándetu i Zacarías, te cájeni ni i na vé ni cuu jeē cucuéé de ini cuarto iī templo. 22 Te nuū ní quenda de, te tuá ni cúu cahān de jíín i. Te ni cajecūhun ni i jeē ini templo ni jito ndijin de ɨɨn jeē ni stéén yā nuū de. Te máá seña na ni sáha de nuū i, chi ni cuñɨ́hɨ́n de.
23 Te nuū ni jínu quɨvɨ̄ ni jejníñu de ini templo, te cuanuhun de vehe de. 24 Te ni cuu jecu quɨvɨ̄, te ñasɨhɨ́ de Elisabet ni jecūhun sēhe ña. Te ni īyo ña vehe ña uhūn yoō jeē tuá nde ní jéhén ña. Te jéni ni ña: 25 Súcuan ni sáha máá Jítoho yō jiín rí, te ni tejiyo ya jnūhun jeē cúcanu rī nuū ñáyuu jeē tú sēhe ri, jéni ni ña.
Jeē ní cachi ndajéhé jeē cacu Jesús
26 Te nuū iñú yoō, te ni tají Yaā Dios ndajéhé yā Gabriel, ni jehēn yā ɨɨn ñuu naní Nazaret, ndañúū Galilea. 27 Te ni jehēn yā nuū ɨɨn sūchi sɨ́hɨ́ nání María. Te je ni cundaā jeē quijnáhan ña jíín ɨɨn tēe nání José, te sēhe yucūn rey David cúu de. 28 Te ni quɨ̄vɨ ndajéhé un núū ndeé ña, te ni cahān yā:
Tandii, nacā ndetū cúu ró. Chi máá Jítoho yō Yaā Dios iyó yá jiín ró, te ni sáha ya jeē yóhyo ndetū gā cúu ró núū tāca gá ñahan, áchí yá.
29 Te nuū ni jíto ña nuū yā, te ni cunéé ni ña jeē súcuan cáhán yā, te jéni ni ña naun cáhán yā súcuan jíín ña. 30 Te ni cahān gā ndajéhé un jíín ña:
Ma yūhu ró María, chi ni sáha Yaā Dios jeē váha jíín ró. 31 Te jecūhun sēhe ró te scácu ró ɨɨn sēhe yɨɨ́, te snání ró i Jesús. 32 Te cujéhnu i, te conaní i Sēhe Yaā cujéhnu téyɨ́. Te máá yá jeē cúu ya Jitoho yō Yaā Dios, sáha ya jeē cuu i rey, nájnūhun jíí i David ni cuu de rey. 33 Te nɨ́ɨ́ cáni ndacu i jniñu nuū ñáyuu nación Israel. Te ma ndɨ́hɨ cuɨtɨ jeē ndácu i jniñu. Achí ndajéhé.
34 Yūcuán na te ni cajnūhún María:
¿Ndese coo jeē ni cáhān ní? Chi ná tu coo yɨɨ ná, áchí ña.
35 Te ni cahān ndajéhé un:
Máá Espíritu Santo quiji sɨquɨ̄ rō, te poder maá Yaā cujéhnu téyɨ́ sáha ɨɨn jniñu jéhnu jíín ró. Te jeē yúcuan máá súchi íī jeē cácu, quɨhɨ cuenta i nuū Yaā Dios, te cahān ñayuu jeē Séhe Yaā Dios cúu i. 36 Te suni cástūhun rí nuū rō jeē jnáhan ró Elisabet, suni scácu ña ɨɨn sēhe vēsú je jéhnu ña. Te vijna íyó íñū yoō jeē tuá cácahān ñayuu jeē cúu ña ñahan númá. 37 Chi ndɨhɨ‑ni cuu sáha Yaā Dios, te tu íyó ni ɨɨn jeē ma cúu sáha ya, achí ndajéhé un.
38 Yūcuán na te ni cahān María:
Cuu núu súcuan, chi sáha ná táca jniñu ndácu Jitoho yō Yaā Dios, te na cóo jíín ná nájnūhun ni cachi ní, áchí ña.
Te máá ndajéhé un cuáhān‑ni ya.
Jeē ni jécondēhé María Elisabet
39 Te ni cuu jecu quɨvɨ̄, te yachī cuahān María, ni caa ña yucu cuahān ña ɨɨn ñuu región Judea. 40 Te ni jinū ña vehe Zacarías, te ni cahān ña jíín Elisabet. 41 Te nuū ní jini Elisabet jeē cahán María jiín ña, te sūchi ñúhun chīji ña ni canda‑ni i. Te ni cunuú Espíritu Santo ini anuá ña. 42 Te ni cahān jee ña:
Ni sáha Yaā Dios jeē yóhyo ndetū gā cúu ró núū tāca gá ñahan, jíín jéē yóhyo ndetū sēhe ró. 43 ¿Te ndese cúu jeē ní quee naná maá Jítoho rī nuū rī? Chi tu cújéhnu cuɨtɨ rī. 44 Chi jeē ní jini‑ni ri jnūhun ni cahān rō jiín rí, te sūchi ñúhun chīji ri ni canda i jeē cúsɨɨ̄ ni i. 45 Te nacā ndetū rō jeē ní candíje ró, chi squícu nahín tāca jnúhun ni cahān maá Jítoho yō jiín ró. Achí Elisabet.
46 Yūcuán na te ni cahān María:
Cáhán rī jeē cujéhnu ndasɨ́ máá Jítoho yō Yaā Dios,
47 te cúsɨɨ̄ ni rī jiín Yaā Dios, Yaā jnáma ruhū.
48 Chi ni sáha ya cuenta ruhū, vēsú tu cújéhnu ri.
Te na squícu ri jniñu ndácu ya.
Te nde vijna te tāca ñáyuu jeē nácacu, cahān i jeē yóhyo ndetū rī.
49 Chi Yaā jnɨ́ɨ ndɨhɨ poder, ni sáha ya jniñu jéhnu jíín rí.
Te Yaā iī ndoo cúu ya.
50 Te nɨ́ɨ́ cáni cundáhú ni yā tāca ñáyuu ndíso īyo nuū yā.
51 Ni sáha ya jniñu jéhnu jíín poder yā,
chi ni scúnu ya ñayuu casándúxí máá,
52 te ñayuu cácujéhnu, ni quende ya jeē cujéhnu i.
Te ñayuu ndahú chi ni sajéhnu ya i,
53 te ñayuu cájiī sōco ni jēhe ya jeē cáji vāha i.
Te ñayuu cucá ní natají yá i súcuan‑ni.
54 Te ni chindéé ñáhán yá yohó, ñáyuu nación Israel, jeē cácuu yó mozo yā,
te tu náā ni yā jeē cundáhú ni yā yohó.
55 Chi súcuan ni jejnūhun ya nuū tāca jíí yō,
nuū Abraham jiín táca yúcūn de jeē cóo nɨ́ɨ́ cáni.
Achí María.
56 Te ni condee ña jíín Elisabet nájnūhun unī yoō. Yūcuán na te cuanuhun ña vehe ña.
Jeē ní cacu Juan tēe scuándute
57 Te ni jinū quɨvɨ̄ jeē scácu Elisabet sēhe ña, te ni scácu ña ɨɨn sēhe yɨɨ́. 58 Te tāca ñáyuu ndeé yajni jíín ña jíín táca jnáhan ña, ni cajini i jeē yóhyo ni cundáhú ni Yaā Dios ña, te ni jengoo i ni cacahān i jnūhun sɨɨ̄ ni jiín ña. 59 Yūcuán na te nuū uná quɨvɨ̄ jeē ní cacu i, te ni jengoo ñayuu ni sáha i circuncidar sūchi yɨ́quɨ́n un. (Te yūcuan cúu ɨɨn jnunī nuū yɨquɨ cúñu tāca súchi yɨ́ɨ́ hebreo jeē steén jeē cácuu i ñayuu Yaā Dios.) Te snání i sūchí un sɨ́hvɨ́ tátá i Zacarías nuú. 60 Te ni cahān naná i:
Ma cúu, chi Juan conaní i, áchí ña.
61 Te ni cacahān i jíín ña:
¿Te naun? Chi tú ni ɨɨn jnáhan ró nání súcuan, áchí i.
62 Yūcuán na te jíín seña ni cacajnūhún i tátá sūchí un ndese cúní de jeē cónaní i. 63 Te máá de ni jicān ɨɨn tutu, te ni tee de: Juan conaní i. Te tāca ñáyuu un ní canaa ni i cájito i. 64 Te ni nduvāha Zacarías jeē ní cuñɨ́hɨ́n de, te ni quejéé de cáhán de jeē yóhyo vāha Yaā cúu Yaā Dios. 65 Te tāca ñáyuu ndeé yajni jíín de, yōhyo ni canaa ni i. Te nɨ́ɨ́ yucu región Judea ni jitē núu tāca jnúhun yáha jeē súcuan ni cuu. 66 Te tāca ñáyuu jeē ní cajini jnūhun, ni quejéé i cánacani ni i, te cácajnūhun jnáhan i:
¿Ndese coo na cuéhnu sūchi yáha? áchí i.
Chi máá Jítoho yō yōhyo ni sáha ya jeē váha jíín i.
Jnūhun luu jeē ní nacani Zacarías
67 Te tátá i Zacarías ni cunuú Espíritu Santo jiín de, te ni nacani de jnūhun ni steén Yaā Dios nuū de:
68 Yōhyo vāha Yaā cúu máá Jítoho yō, Yaā Dios yohó ñáyuu Israel,
chi ni quiji ya nuū yō jeē cácuu yó ñáyuu yā, te ni jnama ya yohó.
69 Te ni jeni ya ɨɨn Yaā iyó poder jeē jnáma ya yohó,
te Yaā ún cacu yucūn mozo yā rey David.
70 Chi súcuan ni jejnūhun ya, ni cacahān tāca tée ndoo ánuá jeē ní canacani de jnūhun ya jenahán.
71 Chi ni cacahān de jeē jnáma ya yohó núū jeē cájito uhū yohó, jíín núū jeē cáquɨtɨ̄ ni nuū yō.
72 Chi ni cundáhú ni yā tāca jíí yō jijnáhan,
te tu ní náā ni yā contrato iī yā.
73 Chi suu un ní jejnūhun téyɨ́ yá nuū jií yō Abraham,
74 suu jeē jnáma ya yohó núū ñáyuu cájito uhū yohó,
návāha cuajníñu yó núū yā, te ma yūhu yó i.
75 Te coo ndaā coo ndoo ánuá yō, cuajníñu yó núū yā tāca quɨ́vɨ jeē cótecu yō.
76 Te róhó súchi lúlí, cuu ró tée nacani jnūhun Yaā cujéhnu téyɨ́.
Chi cosnūu ró ichi núú maá Jítoho yō, návāha sátūhva ró ñáyuu, te sáá te quiji ya.
77 Te castūhun ró nuū ñáyuu maá yá jeē jnáma ya i,
jíín jéē cóne cáhnu ni yā nuū tāca cuéchi i.
78 Chi Yaā Dios maá yó, vāha ni yā te cúndáhú ni yā yohó.
Jeē yúcuan tají yá maá Yaā jeē sáha jeē cúndijin ini anuá yō, quiji ya nde andɨvɨ́,
79 návāha jecūhun ni yohó jéē cáyūcu nájnūhun nuū néē nuū jé yajni cuu yō.
Te chuhun ya yohó ichi nuū cóo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni yō.
Achí Zacarías.
80 Te sūchi lúlí un ní jehnu i te ni ije i jíín jnúhun ya. Te ni condee i nde nuū ñúhun téhé ndé quɨvɨ̄ ní quenda ndijin i nuū ñáyuu Israel.
Jeē ní cacu Jesús
(Mt. 1.18‑25)