JNUHUN VAHA NI TEE SAN MARCOS
1
Jnūhun Juan tēe scuándute
(Mt. 3.1‑12; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
Yāha quéjéé jnúhun vāha máá Jesucristo Sēhe Yaā Dios, jeē ní quiji ya jeē jnama ya yohó.
Isaías, tēe ni nacani jnūhun Yaā Dios nde jenahán, súcuan ni tee de jnūhun Juan nuū tútu:
Tají rí tēe nacani jnūhun ri cosnūú de ichi núú rō,
návāha coo tūhva ñayuu jeē jinú rō, achí Yaā Dios jiín Cristo.
Te tēe ún cana jee de nde nuū ñúhun téhé:
Sátūhva ró máá ró jijnáhan ró, chi quee maá Jítoho yō.
Te sáha ró jniñu ndaā, chi vēji ya, achi de.
Achí Isaías. Te Juan ni jinū de nde nuū ñúhun téhé, scuándute de ñayuu. Te cáhán de jíín i jeē na nácani ni i jeē stóo i cuēchi i te cuandute i, návāha cone cáhnu ni Yaā Dios nuū cuéchi i. Te tāca ñáyuu región Judea jiín ñáyuu ñuu Jerusalén, ni quijicoo i nuū de. Te ni canacani ndaā i cuēchi i nuū Yaā Dios, te ni scuándute de i ini yūte Jordán.
Te sahma ñúhun Juan cúu ixi camello, te núhní ɨɨn cinturón ñɨɨ chīji de. Te jeē técu de cúu tɨ́ca ndɨcuéhyɨ́ jíín ndúxi yocō. Te suhva ni nacani de jnūhun:
Quiji máá Yaā cujéhnu ndasɨ́. Chi tú na vé jéhnu cuɨtɨ cúu ri nuū yā, ni jeē cuajníñu ri nuū yā vēsú ɨɨn jniñu lúlí gá nájnūhun jeē cuíta ndeyɨ ri ndají rí correa ndijēn yā. Te ruhū chi jíín ndute scuándute ri rohó jíjnáhan ró, te Yaā ún chi nájnūhun jeē scuándute ya rohó cúu jeē cuáha ya Espíritu Santo condee ini anuá rō, achí Juan.
Jeē ní jendute Jesús
(Mt. 3.13‑17; Lc. 3.21‑22)
Te ni cuu jecu quɨvɨ̄, te Jesús ni quenda ya ñuu Nazaret ndañúū Galilea, te Juan ni scuándute de ya ini yūte Jordán. 10 Te ná ni quenda ya nuū ndúte, te ni jito ya jeē ní nune‑ni andɨvɨ́, te ni cuun Espíritu Santo ni quee xinī yā, te cáa nájnūhun ɨɨn paloma. 11 Te ichi ándɨvɨ́ ní cahān ɨɨn jnūhun:
Máá ró cúu Sēhe ri jeē maní ndasɨ́ rí jiín, te yōhyo cúsɨɨ̄ ni rī jiín ró, achí.
Jeē ní jito ndee jexeén Jesús
(Mt. 4.1‑11; Lc. 4.1‑13)
12 Yūcuán na te ni jinū Jesús nde nuū ñúhun téhé ní sáha Espíritu Santo. 13 Te uū xico quɨvɨ̄ ni condee yā nuū ñúhun téhé un núū íin quɨtɨ yúcú. Te ni jito ndee Satanás yā, chi cúní jeē sáha ya cuēchi. Te nuū ní cujiyo Satanás cuahān, te ni quecoo ndajéhé Yaā Dios, ni cajejníñu nuū yā.
Jeē ní quejéé Jesús nácani ya jnūhun
(Mt. 4.12‑17; Lc. 4.14‑15)
14 Yūcuán na te ná ni cachune de Juan vecāa, te ni jinū Jesús región Galilea, nácani ya jnūhun vāha ndese ndácu Yaā Dios jniñu. 15 Te ni cahān yā:
Je ni jinū quɨvɨ̄, te je ni cuyajni jeē ndácu Yaā Dios jniñu nuū rō. Nacani ni rō jeē stóo ró cuéchi ró jíjnáhan ró, te candíje ró jnúhun jeē jnáma ya rohó. Achí yá.
Jeē ní cana ya cuūn tēe jnɨ́ɨ chācá
(Mt. 4.18‑22; Lc. 5.1‑11)
16 Te jíca Jesús yumar Galilea cuahān yā. Te ni jito ya nuū Simón jiín ñani de Andrés. Te tēe cájnɨɨ chācá cácuu de, te cásɨ́nga de ñunu de ini mar. 17 Te ni cahān yā jiín de:
Condiquīn ruhū na quíhín yō, te nasáha ri rohó tée nihīn cuehē ñayuu candíje ruhū, nájnūhun cánihīn rō chācá, áchí yá.
18 Yūcuán na te ni castóo‑ni de ñunu de, te ni candiquīn de ya.
19 Te ni jica ya jecu gā, te ni jito ya nuū Jacobo jiín ñani de Juan, sēhe Zebedeo, suni cáyūcú de ini barco de, cánachijnɨ̄ɨ de ñunu de. 20 Te suni ni cana ya de jeē cóndiquīn de ya. Te ni castóo‑ni de tátá de Zebedeo ini barco un jíín mozo de, te ni candiquīn de ya cuangoo de.
Jeē ní quenehen ya tachī ini ɨɨn tēe
(Lc. 4.31‑37)
21 Te ni jinū yā jiín de ñuu Capernaum. Te quɨvɨ̄ ndétātu ní quɨ̄vɨ ya ini vehe iī sinagoga, te ni steén yā jnūhun. 22 Te ni canaa ni ñayuu ni cajini i jnūhun stéén yā. Chi ni steén vāha ya nuū i, chi máá yá cúu jeē ndíso jníñu sɨquɨ̄ ndɨhɨ. Te tēe cástéén tutu ley Yaā Dios, tu súcuan cástéén de. 23 Te ini vehe iī sinagoga ñuu un íne ɨɨn tēe jeē ñúhun tachī ini. Te ni cana cóhó de:
24 ¿Naun vēji ní núū na jíjnáhan ná, Jesús ñuu Nazaret? ¿A véji ní jéē snáā ni sáña, chí naún? Je jíní na ndé ɨɨn cúu ní, chi Sēhe iī Yaā Dios cúu ní. Achí de.
25 Te Jesús ni cahān xeēn yā jiín táchī ún:
Casɨ yuhu ró te quenda ró ini de, áchí yá.
26 Te tachī ún xeēn ni jehni yɨ̄hɨ́ tée ún. Te ni cana cóhó, te ni quenda ini de cuahān. 27 Te ndɨhɨ ñayuu ni cayūhú i, te cácajnūhun jnáhan i:
¿Na vé cúu jeē yáha? ¿A ɨɨn jnūhun jéé cúu jeē yáha? Chi tēe yáha cújéhnu de jeē ndácu de jniñu nde nuū tachī te quéndacoo, áchí i.
28 Te yachī ni jitē núu jnūhun Jesús cuahān nɨɨ́ cáhnu región Galilea.
Jeē ní nasávāha ya naná chīsó Simón Pedro
(Mt. 8.14‑15; Lc. 4.38‑39)
29 Te ni quenda ya jiín de jíjnáhan de ini vehe iī sinagoga. Te Jesús ni jehēn yā jiín Jacobo jiín Juan nde vehe Simón jiín Andrés. 30 Te náná chīsó Simón, cátú ña yɨ́hɨ quīji ña. Te ni cacastūhún de nuū yā jeē cuhú ña. 31 Yūcuán na te ni quindehe ya nuū catú ña, te ni jnɨɨ ya ndaha ña, te ni ndonehen ya ña. Te ni quenda‑ni quīji ún ña, te ni sáha ña jeē ní cayeji de jíín yá.
Jeē ní nasávāha ya cuehē ñayuu
(Mt. 8.16‑17; Lc. 4.40‑41)
32 Te ni quēe niāndii te ni cuaa. Te ni quecoo ñayuu jiín táca ñáyuu cácuhū jiín jéē ñúhun tachī ini. 33 Te tāca ñáyuu ñuu un ní cacutútú i yéhyɨ́ un. 34 Te ni nasávāha ya cuehē ñayuu cácuhū tɨjnɨ nuū cuehyɨ́, te ni quenehen ya cuehē tachī un cuángoo. Te tachī chi je cájini un yá, te tu ní jéhe ya jnūhun jeē cástūhun ndé ɨɨn cúu ya.
Jeē ní nacani ya jnūhun región Galilea
(Lc. 4.42‑44)
35 Te nehen ndasɨ́ ní ndonda ya, nde yɨ́nee gā. Te ni quenda ya cuahān sɨ́ɨn ya yatā ñúū nuū tú ñayuu, te yūcuan ní jicān tahú yā. 36 Te Simón jiín tée cáhīin jíín de, ni jenanducú de ya. 37 Te ni cananihīn de ya, te ni cacahān de jíín yá:
Tāca ñáyuu cánanducú i níhín, áchí de.
38 Te máá yá ni cahān yā:
Sa suhva na quíhín yō tāca gá ñuu íne yajni, návāha suni nacani ri jnūhun nuū i, chi jeē yúcuan ní quee rī. Achí yá.
39 Te súcuan te ni jica cuu ya nɨɨ́ región Galilea, ni nacani ya jnūhun ini vehe iī sinagoga tācá ñuu, te ni quenehen ya tachī ini ñayuu.
Jeē ní nasávāha ya ɨɨn tēe ndóho cuehyɨ̄ stehyú
(Mt. 8.1‑4; Lc. 5.12‑16)
40 Te ɨɨn tēe ndóho cuehyɨ̄ stehyú, ni quee de ni jecuɨñɨ̄ yɨtɨ́ de nuū yā, te ni cahān de jíín yá:
Jíní na jeē cuu sáha ní jéē nduvāha ná, te núu cúní ni, áchí de.
41 Te Jesús ni cundáhú ni yā de, te ni soó yá ndaha ya sɨquɨ̄ de, te ni cahān yā:
Cúní rī. Te na ndúvāha ró, áchí yá.
42 Te ná ni cahān yā súcuan, te ni nduvāha‑ni tēe ndóho cuehyɨ̄ stehyú un. 43 Yūcuán na te nátají yá de quinuhun de, te ni cahān nīhin ya jiín de:
44 Ma cáchi cuɨtɨ rō nuū ní ɨɨn. Chi quisteén rō maá ró nuū sutú, te condahá ró jeē socó rō nuū Yaā Dios sɨquɨ̄ jeē ndúndoo ró núū yā, nájnūhun ni ndacu Moisés jniñu jenahán. Te súcuan te cuni ñayuu jeē ní nduvāha ró. Achí yá.
45 Te ni quenda de cuahān de, te ni quejéé de nácani de jnūhun nuū ndɨhɨ ñayuu ndese ni nduvāha de. Te sɨquɨ̄ yúcuan tuá ni cúu quɨ̄vɨ Jesús tācá ñuu, chi cúchitú ndasɨ́ ñáyuu nuū yā. Te ni jica ya yatā tācá ñuu nuū tu cúchitú ñáyuu. Te tāca lado ni quijicoo ñayuu nuū yā.
Jeē ní nasávāha ya ɨɨn tēe ndóho cuehyɨ̄ ni íjin
(Mt. 9.1‑8; Lc. 5.17‑26)