2
Jā nácani Pablo tūhun jā ní jīhī Cristo
De nduhū, hermano, tá nī jēē ni nūū ndá nú jā nacani nī tūhun ndāā Yāā Dios, de nduú ní nácani nī tūhun ndíchí jā má jícūhun inī nū.
Chi tá nī īyo nī jíín nú de nduú nā incā tūhun ní ndúcú nī jā cachī tūhun nī nūū nū, chi maá-ni tūhun Jesucristo jā ní jīhī yā yīcā cruz jā scácu yā yóhó.
De tá nī jēē ni nūū ndá nú, chi nduú nā fuerza ni, de yúhú nī, de quísi nī.
De tá nī nacani nī tūhun nūū ndá nú, chi nsūú jíín tūhun ndíchí nchivī ñayīví ní scándíja nī ndá nú, chi sa jíín poder maá Espíritu Yāā Dios nī stéhēn ni nūū nū,
tácua mā cuīñí nú sīquī tūhun ndíchí jā cáhān nchivī, chi sa cuiñi nú sīquī poder Yāā Dios.
Jíín Espíritu de stéhēn Yāā Dios nāsa Yāā cúu yā
De ndāā chi ndíchí cáhān ndá nī jíín ndá nchivī ja nī jija jíín tūhun jā cándíja ji yā. Sochi nsūú tūhun ndíchí jā íyó inī ñayīví yáhá, de ni nsūú tūhun ndíchí jā cáhān ndá tēe cúñáhnú ñayīví yáhá, chi ndá tēe ñúcuán chi yáha-ni jā cúñáhnú dē.
Chi tūhun jā cáhān ndá nī cúu tūhun ndíchí maá Yāā Dios jā ní nchiyuhū. Chi tūhun ndíchí ñúcuán jā ní īyo yuhū, chi nī jaquīn Yāā Dios jondē ncháha ca jēcōo ñayīví, tácua cācu ó jā cutecū ō níí cání sāhá tūhun ñúcuán.
Chi ni iin tēe jā cúñáhnú inī ñayīví yáhá, nduú ní jícūhun inī dē tūhun ndíchí ñúcuán. Chi tú ní jícūhun inī dē nícu, de mā cáhnī cuitī dē maá Jētohō ō, Yāā jā viī cúñáhnú.
Chi cúu tá cúu nūū cáhān tutū īī:
Ndācá jā ní nsāhá tūha Yāā Dios jā cuu nchivī jā mānī jíín yā,
ni iin ñúcuán nduú ní jínī jínúū nchivī, de ni nduú ní jíni jíín sóho ji,
de ni nduú ní nquíji jā súcuán cani inī ji.
Cáchī tutū.
10 Sochi ndá máá ó chi nī stéhēn Yāā Dios ndá ñúcuán nūū ō jíín Espíritu Santo yā. Chi maá Espíritu jínī vāha yā de stéhēn yā ndihi, chi jondē ndācá tūhun ndíchí cā maá Yāā Dios.
11 Chi ni iin nchivī mā cūú cunī ji nāsa jáni inī incā nchivī, chi maá ji-ni jíín ánō ji cúu jā jínī. De suni súcuán ni iin nchivī nduú jínī ji nāsa jáni inī Yāā Dios, chi maá-ni Espíritu Yāā Dios cúu jā jínī.
12 De maá ó chi nī nīhīn ō Espíritu ñúcuán jā váji nūū Yāā Dios, de nduú jáni inī ō tá jáni inī nchivī ñayīví. De jā ñúcuán cúu jā jícūhun inī ō nāsa nī nsāhá Yāā Dios jā váha yóhó sīquī jā vāha inī yā.
13 De suu sīquī ndācá yáhá cúu jā cáhān ndá nī, de nsūú jíín tūhun jā stéhēn nchivī ndīchí, chi sa jíín tūhun jā stéhēn maá Espíritu. Chi stéhēn ndá nī tūhun Espíritu nūū ndá nchivī jā névāha Espíritu.
14 Sochi nchivī jāá nduú névāha Espíritu Yāā Dios, nduú jétáhví ji ndá tūhun jā váji nūū Espíritu, chi jáni inī ji jā tūhun naā cuitī cúu. De mā cūú jīcūhun inī ji, chi nduú névāha ji maá Espíritu jā sāhá jā jīcūhun inī ji.
15 De nchivī jā névāha Espíritu, chi jícūhun inī ji nāsa íyó ndihi-ni. De nchivī ñayīví mā cūú jīcūhun inī ji nāsa nchivī cúu nchivī ñúcuán.
16 Chi cáhān tutū īī: ¿Ní iin cuu cunī nāsa jáni inī maá Jētohō ō? ¿De ní iin cuu stéhēn nūū yā? Ni iin mā cūú. Cáchī tutū. De vísō súcuán de maá ó chi jáni inī ō tá cúu nūū jáni inī Cristo.