CARTA XIHNA ÑUHUN JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU NCHIVI ÑUU TESALONICA
1
Ndá nduhū cúu Pablo jíín Silvano jíín Timoteo, de tée nī carta yáhá cuēē nūū ndá ndóhó nchivī cándíja ñuū Tesalónica, jā yíhí nú ndahá Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo. De ñúhún inī ndá nī jā Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo ná sáhá cā yā jā váha ndá nú, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Nchivī Tesalónica cúu ji iin ejemplo vāha
Níní nácuetáhví ndá nī nūū Yāā Dios jā síquī ndá ndóhó, de nduú náā inī ni jā cācān táhvī ni jēhē nū tá jícān táhvī ni.
De níní nácunehen nī ndá nú nūū Tatá ó Yāā Dios, nāsa vāha sáhá nú ndācá tiñu chi cándíja ndá nú, jíín nāsa vāha sátíñú nú nūū yā chi mānī nū jíín yā, jíín nāsa jéndeé inī ndá nú chi ñúhún inī nū jā coo jā váha sāhá Jētohō ō Jesucristo.
Chi mānī Yāā Dios jíín ndá nú hermano, de jínī ndá nī jā ní nacāji yā ndá nú.
Chi tá nī nacani ndá nī tūhun nūū nū jā scácu yā ndá nú, de nsūú jā ní ncāhān ni súcuán-ni, chi nī nacani nī jíín poder Espíritu Santo, de nī ncucáhnú vāha inī ni jā tūhun ndāā cúu. De jínī ndá nú nāsa nī nsāhá vāha ndá nī tá nī īyo nī jíín nú, chi nī nducú nī jā quendōo vāha nú.
De ndá ndóhó chi nī ndacu nú ndá nduhū, de suni nī ndacu nú maá Jētohō ō. Chi nī jetáhví ndá nú tūhun yā, de nī ncusiī inī nū nī nsāhá Espíritu Santo, vísō nī jinī ndá nú cuāhā tūndóhó sīquī tūhun yā.
De súcuán cúu ndá nú iin ejemplo nūū ndihi nchivī cándíja jā íyó región Macedonia jíín Acaya jīñā.
Chi jā síquī ndá nú cúu jā ní jītē nuu tūhun Jētohō ō, de nsūú maá-ni Macedonia jíín Acaya, chi suni níí cáhnú-ni nī jītē nuu tūhun nāsa cándíja ndá nú Yāā Dios. De jā ñúcuán nduú cā jíni ñúhún jā nacani maá nī tūhun nūū ji.
Chi sa ndá máá ji nácani nāsa nī jetáhví vāha ndá nú nduhū tá nī jēē ndá nī nūū nū, jíín nāsa nī sndóo nú ídolo de nī nquīvi nú ndahá Yāā Dios, Yāā ndāā Yāā técū, tácua satíñú nú nūū yā.
10 De nácani ndá ji jā ndétu ndá nú jā ichi andiví nenda Sēhe yā Jesús jā ní nastécū yā. De maá Jesús scácu yā yóhó nūū castigo xēēn jā quiji.