2
Túsaá de nī jani inī ni jā má cuéē ni incā vuelta nūū ndá nú jíín tūhun jā cuxeēn ni de cucuécá inī nū sāhá nī.
Chi tú cucuécá inī nū sāhá nī, ¿de ní nchivī sāhá jā cusiī inī maá nī? Nduú cā nā incā nchivī, chi maá-ni ndá máá nú, de nāsa cúu de tú sāhá nī jā cucuécá inī nū.
Jā ñúcuán cúu jā ní ntee nī carta ñúcuán nūū nū, tácua tá cuēē ni de ja nī nacani inī nū sīquī cuāchi nú sāhá, de mā cucuécá inī ni sāhá cuāchi nú quīvī jā cuéē ni nūū nū. Chi sa sāhá ndá nú jā cusiī inī ni. De jínī vāha ni jā tú cusiī inī ni, de suni ndihi ndá nú cusiī inī nū.
De jā ní ntee nī carta ñúcuán nūū nū, de ndasí nī nacani inī ni sīquī nū, de nī ntahúhvī inī ni, de jondē jácu nī nī ntee nī. De nduú ní ntée nī jā sāhá nī jā cucuécá inī ndá nú, chi sa jā cunī nū nāsa mānī ndasí nī jíín nú.
Jā née cáhnú inī Pablo nūū tēe jā ní nsāhá cuāchi
De jā ní ncucuécá inī ni nī nsāhá tēe jā ní nsāhá cuāchi ñúcuán, de nsūú maá nī-ni, chi saá-ni ndá máá nú nī ncucuécá inī nū jacū nī nsāhá dē. De cáhān ni jā jacū-ni, chi nduú cúnī ni jā cuxeēn ndasí nī.
De jíín jā ní ncuxeēn ndá nú nūū dē tá nī ndutútú ndá nú, de jíín ñúcuán-ni de nī ncuu-ni.
De mitan chi cúnī jā cune cáhnú inī ndá nú nūū dē, de sāhá nú jā ndusiī inī dē, chi sanaā de caa cā cucuécá inī dē, de mā ndúsiī cā inī dē.
Túsaá de cáhān ndāhví nī jíín ndá nú jā stéhēn tucu nú jā íyó mānī nū jíín dē.
Chi jā síquī tiñu yáhá cúu jā ní ntee nī carta ñúcuán nūū nū, tácua coto túnī ni ndá nú tú cuetáhví vāha nú tiñu ndácu nī nūū nū.
10 Túsaá de jā née cáhnú inī ndá nú nūū nchivī, de saá-ni nduhū. Chi jā née cáhnú inī ni nūū nchivī tú nī nsāhá ji cuāchi, de sáhá nī súcuán sīquī jā mānī ni jíín nú, jínī jínúū Cristo.
11 Chi cánuú jā cune cáhnú inī ō, chi nduú cúnī ō jā nīhīn Satanás cuāchi sīquī ō, chi ja jínī vāha ó nāsa ndúcú stáhví yóhó jā sāhá ó cuāchi.
Jāá nduú ní íyo nañíí inī Pablo inī ñuū Troas
12 Tá nī jēhēn ni ñuū Troas jā nacani nī tūhun Jētohō ō Cristo, de vāha nī nsāhá yā jā ní īyo modo jā nacani nī tūhun yā.
13 De vísō súcuán de nduú ní íyo nañíí inī ánō ni, chi nduú ní nánihīn tāhán nī jíín hermano ō Tito. Ñúcuán de nī nacuetáhví nī nūū nchivī ñúcuán, de cuānanducú nī dē ichi Macedonia.
Jā sáhá Cristo jā cúndeé ó
14 De ná cútahvī ō nūū Yāā Dios, chi níní ndéca vāha yā yóhó jā cuáhān ō jíín Cristo Jesús, de íyó inuú ó jíín yā jā cúñáhnú ndasí yā jā snáā yā poder ndihi enemigo. De jétíñú yā yóhó jā scútē nuu ó tūhun yā ndācá-ni lugar, tá cúu nūū jítē nuu iin xicō āsīn.
15 De cúu ó tá cúu iin sūja jā jéhēn āsīn nūū Yāā Dios sáhá Cristo. De modo jā quénda xicō ñúcuán nūū nchivī jā cācu ánō jíín nūū nchivī jā tānū tāhvī.
16 Nūū nchivī jā tānū tāhvī, chi cúu ó tá cúu iin xicō jā cuū ji sáhá, de nūū nchivī jā cācu ánō chi cúu ó tá cúu iin xicō vāha jā cutecū ji sáhá. De ni iin ó mā quēndá ó sāhá ó tiñu yáhá de tú mā chíndeé yā yóhó.
17 De ndá nduhū chi nduú sáhá nī tá cúu nūū sáhá cuāhā tēe jā ndúcú dē nīhīn dē xūhún sīquī tūhun Yāā Dios. Chi sa nácani ndaā ndá nī tūhun yā, chi maá Yāā Dios nī ntají nduhū, de maá yā jínī jā nácani ndaā ndá nī sīquī jā cándíja nī Cristo.