CARTA UNI JA NI NTEE SAN JUAN APOSTOL
1
Jā jétúhún dē tēe nání Gayo
Maá nī cúu tēe ñáhnú jā ndíso tíñú, de tée nī carta yáhá cuēē nūū nū, amigo Gayo, chi mānī ni jíín nú sáhá tūhun ndāā.
Ñanī mánī, jícān táhvī ni jā ná quíhīn vāha ndācá tiñu sáhá nú, jíín jā coo vāha nú, tá cúu nūū íyó vāha ánō nū jíín tūhun yā.
Nī ncusiī ndasí inī ni tá nī nquenda sava hermano de nī ncachī tūhun ndá dē nūū ni nāsa vāha squíncuu nú ndācá tiñu ndāā, chi jíca ndaā nū.
Nduú cā nā incā tūhun sáhá jā cúsiī cā inī ni, chi maá-ni jā níhīn ni tūhun jā jíca ndaā ndá nchivī jā cúu tá cúu sēhe nī sīquī jā ní scándíja nī ji.
Ñanī mánī, vāha ndasí sáhá nú jā chíndeé nú ndācá hermano, de víhí cā tú tēe ñuū jīcá cúu dē.
Chi ndá tēe ñúcuán nī nacani dē tūhun nūū nchivī cándíja yáhá, nāsa cúndáhví inī nū dē. De jícān ni favor jā chindeé cā nū ndá dē, tú nā cuá jíni ñúhún dē jā caca cā dē ichi nūū quíhīn dē, tá cúu nūū jétahān inī Yāā Dios.
Chi ndá tēe ñúcuán nī nquee dē jíca dē sīquī tiñu Jesucristo. De nduú nā xūhún quéhen ndá dē nūū nchivī jāá nduú jínī tūhun Yāā Dios.
Jā ñúcuán cánuú jā coto ó dē, de chindeé ó dē jā nácani dē tūhun ndāā.
Sīquī jāá nduú vāha sáhá Diótrefes
Ja nī ntee nī iin carta nūū nchivī cándíja jīñā. Sochi Diótrefes nduú jétáhví dē tūhun cáhān ni, sīquī jā cúnī dē cuñáhnú maá dē nūū ji.
10 Jā ñúcuán de tá cuēē ni de cāhān ni nūū dē sīquī tiñu sáhá dē, chi ndasí sátúhún dē de cáhān dē tūhun stáhví sīquī ndá nī. De nsūú vāchi ñúcuán-ni sáhá dē, chi suni nduú jétáhví dē ndācá hermano jā quénda nūū dē, de jásī dē jā má cuétáhví nchivī nūū ndá hermano ñúcuán. De nchivī jā jétáhví nūū ndá hermano, távā dē ji nūū nátacā ndá nchivī cándíja.
11 Ñanī mánī, mā ndācú nú nchivī jā sáhá tiñu néhén, chi sa nchivī jā sáhá tiñu váha. Chi sēhe Yāā Dios cúu ndá nchivī jā sáhá tiñu váha. Sochi nchivī jā sáhá tiñu néhén, nduú jínī ji nāsa Yāā cúu Yāā Dios.
Jā cáhān ndá ji jā vāha sáhá Demetrio
12 Ndācá nchivī chi cáhān ji jā vāha sáhá Demetrio. De jíín tiñu ndāā jā sáhá dē, de stéhēn jā tēe ndāā cúu dē. De suni súcuán cáhān ndá máá nī, de jínī ndá nú jā íyó ndāā tūhun cáhān ni.
Tūhun jā sándīhí
13 Iyó cuāhā tūhun jā cāhān cā ni jíín nú, de nduú cúnī ni tee nī jíín tinta jíín pluma.
14 Chi ñúhún inī ni cuēē yachī ni tácua nacunī tāhán ó, de natúhún ó.
15 De ñúhún inī ni jā ná cóo ndeé coo siī inī nū. Ndācá amigo ō yáhá cáhān ji jā sāhá ndeé inī nū. De suni cāhān nū jíín ndācá amigo jīñā jā sāhá ndeé inī ji.