CARTA JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU NCHIVI ÑUU COLOSAS
1
Maá nī cúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi súcuán nī jētahān inī Yāā Dios nī ntají yā nduhū. De ndúū ni jíín hermano ō Timoteo
tée nī carta yáhá cuēē nūū ndá ndóhó nchivī ñuū Colosas, jā cúu nú nchivī maá yā jā cándíja vāha nūū Cristo. De ñúhún inī ndúū ni jā Tatá ó Yāā Dios ná sáhá cā yā jā váha ndá nú, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Jā jícān táhvī Pablo jēhē nchivī cándíja
De tá jícān táhvī ndúū ni nūū Yāā Dios, Yāā cúu Tatá maá Jētohō ō Jesucristo, de níní nácuetáhví nī nūū yā jā síquī ndá ndóhó.
Chi nī jini nī tūhun nāsa vāha cándíja nú Cristo Jesús, jíín nāsa cúndáhví inī nū ndācá nchivī maá yā.
Chi ñúhún inī ndá nú jā nīhīn nū jā ñúhún vāha jondē andiví cuu nú. Chi tá nī jini nú tūhun ndāā jā scácu yā ndóhó, de nī nquijéhé ndá nú ñúhún inī nū.
De tūhun ñúcuán jā ní nacani ndá nūū nū, chi ndúcuahā cuāhān de níhīn tīñú níí cáhnú ñayīví. De suni súcuán nī nsāhá jíín ndá nú jondē quīvī jā ní jini nú de nī jīcūhun inī nū jā ndāā cúu jā vāha ndasí inī Yāā Dios jíín nú.
Chi tūhun ñúcuán cúu jā ní stéhēn Epafras nūū ndá nú, tēe jā sátíñú jíín nī jā mānī ni jíín. De cúu dē tēe sátíñú jā squíncuu vāha nūū Cristo jā jíto dē ndá nú.
De maá dē nī ncachī tūhun nūū ni sīquī ndá nú, nāsa cúndáhví inī nū táhán nú sáhá maá yā.
Jā ñúcuán cúu jā suni nduú jéncuiñī ndá nī jā jícān táhvī ni jēhē nū, jondē quīvī jā ní nīhīn ni tūhun ñúcuán de jondē mitan. De jícān ndá nī nūū yā jā ná jícūhun vāha inī nū de coo ndíchí nú jíín tūhun yā, sāhá maá Espíritu, tácua cunī nū ndihi nāsa jétahān inī maá yā.
10 De jícān táhvī ni jā caca ndaā nū tá cúu nūū cánuú jā caca nú jā cúu nú nchivī maá Jētohō ō. De súcuán de sāhá nú ndihi jā jétahān inī yā, de nīhīn tīñú nú jíín ndācá tiñu váha, de jīcūhun cā inī nū nāsa Yāā cúu Yāā Dios.
11 De jícān ndá nī jā cuāha yā fuerza inī nū, tá cúu nūū íyó fuerza maá yā jā viī cúñáhnú yā. De súcuán de cuu cuandeé inī nū jíín ndācá-ni tūndóhó, de cusiī ndasí inī nū.
12 De cuu nacuetáhví nú nūū Tatá ó, chi maá yā nī nchihi fuerza yóhó jā iin cáhnú-ni jíín ndá nchivī maá yā nīhīn ō tāhvī ō. Chi jíca ó jíín luz yā jā yíhí ó ndahá yā.
13 Chi nī scácu yā yóhó jā ní nchīhi ó ndahá maá jā tíin poder nūū neē, de nī squívi yā yóhó ndahá Sēhe yā jā mānī yā jíín, jā tatúnī yā nūū ō.
14 Chi maá Sēhe yā nī scácu yóhó jā ní jīhī yā jēhē ō, de nī nee cáhnú inī yā nūū cuáchi ó.
Jā ní nsāhá Cristo jā ní ndīvi ó nūū tūhun jā mānī Yāā Dios jíín ó
15 Yāā Dios jāá nduú cúu cunī ō nūū, nī nsāhá yā jā ní nquiji Sēhe yā, de súcuán nī jinī ō maá yā. De Sēhe yā chi ja íyó yā jondē ncháha ca jēcōo ndācá jā íyó.
16 Chi jíín Sēhe yā nī nsāhá Yāā Dios ndihi jā ní jēcōo, ndihi jā íyó andiví jíín jā íyó ñayīví, jā jínī ō nūū jíín jāá nduú jínī ō nūū. De suni nī nsāhá yā ndācá ángel jā ndácu tiñu, jíín jā ndíso tíñú, jíín jā cúñáhnú, jíín jā tíin poder. Jíín Cristo nī nsāhá Yāā Dios jā ní jēcōo ndihi, de jā cuu Cristo cúu.
17 De ja íyó Cristo jondē ncháha coo ndihi jā íyó. De ndahá maá yā yíhí vāha ndihi-ni.
18 De maá yā cúñáhnú nūū nchivī cándíja, tá cúu nūū cúñáhnú xīnī nūū yiqui cúñu, chi modo yiqui cúñu yā cúu ji jā iin-ni cā cúu ji jíín yā. De maá yā sáhá jā cutecū ji níí cání, de xihna cā maá yā nī natecū māhñú ndīyi, tácua cuñáhnú yā nūū ndācá-ni.
19 Chi nī ncusiī inī Yāā Dios jā ndihi-ni nāsa cúu yā jā cúu yā Yāā Dios, suni súcuán cúu Cristo.
20 De sīquī jā ní jīhī Cristo, de nī ncusiī inī Yāā Dios sāhá yā jā ndīvi ndācá-ni nūū tūhun jā mānī yā jíín, ndācá jā íyó ñayīví jíín jā íyó andiví. Chi jíín jā ní jīhī Cristo yīcā cruz, de nī nsāhá Yāā Dios jā ndīvi ndācá-ni nūū tūhun jā mānī yā jíín.
21 De ndá máá nú, chi síín sīquī nī īñi nú jondē saá, de nī jinī ūhvī nū yā inī ánō nū, chi maá-ni tiñu néhén nī nsāhá ndá nú. De mitan chi ja nī nsāhá Yāā Dios jā ní ndīvi nú nūū tūhun jā mānī yā jíín nú.
22 Súcuán nī nsāhá yā sīquī jā ní nsōcō Cristo maá yā nī jīhī yā, tácua coo ndoo coo iī nū jā cuiñi nú nūū yā, de mā cōó téhén nú, de nduú nā cuāchi coo sīquī nū.
23 De súcuán sāhá yā tú cuiñi nīhin nú jā candíja vāha nú, de tú quendōo nīhin nú jíín tūhun vāha jā ñúhún inī ndá nú jā scácu yā ndóhó, de mā siáā cuitī nū. Chi tūhun ñúcuán nī jini ndá nú, de nī jītē nuu níí cáhnú ñayīví. De suni jétíñú yā nduhū Pablo jā nácani nī tūhun ñúcuán.
Jā jétíñú yā Pablo jēhē nchivī cándíja
24 De mitan de cúsiī inī ni jā ndóho nī jēhē ndá nú. Chi jíín yiqui cúñu nī ndóho nī jā cúmanī cā ndoho nī jíín Cristo jēhē nchivī cándíja, suu nchivī jā cúu tá cúu yiqui cúñu yā.
25 De cúu nī tēe jā jétíñú Yāā Dios jēhē nchivī cándíja, chi súcuán nī ntetíñú yā nduhū, tácua nacani ndihi nī tūhun yā nūū ndá nú de quendōo vāha nú.
26 De nácani nī tūhun yā jā ní nchiyuhū, jāá nduú ní jínī nchivī jondē janahán ndasí de jondē níí cání vāji. De mitan de ja nī stéhēn cājí yā tūhun ñúcuán nūū nchivī maá yā.
27 Chi nī ncusiī inī yā jā stéhēn yā nūū ji nāsa cúcuícá ndasí ji jíín ndihi jā ndíso tūhun yáhá jā ní nchiyuhū jā viī cúñáhnú, de cūtē nuu quīhīn nūū ndācá nación jāá nduú jínī. De tūhun jā ní nchiyuhū yáhá cúu jā ndéē Cristo inī ánō nū, de sáhá yā jā ñúhún inī ndá nú ndācá jā viī ñáhnú jā coo.
28 De suu tūhun Cristo cúu jā nácani ndá nī, de sndíhvī inī ni ndācá nchivī, de stéhēn ni tūhun yā tácua jīcūhun vāha inī ji. De súcuán de cuja vāha inī ndiviī ji jā yíhí ji ndahá Cristo Jesús.
29 De sīquī ñúcuán cúu jā sátíñú nī, chi ndíhvī inī ni nácani nī tūhun jíín ndācá fuerza Cristo jā chíndeé chítuu yā nduhū.