2
Nī ncācu ó sīquī jā ní ncundáhví inī yā yóhó
De nī nsāhá yā jā cutecū ndá nú níí cání jíín Cristo. Chi ja nī ncuu ndá nú modo ndīyi nūū yā, nī nsāhá cuāchi nú jíín tiñu néhén jā ní nsāhá nú.
Chi nī jica ndá nú jíín tiñu ñúcuán jondē saá, tá nī niquīn nū tiñu nchivī ñayīví, tá nī jetáhví nú nūū tāchī cúñáhnú jā ndácu tiñu nūū ndá cā tāchī, de jíca nūū táchī. De suu cúu jā scándā inī nchivī jā íyó nīhin inī nūū Yāā Dios.
De ndá máá nī suni súcuán nī jica nī, chi nī nsāhá nī tiñu néhén jā cúnī maá nī, jíín ndācá jā jícān yiqui cúñu nī, jíín jā jáni nēhén inī ni jondē saá. Jā ñúcuán suni nī ncuu nī nchivī jā nīhīn castigo xēēn jā cuāha yā nícu, chi inuú nī nsāhá nī tá cúu nūū sáhá ndá máá ji.
De Yāā Dios chi cuāhā ndasí nī ncundáhví inī yā yóhó, de vāha ndasí inī yā jíín ó.
De tá nī ncuu ó modo ndīyi nūū yā jā ní nsāhá cuāchi ó, de nī nastécū yā yóhó jā cutecū ō níí cání jíín Cristo. Chi sīquī jā váha ndasí inī yā cúu jā ní scácu yā yóhó.
De nī nastécū yā yóhó jā cutecū inuú ó jíín Cristo Jesús, de tenee yā yóhó jíín yā jondē andiví.
Súcuán nī nsāhá yā tácua níí cā tiempo jā quiji de stéhēn yā nāsa mānī ndasí yā jíín ó, jíín nāsa vāha inī yā jíín ó jā síquī Cristo Jesús.
Chi sīquī jā mānī ndasí yā jíín ndá nú cúu jā ní scácu yā ndóhó, chi nī ncandíja ndá nú jā sáhá yā jēhē nū. De nsūú sīquī jā ní nsāhá ndá máá nú cúu, chi tāhvī jā ní jēhe yā nūū nū cúu.
Chi nduú nā tiñu váha ní nsáhá ó jā scácu yā yóhó, de jā ñúcuán ni iin ó mā cūú sāhá téyíí ó maá ó jā cuu scácu ó maá ó.
10 Chi cúu ó iin tiñu viī jā ní nsāhá maá yā, chi nī nasāhá yā yóhó jā íyó inuú ó jíín Cristo Jesús, tácua sāhá ó ndācá tiñu váha jā ja nī nsāhá tūha Yāā Dios jā sāhá ó.
Jā sáhá Cristo jā ndívi ó nūū tūhun jā mānī Yāā Dios jíín ó
11 Túsaá de nūcūhun inī ndá nú nāsa nchivī nī ncuu nú jondē saá. Chi nduú ní ncúu nú nchivī hebreo, chi sa nī ncuu nú nchivī ndācá nación jāá nduú jínī tūhun yā. De nchivī hebreo jā sáhá circuncidar yiqui cúñu, nī ncāhān ji jā cúu nú nchivī jāá nduú sáhá circuncidar.
12 De nūcūhun inī nū jā jondē saá de nduú ní íyo ndá nú jíín Cristo, de nī ncuu nú nchivī ñuū jīcá nūū nación Israel. De nduú ní jínī ndá nú ndācá tūhun contrato jā ní nquee yuhú Yāā Dios jā sāhá yā. De nduú ní íyo Yāā Dios jíín nú ñayīví yáhá, de nduú nā jā váha ní ñúhun inī ndá nú jā coo.
13 De mitan chi nī ndīvi ndá nú nūū Yāā Dios jāá nduú ní jínī nū tūhun yā jondē saá, chi nī nquīvi nú ndahá Cristo sīquī jā ní jīhī yā jēhē nū.
14 De Cristo cúu Yāā jā sáhá jā ndúmanī tāhán ó. Chi nī nsāhá yā jā nchivī hebreo jíín nchivī ndá cā nación, iin-ni cā nī nduu ó nūū yā. Chi nī nsāhá yā jāá nduú cā jínī ūhvī tāhán ó, de suu cúu modo jā ní janī yā iin jā ní ndasī sava māhñú ó jā ní nsāhá síín yóhó.
15 Chi nī nsōcō yā maá yā nī jīhī yā, de súcuán nī sndáhvā yā ley janahán jíín tūhun jā ndácu tiñu jíín jā tátúnī jā ndíso maá. Chi ley ñúcuán nī nsāhá síín nchivī hebreo jíín ndá cā nación jāá nduú ní jínī ji ley. De nī nasquétáhán yā ndihi ó jā ní nduu ó iin-ni cā nación jeé, de yíhí ó ndahá yā. De súcuán nī nsāhá yā jā ní ndumanī tāhán ó.
16 De jíín jā ní jīhī yā yīcā cruz, de nī snáā yā tūhun jā jínī ūhvī tāhán nchivī hebreo jíín ndá cā nación. De nī nsāhá yā jā ní ndīvi ó nūū tūhun jā mānī Yāā Dios jíín ó, de nī nduu ó iin-ni cā nchivī maá yā.
17 Chi nī nquiji Cristo nī nacani yā tūhun vāha nūū ndācá nchivī jā ná ndívi ji nūū tūhun jā mānī yā jíín ji, cúu ndá ndóhó nchivī jāá nduú ní jínī tūhun yā, de saá-ni nchivī hebreo jā jínī tūhun yā.
18 De mitan de sīquī jā ní jīhī Cristo, de ndihi ó, cúu nchivī hebreo á nchivī ndá cā nación, cuu quīvi ó nūū Tatá ó Yāā Dios, de iin-ni Espíritu Santo sáhá.
19 Túsaá de nduú cā cúu ndá nú tá cúu nchivī ñuū jīcá ni nchivī tátū, chi iin-ni cā nī nduu nú jíín ndá nchivī ñuū maá yā. De táhán nchivī vehe Yāā Dios cúu ndá nú.
20 De cúu ndá nú tá cúu iin iin parte iin vehe cáhnú jā cúvāha sīquī cimiento, de cimiento ñúcuán cúu tūhun Cristo jā ní nacani ndá apóstol jíín ndá tēe jā ní nacani tūhun yā janahán. De maá Jesucristo cúu tá cúu iin yūū jā cánuú cā jā yítuu squínā vehe.
21 De níí vehe cúvāha vāha sīquī maá yā, de cúsúcún cuāhān, de cúu iin templo īī jā ndéē maá Jētohō ō.
22 De suu cúu ndá máá nú, chi íyó inuú nú jíín Cristo, de inuú-ni sámā yā ndóhó jíín ndá cā nchivī cándíja jā cúu ndá nú modo iin iin yūū templo. De suu cúu jā ndéē Espíritu Yāā Dios inī nū modo inī iin templo.