6
Tūhun jā chindeé táhán ó
Hermano, tú iin táhán nú nī nsāhá cuāchi, de ndá ndóhó jā jíca jíín Espíritu Santo nachuhun ichí nú ji. De jíín tūhun vitá cāhān ndá nú jíín ji, de suni coto nú maá nú jā má sāhá jíín nú jā quīvi nú cuāchi.
De chindeé nú ndá táhán nú tú nā cuá cúu jā ndóho ji, chi súcuán cúu jā squíncuu nú ley Cristo.
Chi tú iin nchivī jáni inī ji jā nchivī vāha cā cúu ji, vísō nsūú súcuán cúu, de stáhví ji maá ji túsaá.
De tá iin iin nú coto túnī nū nāsa cáá tiñu sáhá nú. De tú vāha sáhá nú, ñúcuán de cuu cusiī inī nū jíín jā sáhá maá nú, de nduú níní scáni táhán nú maá nú jíín táhán nú.
Chi tá iin iin ó cánuú jā squíncuu ó jíín tiñu jā ní jēhe yā nūū maá ó.
De ndá ndóhó jā scuáha tūhun vāha yā, chindeé nú ndá tēe jā stéhēn nūū nū jíín ndācá jā váha jā névāha nú.
Mā stíví nú jā cani inī nū jā cuu sāhá nú cuāchi. Chi mā cūú sāhá catá nú nūū Yāā Dios jā cani inī nū jāá nduú sáhá yā cuenta. Chi ndācá tú nāsa sáhá nchivī, suu ñúcuán nanihīn ji.
Chi nchivī jā sáhá jā cúnī modo nēhén maá ji, nanihīn ji jā tānū tāhvī ji sáhá modo nēhén maá ji. Sochi nchivī jā sáhá jā cúnī maá Espíritu Santo, chi nanihīn ji jā cutecū ji níí cání andiví sāhá Espíritu.
De mā cuítá ó jā sāhá ó ndá tiñu váha túsaá, chi tá quenda maá quīvī de nanihīn ō, de tú mā cuítá ó.
10 Túsaá de ndācá vuelta jā cuu sāhá ó, de ná sáhá vāha ó jíín ndācá nchivī, de ndá hermano ō jā cándíja cúu jā cánuú cā.
Saludo jíín tūhun jā cáchī tūhun Pablo jā sándīhí
11 Cūndēhé ndá nú jā náhnú letra tée nī cuēē nūū ndá nú, chi ndahá maá nī tée nī yáhá.
12 De ndá tēe jā sáhá fuerza dē ndá nú jā cuu nú circuncidar, sáhá dē sīquī jā cúnī dē jā cuetúhún nchivī dē. De sáhá dē tácua mā cúnī ūhvī nchivī dē jā nácani dē tūhun jā ní jīhī Cristo jēhē ō.
13 De ni maá dē jā sáhá dē circuncidar, suni nduú squíncuu vāha dē ndihi cā ley janahán. De cúnī dē jā cuu ndá nú circuncidar, tácua cuu sāhá téyíí dē maá dē jā quehen nú tunī circuncidar sāhá dē.
14 Sochi nduhū chi nduú cúnī ni sāhá téyíí nī maá nī sīquī ni iin ñúcuán, chi mátúhún-ni sīquī jā ní jīhī Jētohō ō Jesucristo yīcā cruz. Chi sīquī ñúcuán cúu modo jā ní jīhī ni, chi nī nsiáā ni ndācá jā íyó inī ñayīví, de suni modo iin ndīyi cúu nī nūū ñayīví.
15 Chi tú yíhí ó ndahá Cristo Jesús, de nduú níhīn tīñú á cúu ó circuncidar á nduú. Chi jā níhīn tīñú cúu jā ní nsāhá jeé yā ánō ō.
16 De ñúhún inī ni jā ndācá nú jā jíca jíín modo yáhá, ná sáhá cā yā jā coo ndeé coo siī inī nū, de cundáhví inī yā ndóhó. De suni ñúhún inī ni jā súcuán sāhá yā jíín ndá cā ji jā cúu ndija ji nchivī jā cándíja Yāā Dios.
17 De mitan jíín níí cā jā cuáhān ō, cúnī ni jā má stáhān cā ni iin nchivī nduhū. Chi yiqui cúñu nī ndíso seña jā ní ntacuēhé nī nī ndoho nī jā cúu nī mozo maá Jētohō ō Jesús.
18 Hermano, ñúhún inī ni jā ná sáhá cā Jētohō ō Jesucristo jā váha ndá ndóhó. Súcuán ná cóo. Amén.