CARTA JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU NCHIVI ÑUU FILIPOS
1
Ndúū ni cúu Pablo jíín Timoteo, mozo Jesucristo. De tée nī carta yáhá cuēē nūū ndá ndóhó hermano jā ndéē ñuū Filipos, jā cúu ndá nú nchivī maá yā jā yíhí nú ndahá Cristo Jesús. De suni tée nī nūū ndá tēe jā ndíso tíñú jā jíto ndóhó, jíín nūū ndá tēe jā chíndeé ndá ndóhó.
De ñúhún inī ndúū ni jā Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo, ná sáhá cā yā jā váha ndá nú, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Jā jícān táhvī Pablo jēhē nchivī cándíja
Ndācá vuelta jā núcūhun inī ni ndá nú, de nácuetáhví nī nūū Yāā Dios.
De tá jícān táhvī ni, de níní cúsiī inī ni jā jícān táhvī ni jēhē nū.
Chi nī nchindeé táhán ndá nú jíín nī jā scáca ó tūhun vāha yā, jondē quīvī jā ní ncandíja nú de jondē mitan.
De jínī ndija nī jā maá Yāā jā ní squíjéhé tiñu váha jíín nú, cucuu yā jíín jondē quīvī jā nenda Jesucristo, de sínu ndihi yā.
De íyó vāha jā súcuán jáni inī ni sīquī ndācá nú, chi mānī ndasí nī jíín nú, de inuú-ni nī nsāhá yā jā váha yóhó. De súcuán cúu vísō yíhí nī vecāa á vísō cuiñi nī nūū ndācá tēe cúñáhnú jā cāhān ni jēhē tūhun jā scácu yā yóhó jā tūhun ndāā cúu.
Chi Yāā Dios jínī yā nāsa mānī ndasí nī jíín ndá nú, tá cúu nūū mānī ndasí Jesucristo jíín ó.
De jícān táhvī ni jā ná cáa cā cundáhví inī nū táhán nú, jíín jā jīcūhun cā inī nū de cundíchí nú jíín ndācá tūhun yā.
10 De súcuán de cuu nacāji nú ndācá jā váha jā cuniquīn nū, de caca ndaā nū, tácua mā cōó ni iin cuāchi sīquī nū quīvī jā nenda Cristo.
11 De súcuán de cāyā cuāhā tiñu váha jā sāhá Jesucristo jíín ndá nú. De sāhá jā coo yíñúhún nchivī nūū Yāā Dios de cāhān ji jā viī ndasí cúñáhnú yā.
Jā técū ō cúu jā técū Cristo inī ō
12 Hermano, cúnī ni jā ná cúcáhnú inī ndá nú nāsa nī nsāhá tūndóhó jā ní ndoho nī. Chi nī nsāhá jā ní jītē nuu cā tūhun jā scácu yā yóhó.
13 Chi ndācá soldado jā íyó inī palacio, jíín ndá cā nchivī, jínī ji jā yíhí nī vecāa jā síquī Cristo.
14 De sīquī jā yíhí nī vecāa, jā ñúcuán cúu jā víhí cā níhīn ndeé inī cuāhā hermano jā cándíja nūū Jētohō ō. De íyó téyíí cā inī ndá dē jā nácani dē tūhun yā, de nduú núu cuitī inī dē.
15 De ndāā chi sava tēe nácani dē tūhun Cristo sīquī jā cúcuásún inī dē jíín jā nduxí dē. De sava cā dē chi sa nácani dē tūhun yā sīquī jā vāha inī dē.
16 Sava dē nácani tūhun Cristo sīquī jā ndúcú dē jā váha maá dē-ni, de nduú ndija dē, chi cúnī dē jā nīhīn cā ni tūndóhó jā yíhí nī vecāa.
17 Sochi sava cā dē chi nácani dē tūhun sīquī jā cúndáhví inī dē nduhū, chi jínī dē jā yíhí nī vecāa sīquī jā cáhān ni jēhē tūhun jā scácu yā yóhó.
18 Nduú nā cuá sāhá túsaá, chi ndācá-ni modo scútē nuu ndá dē tūhun Cristo, vísō tú ndija dē á nduú. De yáhá cúu jā cúsiī inī ni sáhá. De suni cusiī cā inī ni,
19 chi jínī ni jā ndācá yáhá sáhá jā vāha cā coo jíín nī, chi jícān táhvī ndá nú jēhē ni, de Espíritu Jesucristo chíndeé yā nduhū.
20 Chi ñúhún inī ni de cúu ndasí inī ni jā má sāhá nī ni iin jā sāhá jā cucanoō ni nūū yā. Chi sa coo téyíí inī ni jā cāhān ni tūhun yā, tácua nduñáhnú cā Cristo sāhá nī mitan, tá cúu nūū ja nī nsāhá nī níí jā váji nī, de vísō cutecū ni á cuū ni.
21 Chi jā técū ni cúu jā técū Cristo inī ni, de jā cuū ni cúu jā víhí cā quendōo vāha nī.
22 De tú cutecū cā ni, de cuu scáca cā ni tiñu maá Jētohō ō. Túsaá de nduú cúcáhnú inī ni ní iin cúu jā váha cā, á jā cutecū ni á jā cuū ni.
23 Chi māhñú ndúū tūhun yáhá íyó nīhin nī. Chi iin cúu jā cúnī ni quīhīn ni cundeē ni jíín Cristo, chi ñúcuán cúu jā víhí cā coo vāha nī.
24 Sochi cánuú cā jā cutecū cā ni jā síquī ndá ndóhó.
25 Túsaá de íyó seguro inī ni jā quendōo nī ñayīví yáhá cundeē cā ni jíín ndá nú, tácua stéhēn cā ni nūū nū nāsa caca vāha cā nū jíín yā, de cusiī cā inī ndá nú jíín tūhun cándíja nú.
26 Tú súcuán de cuēē ni cundeē tucu nī jíín ndá nú, de cusiī ndasí inī nū jā síquī nduhū, sāhá maá Cristo Jesús.
27 De maá iin-ni cúu jā cundihvī inī nū caca ndaā nū, tá cúu nūū cánuú caca nú sīquī jā cándíja nú tūhun Cristo. Ñúcuán de vísō cuēē ni jā nacunī tāhán ó, á cundeē jīcá nī, de nīhīn ni tūhun nú jā íñí nīhin ndá nú jíín tūhun yā, de íyó inuú inī nū, de inuú-ni ndúcú ndéé ndá nú sīquī tūhun jā cándíja ó jā scácu yā yóhó.
28 De mā cúyūhú cuitī ndá nú jā sáhá ndá jā jínī ūhvī ndóhó. Chi jā jínī ūhvī ji ndóhó, ñúcuán stéhēn jā tānū tāhvī ji, de suni stéhēn jā cācu ánō ndá máá nú sāhá Yāā Dios.
29 Chi nī jēhe Cristo ūū jā váha nūū nū: Nsūú maá-ni jā candíja nú yā, chi suni jā ndoho nú jā síquī yā.
30 Chi maá nī jíín ndá ndóhó, modo jā cánāá ó jíín ndācá jā nēhén. Chi nī jinī ndá nú jā súcuán nī nsāhá maá nī, de níhīn nū tūhun jā sáhá cā ni jondē mitan.