Leeter masa
Jaŋ
ma wuzlala ŋgeeme
Mey da ray
Leeter masa Jaŋ ma wuzlala ŋgeeme
Leeter keɗe kwa mezəley ŋga ndaw da hwaɗ a daa ba na, ndəhay a wulkam ara Jaŋ ma wuzlala. Asaya, ara aŋga ma wuzlala leeter ŋga dey cew e ta ŋga dey maakar a. Daa leeter hay a maakar ata na, mey da hwaɗ a, a səram ba ta mey daa Mey-maaya-mawiya masa Jaŋ ma wuzlala. Ara Jaŋ a ma wuzlala Cek ma wuzar a Jaŋ may.
Jaŋ ma wuzlalata leeter hay a keɗe na, aŋga maraw cay. A njey da Efez. Daa ŋgene Egəliz hay daa wura daa wura daha. Ndəhay mekele mekele fa pəkam ŋga wuzey mey a ndəhay daa berney hay. Ndəhay siya da wuzlah ata a wuzam mey maaya ba wal ta Mey-maaya-mawiya. Da ray ŋgene, ndəhay a təɓmara Mey-maaya-mawiya na, ara mey ŋga Gazlavay fara fara saba. A wulkam mebərey da ray ata daa ba. Yesu Kəriste ta sawa la a bəla anda ndaw-magədaŋ na, a təɓmara ba. Kwa a wuɗam mey ŋga Yesu ba. Meməcey aŋga na, ara cek ŋga tede ŋgada ata.
Da ray ŋgene, Jaŋ a wuzlala leeter e keɗe na, a ləvey ndəhay a gwamara ŋga sərmara Gazlavay, ray aŋga, ta Bəzey aŋga Yesu Kəriste. Ndaw ŋga Yesu fara fara na, ara ndaw ma wuɗta ndəhay ŋga Yesu siya hay.
Daa leeter e keɗe na, mey mekele mekele daha ŋga vəley gədaŋ a ndəhay:
Gazlavay na, ara aŋga ma waɗa slam. Maaya na, ya njakwa daa meweɗey a (1.5-7)
Da yaa cəfɗakwa ambahw fa Gazlavay maja mebərey aləkwa na, a mbəkdandakwara la (1.8-10)
Ya da sərkwa aləkwa bəza hay ŋga Gazlavay na, maja aləkwa fa wuɗkwa vaw (3.1-3)
Mey da ray mewuɗey-vaw ŋga Gazlavay (4.7-10)
Mey da ray heter mendəvey ba (5.11-12)
Gazlavay fa jəkfatar sləmay fa bəz aŋga hay (5.14-15)
1
Mey da ray Yesu, ndaw ma vəltar heter a ndəhay
Ya wuzlalakwara mey keɗe, da ray ndaw mezəley Mey * 1.1 Mey: Feɗe na, «mey» ara Kəriste. Gazlavay a wuztar vaw a ndəhay na, ta fa Kəriste. Nəka Jaŋ 1.1. ŋga Gazlavay ma vəltar heter a ndəhay. Dəga bəla ta zley daa ba araŋ na, aŋga daha. Ndaw a na, ala ta cəndamara mey aŋga la ta sləmay ala, ala ta hətmar la ta dey ala. Fara fara, ala ta hətmar la, ala ta gəsfamar la ta har ala. 1.1 2.13-14; Jaŋ 1.1-2, 14; heter: 4.14; 6.35; 8.12; 11.25 Daa masa ndaw ma vəltar heter a ndəhay a ma wuzwa vaw na, ala ta hətmar la. Da ray ŋgene, ala fa kam sede da ray a, ala fa wuzdamakwara mey da ray heter mendəvey ba masa aŋga ma vəlda ha. Ndaw aha, aŋga da cakay Papa aləkwa Bay *Gazlavay, aŋga ta wuzndar vaw la. 1.2 sede: Jaŋ 15.27 Cek masa ala ma hətmar ta masa ala ma cəndamara na, ya wuzdamakwara may amba ya njakwa macəmkaya pal. Ya njakwa macəmkaya pal, asaya, aləkwa macəmkaya ta Papa aləkwa leŋ ta Bəzey aŋga, *Yesu *Kəriste. Ya wuzlalamakwara mey a keɗe amba ya njakwa daa meesəmey masa fara fara. 1.4 Jaŋ 15.11
Mey da ray slam-meweɗey
Gazlavay na, ara aŋga ma waɗa slam, ləvaŋ fa vəɗa kwa nekəɗey daa ba. Keɗe ara mey masa ala ma cəndamərwa fa Yesu *Kəriste, ya kadamakwara. 1.5 1Tm 6.16 1.5-7 Jaŋ 8.12
Da ya ləvkwa aləkwa macəmkaya ta aŋga, anja aləkwa daa ləvaŋ cəŋga na, a key ŋgene, ya mbərzlakwa, aləkwa fa kakwa cek masa ta cəveɗ e daa ba. 1.6 2.4 Ama da aləkwa daa slam-meweɗey anda Gazlavay manjakaya daa slam-meweɗey na, aləkwa macəmkaya pal. Ŋgene, mambaz ŋga Yesu, Bəzey aŋga, fa pərndakwara mebərey aləkwa tabiya. 1.7 3.5; Iz 2.5; Heb 9.12; CWJ 1.5
Da ya ləvkwa aləkwa ndəhay ta mebərey ba na, ŋgene, a key ya təknakwa ray aləkwa ta har aləkwa, mey masa fara fara daa mevel aləkwa daa ba. Ama da aləkwa fa wuzdakwa mebərey aləkwa a Gazlavay na, anda keɗe, a mbəkdandakwara mebərey aləkwa la, asaya, a pərndakwara mevel aləkwa, cek hay maaya ba tabiya fa aləkwa daa saba, maja aŋga na, a mbərzley ba, a kata cek hay tabiya ta cəveɗ e. 1.9 Ps 32.3-5 10 Da ya ləvkwa aləkwa ta kakwa mebərey daa ba na, ya pakwa Gazlavay ŋga ndaw membərzley, mey aŋga daa mevel aləkwa daa ba.

*1:1 1.1 Mey: Feɗe na, «mey» ara Kəriste. Gazlavay a wuztar vaw a ndəhay na, ta fa Kəriste. Nəka Jaŋ 1.1.

1:1 1.1 2.13-14; Jaŋ 1.1-2, 14; heter: 4.14; 6.35; 8.12; 11.25

1:2 1.2 sede: Jaŋ 15.27

1:4 1.4 Jaŋ 15.11

1:5 1.5 1Tm 6.16

1:5 1.5-7 Jaŋ 8.12

1:6 1.6 2.4

1:7 1.7 3.5; Iz 2.5; Heb 9.12; CWJ 1.5

1:9 1.9 Ps 32.3-5