Leeter masa Pawl ma wuzlala
ŋgeeme a
Tesalawnik hay
Mey da ray
Leeter masa Pawl ma wuzlala ŋgeeme a Tesalawnik hay
Leeter e keɗe, ara Pawl ma wuzlalatara a Tesalawnik hay. Ndəhay ga a wulkam ara ɗerewel mawuzlalakaya teeseɗ da ray siya hay daa Mejəwey-mey Mawiya. Pawl a wuzlalamara leeter e na, ata bama ta ata Silas leŋ Timawte. Ara maja ŋgene, Pawl ma ləvey: «Ala, ala» dey weewe (1.1).
Tesalawnik na, ara berney masa ndəhay fa kam filaw ga da hwaɗ a. Ara maja ŋgene, Jəwif hay ta ndəhay daa hwayak hay mekele mekele daa berney a daha. Masa Pawl aa daa berney a na, Jəwif hay siya ta təɓmara meesərkedey aŋga daa ba. Da ray ŋgene, mevel a catar, a wuɗam mey aŋga ba. Anda keɗe, ndəhay daa mecəmey-ray ŋga Yesu feteɗe, a səhwdamata ata Pawl ta Silas aa berney ŋga Bere ta tavaɗ (SNM 17.10). Fa dəɓa ha, Pawl a daw a Aten.
Masa Pawl aŋga daa berney ŋga Aten na, ta’, a slərda Timawte fa Tesalawnik hay amba a cəndərwa mey da ray menjey ata daa cəveɗ ŋga Yesu (3.1-3). Timawte a vəhwa a hətfar Pawl da Kwarinti. A ləvar a Pawl, ndəhay da Tesalawnik fa təɓmara mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna. Ta ŋgene he cəpa na, ndəhay a, a wulkam Yesu a da vəhwa ta vara. Ndəhay ma məcam masa aŋga ta vəhwa daa ba araŋ na, a da diyam ama? Pawl ta mbəɗdatara la aa mey ata ha daa leeter e keɗe daa fasəlawal 4 ta 5. Ama teeseɗ na, a ləvtar a wuɗta kalah, a wuɗey ŋga hətatar fa dey saya (1.2–3.13). Asaya a vəltar gədaŋ ŋga njey daa cəveɗ ŋga Yesu, ŋga daw fa mey fa mey daa cəveɗ e (4.1-12).
Daa leeter e keɗe na, mey mekele mekele daha ŋga vəley gədaŋ a ndəhay:
Menjey maaya ma mbafar a Gazlavay (4.1)
Yesu a vəhwa la (4.13–5.11)
Cek hay maaya masa ndəhay ŋga Yesu ma da kamara (5.12-22)
Cek masa Gazlavay ma wuɗey fa ndəhay (5.16-18)
1
Mecey-har
Ara yah, Pawl, ma wuzlala leeter keɗe. Ala ta ata Silas leŋ Timawte, ya camakwar har, akwar ndəhay daa Egəliz da Tesalawnik, akwar masa macəmkaya ta *Gazlavay Papa aləkwa leŋ ta Bay aləkwa Mahura *Yesu *Kəriste.
Anja Gazlavay ŋga pəskwar mey, asaya ŋga njadakwar daa zazay. 1.1 Silas: 2Kwr 1.19; 2Tes 1.1; 1Pi 5.12; Timawte: 1Kwr 4.17; Tesalawnik: SNM 17.1
Pawl a kar suse a Gazlavay maja Tesalawnik hay
Daa masa ala fa dəram daŋgay a Gazlavay na, ala fa wulkam da ray akwar mandaw mandaw, ala fa kamar suse a Gazlavay maja akwar tabiya. 1.2-3 2.13; Fəl 1.3; Kwa 1.3; 2Tes 1.3; 2.13 Asaya, daa medərey-daŋgay ala a Gazlavay Papa aləkwa na, ala fa sərfadamara sləra masa akwar ma kamara, maja akwar fa pamara Yesu ŋga ndaw akwar fara fara. Ala fa sərfadamara akwar fa kam sləra ta gədaŋ maja ka wuɗmara Yesu, asaya, akwar fa pam leŋgesl mandaw mandaw a ray cek masa ka sərmara ka hətam la ta fa Bay aləkwa Mahura Yesu *Kəriste. 1.3 5.1-2 Məlma aɗaw hay daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ya sərmara Gazlavay a wuɗkwar kalah, asaya, ta walakwar la ŋga key ndəhay aŋga hay. 1.4 2Tes 2.13, 16 Sərmara daa masa ala fa wuzdamakwara *Mey-maaya-mawiya na, mey a, a wusey fa akwar na, ara ta mey meeguzley daada ba, ama ta gədaŋ ŋga *Mesəfney ŋga Gazlavay may. Mey masa ala maa guzldamara na, ya sərmara ara mey fara fara. Daa masa ala da wuzlah akwar na, ka sərmara menjey ala. Ya ta kam cek la ŋga jənkwar. 1.5 1Kwr 4.20
Akwar na, akwar fa kam cek anda ala, asaya, akwar fa kam cek anda Bay Mahura Yesu. Akwar ta səram banay la ga, ama ka ta təɓmara mey ŋga Gazlavay la cəŋga, ka təɓmara ta meesəmey, meesəmey masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəldakwara. 1.6 SNM 17.5-9; 2Kwr 6.10; 2Tes 3.7, 9 Anda keɗe, akwar fa kam cek maaya haa ndəhay ŋga Gazlavay tabiya da Masadəwan leŋ da Akay a nəkam dey fa akwar, a kamara kəne. Fara fara mey ŋga Bay aləkwa Mahura a zlawa na, fa akwar haa a wusey fa ndəhay da Masadəwan leŋ da Akay. Asaya, kwa ndəhay daa wura, daa wura, fa cəndamara akwar fa təɓmara mey ŋga Gazlavay. Da ray ŋgene, ala fa daa guzlmatar da ray metəɓey-mey akwar na, daa saba, 1.8 Rm 1.8 maja ndəhay a fa zəldamakwar sləmay, a ləvam akwar ta təɓmandar la maaya maaya daa masa ala da wuzlah akwar. Asaya, a ləvam akwar ta mbəkdamara metey kuley sem amba ka səpam Gazlavay masa ta dey, Gazlavay masa fara fara. 1.9 Jaŋ 17.3; SNM 14.15 10 Anda keɗe, akwar fa səkwmara Bəzey ŋga Gazlavay ma da vəhwa da gazlavay da vaɗ. Bəzey a na, ara Yesu masa Bay Gazlavay ma sləkɗadərwa daa meməcey heyey. Ara aŋga ma da ka amba Gazlavay a cey mevel a ray aləkwa ba ta pas masa Gazlavay ma da ka sariya. 1.10 5.1-2, 9; Rm 5.9

1:1 1.1 Silas: 2Kwr 1.19; 2Tes 1.1; 1Pi 5.12; Timawte: 1Kwr 4.17; Tesalawnik: SNM 17.1

1:2 1.2-3 2.13; Fəl 1.3; Kwa 1.3; 2Tes 1.3; 2.13

1:3 1.3 5.1-2

1:4 1.4 2Tes 2.13, 16

1:5 1.5 1Kwr 4.20

1:6 1.6 SNM 17.5-9; 2Kwr 6.10; 2Tes 3.7, 9

1:8 1.8 Rm 1.8

1:9 1.9 Jaŋ 17.3; SNM 14.15

1:10 1.10 5.1-2, 9; Rm 5.9