Leeter masa Pawl ma wuzlala
ŋga dey cew a
Kwarinti hay
Mey da ray
Leeter ŋga dey cew ŋgada Kwarinti hay
Leeter e keɗe na, ara Pawl ma wuzlalatara ŋgada ndəhay daa mecəmey-ray ŋga Yesu daa berney ŋga Kwarinti. A wuzlalatara na, daa masa aŋga daa hwayak ŋga Masadəwan (2.13; 7.5; 9.2).
Pawl a wuzlala leeter keɗe na, maja a wuɗey ŋga vəhey a Kwarinti saya ŋga dey maakar. A da vəhey a na, maja aŋga ma cəney mey hay mekele mekele feteɗe ma daw ba. Asaya, Pawl a wuɗey wuskwaa a da wusey a Kwarinti na, ta ɗiymata mey hay a cay.
Da wuzlah ndəhay daa mecəmey-ray ŋga Yesu da Kwarinti a na, ndəhay maa sərkada ndəhay ta cəveɗ e ba daha (11.3-6). Ndəhay a fa pamara ray ata ŋga ndəhay meslərey ŋga Yesu ma fəna Pawl. A ləvam Pawl fa key sləra ta cəveɗ e daa ba (1.15-18). A mbərzlafamar a ray Pawl, a ləvam ta zəma dala masa ata ma cakalamara ŋgada masa-viya hay da Jeruzelem heyey sem (12.16-18). Anda keɗe, Pawl a wuzdatara daa leeter e keɗe, menjey aŋga na, aa maaya daa masa aŋga da wuzlah ata, fa key sləra ta cəveɗ e. (1.12; 12.12).
Daa leeter e keɗe na, mey mekele mekele daha ŋga vəley gədaŋ a ndəhay:
Gazlavay a wuzdərwa gədaŋ aŋga mahura ta fa aləkwa ndəhay ma təɓa mey aŋga (4.1-17)
Meweɗey ta ləvaŋ na, a cəmam ba (6.14-18)
1
Mecey-har
Ara yah Pawl, masa *Gazlavay ma walaya ŋga key ndaw-meslərey ŋga *Yesu *Kəriste. Ara ala ta Timawte ma wuzlalamakwara leeter keɗe.
Ya wuzlalamakwara ŋgada akwar ndəhay daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu daa berney ŋga Kwarinti, asaya, ŋgada akwar ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu daa hwayak ŋga Akay * 1.1 Akay: Ara hwayak mahura ŋga Gərek hay, Kwarinti ara berney da hwaɗ a. tabiya. 1.1 Gal 1.1; Timawte: 1Kwr 4.17
Anja Papa aləkwa, Bay Gazlavay, ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga pəsmakwar mey, asaya, ŋga njadamakwar daa zazay.
Pawl a kar suse a Gazlavay
Həlmakwa Gazlavay, Papaŋ ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu *Kəriste. Ara Gazlavay Papaŋ ma sərey dey-ceceh fa ndəhay mandaw mandaw, asaya, ara aŋga ma dəktar mevel a ndəhay kwa daa banay wura wura cəpa. 1.3 Ef 1.3; 1Pi 1.3 Daa banay tabiya masa ala fa sərmara keɗe na, Gazlavay fa vəlndar gədaŋ. A ka kəne na, amba ya dəkmatar mevel a ndəhay siya ma səram banay mekele mekele anda aŋga ma dəkndar mevel may. Ya sərmara Kəriste ta sərey banay la ga, ala may, fa səram banay. Anda keɗe, Gazlavay fa dəkndar mevel daa banay a maja ala macəmkaya ta Kəriste. 1.5 4.10; Ps 34.20; 94.19; Kwa 1.24 Da ala fa səram banay na, ara amba Gazlavay a vəlkwar gədaŋ, asaya, amba a ləhdakwar daa mebərey. Fara fara, da Gazlavay fa vəlndar gədaŋ na, ara amba a vəlkwar gədaŋ ŋga ɓəsey banay masa ala ma ɓəsmara may. 1.6-7 4.15, 17 Wure keɗe, ya ta sərmara cay, akwar ta mbəkdamara cəveɗ ŋga Gazlavay daa ba səlak, asaya, akwar ta ɓəsmara banay la anda ala. Da ray ŋgene, Gazlavay fa vəlkwar gədaŋ anda aŋga ma vəlndar gədaŋ may.
Məlma aɗaw hay, maaya na, ka sərmara ala ta səram banay la daa hwayak ŋga Azi. Fara fara, ala ta səram banay la ga. Banay a, ta fənndar ray sem. Ala ta wulkam amba ya njam ta dey na, daa ba. 1.8 4.8; SNM 19.23; 1Kwr 15.32 Ya ləvam na, ya da məcmawa feteɗe. Ama cek aha a key kəne na, amba ya sərmara gədaŋ ala daada na, a wusa ba, si gədaŋ ŋga Gazlavay, maja ara aŋga ma sləkɗadatərwa ndəhay daa meməcey. 1.9 Rm 4.17 10 Gazlavay ta ləhdandar sem daa meməcey a ŋgene. Asaya, a ləhdandar la daa banay hay mekele mekele. Ahaw, mewulkey ala aa da ray a, fara fara a ləhdandar la daa banay hay mekele mekele. 1.10 2Tm 4.18 11 Akwar may, maaya na, ka jənmandar daa medərey-daŋgay. Anda keɗe, ara ndəhay ga ma da dəram daŋgay maja ala. Yaw, Gazlavay a təɓa medərey-daŋgay a la, maja ŋgene, ndəhay ga a da kamar suse. 1.11 4.15; Rm 15.30
Pawl a mbəɗda mewulkey aŋga
12 Ya sərmara, daa menjey ala da bəla keɗe na, ala fa kam cek ta cəveɗ e ŋgada ndəhay tabiya. Ahaw, ya kam cek ta cəveɗ e ma fəna na, da wuzlah akwar. Ala fa səpam ŋga key cek ma mbafar a Gazlavay mandaw mandaw, ya ɓam mey ta ɓey ba. Keɗe he ara cek maa səmdandar. Akwar ma sərmara menjey ala da wuzlah akwar la. Yaw, ara Gazlavay ma jənndar ŋga ka kəne. Ma jənndar ŋga njey a na, ara mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ ba, ama ara mepəsey-mey ŋga Gazlavay ma vəlndar gədaŋ. 1.12 2.17; 1Kwr 1.17, 19, 31; 2.13; Heb 13.18 13-14 Sərmara mey masa ala ma wuzlalamakwara daa leeter ala hay na, mey maɓadakaya da hwaɗ a daa ba, ka gwamara ŋga cəndamara mey a maaya maaya. Ama haa wure keɗe na, akwar ma cəndamara mey a tabiya daa ba araŋ. Yaw, ya wulkam maaya na, ka cəndamara mey keɗe maaya maaya. Ya wuɗam ka cəndamara ta pas masa Bay Mahura Yesu ma da vəhwa na, kaa səmam la da ray ala, anda ala ma daa səmam da ray akwar may. 1.14 5.12; Fəl 2.16
15-16 Fara fara, ya səra, ka cəndamara mey aɗaw la. Anda keɗe, ya ta wuɗey la ŋga daw fa akwar a Kwarinti, fa dəɓa ha, ya daw a Masadəwan. Anja ya da vəhwa da Masadəwan na, ta fa akwar saya, amba ka jənmaya ŋga daw aa hwayak ŋga *Jude. Anda keɗe, da masa yah ma daw ŋga dey cew la na, ya jənkwar la dey cew. Ama ya ta hətey har ŋga daw fa akwar daa saba. 1.15-16 1Kwr 16.5-6 17 Yah ma wuɗey ŋga daw fa akwar a saba na, ŋga maaya daw? Kay, ŋga maaya ba. Maja da yah, Pawl, ya ta wulkey la ŋga key cek na, ara anda ndəhay da bəla keɗe ma wulkam ba. Yah na, ndaw ma wulkey cew cew ma ləvey: «Ahaw, ya ka cek keɗe la,» fa dəɓa ha, «Kay, ya ka saba» na, kəne ba. 1.17 1Kwr 4.18-19
18 Gazlavay ta ray aŋga a səra mey masa yah ma kadakwara na, ara mey cew cew ba. 1.18 1.23 19 Maja Yesu *Kəriste, Bəzey ŋga Gazlavay, masa yah Pawl, Silas leŋ Timawte ma wuzmakwar mey da ray a na, aa guzley mey cew cew ba, aa guzley mandaw mandaw na, mey masa fara fara. 1.19 SNM 18.5 20 Ara ta fa Yesu, Gazlavay ma ləvey «Ahaw», a da kata cek hay tabiya masa aa ma ləvey. Ara maja Yesu a, aləkwa fa ləvkwa «*Amen» ŋga həlma Bay Gazlavay. 21 Asaya, ara Gazlavay ma vəlndakwar gədaŋ amba ya njakwa daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Kəriste. Ara aŋga ma walandakwar. 22 Ta slərdərwa Mesəfney aŋga la a ray aləkwa. Mesəfney aŋga ha, ara anda cek matəhkaya fa daŋgay aləkwa ŋga wuzey aləkwa na, ndəhay aŋga hay, amba a vəlndakwar cek hay maaya mekele masa aa ma ɓadata ŋgada aləkwa. 1.22 5.5; Rm 8.15-16, 23; Ef 1.13-14
23 Wure keɗe ya fa ləvey fa mey ŋga Gazlavay, da ya mbərzley na, Gazlavay ŋga kəɗya. Yah ma vəhey fa akwar a Kwarinti daa saba na, ara maja ya wuɗey ŋga sərdakwar banay saba. 1.23 11.31; 13.2; Rm 1.9; Fəl 1.8; 1Tes 2.5; 2Tes 2.10 24 Sləra ala na, ara ŋga təkmakwar ɗay ŋga təɓey mey ŋga Yesu daw? Kay! Kəne ba, maja akwar fa təɓmara mey ŋga Yesu Kəriste maaya maaya, akwar fa mbəkdamara daa ba. Cek masa ala ma wuɗam fa akwar na, ara ŋga key sləra daa slam a bama, amba kaa səmam. 1.24 1Pi 5.3

*1:1 1.1 Akay: Ara hwayak mahura ŋga Gərek hay, Kwarinti ara berney da hwaɗ a.

1:1 1.1 Gal 1.1; Timawte: 1Kwr 4.17

1:3 1.3 Ef 1.3; 1Pi 1.3

1:5 1.5 4.10; Ps 34.20; 94.19; Kwa 1.24

1:6 1.6-7 4.15, 17

1:8 1.8 4.8; SNM 19.23; 1Kwr 15.32

1:9 1.9 Rm 4.17

1:10 1.10 2Tm 4.18

1:11 1.11 4.15; Rm 15.30

1:12 1.12 2.17; 1Kwr 1.17, 19, 31; 2.13; Heb 13.18

1:13-14 1.14 5.12; Fəl 2.16

1:15-16 1.15-16 1Kwr 16.5-6

1:17 1.17 1Kwr 4.18-19

1:18 1.18 1.23

1:19 1.19 SNM 18.5

1:22 1.22 5.5; Rm 8.15-16, 23; Ef 1.13-14

1:23 1.23 11.31; 13.2; Rm 1.9; Fəl 1.8; 1Tes 2.5; 2Tes 2.10

1:24 1.24 1Pi 5.3