Leeter masa Pawl ma wuzlala
ŋga dey cew a
Tesalawnik hay
Mey da ray
Leeter masa Pawl ma wuzlala ŋga dey cew a Tesalawnik hay
Leeter e keɗe ara Pawl ma wuzlalatara a Tesalawnik hay. A wuzlalatara na, maja ndəhay daa Egəliz da Tesalawnik ta cəndamara mabara ŋga mey daa leeter ŋgeeme masa aa ma wuzlalatara na, daa ba.
Ndəhay faa sərkadamata ndəhay, a ləvam gweegwe Yesu a vəhwa. Ndəhay siya da Tesalawnik ma cəndamara meesərkey a na, a ləvam, da gweegwe Yesu a vəhwa na, kaa mekey sləra keme seme? Daa leeter ŋga dey cew keɗe na, ara mey hay masa Pawl maa guzldata cay daa leeter ŋgeeme.
A wuɗey kwa fa sərdamata banay ta ndəhay daa berney ŋga Tesalawnik na, si ndəhay a, a pamara Yesu Kəriste ŋga ndaw ata fara fara cəŋga (1.4-12).
Ta wuzda cek ma da key daa masa Yesu ma da vəhwa la maaya maaya (2.1-5). A ləvey, Yesu a da vəhwa na, si ndaw masa-həma a sawa la ɗagay, ndaw a, a təkta ndəhay ŋga namar ray a Gazlavay (2.3-4 ).
Pawl a wuɗey na, ndəhay a sərmara Gazlavay fa wuɗta fara fara, asaya ta ləhdata sem maja ata ma təɓmara Mey-maaya-mawiya, a kam cek ma mbafar a Gazlavay. Si a ɓəsmara banay maja Yesu Kəriste (2.13–3.5).
Pawl a kətata maja ata masa-mayaɗ hay, a mbəzam aa mey masa mey ata da hwaɗ a daa ba. Anda keɗe, Pawl a wuɗey a mbəɗdamara menjey ata maaya ba ha ŋgene (3.6-15).
Daa leeter e keɗe na, mey hay maakar daha ŋga vəley gədaŋ a ndəhay da ray mepəsey-mey (2.16-17; 3.5; 3.16)
1
Mecey-har
Ara yah, Pawl, ma wuzlalakwara leeter keɗe. Ala ta ata Silas leŋ Timawte, ya camakwar har, akwar ndəhay daa Egəliz da Tesalawnik, akwar masa macəmkaya ta *Gazlavay Papa aləkwa leŋ ta Bay aləkwa Mahura *Yesu *Kəriste. 1.1 1Tes 1.1
Anja Papa aləkwa, Bay Gazlavay, ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga pəsmakwar mey, asaya, ŋga njadamakwar daa zazay.
Pawl a vəltar gədaŋ a Tesalawnik hay ŋga ɓəsmara banay
Məlma ala hay daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, si ya kamar suse a Gazlavay mandaw mandaw maja akwar. Ara cek maaya amba ya kamar suse anda keɗe, maja akwar fa təɓmara mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna, asaya, maja akwar fa wuɗam vaw da wuzlah akwar ma fəna ma fəna. 1.3 2.13; 1Tes 1.2-3 Maja ŋgene, da ala da wuzlah ndəhay mekele daa Egəliz hay ŋga Gazlavay na, ala faa guzlam da ray akwar ta meesəmey, maja kwa ndəhay fa sərdamakwar banay kwara kwara na, akwar fa ɓəsmara banay a, akwar fa təɓmara mey ŋga Yesu *Kəriste cəŋga. 1.4 1Tes 2.19-20; 3.3, 7 Menjey akwar a ŋgene, fa wuzda Gazlavay na, ara ndaw ma da katar sariya a ndəhay təɗe fa sləra ata. Ahaw, ara maja menjey akwar a ŋgene, Gazlavay ma da tərdakwar ŋga ndəhay maaya ma da njam da wuzlah ndəhay masa aŋga fa wey da ray ata. Akwar fa ɓəsmara banay a na, maja. 1.5 Fəl 1.28
Fara fara, Gazlavay na, fa key cek ta cəveɗ e. Anda keɗe, Gazlavay a da sərdata banay ta ndəhay ma sərdamakwar banay may. 1.6 Rm 12.19; CWJ 18.6 Akwar ndəhay masa fa səram banay wure keɗe kaa na, Gazlavay a da məskadakwar vaw, ala may kəne. Gazlavay a da məskadandakwar vaw na, ta pas masa Bay aləkwa Mahura Yesu ma da pawa salay da vaɗ ta maslaŋ aŋga hay ma da wuzdamərwa gədaŋ aŋga. 1.7 Mt 25.31; 1Tes 5.1-2 A da sawa na, ta awaw magəɗkaya, a da sərdata banay ta ndəhay ma sərmara Gazlavay ba leŋ ta ndəhay ma təɓmara *Mey-maaya-mawiya da ray Bay aləkwa Mahura Yesu ba. 1.8 Iz 66.15; Rm 2.8; 1Pi 4.17 A sərdata banay la, a daa zəɗdata ŋga sərmataw, a da njadata dəreŋ ta Bay aləkwa Mahura, asaya, dəreŋ ta slam aŋga menjey meweɗey. 10 Cek hay a keɗe a da kam na, ta pas masa Bay aləkwa Mahura Yesu ma da vəhwa. A da vəhwa amba ndəhay aŋga hay, a həlmamara maja sləra aŋga, asaya, amba ndəhay tabiya masa ma təɓmara mey aŋga a həslmar ray. Akwar may, akwar da wuzlah ndəhay a ŋgene, maja akwar ma təɓmara mey masa ala ma wuzdamakwara.
11 Ara maja ŋgene, ala ma dəram daŋgay mandaw mandaw a Gazlavay maja akwar. Ala faa cəfɗamara Gazlavay amba a tərdakwar ndəhay maaya təɗe ŋga hətey heter mendəvey ba masa aa ma zəlkwar maja. Ala faa cəfɗamara amba a jənkwar ŋga key cek hay maaya tabiya masa akwar ma wuɗam ŋga kamara, asaya, amba a jənkwar daa sləra masa akwar ma kamara maja akwar ma pamara ŋga ndaw akwar fara fara. Yaa cəfɗamara ŋga jənkwar na, ta gədaŋ aŋga. 1.11 1Tes 1.2-3; 5.24 12 Da ray ŋgene, ndəhay a da həlmamara Bay aləkwa Mahura Yesu maja akwar. Asaya, Bay aləkwa Mahura Yesu a da həslkwar ray may. Cek aha a da key na, maja mepəsey-mey ŋga Gazlavay aləkwa ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste aa da ray akwar.

1:1 1.1 1Tes 1.1

1:3 1.3 2.13; 1Tes 1.2-3

1:4 1.4 1Tes 2.19-20; 3.3, 7

1:5 1.5 Fəl 1.28

1:6 1.6 Rm 12.19; CWJ 18.6

1:7 1.7 Mt 25.31; 1Tes 5.1-2

1:8 1.8 Iz 66.15; Rm 2.8; 1Pi 4.17

1:11 1.11 1Tes 1.2-3; 5.24