4
Ata Piyer ta Jaŋ fa mey ŋga ndəhay ma ka sariya ŋga Jəwif hay
Masa ata *Piyer ta *Jaŋ faa guzlmatar a ndəhay makustakaya heyey na, ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, ta *bay-ray ŋga ndəhay ma jəɗa Way-mekey-kwakwas, leŋ ndəhay *Saduse hay, a samawa a cakay ata. 4.1 Lk 22.4, 52 4.1-2 ndəhay Saduse hay: 5.17; 23.8; Lk 20.27 Mevel fa catar maja ata Piyer ta Jaŋ faa sərkadamata ndəhay, a ləvmatar ndəhay maməctakaya a da sləkɗamawa daa meməcey maja Yesu ta sləkɗawa sem daa meməcey. 4.2 2.24; 4.33; 17.18; 26.23 Mahura hay heyey, ta’, a kərzamata ata Piyer ta Jaŋ a, a handamata, a gərcamata aa fərsəne. Ama ta kamatar sariya ta pas ŋgene daa ba, maja pas daa saba. 4.3 5.18 Ta ŋgene he cəpa, ndəhay ga da wuzlah ndəhay makustakaya ma cəndamara mey ŋga Piyer heyey ta təɓmara mey ŋga Yesu la cəŋga. Anda keɗe, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ta səkam la a dey a, a key gabal zlam. 4.4 2.41
Pepərek e, bay-ray hay ŋga *Jəwif hay, ta mahura hay ŋga Jəwif hay, leŋ *ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz, a kusam feteɗe da *Jeruzelem. Da wuzlah ndəhay makustakaya ha na, ara ata Han, *ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, Kayif, Jaŋ, Alekzandəre leŋ ndəhay siya tabiya da way Han. Ta’, a handamatərwa ata Piyer ta Jaŋ heyey, a lacadamata fa mey ata, ndaw masa ma hətar salay aŋga heyey aa da cakay ata. A cacəfɗamata ata Piyer ta Jaŋ, a ləvmatar: «Ka mbəldamara ndaw masa salay maahəlɓakaya keɗe na, ta gədaŋ wura? Ma vəldakwara gədaŋ ŋga key maazla keɗe na, wa?» 4.7 Lk 20.2
Piyer, marəhkaya ta *Mesəfney ŋga Gazlavay, ta’, a mbəɗdatara, a ləvtar: «Akwar, bay-ray hay ta mahura ala hay, 4.8 2.4 kaa cəfɗamandar tasana maja ala ma kam cek maaya ŋgada ndaw maahəlɓakaya keɗe, daw? Kaa cəfɗamandar, ndaw aha a hətar salay aŋga na, kwara, ba diya? 10 Yaw, akwar cəpa ta ndəhay *Israyel hay tabiya, si ka sərmara ndaw malacakaya fa mey akwar keɗe na, a hətar salay aŋga ta gədaŋ ŋga Yesu *Kəriste, ndaw *Nezeret. Ara aŋga masa akwar ma dərmara fa hwadam mazlaŋgalakaya ŋga məcey, ama Gazlavay ta sləkɗadərwa sem daa meməcey. 4.10 3.6; 3.15 11 Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay da ray Yesu, a ləvey:
“Aŋgwa masa akwar, ndəhay ma ləma way,
ma kəzlamara ta cakay na,
anja ara aŋgwa maaya, ma fənta siya hay jak.” 4.11 Ps 118.22; Lk 20.17; 1Pi 2.4-7
12 Ahaw, ya fa ləvkwar, Gazlavay a ləhdata ndəhay daa mebərey na, si ta fa Yesu gway. Ndaw mekele da bəla keɗe masa Gazlavay ma vəlar gədaŋ ŋga ləhey ndəhay daa mebərey na, daa ba səlak.» 4.12 Mt 1.21; 1Kwr 3.11
13 Mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay feteɗe heyey na, a nəkmara na, ata Piyer ta Jaŋ fa zluram daa ba səlak. A rəzlam ga, maja a sərmara, ata Piyer ta Jaŋ, ara ndəhay anda siya hay gway, ta jaŋgam daa ba. A sərfadamara ata Piyer ta Jaŋ ta pəkam la ta ata Yesu. 14 Masa mahura hay ma sla yawa ha ma hətmar ndaw masa ma hətar salay aŋga heyey malacakaya da cakay ata Piyer ta Jaŋ na, kwa ta gwamara ŋga mbəɗdamatara daa saba. 15 Da ray ŋgene, mahura hay a, a badamatərwa la daa way a, a zlamar mesley yawa da wuzlah ata. 4.15 5.34-35 16 A ləvam: «Ya da kadamatakwa ndəhay keɗe na, kwara? Maja ndəhay da Jeruzelem tabiya a sərmara fara fara Gazlavay ta key maazla mahura la ta fa ata. Ya gwakwa ya rəskwa maazla ha keɗe ba. 4.16 Jaŋ 11.47 17 Ama amba mey keɗe a daw fa mey fa mey saba, asaya amba ndəhay mekele a cəndamara ba na, si ya təktakwa ndəhay cew keɗe. Ya təktakwa a da wuzdamara mey da ray Yesu a ndəhay saba səlak.» 4.17-19 5.28-29, 40
18 Ta’, a zəlmata saya, a təkmata ŋgaa sərkedey ndəhay da ray mey ŋga Yesu, asaya, a təkmata kwa ŋga key maɗay ŋga maaya ta ndəhay da ray Yesu. 19 Ama ata Piyer ta Jaŋ a mbəɗdamatara, a ləvmatar: «Akwar ta ray akwar, nəkmara mey keɗe cey. Maaya fa mey ŋga Gazlavay na, ya təɓam mey akwar da ray mey ŋga Gazlavay daw? 20 Ala na, si cəma yaa guzlam da ray cek hay masa ala ma hətmar ta dey ala ta masa ala ma cəndamara ta sləmay ala.»
21-22 Mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay kaa heyey ta hətam mey ŋga sərdamata banay daa ba, maja ndəhay tabiya fa həlmamara Gazlavay maja maazla ha. Ndaw masa ma hətar salay aŋga ta maazla heyey, mevey aŋga a fəna kwakwar məfaɗ. Maja mahura hay a ta hətam mey da ray ata daa ba na, a kamatar mey ta gədaŋ saya, ta’ a mbəkdamata.
Medərey-daŋgay ŋga ndəhay ŋga Yesu
23 Fa dəɓa ha, mahura hay ma sla yawa ŋga *Jəwif hay heyey ma mbəkdamata ata *Piyer ta *Jaŋ la na, ta’, a vəham fa ndəhay ata hay. A kadamatara mey masa *bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta mahura hay ŋga Jəwif hay kaa heyey ma ləvmatar. 24 Ndəhay ata hay a, a jəkfamatar sləmay. Ata tabiya ta’, a dəram daŋgay ŋgada Gazlavay ta mevel pal, a ləvam: «Bay Gazlavay, Mawaca-waca, ara kah ma ləma slam da vaɗ ta cek hay da hwaɗ a, ara kah ma ləma slam da hwayak ta cek hay da hwaɗ a, ara kah ma ka bəlay ta cek hay da hwaɗ a. 4.24 Mab 20.11; Ps 146.6 25 Ara kah maa guzley zleezle ta mey ndaw akah, *Davit, papaŋ ŋga papa ala. Ka wuzdara ta fa Mesəfney akah amba a ləvey:
“Ndəhay masa Jəwif hay ba fa yam mey na, maja me?
A slam yawa ŋga tede ŋga nəsey Bay Gazlavay na,
maja me? 4.25-26 Ps 2.1-2
26 Bay hay da bəla keɗe fa cakalam mey,
mahura hay fa kusam ŋga key vəram ta Bay Gazlavay
leŋ ta ndaw masa aŋga ma wala.”
27 Ahaw, cek aha ta key la anda keɗe. Fara fara, Bay *Herawt ta *Pawns Pilat ta ndəhay masa Jəwif hay ba, ta *Israyel hay, ata tabiya ta kusam la daa berney a keɗe, da ray Yesu, ndaw ma ka sləra akah masa kah ma wala ŋga ləhdata ndəhay. 4.27 Herawt: Lk 23.7-11; Pawns Pilat: Lk 23.1 28 Ata ma kamata cek hay tabiya keɗe na, a kamara anda kah Bay Gazlavay ma wuɗey ŋga ka ta gədaŋ akah dəga zleezle. 4.28 2.23 29 Wure keɗe, Bay Gazlavay, nəka, ata fa kamandar mey ta gədaŋ. Vəlndar gədaŋ ŋgada ala, ndəhay ma ka sləra akah hay, ŋga wuzey mey akah ta mandərzay daa dey ba səlak. 4.29 Ef 6.19 30 Wuzdərwa gədaŋ akah! Mbəldata masa-macay hay, key maazla hay ŋga wuzwa gədaŋ akah aa ta ala, ta gədaŋ ŋga Yesu, ndaw ma ka sləra akah.» 4.30 2.22
31 Ata ma ndəvdamara medərey-daŋgay la na, slam masa ata ma kusam da hwaɗ a, a wusey gəɗ-geɗ. Ata tabiya marəhtakaya ta *Mesəfney ŋga Gazlavay, a wuzdamara mey ŋga Gazlavay ta mandərzay daa dey saba. 4.31 2.4
Ndəhay ŋga Yesu a jənam vaw da wuzlah ata
32 Ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu tabiya a njam mewulkey ata letek, mevel ata macəmkaya pal. Ndaw masa ma ləvey: «Zleley aɗaw na, yah pal ma wa» na, daa ba. Ama a wunkamara zleley ata hay da wuzlah ata. 4.32-35 2.44-45; 6.1; Lk 14.33; 18.22 33 Ndəhay meslərey ŋga Yesu a kam sede da ray masləkɗawa ŋga Bay Mahura Yesu daa meməcey na, ta gədaŋ ŋga Gazlavay. Ata tabiya, Bay Gazlavay ta pəstar mey la ga. 34 Da wuzlah ata na, kwa ndaw ma hurey cek mezəmey daa ba. Ndaw masa ley aŋga daha, da daa ba, way aŋga daha na, a həɗkada. A handərwa dala ha 35 a har ndəhay meslərey a. Ndəhay meslərey a, a wunkamatara dala ha ŋgada ndəhay masa daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu. A vəldamara dala ha ŋgada ndaw a ndaw a təɗe ŋga wusa. 36 Ndaw da wuzlah ndəhay ŋga Yesu a daha, mezəley *Jawzef. Aŋga ndaw daa səkway ŋga *Levi, a yawa da Sipəre. Ndəhay meslərey a, a zəlmara na, *Barnabas, anda meləvey «ndaw ma vəltar gədaŋ a ndəhay.» 37 Ley aŋga daha. A həɗkada ley a. Fa dəɓa ha, a handərwa dala ha, a vəldatara a ndəhay meslərey hay.

4:1 4.1 Lk 22.4, 52

4:1 4.1-2 ndəhay Saduse hay: 5.17; 23.8; Lk 20.27

4:2 4.2 2.24; 4.33; 17.18; 26.23

4:3 4.3 5.18

4:4 4.4 2.41

4:7 4.7 Lk 20.2

4:8 4.8 2.4

4:10 4.10 3.6; 3.15

4:11 4.11 Ps 118.22; Lk 20.17; 1Pi 2.4-7

4:12 4.12 Mt 1.21; 1Kwr 3.11

4:15 4.15 5.34-35

4:16 4.16 Jaŋ 11.47

4:17 4.17-19 5.28-29, 40

4:24 4.24 Mab 20.11; Ps 146.6

4:25 4.25-26 Ps 2.1-2

4:27 4.27 Herawt: Lk 23.7-11; Pawns Pilat: Lk 23.1

4:28 4.28 2.23

4:29 4.29 Ef 6.19

4:30 4.30 2.22

4:31 4.31 2.4

4:32 4.32-35 2.44-45; 6.1; Lk 14.33; 18.22