16
Timawte a ləgdata ata Pawl ta Silas
Fa dəɓa ha, Pawl a daw aa berney ŋga Derbe, asaya, a daw aa berney ŋga Listəra. Feteɗe, ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu daha mezəley Timawte. Mamaha dam *Jəwif ma təɓa mey ŋga Yesu, ama papaha na, ndaw Gərek. 16.1 14.6; Timawte: Rm 16.21; 1Kwr 4.17; Fəl 2.19; 2Tm 1.5 Məlmaŋ hay daa mey ŋga Yesu da Listəra, ta daa berney ŋga Ikwaniyum faa həmdamara. 16.2 6.3; Fəl 2.20, 22 Pawl a wuɗey Timawte a ləgda aa sləra aŋga, ta’, a ŋgəla. A slara mandawal maja Jəwif hay da slala hay feteɗe na, a sərmara papaha ara ndaw Gərek. 16.3 Gal 2.3-5; 1Kwr 9.20 A diyam, a pəkam aa berney hay mekele mekele. Daa berney hay a na, a kadamatara mey majəwkaya ŋga ndəhay meslərey, ta ŋga *bay-ray hay ŋga ndəhay ŋga Yesu da *Jeruzelem heyey ŋgada ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu feteɗe. A ləvmatar ŋga təɓmara mey a. 16.4 15.22-29 Da ray ŋgene, ndəhay daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu a hətam gədaŋ ŋga təɓey mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna. Fa ɗar a, fa ɗar a, ndəhay fa səkmawa. 16.5 2.41
Gazlavay a wuzar cek a Pawl da Tərwas
Fa dəɓa ha, ata Pawl ta ndəhay ma ləgdamara a wuɗam a diyam ŋga wuzey mey ŋga Gazlavay daa hwayak ŋga Azi, ama *Mesəfney ŋga Gazlavay, a vəltar cəveɗ ba. Da ray ŋgene, a diyam taa cəveɗ ma daw ta daa hwayak ŋga Fərizi, leŋ taa cəveɗ ma daw ta daa hwayak ŋga Galati. 16.6 10.19 Masa ata ma wusam gweegwe ta hwayak ŋga Misi la na, a səpam cəveɗ ŋga daw aa hwayak ŋga Bitini, ama Mesəfney ŋga Yesu a vəltar cəveɗ ba. Ta’, a diyam taa hwayak ŋga Misi, a wusam aa berney ŋga Tərwas da mey-bəlay. Ta tavaɗ, Gazlavay a wuzar cek a Pawl. Pawl a hətar ndaw Masadəwan daha malacakaya, ndaw aha fa kar ambahw, a ləvar: «Sawa a Masadəwan amba ka jənndar.» 10 Fa dəɓa ha masa Gazlavay ma wuzdara cek aha cay a Pawl na, wure ŋgene, ya səpam * 16.10 Luk, ndaw ma wuzlala ɗerewel keɗe, a kada mey da ray ata ma pəkam bama ta ata Pawl, Silas, leŋ Timawte. cəveɗ ŋga təŋgey ta kwambiwal a Masadəwan, maja ya sərmara ara Gazlavay ma zəlndar, amba ya wuzmatar Mey-maaya-mawiya a ndəhay daa hwayak a.
Lidi a təɓa mey ŋga Bay Mahura da Fəlepi
11 Da Tərwas na, ya təpam aa kwambiwal, ya diyam kasl aa hwayak da wuzlah bəlay mezəley Samawtəras. Pepərek e, ya təŋgam aa berney ŋga Niyapawlis. Ya pam salay. 12 Ta’, ya diyam ta salay aa berney ŋga Fəlepi masa berney mahura daa hwayak ŋga Masadəwan. Berney ŋga Fəlepi a na, ara berney masa Rawma hay ma wamara 16.12 berney masa Rawma hay ma wamara: Har-gədaŋ ŋga ndəhay feteɗe na, Rawma hay. Ndəhay daa berney a, a səpam mewey hay ŋga Rawm ta cəveɗ e anda ndəhay daa berney ŋga Rawm ma səpmara.. Ta’, ya njam daa berney a, ɗar nekəɗey.
13 Ta *pas meməskey-vaw, ta’, ya bamawa daa berney a, ya diyam a mey wayam daha, maja ya wulkam da ya hətfam slam medərey-daŋgay ŋga *Jəwif hay feteɗe la kwa. Masa ala ma hətam slam medərey-daŋgay a la na, ta’, ya njam, yaa guzlmatar a ŋgusay makustakaya feteɗe. 16.13 17.2 14 Ŋgwas pal da wuzlah ata daha mezəley Lidi, a sawa daa berney ŋga Tiyatir. Ara ŋgwas ma ka filaw ŋga zana magaza ma həɗkey ba. Aŋga ŋgwas Jəwif ba, ama fa nar ray a Gazlavay anda Jəwif hay. A jəkfandar sləmay, Bay Mahura a wurara mevel aŋga amba a təɓa mey masa Pawl ma kada. 16.14 17.4 15 Anda keɗe, ta’, a hətam *baptem ta ndəhay da way aŋga tabiya. A ləvndar: «Da ka nəkmara, ya fa təɓa mey ŋga Bay Mahura Yesu fara fara na, samawa, njam a way aɗaw.» A kandar ambahw ta mevel aŋga ndav ŋga daw a way aŋga. 16.15 8.36
Ata Pawl ta Silas daa fərsəne daa berney ŋga Fəlepi
16 Ta pas laŋgar daha, ala fa diyam aa slam medərey-daŋgay heyey saya na, ta’, ya cam ray ta dam beke daha. Aŋga ta fakalaw da ray, a wuɗkey har. Bay aŋga hay fa hətam dala ga maja aŋga ma wuɗkey har aha. 16.16 19.24 17 Dam beke he a sawa asi ala ta ata Pawl ta mewudey, a ləvey: «Ndəhay keɗe ara ndəhay ma kam sləra ŋga Bay Gazlavay Mawaca-waca. Ata fa wuzmakwar cəveɗ masa akwar ma da ləham daa mebərey ta da hwaɗ a.» 16.17 19.15; Lk 4.34, 41 18 Aa fa ka anda keɗe ɗar ga haa Pawl a cey mevel a ray a. Pawl a, pəla! a mbəɗey dey, a ləvar a fakalaw da ray dam aha: «Fakalaw, ya fa ləvka ta mezəley ŋga Yesu *Kəriste, bey da ray dam keɗe.» Wure ŋgene, fakalaw kaa heyey, ta’, a bey da ray dam aha. 16.18 3.6 19 Bay aŋga hay a, a nəkmara na, fa hətam dala fa vəɗa daa saba. Da ray ŋgene, ta’, a kərzamata ata Pawl ta Silas. A ɗaɗamata fa mahura hay ŋga Rawma hay, a handamata aa slam mekey sariya ŋga ndəhay tabiya. 20 A handamata fa mey ŋga ndəhay Rawma hay ma ka sariya hay, a ləvmatar: «Ndəhay keɗe fa handamawa mey aa berney aləkwa. Ara ndəhay *Jəwif hay, 16.20 17.6 21 ata faa sərkadamata ndəhay ta kwakwas mekele, kwakwas masa aləkwa Rawma hay ma təkakwa sem.»
22 Ndəhay tabiya feteɗe a cəmam a ray ata Pawl ta Silas. Ndəhay ma ka sariya hay a ləvmatar a ndəhay ŋga cəkwmatara zana fa vaw ŋga ata Pawl ta Silas ŋga gədaŋ, asaya, a ləvmatar ŋga sləɗmata ta laway. 16.22-23 2Kwr 11.25; 1Tes 2.2 23 Masa ata ma sləɗmata la ga na, ta’, a handamata aa fərsəne, a ləvmar a ndaw ma jəɗa fərsəne he ŋga jəɗta maaya maaya. 24 Masa ndaw ma jəɗa fərsəne ma cənda anda keɗe na, ta’, a handata aa way masa da wuzlah daa fərsəne he, a ndəkwdatara salay aa hwadam.
25 Ta wuzlah-tavaɗ na, ata Pawl ta Silas a dəram daŋgay a Gazlavay, a həlmamara Gazlavay ta walay. Ndəhay siya majəwtakaya daa fərsəne he fa jəkfamatar sləmay. 26 Wure wure ŋgene, hwiyak a wusey, salay ŋga way ŋga fərsəne he a wusey. Mey-slam hay tabiya a wuram, calalaw hay masa ata ma jəwmata ndəhay tabiya ta aŋga na, a pəskam. 27 Ndaw ma jəɗa fərsəne he a sləkɗey daa ɗar, a nəkta mey-slam hay mawurtakaya, a wulkey da ndəhay daa fərsəne he ta hwam sem kwa. Da ray ŋgene, a məɗərwa dəlaw aŋga, amba a kəɗa ray aŋga. 16.27 12.18-19 28 Ama Pawl aa guzlar ta gədaŋ, a ləvar: «Ka da kəɗa ray akah ba! Ala tabiya, ala daha!»
29 Ndaw ma jəɗa fərsəne heyey, ta’, aa cəfɗey awaw ŋga nəkey dey, a wusey vaw, a mbəzey aa slam masa ata Pawl ta Silas da hwaɗ a heyey. A təɗey asi salay ata, ta meewesey maja aa fa zlurey. 30 Ta’, a badatərwa daa slam aha, aa cəfɗata, a ləvtar: «Bay aɗaw hay, ya da key kwara amba ya ləhey daa mebərey na!» 16.30-31 2.37; 11.14; Jaŋ 6.28-29 31 Ata Pawl ta Silas a mbəɗdamara, a ləvmar: «Pa Bay Mahura Yesu ŋga ndaw akah fara fara, a ləhdaka la daa mebərey, kah ta ndəhay da way akah.» 32 Ta’, a wuzdamara mey ŋga Bay Mahura, ŋgada aŋga, ta ŋgada ndəhay da way aŋga tabiya. 33 Dasi tavaɗ a ŋgene na, ndaw ma jəɗa fərsəne heyey, ta’, a ŋgəlta ata Pawl ta Silas, a pərtara mbəlek ata hay ŋga mesləɗey heyey. Aŋga ta ndəhay da way aŋga tabiya, ta’, a hətam *baptem wure ŋgene. 16.33 16.15 34 Ta’, a handata ata Pawl ta Silas a way aŋga, a vəltar cek mezəmey. Aŋga ta ndəhay da way aŋga tabiya aa səmam ga, maja ata ma pamara Gazlavay ŋga ndaw ata fara fara.
35 Fa dəɓa ha, slam ma wurey la na, ndəhay Rawma hay ma ka sariya hay, a sləram sewje hay ŋga ləvmar a ndaw ma jəɗa fərsəne ŋga mbəkdata ata Pawl ta Silas heyey ŋga diyam. 36 Ndaw ma jəɗa fərsəne heyey a daw a ləvar a Pawl: «Ndəhay Rawma hay ma ka sariya hay ta vəlmaya cəveɗ la ŋga mbəkdakwar. Anda keɗe, ka gwamara ka bam, ka diyam ta zazay.» 37 Ama Pawl a ləvtar a sewje hay ma slərdamatərwa heyey: «Ta kam sariya da ray ala daa ba səlak, ama a sləɗmandar meedey ndəhay tabiya, yaw, ala na, ndəhay Rawma hay may! A handamandərwa aa fərsəne, ama wure keɗe, a wuɗam ŋga mbəkdamandar, ya diyam ta mayal a na, kwara dəɓa wura? A key ba. Si ndəhay ma ka sariya ha, a samawa, ata ray ata, a mbəkdamandar.» 16.37 22.25-29; 23.27 38 Sewje hay heyey, a diyam, a mbəɗdamatara mey masa ata Pawl ta Silas ma ləvmatar heyey a ma ka sariya hay a. Masa ata ma cəndamara ata Pawl ta Silas ata ndəhay Rawma hay na, a zluram. 39 Daa ŋgene, a diyam ata ray ata fa ata Pawl ta Silas heyey, a kamatar ambahw. Ta’, a badamatərwa daa fərsəne he, a ləvmatar ŋga diyam la daa berney ata. 40 Masa ata Pawl ta Silas heyey ma bamawa la daa fərsəne na, ta’, a diyam a way Lidi. A hətfamatar məlma ata hay ma təɓa mey ŋga Yesu feteɗe, a vəlmatar gədaŋ. Ta’, a diyam aa slam mekele saya. 16.40 11.23

16:1 16.1 14.6; Timawte: Rm 16.21; 1Kwr 4.17; Fəl 2.19; 2Tm 1.5

16:2 16.2 6.3; Fəl 2.20, 22

16:3 16.3 Gal 2.3-5; 1Kwr 9.20

16:4 16.4 15.22-29

16:5 16.5 2.41

16:6 16.6 10.19

*16:10 16.10 Luk, ndaw ma wuzlala ɗerewel keɗe, a kada mey da ray ata ma pəkam bama ta ata Pawl, Silas, leŋ Timawte.

16:12 16.12 berney masa Rawma hay ma wamara: Har-gədaŋ ŋga ndəhay feteɗe na, Rawma hay. Ndəhay daa berney a, a səpam mewey hay ŋga Rawm ta cəveɗ e anda ndəhay daa berney ŋga Rawm ma səpmara.

16:13 16.13 17.2

16:14 16.14 17.4

16:15 16.15 8.36

16:16 16.16 19.24

16:17 16.17 19.15; Lk 4.34, 41

16:18 16.18 3.6

16:20 16.20 17.6

16:22 16.22-23 2Kwr 11.25; 1Tes 2.2

16:27 16.27 12.18-19

16:30 16.30-31 2.37; 11.14; Jaŋ 6.28-29

16:33 16.33 16.15

16:37 16.37 22.25-29; 23.27

16:40 16.40 11.23