26
Pawl a kadara mabara ŋga mey aŋga a Agəripa
Bay Agəripa a ləvar a Pawl: «Ya vəlka cəveɗ ŋga kada mabara ŋga mey akah.» Pawl, ta’, a baŋgaɗa har aŋga, a zlar ŋga kada mabara ŋga mey aŋga, a ləvey: 26.1 9.15 «Waa Bay Agəripa, tasana yah faa səmey ga, ŋga kada mabara ŋga mey aɗaw fa mey akah, da ray mey masa *Jəwif hay ma wudmaya tabiya, maja kah na, ka səra mey da ray kwakwas ŋga Jəwif hay maaya maaya. Asaya, ka səra mey hay masa Jəwif hay ma kam yawa da ray a. Da ray ŋgene, jəkfaya sləmay ta dək-vaw cey.
«Yaw, Jəwif hay tabiya a sərmara menjey aɗaw dəga daa zariya aɗaw haa wure keɗe. A sərmara, menjey aɗaw da wuzlah ndəhay aɗaw hay, ta da *Jeruzelem. 26.4 Gal 1.14 Jəwif hay a keɗe, a sərmaya dəga zleezle. Da a wuɗam na, a gwamara ma kam sede da ray aɗaw. A sərmara daa menjey aɗaw na, ya ta səpa *kwakwas ŋga Mawiz la ta gədaŋ aɗaw ndav maja yah ndaw Fariza. *Fariza hay na, ara ndəhay Jəwif hay ma səpam kwakwas ŋga Mawiz ta gədaŋ ata cəpa, ma fəna ndəhay mekele hay. 26.5 23.6 Wure keɗe, fa kamaya sariya na, maja yah ma pa leŋgesl aɗaw a ray cek masa Gazlavay ma ləvtar a papaŋ ŋga papa ala hay zleezle a katara la heyey. 26.6-8 23.6; 24.15; 28.20 Cek masa Gazlavay ma ləvtar a da katara ha na, səkway ala hay kuraw a ray a cew tabiya fa pam leŋgesl a ray a, a wuɗam ŋga hətmar. Da ray ŋgene, taa vaɗ, taa pas, ata fa ragadamar a Bay Gazlavay. Waa Bay Agəripa, Jəwif hay a, a wudmaya na, maja. Akwar Jəwif hay, Gazlavay a sləkɗadatərwa ndəhay daa meməcey la, kaa ka təɓmara mey a ba na, maja me?
«Zleezle yah ta ray aɗaw, ya ta wulkey la, maaya na, si ya səpey wewer mekele mekele amba ya nəsa mezəley ŋga Yesu, ndaw *Nezeret. 26.9-11 8.3 10 Keɗe ara cek masa yah ma ka da Jeruzelem. *Bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta vəlmaya cəveɗ la ŋga kərzey ndəhay ga ma təɓa mey ŋga Yesu, ta’, ya ndəkwdata aa fərsəne. Masa ata fa kamatar sariya ŋga kəɗmata vagay na, ya ləvey maaya. 11 Ya daw ya sərdata banay dey weewe daa way hay mewuzey mey ŋga Gazlavay tabiya. Ya təktar ɗay ŋga rəsmara Yesu. Mevel ta caya la a ray ata kwa ara mey ba. Da ray ŋgene, ya ta daw la ya səptərwa kwa daa hwayak ŋga ndəhay Jəwif hay ba hay, ya sərdatərwa banay.»
Pawl a kada pas masa aŋga ma təɓa Yesu
(SNM 9.1-19; 22.6-16)
12 «Ara maja ŋgene, yah ma daw aa berney ŋga Damas. Ara *bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ma slərdamaya. Ya daw na, ta leeter da har masa ata ma wuzlalamara ŋga vəlya cəveɗ ŋga kərzawa ndəhay. 26.12-18 9.1-22; 22.5-16 13 Yaw, Bay Agəripa, ta wuzlah-pas ya fa daw daa cəveɗ, ya hətar slam ma waɗawa a ray aɗaw. A waɗawa da gazlavay da vaɗ, ama a fəna meweɗey ŋga pas. A weɗey da ray aɗaw, ta ndəhay dasi aɗaw. 14 Ala tabiya ya təɗam a hwayak. Yah na, ta’, ya cəney ɗay ŋga ndaw maa guzlya ta mey *Hebəre, a ləvya: “*Sawl, Sawl, ka sərdaya banay anda keɗe na, maja me? Kah fa nəsa ray akah anda sla ma mbəzley zlanday ŋga mecəkwer aŋga.” 15 Ta’, yaa cəfɗa, ya ləvar: “Bay Mahura, kah na wa?” Bay Mahura a mbəɗdiwa, a ləvya: “Ara yah, Yesu ndaw masa kah ma sərda banay. 16 Ama sləkɗey, lecey ta lecey. Ya wuzka vaw keɗe na, maja ya ta walaka sem amba ka tərey ndaw ma ka sləra aɗaw. Ka da key sede da ray aɗaw, ka ləvtar a ndəhay mey da ray kah ma hətya tasana keɗe. Asaya, ka da kadatara cek masa yah ma da wuzdakawa. 17 Ya slərdaka fa *Jəwif hay, leŋ fa ndəhay daa səkway hay mekele. Kwa da a kamaka cek maaya ba na, ya ləhdaka la dasi har ata. 18 Ya slərdaka fa ata na, amba ka wurtara leŋgesl ata, amba ka badatərwa daa ləvaŋ ŋgadaa slam-meweɗey. Ya slərdaka fa ata, amba ka badatərwa dasi har ŋga *Sataŋ bay-malula, a mbəɗmawa dey ŋgada fa Gazlavay. Da ata ma pamaya la ŋga ndaw ata fara fara na, ya mbəkdatara mebərey ata la, asaya a hətam slam-menjey la da wuzlah ndəhay ŋga Gazlavay.”» 26.18 Ef 2.2; 5.8-14; Kwa 1.13
Pawl aa guzley da ray sləra aŋga
19 Pawl a ləvey saya: «Waa Bay Agəripa, dəga mezley ta pas masa Bay Mahura ma wuzya vaw da vaɗ ŋgene na, ya fa pey leŋgesl a ray a, ya fa ka cek aha anda aa ma wuzdiwa. 20 Anda keɗe, ya zlar ŋga wuzey mey ŋgeeme na, a ndəhay daa berney ŋga Damas, fa dəɓa ha, ya wuzdatara mey a, a ndəhay da *Jeruzelem, a ndəhay da *Jude tabiya, leŋ a ndəhay *Jəwif hay ba hay daa hwayak mekele mekele may. Ya ləvtar: “Si ka mbəɗdamara menjey akwar, mbəɗam dey fa Gazlavay, səpmara ta mevel pal. Kam sləra maaya fa mey ŋga Gazlavay ŋga wuzdərwa na, akwar ta mbəɗdamara menjey akwar sem.” 26.20 9.20, 28-29; Lk 3.8 21 Ara maja ŋgene, Jəwif hay ma kərzamiwa daa *Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, a wuɗam ŋga kəɗmaya vagay. 22 Ama haa kasl tasana keɗe, Gazlavay fa jənya. Maja ŋgene, wure keɗe yah malacakaya fa mey akwar, ya fa wuzda mey ŋga Gazlavay fa mey ŋga ndəhay tabiya, kwa a mahura hay, kwa a ndəhay wura wura cəpa. Ya wuzey na, si mey ŋga *Mawiz ta mey ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay maa guzlam da ray cek ma da key. A ləvam 23 *Kəriste a sərey banay la. Aŋga, ara ndaw ŋgeeme da wuzlah ndəhay maməctakaya ma da sləkɗamawa daa meməcey. Maja masləkɗawa aŋga daa meməcey a na, a wuzdatara meweɗey ŋga Gazlavay a Jəwif hay ta a ndəhay daa səkway hay mekele tabiya.» 26.23 3.15; Iz 49.6; Lk 24.46-47; 1Kwr 15.20
Pawl a ləvar a Bay Agəripa ŋga təɓa mey ŋga Yesu
24 Masa Pawl fa kada mabara ŋga mey aŋga anda keɗe na, ta’, Festus a kar mey ta gədaŋ, a ləvar: «Pawl, ray akah ta mbəɗey sem, mesərey cek akah kalah ŋgene, ta nəskawa leŋgesl sem.» 25 Pawl a mbəɗdara, a ləvar: «Waa bay mahura, leŋgesl aɗaw, ta nəsey daa ba. Mey masa yah ma kada keɗe na, ara mey saw ba, ama ara mey fara fara. 26 Bay Agəripa na, a səra mey a keɗe. Ya gwa ŋgaa guzlar ta mandərzay daa dey ba, maja ya wulkey a səra mey da ray cek hay a tabiya, maja cek hay a maɓadakaya daa ba, fa key fa dey ŋga ndəhay tabiya. 26.26 Jaŋ 18.20 27 Waa Bay Agəripa, ka təɓa mey ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay, ba diya? Yah na, ya səra, ka fa təɓa mey ata.» 28 Ta’, Agəripa a mbəɗdara, a ləvar: «Ka wulkey ka gwa ŋga tərdaya ndaw ŋga Yesu wure wure keɗe la gway daw?» 26.28 11.26 29 Pawl a mbəɗdara, a ləvar: «Yah fa dərey daŋgay a Gazlavay, amba kwa wure keɗe, kwa ŋgada fa mey, kah ta ndəhay ma cəndamara mey aɗaw tasana keɗe tabiya, ka təram anda yah, ama a da jəwmakwar ta calalaw keɗe ba may tarah.»
30 Fa dəɓa ha, Bay Agəripa, ta Guverner Festus, ta Berenis heyey leŋ ndəhay tabiya da cakay ata, a sləkɗam, a diyam. 31 Masa ata ma ŋgəcham la nekəɗey na, aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Ndaw keɗe ta key mebərey təɗe ŋga kəɗey vagay ta ŋga ndəkwey aŋga aa fərsəne na, daa ba.» 26.31 23.29 32 Fa dəɓa ha, Agəripa a ləvar a Festus: «Ya gwakwa ya mbəkdakwa ndaw keɗe, ama a key saba maja aŋga taa cəfɗey cəveɗ sem ŋga daw fa *Sezere, bay mahura da *Rawm.» 26.32 25.11-12

26:1 26.1 9.15

26:4 26.4 Gal 1.14

26:5 26.5 23.6

26:6 26.6-8 23.6; 24.15; 28.20

26:9 26.9-11 8.3

26:12 26.12-18 9.1-22; 22.5-16

26:18 26.18 Ef 2.2; 5.8-14; Kwa 1.13

26:20 26.20 9.20, 28-29; Lk 3.8

26:23 26.23 3.15; Iz 49.6; Lk 24.46-47; 1Kwr 15.20

26:26 26.26 Jaŋ 18.20

26:28 26.28 11.26

26:31 26.31 23.29

26:32 26.32 25.11-12