21
Yesu a wuztar vaw a gula aŋga hay maasala
Fa dəɓa ha ɗar nekəɗey na, Yesu a wuztar vaw a gula aŋga hay saya. A wuztar vaw na, da mey dəhwa ŋga Tiberiyat. Ehe, mey da ray Yesu ma wuztar vaw a gula aŋga hay a. Ata *Simaŋw *Piyer, *Tuma masa ata ma zəlmara Didim, Nataniyel ndaw da Kana daa hwayak ŋga *Galile, ta bəza hay ŋga Zebede, leŋ *gula hay ŋga Yesu cew mekele, ata tabiya daa slam a. Simaŋw Piyer a ləvtar: «Ya daw la aa ewet.» Ndəhay siya keɗe heyey a mbəɗdamara, a ləvmar: «Ala may, ya diyam asi akah.» Da ray ŋgene, ta’, a diyam, a təpam aa kwambiwal. Tavaɗ tavaɗ ata daa ewet e, ama kwa ta kərzam daa ba. 21.3 Lk 5.5
Taa pərek masa pas fa bawa na, Yesu a daw, a njey a mey dəhwa ha. Ama gula aŋga hay ta sərmara ara aŋga na, daa ba. 21.4 20.14; Lk 24.16 Ta’, Yesu aa guzltar, a ləvtar: «Bəz aɗaw hay, akwar ma kərzam ewet e la daw?» A mbəɗdamara, a ləvmar: «Ala ma kərzam daa ba.» Yesu a ləvtar saya: «Lamara *tabaw akwar, kəzlamara ta dey ŋga zəmay, ka kərzamawa la.»
Da ray ŋgene, a kəzlamara tabaw ata anda Yesu ma ləvtar. A hətam ewet ga da hwaɗ a. A gwamara ŋga ɗaɗamərwa tabaw a, aa kwambiwal saba, maja ewet ga kalah da hwaɗ a. 21.6 Lk 5.5-7 Ta’, gula masa Yesu ma wuɗa kalah heyey a ləvar a Piyer: «Ara Bay Mahura!» Masa Simaŋw Piyer ma cənda ara Bay Mahura na, ta’, a kəzla zana fa vaw maja ta cəkwa zana sem amba a kərzey ewet. Ta’, a jəvey daa kwambiwal gəv! aa yam, a daw ŋgada fa Yesu. 21.7 13.23; Mt 14.29 Yaw, gula hay ŋga Yesu siya na, ata gweegwe cay a rav-zazay, mendərey a wusa meeter temere saba. A diyam ta kwambiwal. Daa ŋgene, fa ɗaɗamara tabaw ata marəhkaya ta ewet ga da hwaɗ a heyey.
A bərŋgamawa daa kwambiwal. Masa ata ma bərŋgamawa cay na, a hətam zay-awaw ta ewet da ray a leŋ peŋ. 10 Yesu aa guzltar, a ləvtar: «Həlmawa ewet masa akwar ma kərzamərwa ŋgene nekəɗey.» 11 Simaŋw Piyer a təpey aa kwambiwal a, ta’, a ɗaɗarawa tabaw a marəhkaya kaf! ta ewet hay ga mahura hay da hwaɗ a heyey. Ewet hay a tabiya temere ta kwakwar zlam a ray a maakar. Tabaw a marəhkaya kaf!, ama kwa ta ŋgərey daa ba. 21.11 Lk 5.6 12 Yesu a ləvtar: «Samawa, zəmam cek.» Yaw, kwa gula pal da wuzlah ata ta key gədaŋ ŋgaa cəfɗa kah na, wa na, daa ba gway, maja a sərmara fara fara ara Bay Mahura. 13 Yesu a ŋgəchey, a la peŋ heyey, a wunkatara a gula aŋga hay, asaya, a la ewet da ray zay-awaw, a vəldatara. 21.13 6.11; Mt 14.19; 15.36 14 Dəga ŋga masləkɗawa ŋga Yesu daa meməcey na, ta pas ŋgene, ara ŋga dey maakar a masa aŋga ma wuztar vaw a gula aŋga hay. 21.14 20.19, 26
Yesu aa cəfɗa Piyer
15 Masa ata ma ndəvdamara mezəmey cek cay na, Yesu aa cəfɗa *Simaŋw *Piyer, a ləvar: «Simaŋw, bəzey ŋga *Jaŋ, ka wuɗya a fənta ndəhay keɗe daw?» Piyer a mbəɗdara, a ləvar: «Ahaw, Bay Mahura, ka fa səra ya wuɗka.» Yesu a ləvar: «Nəkfatar dey fa ndəhay aɗaw hay, anda ndaw ma nəkfatar dey fa bəz-təɓaŋ aŋga hay.» 21.15-17 ndaw ma nəkfatar dey fa bəz-təɓaŋ aŋga hay: 10.14-16; SNM 20.28; 1Pi 5.2 16 Ta’, Yesu a ləvar ŋga dey cew saya: «Simaŋw, bəzey ŋga Jaŋ, ka wuɗya daw?» Piyer a mbəɗdara, a ləvar: «Ahaw, Bay Mahura, ka fa səra ya wuɗka.» Yesu a ləvar: «Key mecəkwer ŋga ndəhay aɗaw hay anda ndaw ma səkərey təɓaŋ aŋga hay.» 17 Ta’, Yesu a ləvar ŋga dey maakar: «Simaŋw, bəzey ŋga Jaŋ, ka wuɗya daw?» Piyer na, ray aŋga ta həɓey sem maja Yesu maa cəfɗa ŋga dey maakar, a ləvar: «Ka wuɗya daw, ka wuɗya daw?» Ta’, a mbəɗdara, a ləvar: «Bay Mahura, kah na, ka sərta cek hay cəpa, ka fa səra ya wuɗka.» Yesu a ləvar: «Nəkfatar dey fa ndəhay aɗaw hay anda ndaw ma nəkfatar dey fa təɓaŋ aŋga hay. 18 Yaw, ya fa ləvka fara fara, daa masa kah daa gula akah na, ma ɗiya vaw akah ŋgada pəkey na, kah ta ray akah. Ka fa daw kwa aa wura aa wura. Ama da kah ta key maraw cay na, ka da baŋgaɗata har akah hay amba ndaw mekele a ɗiykawa vaw akah. A da handaka kwa aa slam masa kah ma wuɗey ŋga daw ba.» 21.18 2Pi 1.14 19 Ta mey a keɗe na, Yesu a wuɗey ŋga wuzda səkway ŋga meməcey ŋga Piyer. Piyer a da həlma Gazlavay ta fa meməcey aŋga ha. Fa dəɓa ha, Yesu a ləvar a Piyer: «Sawa, səpya.» 21.19 13.36
Mey da ray gula masa Yesu ma wuɗa kalah
20 *Piyer a mbəɗey dey fa dəɓa, a da nəkey dey na, a ray gula masa Yesu ma wuɗa kalah heyey. Gula ha fa səptar wurzay. Ara gula masa ma gənsley ŋgada fa Yesu daa masa ata fa zəmam ɗaf, maa cəfɗa, ma ləvey: «Bay Mahura ma da vəldaka a har masa-gəra akah hay na, wa?» heyey. 21.20 13.23, 25 21 Piyer ma hətar la na, ta’, aa cəfɗa Yesu, a ləvar: «Bay Mahura, kaa ma da hətfar a gula keɗe na, me?» 22 Yesu a mbəɗdara, a ləvar: «Da ya wuɗey a njey ta dey da bəla keɗe haa kasl mavəhwa aɗaw na, mey akah da hwaɗ a me? Kah na, sawa, səpya.»
23 Mey a, a cəney fa ndəhay ŋga Yesu siya na, anda gula ha fa da məcey daa saba. Fara fara Yesu ta ləvar a Piyer, gula ha fa da məcey daa saba na, daa ba. Ama a ləvar na, «Da ya wuɗey a njey ta dey da bəla keɗe haa kasl mavəhwa aɗaw na, mey akah da hwaɗ a me?»
24 Yaw, gula ha na, ara ndaw ma hətatərwa cek hay a keɗe ta dey aŋga, ara aŋga ma wuzdatara a ndəhay, asaya, ara aŋga ma wuzlalatərwa aa ɗerewel keɗe may. Ala na, ya sərmara mey hay a keɗe ara mey hay masa fara fara. 21.24 15.27; 19.35
25 Yesu ta key cek hay la mekele mekele ga. Anja da cek hay a mawuzlalatakaya cəpa pal pal fa ɗerewel na, ya wulkey slam da bəla keɗe ŋga pata ɗerewel hay a daa ba. 21.25 20.30

21:3 21.3 Lk 5.5

21:4 21.4 20.14; Lk 24.16

21:6 21.6 Lk 5.5-7

21:7 21.7 13.23; Mt 14.29

21:11 21.11 Lk 5.6

21:13 21.13 6.11; Mt 14.19; 15.36

21:14 21.14 20.19, 26

21:15 21.15-17 ndaw ma nəkfatar dey fa bəz-təɓaŋ aŋga hay: 10.14-16; SNM 20.28; 1Pi 5.2

21:18 21.18 2Pi 1.14

21:19 21.19 13.36

21:20 21.20 13.23, 25

21:24 21.24 15.27; 19.35

21:25 21.25 20.30