^
Jud
Mecey-har
Jud a wuzlala ɗerewel keɗe na, maja me?
Mey da ray cek ma da sawa a ray ndəhay ma zləɓmara mey ŋga Gazlavay
Cek masa ndəhay daa cəveɗ ŋga Yesu ma da kamara
Həlmakwa Bay Gazlavay