Mey-maaya-mawiya masa
Mark
ma wuzlala
Mey da ray
Mey-maaya-mawiya masa Mark ma wuzlala
Mark, ndaw ma wuzlala ɗerewel keɗe na, ara ndaw ma zəlmara Jaŋ-Mark masa mawuzlalakaya daa SNM 12.12 ta 12.25 leŋ daa Kwa 4.10.
Mark a wuzlala Mey-maaya-mawiya ha na, a wuɗey ŋga wuzdatara a ndəhay tabiya Yesu na, ara ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay. Ɗerewel e na, aŋga maazəma anda siya hay ba. Mark taa guzley da ray mayawa ŋga Yesu daa ba, asaya taa guzley da ray Yesu daa masa aŋga bəzey na, daa ba. Daa ɗerewel e na, Mark ta wuzleley la nekəɗey da ray meesərkedey ŋga Yesu. Ama a wuzleley har-gədaŋ na, da ray cek hay masa Yesu ma kata, anda meləvey maazla hay, membəley ndəhay daa macay, meɓəley malula da ray ndəhay.
Mark a wuɗey ya sərkwa Yesu Kəriste na, ara ndaw ta gədaŋ maja dəga daa mezley ŋga ɗerewel e na, a wuzda Yesu Kəriste ara Bəzey ŋga Gazlavay (1.1). Fa dəɓa ha Mark aa guzley da ray mey hay zlam ma wuzda Yesu ma da zlar sləra aŋga. Mey hay a na, ara Jaŋ-Baptis ma sawa ŋga ɗiyra cəveɗ ŋga Yesu, Yesu ma hətey baptem, Mesəfney ŋga Gazlavay ma pawa salay a ray Yesu, ɗay ma cənwa da gazlavay da vaɗ ma ləvey Yesu na, ara bəzey ŋga Gazlavay mawuɗkaya kalah, leŋ Yesu ma jerey fa Sataŋ (1.2-13).
Daa fasəlawal 1.14 haa 10.52 na, Yesu a pəkey daa hwayak ŋga Galile leŋ daa slam hay gweegwe ta hwayak a. A wuzda aŋga ta gədaŋ ŋga Gazlavay. Ndəhay ga a təɓmara mey aŋga, ama ndəhay siya a rəsmara.
Daa fasəlawal 11 haa fasəlawal 16 na, Yesu aŋga da Jeruzelem leŋ daa slam hay gweegwe ta Jeruzelem e.
Daa ɗerewel e keɗe na, mey mekele mekele daha ŋga vəley gədaŋ a ndəhay:
Yesu a wuɗey na, bəza hay a diyam fa vəɗa (10.13-15)
Yesu a wuɗey na, ndəhay tabiya a cəndamara mey aŋga, a təɓmara (16.15)
1
Keɗe ara mezley ŋga *Mey-maaya-mawiya da ray *Yesu *Kəriste, Bəzey ŋga *Gazlavay. 1.1 15.39; Heb 2.3
Jaŋ-Baptis a wuzey mey da ray masawa ŋga Yesu
(Matiye 3.1-12; Luk 3.1-18; Jaŋ 1.19-28)
*Mey-maaya-mawiya ha a zley anda *Izay, *ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle, ma wuzlala daa ɗerewel aŋga, a ləvey:
«Gazlavay a ləvar a Bəzey aŋga,
“Ehe, ya fa slərey maslaŋ-cəveɗ aɗaw fa mey akah,
ŋga ɗiya cəveɗ akah. 1.2 Mal 3.1; Mab 23.20; Mt 11.10; Lk 1.76; 7.27
Ndaw fa wudey da wuzlah-ley, a ləvey:
Ɗiymar cəveɗ ŋgada Bay Mahura,
ɗiymara cəveɗ e maaya maaya dər e.”» 1.3 Iz 40.3
Ndaw ma təla mey a na, ara *Jaŋ-Baptis. Anda keɗe, ta daw la a wuzlah-ley. Feteɗe ta katar *baptem la a ndəhay, ta wuzey mey ŋga Gazlavay la, a ləvey: «Mbəɗdamara menjey akwar, səpmara Gazlavay ta mevel pal, hətam baptem, amba Gazlavay a mbəkdakwara mebərey akwar.» 1.4 Lk 3.3 Ndəhay ga daa berney ŋga *Jeruzelem leŋ da slala hay mekele mekele masa daa hwayak ŋga *Jude a diyam fa *Jaŋ a, a wuzdamara mebərey ata hay. Jaŋ ta’, a katar baptem daa wayam ŋga Jurdeŋ. Jaŋ a pey fa vaw na, zana ŋga eŋgwec ŋga slagwama * 1.6 slagwama: slagwama, ara gənaw anda pəles., vaw majəwkaya ta huteɗ. A zəmey na, ayakw ta amam da ley. 1.6 2Bay 1.8 Fa wuztar mey ŋga Gazlavay a ndəhay, a ləvey: «Fa dəɓa aɗaw na, ndaw ma fənya a sawa la. Ya wusa ŋga regedey fa mey aŋga amba ya pəska zeweɗ ŋga tarak aŋga ba. Yah na, ya kakwar baptem ta yam, ama ndaw aha na, a da kakwar baptem ta *Mesəfney ŋga Gazlavay.»
Jaŋ-Baptis a kar baptem a Yesu
(Matiye 3.13–4.11; Luk 3.21, 22; 4.1-13)
Daa masa *Jaŋ-Baptis fa wuzey mey ŋga Gazlavay ta masa aŋga fa katar *baptem a ndəhay na, Yesu a sləkɗawa da slala *Nezeret, daa hwayak ŋga *Galile. A wusey fa *Jaŋ daa wayam ŋga Jurdeŋ heyey. Jaŋ ta’, a kar baptem daa wayam a. 10 Masa Yesu fa bawa daa yam a na, wure ŋgene a hətar slam da vaɗ fa wurey, *Mesəfney ŋga Gazlavay a pawa salay a ray a anda makurgwadakw. 11 A cənda ɗay maa guzlwa da vaɗ, ma ləvey: «Kah na, Bəzey aɗaw masa yah ma wuɗa kalah. Ya faa səmey ga da ray akah.» 1.11 Ps 2.7; Iz 42.1; Mk 9.7; 12.6
12 Wure wure ŋgene, Mesəfney ŋga Gazlavay, ta’, a təkar ɗay a Yesu ŋga daw a wuzlah-ley. 13 A njey feteɗe ɗar kwakwar məfaɗ, aŋga manjakaya da wuzlah cek ŋga ley hay. Feteɗe, *Sataŋ, bay-malula, a wuɗey ŋga bata, ama ta gwa daa ba. Fa dəɓa ha, maslaŋ hay ŋga Bay Gazlavay da vaɗ a samawa ŋga jənmara.
Yesu a zəlwa gula hay məfaɗ ŋgeeme
(Matiye 4.12-22; Luk 4.14, 15; 5.1-11)
14 Pas pal daha, Bay *Herawt a slərey sewje aŋga hay ŋga kərzawa *Jaŋ-Baptis. A kərzamərwa, a jəwmara, a kəzlamara aa fərsəne.
Masa ata ma kəzlamara Jaŋ-Baptis a la aa fərsəne na, Yesu ta’, a daw aa hwayak ŋga Galile. Aŋga fa pəkey feteɗe, fa wuzda Mey-maaya-mawiya ŋga Gazlavay a ndəhay, 15 a ləvtar: «Ɗar masa Bay Gazlavay ma wala ta wuswa cay. Anda meləvey, gweegwe cay, Gazlavay a wuzdərwa bay aŋga. Anda keɗe, mbəɗdamara menjey akwar, təɓmara *Mey-maaya-mawiya ŋga Gazlavay!»
16 Yesu fa daw da mey dəhwa ŋga *Galile 1.16 dəhwa ŋga Galile: Ara dəhwa mahura, maazəma ha a key gweegwe kəlemeeter 22, mewurey a, a key kəlemeeter 12. Yam da hwaɗ a mandaw mandaw daha. Slala hay mekele mekele da mey dəhwa ha.. A da nəkey dey na, a ray ndəhay cew ma kərza ewet daha, ara ata Simaŋw ta məlmaha Andəre. Ata fa kərzam ewet ta tabaw 1.16 tabaw: Cek mahura ŋga kərzey ewet anda njeele mahura masa ndəhay ga ma kərzadamara ewet. daa dəhwa ha. 17 Ta’, Yesu a ŋgəchey a cakay ata, a ləvtar: «Samawa asi aɗaw. Akwar na, ndəhay ma kərza ewet, ama dəga wure keɗe ya da tərdakwar ŋga ndəhay ma zəlwa ndəhay aa cəveɗ ŋga Bay Gazlavay.» 18 Wure ŋgene, ata *Simaŋw ta *Andəre mbak! a mbəkdamata *tabaw ata hay, ta’, a diyam asi Yesu. 1.18, 20 Mt 8.21-22
19 Yesu a ŋgəchey daa slam aha ŋgene nekəɗey na, a hətatar ata *Jak ta məlmaha *Jaŋ, bəza hay ŋga Zebede. Ata daa kwambiwal ata, fa ɗiymata tabaw ata hay. 20 Wure ŋgene, Yesu a zəltərwa. Bəza hay a, a mbəkdamara papa ata Zebede manjakaya daa kwambiwal a ta ndəhay ma kam sləra ta ata. Ta’, ata Jak ta Jaŋ a diyam asi Yesu.
Yesu a ɓəley malula da ray ndaw
(Luk 4.31-37)
21 Fa dəɓa ha, ata Yesu ta gula aŋga hay a diyam a slala Kapernayum. Ta *pas meməskey-vaw, Yesu a daw aa *way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay feteɗe. Aa sərkadata ndəhay, a wuztar mey ŋga Gazlavay daa way a. 22 Ndəhay a, a rəzlam da ray meesərkedey aŋga ha, maja aŋga faa sərkadata ndəhay anda *ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz ba, ama aa sərkadata ta gədaŋ masa Gazlavay ma vəldara. 1.22 Mt 7.28-29
23 Wure wure ŋgene, ndaw ta malula da ray daha, a mbəzey aa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay a, a wudey ta gədaŋ, a ləvey: 24 «Yesu, ndaw *Nezeret, walay akah ta ala malula hay me? Ka sawa ŋgaa zəɗdandar daw? Ya səra fara fara, kah na, ndaw ŋga Gazlavay, masa aa ma slərdərwa ŋga key sləra aŋga.» 1.24 3.11
25 Yesu a babəcar a malula da ray ndaw aha, a ləvar: «Njey teete. Bey da ray ndaw keɗe.»
26 Malula da ray ndaw a heyey, aa wasada ta gədaŋ, a wudey, ta’, a bey da ray ndaw aha. 27 Ndəhay makustakaya daa way a cəpa, a rəzlam, aa cəfɗam vaw da wuzlah ata, a ləvam: «Haya! Ara cek e me? Ara meesərkey mawiya daw? Ndaw a, aa ta gədaŋ, kwa aa guzltar a malula hay da ray ndəhay na, malula hay a, a cənmar mey.»
28 Wure wure ŋgene, sləmay ŋga Yesu fa zəley kwa daa wura daa wura cəpa daa hwayak ŋga *Galile a.
Yesu a mbəley masa-macay hay ga
(Matiye 8.14-17; Luk 4.38-41)
29 Ta’, Yesu a bey daa *way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay da Kapernayum heyey, wure ŋgene, a daw a way ata *Simaŋw ta *Andəre. Ata *Jak ta *Jaŋ a ləgdamara § 1.29 a ləgdamara: a pamar mey. 30 Mamaŋ ŋga ŋgwas ŋga Simaŋw, vaw fa car, manakaya, awaw fa vaw ga. Masa Yesu ma wusey la a way a na, wure ŋgene, a kadamara macay ŋga ŋgwas kaa heyey a Yesu. 31 Yesu a mbəzey fa ŋgwas aha, a kərza fa har, a sləkɗada. Awaw fa vaw heyey daa saba. Ŋgwas aha, ta’, a vəltar cek mezəmey. 1.31 5.41
32 Masa hakwaɗ ma key la na, ndəhay a handamawa masa-macay hay ga fa Yesu, asaya, a handamawa ndəhay ga masa ta malula da ray. 33 Ndəhay tabiya da slala ha, a kusam fa mey-mbew ŋga way ŋga ata Simaŋw ta Andəre heyey. 34 Yesu a mbəley ndəhay ga daa macay hay mekele mekele. Asaya, a ɓəley malula da ray ndəhay ga. A mbəkdata malula hay a ŋgaa guzlam ba, maja malula hay a, a sərmara Yesu na, ara Bəzey ŋga Gazlavay. 1.34 3.12
Yesu a wuzey mey ŋga Gazlavay da slala hay mekele mekele daa hwayak ŋga Galile
(Luk 4.42-44)
35 Pepərek e, Yesu a wuley taa pərek e, a daw aa slam masa ndəhay da hwaɗ a daa ba, aŋga fa dərar daŋgay a Gazlavay feteɗe. 1.35 Lk 5.16 36 Masa ata *Simaŋw ta mandala aŋga hay ta sləkɗam cay daa ɗar na, a hətmar Yesu saba, ta’, a diyam a səpmara. 37 Masa ata ma hətfamar la na, ta’, a ləvmar: «Ndəhay tabiya fa səpmaka.»
38 Ama Yesu a ləvtar: «Ahaw, ya səra, ama nakwa la a slala hay mekele mekele masa gweegwe ta slala ha keɗe amba ya wuzey mey ŋga Gazlavay da slala hay a may, maja ma handiwa feɗe na, ara sləra ha keɗe.» 39 Da ray ŋgene, Yesu a daw a slala hay cəpa masa daa hwayak ŋga *Galile. A wuzey mey ŋga Gazlavay daa way-mewuzey-mey hay ŋga Gazlavay mekele mekele feteɗe, a ɓəley malula hay da ray ndəhay saya. 1.39 Mt 4.23
Yesu a pərey ndaw daa maasəkula
(Matiye 8.1-4; Luk 5.12-16)
40 Yaw, ndaw-maasəkula daha a sawa fa Yesu. Ta’, a regedey fa mey aŋga, a kar ambahw, a ləvar: «Da ka wuɗey na, ka gwa ŋga pərya daa maasəkula aɗaw keɗe.»
41 Yesu, a sərfar dey-ceceh, tal! a təlda har aŋga, a gəsfar, a ləvar: «Ya wuɗey amba maasəkula akah a pərey. Tərey ndaw mapərkaya dəɓa!»
42 Wure wure ŋgene, maasəkula fa ndaw a heyey daa saba. Ndaw aha ta səɗey cay. 43 Yesu a ləvar ŋga daw a way, ama masa aŋga ma da ləvar ŋga daw a way na, ta’, a kəta la ɗagay, 44 a ləvar: «Pey leŋgesl, ka da wuzda cek masa yah ma kakawa keɗe kwa a ndaw ba. Ama daw fa *ndaw ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, amba a nəkaka. Fa dəɓa ha, vəlar cek a Gazlavay anda *kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey, ŋga wuzey a ndəhay, maasəkula fa vaw akah daa saba.» 1.44 Lev 14.2-32; Mk 7.36; Lk 17.14
45 Ama, ndaw aha ta təɓa mekətey ŋga Yesu a daa ba, ta’, a daw, a wuzdatara cek masa Yesu ma kara heyey ŋgada ndəhay daa hwayak a cəpa. Masa aŋga ma wuzda mey a, a ndəhay ga la na, maja ŋgene, Yesu a gwa ŋga mbəzey aa berney meedey ndəhay saba, maja ndəhay a da kusmawa a cakay a ga kalah. Anda keɗe, Yesu a daw a njey da wuzlah-ley. Ndəhay kwa daa wura daa wura cəpa fa diyam fa vəɗa cəŋga. 1.45 7.36

1:1 1.1 15.39; Heb 2.3

1:2 1.2 Mal 3.1; Mab 23.20; Mt 11.10; Lk 1.76; 7.27

1:3 1.3 Iz 40.3

1:4 1.4 Lk 3.3

*1:6 1.6 slagwama: slagwama, ara gənaw anda pəles.

1:6 1.6 2Bay 1.8

1:11 1.11 Ps 2.7; Iz 42.1; Mk 9.7; 12.6

1:16 1.16 dəhwa ŋga Galile: Ara dəhwa mahura, maazəma ha a key gweegwe kəlemeeter 22, mewurey a, a key kəlemeeter 12. Yam da hwaɗ a mandaw mandaw daha. Slala hay mekele mekele da mey dəhwa ha.

1:16 1.16 tabaw: Cek mahura ŋga kərzey ewet anda njeele mahura masa ndəhay ga ma kərzadamara ewet.

1:18 1.18, 20 Mt 8.21-22

1:22 1.22 Mt 7.28-29

1:24 1.24 3.11

§1:29 1.29 a ləgdamara: a pamar mey

1:31 1.31 5.41

1:34 1.34 3.12

1:35 1.35 Lk 5.16

1:39 1.39 Mt 4.23

1:44 1.44 Lev 14.2-32; Mk 7.36; Lk 17.14

1:45 1.45 7.36